Enea IRONMAN Gdynia już 8 sierpnia! Sprawdź zmiany w organizacji ruchu.  Enea IRONMAN Gdynia już 8 sierpnia! Sprawdź zmiany w organizacji ruchu.
693 (302) 2005-02-11 - 2005-02-17

Ogłoszenia

ZARZĄDZENIE NR 8359/2005/IV/O
Prezydenta Miasta Gdyni
z dnia 01.02.2005r. w sprawie: przyznania dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na realizację zadania: Prowadzenie Poradni Opieki Paliatywnej.
Działając na podstawie art. 13 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 5 oraz art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zmianami) oraz rozdziału 5 ust. 6 i 7 oraz ust 13.2 pkt e załącznika do Uchwały nr XXIX/568/04 Rady Miasta Gdyni z 27 października 2004 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Miasta Gdyni z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2005 rok” (WDU z dnia 6.12.2004 roku, nr 149, poz. 2747), Zarządzenia Nr 7938/2004/IV/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 21 grudnia 2004r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego ma realizację zadania: Prowadzenia Poradni Opieki Paliatywnej Prezydent Miasta Gdyni ogłasza, co następuje:
§ 1
Zgodnie ze złożoną ofertą przyznaje się dotację na realizację zadania: Prowadzenie Poradni Opieki Paliatywnej podmiotowi:
Stowarzyszeniu Hospicjum Św. Wawrzyńca z siedzibą w Gdyni, ul. Armii Krajowej 26 na dofinansowanie zadania w następujących kwotach:
- w roku 2005 55.000 zł
- w roku 2006 40.000 zł
- w roku 2007 45.000 zł
§ 2
Zobowiązania wynikające z niniejszego zarządzenia w wysokości 140.000,- ( słownie złotych: sto czterdzieści tysięcy ) zostaną pokryte ze środków zaplanowanych w budżecie Miasta Gdyni na rok 2005 w dziale 758, rozdz. 75818 – rezerwa na realizację zadań własnych gminy przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
§ 3
Formę i terminy przekazania środków określi umowa.
§ 4
Kontrolę merytoryczną i finansową nad realizacją zadania, o którym mowa w § 1 sprawuje Wydział Zdrowia.
§ 5
Do podpisania umowy upoważnia się:
- Wiceprezydent Ewę Łowkiel
- Wiceprezydenta Michała Gucia
Na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.Nr 115 poz.741 z późniejszymi zmianami).


Morski Instytut Rybacki z siedzibą w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1
ogłasza konkurs ofert na najem powierzchni tarasu w Akwarium Gdyńskim
przy al. Zjednoczenia 1 z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną (restauracja – kawiarnia).
Szczegółowe informacje uzyskać można na stronie internetowej
www.mir.gdynia.pl, lub w MIR pok. 313, 309, tel. 620 62 26.


Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta na tablicy ogłoszeń
znajdującej się na III piętrze przy pokoju 340 wykazu nieruchomości
przeznaczonej do wydzierżawienia
1.Wykaz nr 417/05/IV/M stanowiący załącznik do zarządzenia nr 8209/05/IV/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 17 stycznia 2005r. nieruchomości położonej przy ul.Aresa 18 składającej się z części działek nr 65/68 i nr 430/12 o łącznej pow.360m2, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 01.02.05r. do 21.02.2005r.


Prezydent Miasta Gdyni
Informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta na tablicy ogłoszeń
znajdującej się na III piętrze przy pokoju 340 wykazu nieruchomości
przeznaczonej do wydzierżawienia
1.Wykaz nr 418/05/IV/M stanowiący załącznik do zarządzenia nr 8210/05/IV/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 17 stycznia 2005r. nieruchomości położonej przy ul.Aresa 20 składającej się z części działek nr 65/68 i nr 430/12 o łacznej pow.360m2, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 01.02.05r. do 21.02.2005r.

Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie:
„Całoroczne oczyszczanie dróg miasta Gdyni podzielonego na dwa rejony, w okresie od 1.05.2005r. do 30.04.2008r.” o przewidywanej wartości powyżej 130.000 EURO.
Ogłoszenie dot. przetargu, przekazano do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich oraz do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 28.01.05r.
Szczegółowy zakres zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
Specyfikację, za opłatą: 30,-zł można odebrać w siedzibie Wydziału Gospodarki Komunalnej, Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98, pok. Nr 108 lub za zaliczeniem pocztowym.
Oferty należy składać do dnia 21 marca 2005 r. do godziny 9.00 drogą pocztową lub osobiście w siedzibie Zamawiającego, Gdynia, Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, Kancelaria ogólna (pok. nr 8).
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 marca 2005r. o godzinie 10.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Komunalnej, Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98, pok. 102 (Ip.).
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Zamawiający informuje o możliwości składania ofert częściowych.
Wymagany termin związania ofertą wynosi: 60 dni od terminu składania ofert.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena 100 %.
Wysokość wadium dla- dla Rejonu I - 80 000,00 zł,
Wysokość wadium dla - dla Rejonu II – 63 000,00 zł,
Warunki udziału i wymagane dokumenty:
Spełnienie warunków zawartych w art. 22 i 24 ustawy PZP oraz w SIWZ, między innymi:
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
2. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego.
3. Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów.
4. Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Gdynia.
5. Aktualne zaświadczenia z właściwego urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS lub KRUS.
6. Uzyskanie dodatniego wyniku finansowego w 2 latach w okresie ostatnich 3 lat obrotowych - sprawozdanie finansowe.
7. Posiadanie na podstawowym rachunku bankowym środków finansowych w wysokości min. 100.000 zł lub zdolności kredytowej w wysokości min. 100.000 zł dla każdego z rejonów - informacja banku potwierdzająca spełnienie ww. warunku.
8. Realizacja usług w zakresie zimowego utrzymania dróg - wykaz zrealizowanych usług wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie.
9. Realizacja usług w zakresie letniego oczyszczania dróg - wykaz zrealizowanych usług wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie.
10. Posiadanie lub dostęp do specjalistycznego sprzętu - wykaz sprzętu przewidzianego do realizacji usług.
11. Dysponowanie osobami posiadającymi wymagane uprawnienia i doświadczenie - Informacja nt. liczby osób posiadających wymagane uprawnienia i doświadczenie.
Warunki szczegółowe zawarte są w SIWZ.
Pracownikami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są: Daniel Budyńko - tel. 058 / 66 88 321, Jerzy Kwiatek – tel. 0 58 / 66 88 335.Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju 342 wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym, położonych w Gdyni przy:
ulicy Dantyszka 8- km 28 Obręb Gdynia
działka nr 577/136 o pow. 9m2 KW 2015
działka nr 236/107 o pow. 150m2 KW 17306
działka nr 422/143 o pow. 242m2 KW 17305
działka nr 575/142 o pow. 173 m2 KW 17305
działka nr 589/108 o pow. 521m2 Kw 17305
Wykaz nr 425/05/IV/M stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 8274/05/IV/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 25 stycznia 2005 r wywieszony jest na okres 21 dni od 02.02.2005 r do dnia 23.02. 2005 r.

Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni al.Marsz.Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju nr 340 wywieszony został wykaz nieruchomości położonej w Gdyni przy ul.Morskiej cz.dz.nr 350/32 k.m.28; przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony. Wykaz wywieszono na okres 21dni od 01.02.2005 r. do 22.02.2005r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu przy p.344 wykazu
Nr 1/2005 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz
najemców znajdujących się w następujących budynkach mieszkalnych
ul. Morska 213/3, Cylkowskiego 9D/14, Chylońska 70-72/1, Zamenhofa 2/58, Śląska 50/11, Nauczycielska 5/42, Młyńska 17/104, Surmana 4/14, 1 Armii Wojska Polskiego 1/7, Morska 106/32, Zamenhofa 14/27, Chylońska 59-63/12, Woj. Wachowiaka 30/8, Chylońska 69-85/8, Hallera 31/9, Hallera 27/8, Morska 67/17, Zamenhofa 10/65, Nauczycielska 4/10, Kartuska 24/43, Chwarznieńska 4/66, Bp. Dominika 29/1, Bp. Dominika 31A/13, Orzeszkowej 1/2A, Morska 212/69, Morska 210/22, Chylońska 59-63/61, Śląska 48/2, Boh. St. Warszawskiej 11/44, Hallera 14/6, Mickiewicza 25/1A, Swarzewska 54C/20, Chwarznieńska 4/76, 3 Maja 22-24/32, Władysława IV 23/9, Morska 112B/114, Morska 67/9.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od 27 stycznia 2005r. do dnia 18.02.2005 r.Prezydent Miasta Gdyni
Wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje,
Iż w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. nr 340 wywieszony został wykaz nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Jana z Kolna cz.dz.nr 18/1 k.m. 118 o pow. 10 m2; przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony. Wykaz wywieszono na okres 21 dni od 24 stycznia do 14 lutego br.


Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju 336 wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego położonej przy ulicy Kołłątaja oznaczonej na karcie mapy NR 53 obręb Gdynia jako działka nr 762/370 o powierzchni 614 m2. Wykaz nr 424/05/IV/M stanowi załącznik do Zarządzenia Nr 8276/05/IV/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 25 stycznia 2005 roku.
Wykaz wywieszony jest na okres 21 dni od dnia 31 stycznia 2005 roku do 21 lutego 2005 roku.

Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza przetarg nieograniczony
na ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządcy dróg publicznych na terenie Gdyni na okres trzech lat od 1 kwietnia 2005 r. do 31 marca 2008 r.
Opis przedmiotu zamówienia: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządcy dróg publicznych na terenie Gdyni na okres trzech lat od 1 kwietnia 2005 r. do 31 marca 2008 r. ( ubezpieczenie obejmuje szkody majątkowe i osobowe powstałe w pasie drogowym wraz
z drzewostanem i siecią kanalizacji deszczowej istniejących w jego obrębie). Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych oraz częściowych.
Wymagane jest wniesienie wadium w kwocie 9.000,00 zł
Wymagany termin realizacji zamówienia: od 1 kwietnia 2005 r. do 31 marca 2008 r..
Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena – 20zł ) można odebrać w Wydziale Dróg, Al.Marsz. Piłsudskiego 18 lub za zaliczeniem pocztowym.
Uprawnione osoby do kontaktów z wykonawcami: Bogusław Moniuszko, tel. 668-83-61 w godz. 8.00 - 16.00 , e-mail: wydz.drog@gdynia.pl.; Ewa Muszyńska w godz. 800 - 1600 , e-mail: e.muszynska@gdynia.pl.
Oferty należy składać w Wydziale Dróg, Al. Marsz. Piłsudskiego 18.
Termin składania ofert upływa dnia 14.03.2005 r. o godz. 9.00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 14.03.2005 r. o godz.1000 w Wydziale Dróg, Al. Marszałka Piłsudskiego 18.
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
1)spełniają wszystkie wymagania art. 22 ust. 1 pkt 1- 4 Prawa zamówień publicznych oraz złożą podpisane oświadczenia - załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;
2)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, posiadają rezerwy finansowe gwarantujące wypłacalność w przypadku wypłat odszkodowań,
3) zaoferują sumę gwarancyjną na wszystkie zdarzenia nie mniejszą niż 400.000 zł,
4) zaoferują górną granicę odpowiedzialności z tytułu jednego zdarzenia zarówno za szkody osobowe jak i rzeczowe nie mniejszą niż 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych),
5) wykluczą udział własny Zamawiającego w szkodzie,
6) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy: Prawo zamówień publicznych
Termin związania ofertą – 60 dni od terminu składania ofert.
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
1) wysokość składki ubezpieczeniowej rocznej - 90%
2) wysokość sumy gwarancyjnej na wszystkie zdarzenia - 5%
3) wysokość górnej granicy odpowiedzialności z tytułu jednego zdarzenia ( szkody majątkowe i osobowe) - 5%