692 (301) 2005-02-04 - 2005-02-10

Informator Europejski nr 99

Euroregion Bałtyk czeka na projekty

Euroregion Bałtyk ogłasza nabór propozycji projektów o pozytywnym wpływie transgranicznym, zgodnie z następującymi priorytetami:
1.wymiana kulturalna;
2.demokracja lokalna;
3.zasoby ludzkie;
4.transgraniczne studia i koncepcje rozwojowe;
5.rozwój gospodarczy i turystyka;
6.środowisko naturalne;
Z obszaru polskiej strony Euroregionu Bałtyk w ramach wsparcia finansowego dla Programu Narodowego dla Polski 2003, Fundusz Małych Projektów– programu Unii Europejskiej. Dostępna kwota w ramach FMP wynosi 418 154,28 €.
Wytyczne dla Wnioskodawców dostępne są w siedzibie Euroregionu Bałtyk ul. Św. Ducha 3/4, 82-300 Elbląg, tel/fax (+48 55) 236-10-10, e-mail: sekel@eurobalt.org.pl oraz na stronach internetowych: www.eurobalt.org.pl.
Ostateczny termin składania wniosków: 14 marca 2005 do godz. 15 00.Runda aplikacyjna – ochrona środowiska

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Wdrażająca ogłasza rozpoczęcie pierwszej rundy aplikacyjnej dla Działania 2.4 Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie dostosowywania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw na lata 2004-2006.
Wnioski o dofinansowanie wraz z załącznikami należy składać drogą pocztową lub osobiście w siedzibie NFOŚiGW w Warszawie, 02-673, ul. Konstruktorska 3A, kancelaria główna, pok. nr 4, w formie papierowej oraz elektronicznej od 17 stycznia 2005 r. do 18 marca 2005 r. od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 -15.00. Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie upływa 18 marca 2005 r.
o godz. 15.00.
Jednocześnie NFOŚiGW informuje, że w 2005 roku będzie ogłoszona przynajmniej jeszcze jedna runda aplikacyjna do tego Działania. Szczegółowe informacje, w tym procedury i wzory wniosków, znajdują się na stronach internetowych: http://www.nfosigw.gov.pl/ (Fundusze strukturalne) oraz http://www.konkurencyjnosc.gov.pl/Konkurs Fundacji im. Stefana Batorego

Program Wschód - Wschód Fundacji im. Stefana Batorego zaprasza polskie organizacje pozarządowe oraz instytucje do składania wniosków na realizację projektów międzynarodowych w dwóch terminach:
- do 15 lutego 2005 (na realizację projektów, które zaczynają się najwcześniej 15 maja 2005) oraz
- do 15 lipca 2005 (na realizację projektów, które zaczynają się najwcześniej 1 listopada 2005).
Polskie organizacje i instytucje mogą ubiegać się o dotacje na projekty realizowane we współpracy z partnerską organizacją, z co najmniej jednego kraju regionu (Europa Środkowa, Wschodnia, Południowa, Azja Centralna). Projekty mogą dotyczyć różnych dziedzin życia społecznego, ekonomicznego, politycznego, powinny mieć jednak jasno sformułowane cele i wyznaczone konkretne rezultaty. Ważne jest, by udział partnerów z krajów regionu nie był przypadkowy, lecz by inicjował lub rozwijał trwałą współpracę osób i instytucji ponad granicami - współpracę, która może przyczynić się do wypracowania dobrych modeli społecznego działania oraz rozwiązywania problemów w skali zarówno lokalnej, jak i regionalnej.
Dofinansowanie może obejmować koszty pobytu w Polsce osób z krajów regionu (nie dotyczy to polskich uczestników projektu), koszty tłumaczenia oraz część kosztów organizacyjnych. Projekt musi mieć zapewnione również inne źródła finansowania.
Szczegółowe informacje o programie i wytyczne do wniosków grantowych znajdują się na stronie Fundacji Batorego:
http://www.batory.org.pl/wschod/index.htm
Dodatkowych informacji o programie udziela: Sylwia Sobiepan (tel. 22 536 02 70; e-mail: wschod@batory.org.pl).Suplementy do dyplomów

Od 1 stycznia 2005 roku uczelnie mogą wydawać dyplomy ukończenia studiów wyłącznie z suplementem - poinformowali przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu (MENiS).
Suplement zastępuje wydawane dotąd przez uczelnie wypisy z indeksu. Zawiera m.in. informacje o posiadaczu dyplomu, jego indywidualnych osiągnięciach, kwalifikacjach i uprawnieniach zawodowych, odbytych praktykach, uczestnictwie w kołach naukowych, systemie studiów, czasie ich trwania i szczegółach programu nauczania.
Wzór suplementu został oparty na modelu opracowanym przez
Komisję Europejską, Radę Europy i UNESCO/CEPES (Europejskie Centrum Wyższej Edukacji).
Uczelnie wyższe wydają już suplementy do dyplomów ukończenia studiów osobom, które obroniły pracę na początku stycznia 2005 roku. Na większą skalę wydawanie nowych dyplomów rozpocznie się pod koniec lutego br. Początek powszechnego wydawania nastąpi jednak w czerwcu 2005 r., kiedy większość studentów ostatniego roku zakończy studia.
Na wniosek studenta, jego dyplom wraz z suplementem może być przetłumaczony na język obcy - przygotowywane jest obecnie tłumaczenie wzoru suplementu na język angielski przez MENiS. Tłumaczenia na inne języki będą przygotowywane w dalszej kolejności.
Wprowadzenie suplementów związane jest z założeniami Deklaracji Bolońskiej, która zmierza do tego, by do 2010 roku ujednolicić standardy kształcenia w krajach europejskich. Zgodnie z jej postanowieniami, należy wprowadzić system czytelnych i porównywalnych stopni naukowych (dyplomów) oraz dwu- a potem trzystopniowego systemu studiów, a także usunąć ograniczenia mobilności studentów i pracowników naukowych.Partnerstwo szkół w Europie

Komisja Europejska uruchomiła program współpracy między szkołami w Europie - eTwinning, który ma objąć do 2007 roku 30 tys. szkół. Akcja ma zapewnić wsparcie współpracy między europejskimi szkołami, z wykorzystaniem internetu. W programie mogą uczestniczyć szkoły podstawowe i średnie.
eTwinning ma polegać na współpracy co najmniej dwóch szkół z różnych krajów europejskich, z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, takich jak np. specjalnie utworzony portal internetowy http://www.etwinning.net. Na stronach portalu szkoły znajdą informacje i wskazówki, jak przygotować współpracę, i uzyskają pomoc przy poszukiwaniu partnerów. Będzie to wielojęzyczne forum komunikacji i współpracy.
Współpraca może przebiegać na kilku poziomach: może to być wymiana między dwoma nauczycielami, zespołami nauczycieli, zespołami przedmiotowymi, bibliotekarzami czy też dyrektorami szkół.
W programie uczestniczą państwa członkowskie Unii Europejskiej oraz Islandia i Norwegia. Dwa z krajów członkowskich (Cypr i Luksemburg) nie będą miały w roku szkolnym 2004/2005 Narodowych Serwisów Wsparcia. Polskie biuro programu współpracy między szkołami w Europie, eTwinning, przewiduje, że w pierwszym roku w akcji może wziąć udział tysiąc polskich szkół.
Programem w Polsce zarządzać będzie specjalnie do tego powołana sieć 16 regionalnych koordynatorów eTwinning. Każdy z nich jest przy odpowiednim kuratorium.
Od końca lutego do maja będą się odbywały regionalne konferencje akcji eTwinning w Polsce, na których koordynatorzy będą promować i doradzać, jak przystąpić do tego programu.
Budżet programu to 33 mln euro ze środków Komisji Europejskiej na trzy lata.
W ramach akcji szkoły nie dostają bezpośredniego wsparcia finansowego. Pieniądze są skierowane na budowę i rozwój portalu, organizowanie pomocy i informacji o programie.


Poręczenia unijne!
Fundusz Poręczeń Unijnych (FPU) przy Banku Gospodarstwa Krajowego zebrał kapitał umożliwiający udzielanie poręczeń do kwoty 900 mln zł.
BGK podpisał z 32 bankami umowy w sprawie udzielania poręczeń dla kredytów przeznaczonych na projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.
FPU będzie poręczał lub gwarantował do 80% kosztów kredytu lub emisji obligacji, jeśli środki te będą następnie zwracane z funduszy pomocowych. Będzie też poręczał do 60% kredytu lub emisji obligacji przeznaczonych na wkład własny na przedsięwzięcie. Poręczenia i gwarancje dotyczą kredytów udzielanych na projekty refinansowane ze środków unijnych, których wartość będzie wynosiła od 100 tys. euro do 5 mln euro.
Koszty poręczenia kredytu wyniosą, w zależności od okresu udzielenia poręczenia, od 0,5% do 1,5% kwoty objętej poręczeniem. Koszty gwarancji - od 1% do 2%, zależnie od okresu gwarancji.
Przedsiębiorcy mogą składać wnioski o poręczenia za pośrednictwem swoich banków - kredytodawców. Klienci zainteresowani uzyskaniem poręczenia lub gwarancji na wkład własny lub kredyt pomostowy mogą zwrócić się bezpośrednio do blisko 4000 placówek bankowych na terenie całej Polski. Z poręczeń FPU będą mogły korzystać również samorządy przy emisji swoich obligacji.
FPU zostało utworzone przy BGK na podstawie ustawy uchwalonej w kwietniu 2004 r. Fundusz ma działać do 2010 roku. Następnie jego środki zostaną włączone do Krajowego Funduszu Poręczeń Kredytowych, również działającego przy BGK.