694 (303) 2005-02-18 - 2005-02-24

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. rozpoczyna realizację projektu „Dolina Redy i Chylonki – zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków” zatwierdzonego przez Komisję Europejską 19 grudnia 2003 r. w ramach funduszu ISPA. Projekt ten po wejściu Polski do Unii Europejskiej realizowany będzie z Funduszu Spójności jako pierwszy w Województwie Pomorskim.
Obecnie rozpoczęły się pierwsze procedury przetargowe. Pierwszym przetargiem ogłoszonym dnia 11 lutego 2005 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 15 poz. 6508 jest Kontrakt 2 „Analiza techniczna
i ekonomiczna budowy głębokowodnego kolektora odprowadzającego ścieki z oczyszczalni ścieków Dębogórze”. Kontrakt ten jest składową działań prowadzonych od ponad 10 lat w zlewniach Zatoki Puckiej
i Gdańskiej mających na celu zmniejszenie obciążenia środowiska morskiego Bałtyku i rozpoczyna realizację całego Projektu.
Obecny wylot kolektora odprowadzającego ścieki z oczyszczalni Dębogórze zostanie zastąpiony głębokowodnym kolektorem na dnie Zatoki Puckiej. Kolektor ten będzie budowany w ramach Kontraktu 5
w 2007 roku. Dla oceny wpływu wprowadzania ścieków oczyszczonych do wód Zatoki Puckiej przeprowadzono szereg badań i analiz.
W ramach Kontraktu 2 zostaną wszechstronnie przeanalizowane problemy dotyczące kolektora odprowadzającego ścieki
i przeanalizowane możliwe warianty wyprowadzenia kolektora zrzutowego oraz dokonany wybór rozwiązania optymalnego z uwzględnieniem wpływu na sytuację środowiskowa ekosystemu Zatoki Puckiej.
Realizowany kontrakt przyczyni się do poprawy jakości wód przybrzeżnych, czystości plaż, co w konsekwencji będzie sprzyjać rozwojowi turystyki na terenie gmin Kosakowo i Puck.

ikona