694 (303) 2005-02-18 - 2005-02-24

Ogłoszenia

Zarządzenie nr 8430/05/IV/P
Prezydenta Miasta Gdyni
z dnia 4 lutego 2005 roku w sprawie: przyznania dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zajęć fakultatywnych związanych z realizowanym przez Miasto Gdynię przedsięwzięciem edukacyjnym – Gdyńskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku.
Na podstawie art. 15 ust. 1 i 3 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. nr 96, poz. 873 z późn. zmianami) oraz w związku z § 1 Zarządzenia Prezydenta Nr 7916/04/IVP z dnia 14 grudnia 2004 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zajęć fakultatywnych związanych z realizowanym przez miasto Gdynię przedsięwzięciem edukacyjnym – Gdyńskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku, zarządza się co następuje:
§ 1
1.Przyznaje się dotacje na realizację zajęć fakultatywnych związanych z realizowanym przez miasto Gdynię przedsięwzięciem edukacyjnym – Gdyńskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku - następującym podmiotom, zgodnie ze złożonymi przez te podmioty ofertami:
1.1.Fundacji „SENECTUS” (fundacja, ul. Mireckiego 11, 81-229 Gdynia) na dofinansowanie zadań:
1.1.1.„Artystyczna Jesień 2005” – warsztaty plastyczne dla seniorów w ramach Gdyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, dotację w wysokości 11.910 zł;
1.1.2.„Lektorat języka angielskiego dla seniorów” w ramach Gdyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, dotację w wysokości 3.876 zł;
1.2.Związkowi Młodzieży Chrześcijańskiej Polska YMCA – Ognisko Gdynia (stowarzyszenie, ul. Żeromskiego 26, 81-346 Gdynia) na dofinansowanie zadania: Gdyński Uniwersytet Trzeciego Wieku Oddział YMCA, dotację w wysokości 52.050 zł.
§ 2
Zobowiązania wynikające z niniejszego zarządzenia, w wysokości 67.836 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści sześć złotych), zostaną pokryte ze środków zaplanowanych w budżetu Miasta Gdyni na rok 2005 w dziale 758, rozdz. 75818 – rezerwa na realizację zadań własnych gminy przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
§ 3
Formę i terminy przekazania środków określą umowy.
§ 4
Kontrolę merytoryczną i finansową nad realizacją zadania publicznego przez podmiot prowadzący działalność pożytku publicznego sprawuje Wydział Kultury, Rekreacji i Sportu.

*****

Administracja Budynków Komunalnych Nr 4 Zakład Budżetowy,
ogłasza przetarg nieograniczony do 60 000 euro na:
utrzymanie czystości w budynkach i na terenach administrowanych przez ABK Nr 4, będących własnością Wspólnot Mieszkaniowych i Gminy Gdynia. Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
Miejsce realizacji zamówienia: Gdynia- dzielnica Grabówek /Rejon I.
Termin realizacji: 2005 kwietnia do 31 lipca 2006 r.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie 5 zł można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. 14.
Uprawniona do kontaktów z oferentami -Elżbieta Kreft.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci
-spełniający warunki art. 22 ust.1 oraz nie wykluczeni na podst. art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (jedn. tekst Dz. U. Nr 19, poz. 177 z 2004 )
-spełniający warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
-którzy zaoferują wysokość stawki za 1 m2 powierzchni sprzątanej nieutwardzonej nie wyższą od stawki za 1 m2 powierzchni sprzątanej i odśnieżanej utwardzonej oraz od stawki za 1 m2 powierzchni sprzątanej budynku.
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: cena - 100%.
Termin składania ofert upływa dnia 3 marca br. o godz. 10.00, w pok.
nr 18.
Otwarcie ofert nastąpi 3 marca br. o godz. 12.00 w siedzibie zamawiającego ( pok. 4).
Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
****
Administracja Budynków Komunalnych Nr 4 Zakład Budżetowy ogłasza przetarg nieograniczony do 60 000 euro na:
usługi kominiarskie w zasobach komunalnych oraz budynkach będących własnością Wspólnot Mieszkaniowych, administrowanych przez ABK Nr 4. Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
Termin realizacji: 1 kwietnia br. do 31 marca 2007 r.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie 5 zł można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. 14.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci
-spełniający warunki art. 22 ust.1 oraz nie wykluczeni na podst. art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (jedn. tekst Dz. U. Nr 19, poz. 177 z 2004 r.)
-spełniający warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: cena - 100%.
Termin składania ofert upływa dnia 2005-03-03 o godz. 10.00, w pok.
nr 18. Otwarcie ofert nastąpi 2005-03-03 o godz. 12.00 w siedzibie zamawiającego ( pok. 4).Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

****
Administracja Budynków Komunalnych Nr 4 Zakład Budżetowy
ogłasza przetarg nieograniczony do 60 000 euro na:
Roboty zduńskie w zasobach komunalnych administrowanych przez ABK Nr 4.
Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
Miejsce realizacji zamówienia: Gdynia- dzielnice Śródmieście, Działki Leśne, Grabówek, Witomino.
Termin realizacji: 2005-04-01 do 2007-03-31.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie 5 zł można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. 14.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci
-spełniający warunki art. 22 ust.1 oraz nie wykluczeni na podst. art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (jedn. tekst Dz. U. Nr 19, poz. 177 z 2004 r. )
-spełniający warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: cena - 100%
Termin składania ofert upływa dnia 2005-03-03 o godz. 10.00, w pok.
nr 18
Otwarcie ofert nastąpi 2005-03-03 o godz. 12.00 w siedzibie zamawiającego ( pok. 4).
Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
****
Prezydenta Miasta Gdyni
informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic:
Dąbrowa i Chwarzno – Wiczlino w Gdyni, rejon ulic Łanowej i Warzywnej
Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami) oraz uchwały nr XIII/263/03 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 listopada 2003 r. Prezydent Miasta Gdyni zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu:
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic: Dąbrowa i Chwarzno – Wiczlino w Gdyni, rejon ulic Łanowej i Warzywnej obejmującego obszar, którego granice przebiegają:
-od wschodu – od ulicy Wiczlińskiej na południe wzdłuż granicy terenów leśnych Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, dalej ulicami: Goździkową, Cynamonową, Migdałową, wzdłuż granicy terenów zabudowy mieszkaniowej w rejonie ulic: Warzywnej i Truskawkowej,
-od południa – obejmują tereny zieleni, lasów i zabudowy w rejonie ulic Migdałowej, Łanowej, po obu stronach projektowanej ulicy zbiorczej – Nowej Wiczlińskiej (z wyłączeniem tej ulicy),
-od zachodu – wzdłuż projektowanej ulicy zbiorczej,
-od północy – wzdłuż rzeki Kaczej, granicą ogródków działkowych i ulicą Wiczlińską do granicy lasu,
-wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
w dniach od 22.02.2005 r. do 22.03.2005 r. w godz.1000 – 1400 w Urzędzie Miasta Gdyni, Al. Piłsudskiego 52/54, pokój nr 423.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 10.03.2005 r. o godz. 1500, w Urzędzie Miasta Gdyni, Al. Piłsudskiego 52/54, sala nr 105.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w wyłożonym do publicznego wglądu projekcie planu. Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni na piśmie, wraz z podaniem imienia, nazwiska (lub nazwy jednostki organizacyjnej) i adresu składającego uwagę oraz z oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.04.2005 r.

****

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu przy p.344 wykazu
Nr II/2005 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców:
ul. Boh. Star. Warszawskiej 19/10, Chylońska 133/58, Morska 67/33, Piłsudskiego50/93, Piłsudskiego 50/68A, Piłsudskiego 50/64, Morska 212/67, Morska 67/14, Kapitańska 16/16, Ramułta 32/2, Bat. Chłopskich 18/3, Bp. Dominika 17/4, Śląska 50/15, Szafranowa 12A/7, Morska 67/37, Boh. Star. Warszawskiej 16/25, Morska 176-184A/9, Legionów 68/5, Piłsudskiego 50/81, Piłsudskiego 50/85, Piłsudskiego 50/99, Piłsudskiego 50/53, Wąska 42, Wąska 36.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 10.02.2005r.
do 03.03.2005r.

****
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni Sp. z o.o., ul. Witomińska 21
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI, KTÓRA PRZEKRACZA WYRAŻONĄ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚĆ 60.000 euro na:
Budowę zbiornika retencyjnego wody czystej SUW „Kolibki”
dla m. Gdyni.
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień PEWiK GDYNIA Sp. z o.o., opublikowanym na stronie internetowej Zamawiającego: www.pewik.gdynia.pl (>zamówienia publiczne>regulamin).
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.,
ul. Witomińska 21, 81-311 Gdynia, codziennie od godz. 8.00-14.00, w pok. 206 za opłatą 20,00 zł + podatek VAT 22% lub za zaliczeniem pocztowym.
Uprawnieni do kontaktów z Wykonawcami – Hanna Makowicz – Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Przetargów tel. 668 72 86 oraz Grażyna Boruchalska – specjalista ds. zamówień publicznych tel. 668 72 49.
Termin wykonania – 4 miesiące od daty podpisania umowy przez Strony.
Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości 20.000,00 zł.
Oferty należy składać w PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. ul. Witomińska 21, 81-311 Gdynia (kancelaria-parter) do dnia 08-03-2005 roku do godz. 10.00, otwarcie ofert tego samego dnia o godz. 11.00.
***

Dyrektor Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
informuje w siedzibie Gdyńskiego Ośrodku Sportu i Rekreacji przy ul. Olimpijskiej, w przystani jachtowej „Marina Gdynia” przy Al. Zjednoczenia 13 oraz w Urzędzie Miasta znajduje się wykaz nieruchomości położonych na gdyńskiej plaży miejskiej, które przeznaczone są do oddania w dzierżawę. Wykaz dostępny jest przez 21 dni począwszy od 14 lutego 2005 r.
Dodatkowe informacje pod nr tel. 661 93 66, lub e-mail: marina@gosir.gdynia.pl.
***

Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza przetarg nieograniczony – ofertowy na sprzedaż samochodów służbowych marki
1. Renault Laguna rok prod. 1996 cena wywoławcza 8 400,00 wadium 300,00
2. Ford Mondeo rok prod. 1997 cena wywoławcza 10 000,00 wadium 300,00
3. Mercedes Bus rok prod. 1994 cena wywoławcza 20 000,00 wadium 600,00.
Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem przetarg należy składać w pok. 439 IV p Urzędu Miasta Gdyni do dnia 28 lutego 2005 r do godz.10.00. Otwarcie ofert nastąpi 1marca 2005 r.
Przystępujący do przetargu powinni wpłacić wadium oddzielnie na każdy samochód w kasach UMG p. 27 lub na konto Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni nr 53 1440 1026 0000 0000 0040 1037.
W przetargu mogą uczestniczyć jedynie oferty z udokumentowaną wpłatą wadium.
Szczegółową informację dotyczącą sprzedaży w/w pojazdów można uzyskać w Wydziale Administracyjnym p. 439 IV p. w godz. 9.00 – 15.00, tel 66 88 663.
Urząd Miasta Gdyni zastrzega sobie prawo wyboru oferty i unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

ikona