692 (301) 2005-02-04 - 2005-02-10

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza konkurs na stanowisko:
Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni ul. Reja 2.
Ustala się następujące wymagania kwalifikacyjne kandydata na stanowisko Dyrektora SPZOZ Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni:
- wykształcenie wyższe
- kwalifikacje uzyskane w szkoleniu specjalistycznym w zakresie terapii uzależnień określone w § 18 ust.2 (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 1999 r. Dz. U. nr 3 poz.44)
- 5-letni staż pracy w profilaktyce uzależnień lub w lecznictwie odwykowym
- ukończone studia podyplomowe o kierunku zarządzanie w służbie zdrowia.
Oferta powinna zawierać:
1. Zgłoszenie przystąpienia do konkursu wraz z uzasadnieniem.
2. Koncepcję funkcjonowania i rozwoju placówki.
3. Życiorys z opisem pracy zawodowej.
4. Dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, wykształcenia i przygotowania zawodowego lub urzędowo poświadczone kopie.
5. Dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania w służbie zdrowia lub urzędowo poświadczone kopie.
6. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym.
7. Oświadczenie, iż kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne.
8. Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 147 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych.
Oferty o przystąpieniu do konkursu winny być złożone w Wydziale Zdrowia Urzędu Miasta Gdyni ul. Legionów 130 pokój 107 w terminie do dnia 18 lutego 2005 r. godz. 15.00 w zaklejonej kopercie z napisem „Konkurs na stanowisko Dyrektora SPZOZ Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni”.

Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania starosty z zakresu administracji rządowej
informuje, że w związku z realizacją inwestycji – budowy gazociągu niskiego ciśnienia 110 PE doprowadzającego gaz do będących w budowie budynków mieszkalnych przy ul. Nowodworcowej w Gdyni, w dniu 20.01.2005 r. wydał decyzje Nr 4/2005, Nr 5/2005, orzekające o udzieleniu Pomorskiej Spółce Gazownictwa w Gdańsku, zezwolenia na czasowe zajęcie następujących nieruchomości
- działka nr 11, k.m. 15 Obręb Wielki Kack, położona w Gdyni przy ul. Nowodoworcowej, zapisana w księdze wieczystej KW nr 24394 jako własność Augustyna Franciszka Elwardt
- działka nr 13, k.m. 15 Obręb Wielki Kack, położona w Gdyni przy ul. Nowodworcowej, zapisana w księdze wieczystej KW nr 4167 jako własność Józefa Mazur
Jeżeli w ciągu 2 tygodni od dnia ogłoszenia do Urzędu Miasta pok. 343 nie zgłoszą się właściciele gruntu lub ich następcy prawni oraz osoby zgłaszające się nie wykażą swoich praw – decyzje zezwalające na czasowe zajęcie w/w nieruchomości staną się ostateczne.


Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju 336 wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego położonych przy ulicy:
- Żeliwnej 38A oznaczonej na karcie mapy NR 13 obręb Pogórze jako działka nr 923/3
o powierzchni 671 m2. Wykaz nr 419/2005/IV/M stanowi załącznik do Zarządzenia Nr 8211/05/IV/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 17 stycznia 2005 roku,
- Powstania Warszawskiego – Wiosny Ludów oznaczonej na karcie mapy NR 71 obręb Gdynia jako działka nr 740/21 o powierzchni 506 m2. Wykaz nr 420/2005/IV/M stanowi załącznik do Zarządzenia Nr 8212/05/IV/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 17 stycznia 2005 roku.
Wykazy wywieszone są na okres 21 dni od dnia 24 stycznia 2005 roku do 14 lutego 2005 roku.


Prezydent Miasta Gdyni
Informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju 341
wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, niezabudowanej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym (dołączenie) na rzecz władających nieruchomością przyległa, położonej w Gdyni, przy ul. Demptowskiej 83, oznaczonej na k.m. 21, obręb Gdynia jako działka gruntu nr 368/5 o pow. 56 m2.
Wykaz nr 423/05/IV/M stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 8201/05/IV/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 17 stycznia 2005 r. wywieszony jest na okres 21 dni, od 27.01.2005 r. do 17.02.2005 r.
oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, niezabudowanej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym (dołączenie) na rzecz władających nieruchomością przyległą, położonej w Gdyni, przy ul. Demptowskiej 85, oznaczonej na k.m. 21, obręb Gdynia jako działka gruntu nr 560/5 o pow. 49 m2.
Wykaz nr 421/05/IV/M stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 8213/05/IV/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 17.01.2005 r. wywieszony jest na okres 21 dni, od 27.01.2005 r. do 17.02.2005 r.


Prezydenta Miasta Gdyni informuje
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Portu Zachodniego w Gdyni na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami). Prezydent Miasta Gdyni zawiadamia o podjęciu przez Radę Miasta Gdyni uchwały nr XXIV/541/04 z dnia 27 października 2004 r w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Portu Zachodniego w Gdyni, obejmującego obszar, którego granice przebiegają:
- od strony południowej wzdłuż linii kolejowej,
- od strony zachodniej i północnej wzdłuż terenów kolejowych (bocznica rozrządowa i terminalowa BCT),
- od strony wschodniej wzdłuż terenów portu handlowego wokół basenu VIII, następnie wzdłuż ulicy Energetyków.
Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionego planu.
Wnioski na piśmie należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, lub w Urzędzie Miasta Gdyni w Kancelarii Ogólnej pok. nr 8 w terminie do dnia 22 lutego
2005 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości
nie przekraczającej wartości 60 000 EURO na zakup sprzętu i części komputerowych dla potrzeb UM Gdyni. Szczegółowy zakres dostawy określa SIWS. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 218 II piętro przy
al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 w Gdyni w godz. 8.00-16.00.
Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień jest Jerzy Przeworski – naczelnik Wydziału Informatyki tel. 668 83 71. Oferty należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni pok. 8, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 w Gdyni.
Termin składania ofert upływa dnia 14 lutego 2005 r. o godz. 14.00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 14 lutego 2004r. o godz. 15.00 w siedzibie Zamawiającego pok. 218 (II piętro).
Wymagany termin realizacji: do 14 marca 2005 roku.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
Kryteria oceny oferty:
• cena oferty - 100%
Nie przewiduje się składania ofert wariantowych.
W postępowaniu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
- spełniają wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;
- spełniają wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.


Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta na tablicy ogłoszeń, znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 428 wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia położonej w Gdyni przy:
- ul. Chylońskiej, obejmującej część działki gruntu nr 951/34; 952/34 o pow. 400 m² oznaczonej na KM 13, przeznaczonej do wydzierżawienia na działkę przydomową, na okres 3 lat;
- ul. Chylońskiej, obejmującej część działki nr 739/137 o pow. 12 m² oznaczonej na KM 13, przeznaczonej do wydzierżawienia na działalność handlową, na okres 3 lat.
Wykazy podlegają wywieszeniu na okres 21 dni tj. od 28.01.2005 r. do 18.02.2005 r.

Prezydent Miasta Gdyni
Informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta na tablicy ogłoszeń
znajdującej się na III piętrze przy pokoju 340 wykazu nieruchomości
przeznaczonej do wydzierżawienia
1.Wykaz nr 417/05/IV/M stanowiący załącznik do zarządzenia nr 8209/05/IV/M
Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 17 stycznia 2005r. nieruchomości położonej przy ul.Aresa 18 składającej się z części działek nr 65/68 i nr 430/12 o łacznej pow.360m2, przeznaczonej do wydzierzawienia na czas oznaczony - 3 lata.
1. Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 01.02.05r. do 21.02.2005r.


Prezydent Miasta Gdyni
Informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta na tablicy ogłoszeń
znajdującej się na III piętrze przy pokoju 340 wykazu nieruchomości
przeznaczonej do wydzierżawienia
1.Wykaz nr 418/05/IV/M stanowiący załącznik do zarządzenia nr 8210/05/IV/M
Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 17 stycznia 2005r. nieruchomości położonej
przy ul.Aresa 20 składającej się z części działek nr 65/68 i nr 430/12 o łacznej pow.360m2, przeznaczonej do wydzierzawienia na czas oznaczony - 3 lata.
1. Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 01.02.05r. do 21.02.2005r.


Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdyni Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Żwirki i Wigury 14, 81-394 Gdynia ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości do 60 000 EURO
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w cenie 20zł dostępna jest w siedzibie Zamawiającego – Sekretariat, tel.(58) 660-88-11
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy:
a/ leków, b/ materiałów opatrunkowych, c/ sprzętu jednorazowego użytku,
d/ środków odkażających, dla Pogotowia Ratunkowego
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
W przetargu mogą brać udział wykonawcy spełniający wymagania określone w art.22 ust.1 i nie podlegający wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 i 2 Prawa zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. oraz spełniający inne wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Miejsce składania ofert - siedziba Zamawiającego:
Gdynia, ul. Żwirki i Wigury 14 – Sekretariat
Osobą uprawnioną do kontaktów z Oferentami jest Mariusz Guzek.
Oferty należy składać do dnia 14 marca 2005 r. do godz. 10.00
Otwarcie ofert nastąpi dnia 14 marca 2005 r. o godz. 11.00.


Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza pisemny konkurs ofert na organizację Święta ulicy Świętojańskiej w dniu 19 czerwca br. Celem konkursu jest wyłonienie podmiotu, któremu powierzona zostanie organizacja Święta ulicy Święta ulicy Świętojańskiej. Regulamin konkursu i szczegółowe informacje dostępne są w siedzibie organizatora konkursu, w Urzędzie Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 IV piętro pokój 424 oraz na stronie: www.gdynia.pl. Oferty należy składać do 15 lutego br. w Sekretariacie Wydziału Polityki Gospodarczej w Urzędzie Miasta Gdyni, IV piętro pokój 416. Informacji udziela Joanna Jegierska.