694 (303) 2005-02-18 - 2005-02-24

W środę sesja

23 lutego br. o godz. 12.00 w Stoczni Gdynia S.A. rozpocznie się XXVII Sesja Rady Miasta Gdyni. Porządek obrad przewiduje dyskusję nad projektami uchwał w sprawach:
- uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Oksywie w Gdyni, rejon ulic Dickmana, Muchowskiego i Kępa Oksywska;
- uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Stryjskiej i Łużyckiej;
- wezwania do usunięcia naruszenia prawa dot. uchwały nr XXVI/602/04 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno – Wiczlino w Gdyni, rejon ulic Wiczlińskiej, Chwarznieńskiej
i Śliskiej;
- wezwania do przywrócenia stanu zgodnego z prawem złożonego przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Karwiny” w Gdyni dot. uchwały
nr XXV/585/04 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie rozpatrzenia i rozstrzygnięcia protestów do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Karwiny w Gdyni, rejon ulic Makuszyńskiego i Porazińskiej;
- skargi Spółdzielni Mieszkaniowej „Karwiny” na uchwałę nr XXV/586/04 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Karwiny w Gdyni, rejon ulic Makuszyńskiego i Porazińskiej;
- wezwania do przywrócenia stanu zgodnego z prawem złożonego przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Karwiny” w Gdyni dot. uchwały nr XXV/586/04 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Karwiny w Gdyni, rejon ulic Makuszyńskiego
i Porazińskiej;
- skargi Spółdzielni Mieszkaniowej „Karwiny” na uchwałę nr XXV/585/04 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie rozpatrzenia
i rozstrzygnięcia protestów do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Karwiny w Gdyni, rejon ulic Makuszyńskiego i Porazińskiej;
- zmiany uchwały nr XVIII/389/04 Rady Miasta Gdyni z dnia 24.03.2004 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta do składania w imieniu Gminy Miasta Gdyni oświadczeń w przedmiocie wykonywania lub niewykonywania prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonych na terenie miasta Gdyni oraz upoważnienia Prezydenta Miasta do składania oświadczeń o potrącaniu z ceny nabycia należności z tytułu zaległych podatków lokalnych;
- wyrażenia zgody na zamianę gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni na grunt stanowiący własność osób fizycznych – „Droga Różowa” etap IV oraz uchylenia części uchwały nr XXIV/557/04 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 października 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości przeznaczonych pod budowę „Drogi Różowej” etap IV (J.K. Zielińska);
- wyrażenia zgody na zamianę gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni na grunt stanowiący własność osób fizycznych – „Droga Różowa” etap IV oraz uchylenia części uchwały nr XXIV/557/04 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 października 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości przeznaczonych pod budowę „Drogi Różowej” etap IV(A. Łoboszczak);
- wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości zajętej pod ul. Maszopów;
- nieodpłatnego nabycia przez Gminę Miasta Gdyni nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Dembińskiego 59, 61 i 61A oraz ul. Sambora 45 i 49;
- wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Bolesława Krzywoustego 5 w formie przetargu ustnego nieograniczonego;
- zatwierdzenia zmian w treści Statutu SPZOZ Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni przy ul. Reja 2A;
- zamiaru likwidacji Internatu w Zespole Szkół Budownictwa Okrętowego w Gdyni przy ul. Energetyków 13A;
- przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, niestanowiących własności Gminy Miasta Gdyni;
- przejęcia na własność Gminy pojazdów usuniętych z dróg na terenie Gdyni;
- zmiany uchwały nr VII/295/99 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 kwietnia 1999 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz akceptacji wartości punktów dla pracowników zakładów i jednostek budżetowych miasta Gdyni.

ikona