693 (302) 2005-02-11 - 2005-02-17

Szkolenia dla przedsiębiorców

24 lutego 2005 r. o godzinie 12:00 w sali 105 Urzędu Miasta Gdyni odbędzie się kolejne szkolenie poświęcone tematyce dotacji dla małych i średnich przedsiębiorstw. Głównym tematem spotkania będzie Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa. Głównym Beneficjentem programu mogą być mikroprzedsiębiorcy, którzy rozpoczęli działalność gospodarczą nie wcześniej niż 36 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, a ponadto w ostatnim zakończonym roku obrotowym, w którym składany jest wniosek:
•zatrudniali średniorocznie mniej niż 10 pracowników
•osiągnęli roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nie przekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów ich bilansu sporządzonego na koniec jednego z dwóch wymienionych lat obrotowych nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.
Na szkoleniu będą omawiane takie zagadnienia jak:
•typy projektów możliwych do realizacji w ramach działania,
•zasady kwalifikowalności kosztów,
•zasady przygotowania wniosku o dotację i biznes planu,
•praktyczne wskazówki przy wypełnianiu wniosku o dotację,
•terminy i zasady składania wniosków.
Szkolenie poprowadzą specjaliści ds. projektów Fundacji Gospodarczej w Gdyni.
****
W lutym 2005 roku Fundacja Gospodarcza przy ul. Olimpijskiej 2,
w ramach projektu Pomorskie Miasteczko Zawodów, proponuje następujące szkolenia i doradztwo:
- Formy finansowania działalności małych i średnich przedsiębiorstw: 14.02.2005 w godz. 9.00-13.00;
- Badanie predyspozycji zawodowych: wymaga wcześniejszego ustalenia terminu spotkania;
- Doradztwo zawodowe (redagowanie cv i listów motywacyjnych, pomoc w przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej): wymaga wcześniejszego ustalenia terminu spotkania;
- Wprowadzanie do bazy INFOKONTAKT i promocja firmy
w miesięczniku przedsiębiorców InfoCourier: od poniedziałku do piątku
- Doradztwo biznesowe dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą i przedsiębiorców: od poniedziałku do piątku w godz.
8.00-16.00.