696 (305) 2005-03-04 - 2005-03-10

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania w zakresie profilaktyki uzależnień : Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych w rejonach: Witomino, Wiczlino, Oksywie Dolne, Obłuże Stare w okresie od 01.04.2005r. do 30.06.2007r.
W ramach realizacji zadania wspierana będzie działalność socjoterapeutyczna na rzecz dzieci i młodzieży wywodzących się z rodzin z problemem alkoholowym określona przez ogólne zasady kontraktowania i finansowania organizacji pozarządowych prowadzących świetlice socjoterapeutyczne.
1. Przewidywane kwoty na wsparcie realizacji zadania objętego ogłaszanym konkursem wynoszą:
- dla świetlicy na Witominie
65.690 zł w 2005r.
87.470 zł w 2006r.
44.190 zł w 2007r.
- dla świetlicy na Wiczlinie
39.960 zł w 2005r.
52.780 zł w 2006r.
26.770 zł w 2007r.
- dla świetlicy na Oksywiu Dolnym
39.960 zł w 2005r.
52.780 zł w 2006r.
26.770 zł w 2007r.
- dla świetlicy na Obłużu Starym
39.960 zł w 2005r.
52.780 zł w 2006r.
26.770 zł w 2007r.
2. Przy wyborze ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria: atrakcyjność i nowatorskie podejście do realizacji programu dla dzieci
i młodzieży wywodzących się z rodzin z problemem alkoholowym, koszty realizacji zadania, wysokość wkładu własnego, współpraca
z innymi podmiotami, posiadana baza lokalowa, kompetencje
i kwalifikacje wychowawców oraz ich doświadczenie w pracy w placówce o charakterze socjoterapeutycznym, przygotowanie formalne organizacji pozarządowej do prowadzenia świetlicy socjoterapeutycznej.
3. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dn. 29 października 2003r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania
(Dz. U. Nr 193, poz.1891) i powinna zawierać: dane na temat podmiotu składającego ofertę, opis zadania, kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz inne wybrane informacje dotyczące zadania. Wzór oferty można pobrać w GCOP lub pod adresem internetowym: www.gdynia.pl
4. Dotacje nie mogą być udzielone na: dotowanie przedsięwzięć, które są dofinansowywane z budżetu miasta lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych; pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundację kosztów; budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów; działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego; udzielania pomocy finansowej osobom fizycznym; działalność polityczną i religijną.
5. Pełne informacje o konkursie znajdują się w: Urzędzie Miasta Gdyni – Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych, Gdynia,
ul. 3 Maja 27/31, Wydziale Zdrowia, ul. Legionów 130.
6. Termin realizacji zadania ustala się: od 1 kwietnia 2005 roku do
30 czerwca 2007 roku.
7. Termin składania ofert ustala się do 23 marca 2005 roku do godziny 15.00 w Wydziale Zdrowia, Gdynia, ul. Legionów 130 ( pokój 107).
8. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 30 marca 2005r.
9. Informacja o wyborze najlepszych ofert zostanie umieszczona w: „Ratuszu”, na stronach miejskiego portalu internetowego oraz zamieszczona na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych.
Osobą uprawnioną do udzielania informacji na temat konkursu jest Magdalena Kajtoch, tel. 622-30-55 lub 622-00-41 wew.121– Wydział Zdrowia.

****
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 60 000 EURO
na remont ul. Morskiej na odcinku od ul. Mireckiego do ul. Grabowo- kierunek Centrum.
Opis przedmiotu zamówienia:
1. Roboty rozbiórkowe krawężnika, nawierzchni chodnika i zatoki autobusowej z kostki betonowej,
2. Ustawienie krawężnika, ułożenie chodników z kostki betonowej,
3. Wykonanie podbudowy betonowej na zatoce autobusowej,
4. Ułożenie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego,
5. Ułożenie warstwy przeciwspękaniowej z geokompozytu,
6. Ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego,
7. Ułożenie warstwy ścieralnej z mastyksu grysowego SMA,
8. Przebudowa wpustów ulicznych z wymianą części żeliwnych
i regulacja studni kanalizacyjnych z wymianą włazów typu ciężkiego.
Miejscem realizacji zamówienia jest Gmina Miasta Gdyni.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
Wymagane wadium: 17 800,00 zł. (słownie: siedemnaście tysięcy osiemset złotych).
W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy nie podlegający wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 i 2 oraz spełniający warunki okreslone w art.22 ust.1 Prawa zamówień publicznych, spełniający warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Kryteria oceny ofert: cena ryczałtowa - 75%, termin realizacji - 15%, okres gwarancji - 10%.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać do dnia 11.04.2005, cena - 30.00 PLN.
Adres, pod którym można uzyskać dokumentację: Wydział Dróg, Ewa Muszyńska, al.Marsz. Piłsudskiego 18, 81-378 Gdynia, woj. pomorskie, tel. (58) 668-83-63, fax (58) 621-62-35, e-mail: e.muszynska@gdynia.pl.
Osoba upoważnioną do kontaktów jest: Bogusław Moniuszko, Wydział Dróg , Al.Marszałka J.Piłsudskiego 18, 81-378 Gdynia, woj. pomorskie, tel. (58) 668-83-61, fax (58) 621-62-35, e-mail: wydz.drog@gdynia.pl.
Termin składania ofert do dnia 12.04.2005 godzina 9.00, Wydział Dróg Urzędu Miasta Gdyni, al. Marsz.Piłsudskiego 18.
Adres, na który należy przesłać oferty: Wydział Dróg, Al.Marszałka j.Piłsudskiego 18, 81-378 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 668 83 58,
fax 621 62 35, e-mail: wydz.drog@gdynia.pl.
Termin związania ofertą: liczba dni: 60 od ostatecznego terminu złożenia ofert.
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 12.04.2005, godzina 10.00, Wydział Dróg Urzędu Miasta Gdyni, Al. Marsz.Piłsudskiego 18.

******
Administracja Budynków Komunalnych Nr 4 Zakład Budżetowy 81-309 Gdynia, ul. Warszawska 67 a tel. (58) 620-72-43, fax (58), www.abk4-gdynia.com.pl/
ogłasza przetarg nieograniczony do 60 000 euro na:
Pielęgnację terenów zielonych administrowanych przez ABK Nr 4
Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
Termin realizacji: 2005-04-01 do 2007-03-31.Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie 5 zł można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. 14.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci
-spełniający warunki art. 22 ust.1 oraz nie wykluczeni na podst. art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych
(jedn. tekst Dz. U. Nr 19, poz. 177 z 2004 )
-spełniający warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: cena - 100%. Termin składania ofert upływa dnia 2005-03-18 o godz. 10.00, w pok. nr 18. Otwarcie ofert nastąpi 2005-03-18 o godz. 12.00 w siedzibie zamawiającego
( pok. 4).Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

****
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju 342 wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego spółdzielni mieszkaniowej.
1/ Morska 467 – Spółdzielnia Mieszkaniowa „Stoczniowiec”
km 8 Obręb Gdynia działka nr 591 o pow. 1.267m2
Wykaz Nr 438 załącznik do Zarządzenia Nr 8520/05/IV/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15 lutego 2005 r
2/ Berlinga 8 - Spółdzielnia Mieszkaniowa „ Stoczniowiec”
km 20 Obręb Pogórze działka nr 959/98 o pow. 2.217m2
Wykaz Nr 439/05/IV/M –załącznik do Zarządzenia Nr 8521/05/IV/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15 lutego 2005 r
3/ Stokowskiego 9 – Spółdzielnia Mieszkaniowa „Stoczniowiec”
km 8 Obręb Gdynia działka nr 472/30 o pow. 1.141m2
Wykaz Nr 445/05/IV/M – załącznik do Zarządzenia Nr 8529/05/IV/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15 lutego 2005 r
4/ Zjazdowa 2 – Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bałtyk”
km 58 Obręb Gdynia działka nr 1462/298 o pow. 1.183m2
Wykaz Nr 440/05/IV/M –załącznik do Zarządzenia Nr 8522/05/IV/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15 lutego 2005 r
5/ Warszawska 66-68 – Morska Spółdzielnia Mieszkaniowa
km 58 Obręb Gdynia działka nr 1498/351 o pow. 563m2
Wykaz Nr 444/05/IV/M – załącznik do Zarządzenia Nr 8527/05/IV/M Pre4zydenta Miasta Gdyni z dnia 15 lutego 2005 r
6/ Plac Grunwaldzki 20 – Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa im Komuny Paryskiej km 55 Obręb Gdynia działka nr 332/174 o pow. 405m2
Wykaz Nr 436/05/IV/M – załącznik do Zarządzenia Nr 8515/05/IV/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15 lutego 2005 r
7/ Jantarowa 76 - Spółdzielnia Mieszkaniowa „Posejdon”
km 31 Obręb Gdynia działka nr 1510 o pow. 612m2
Wykaz Nr 443/05/IV/M – załącznik do Zarządzenia Nr 8526/05/IV/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15 lutego 2005 r
W/w wykazy zostały wywieszone na okres 21 dni od dnia 23 lutego 2005 r do dnia 16 marca 2005 r.
****
Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje,
iż w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni al.Marsz.Piłsudskiego 52/54
na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju nr 340 wywieszony został wykaz nieruchomości położonej w Gdyni przy ul.Jana z Kolna cz.dz.nr 18/1 k.m.118; przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony. Wykaz wywieszono na okres 21dni od 15.02.2005r. do 07.03.2005r.

*****
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert (Zarządzenie Nr 8652/05/IV/P z dnia 1 marca 2005 r.) mający na celu przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, na wspieranie zadań
z zakresu działalności teatralnej z terminem składania wniosków do dnia 1 kwietnia 2005 r do godz.16.00.
Konkurs zostaje ogłoszony na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 13 oraz
art. 13 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z 2003 r., z późn. zm.) oraz rozdziału 5 ust. 13 pkt 13.1 Załącznika do Uchwały
Nr XXIV/568/04 Rady Miasta Gdyni z 27 października 2004 r. roku
w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Miasta Gdyni
z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2005” (MRMG z dnia 4 listopada 2004 r. Nr 58, poz. 307).
W ramach konkursu wspierane będą przedsięwzięcia z zakresu działalności teatralnej, tj.: cykle, przeglądy i festiwale teatralne.
Składane oferty powinny prezentować konkretne przedsięwzięcia, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 1 maja 2005 roku
i zakończy nie później niż 31 grudnia 2005 roku.
Przewidywana kwota na realizację zadań w 2005 roku objętych ogłoszonym konkursem wynosi 40.000 zł, przy czym zakłada się, że alokacja środków przeznaczonych na realizację poszczególnych zadań nie może być większa niż 70% całości budżetu zadania.
Dotacje nie mogą być udzielone na: przedsięwzięcia, które są dofinansowywane z budżetu miasta lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych, pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć, budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów, działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym, działalność polityczną lub religijną.
Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania
(Dz. U. Nr 193, poz. 1891 z 2003 r.).
Wzór ofert można pobrać w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych lub pod adresem internetowym www.gdynia.pl. Do oferty należy dołączyć:: sprawozdanie merytoryczne i finansowe
z działalności podmiotu za ubiegły rok (w przypadku dotychczasowej krótszej działalności – za okres tej działalności), aktualny wyciąg
z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru (ważny 3 miesiące) lub inne dokumenty potwierdzające osobowość prawną wnioskodawcy, statut podmiotu prowadzącego działalność pożytku publicznego, ankietę Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych. Każda organizacja składa jeden komplet powyższych dokumentów, bez względu na ilość składanych ofert. Do ofert składanych w postaci wydruku komputerowego wskazane jest dołączenie zapisu oferty na dyskietce.
Prezydent Miasta, na podstawie opinii Komisji Oceniającej dokona wyboru podmiotów, którym zostaną udzielone dotacje. Przy wyborze będą brane pod uwagę następujące kryteria: merytoryczna wartość oferty, nowatorskie podejście do realizowanego zadania, możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę, budżet zadania, a w nim: koszt realizacji zadania, wysokość wkładu własnego, współudział innych źródeł finansowania, wkład pracy wolontariuszy, możliwość wykonania, tzn.: baza lokalowa i zasoby rzeczowe oraz kwalifikacje osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację projektu, doświadczenie podmiotu oraz osób bezpośrednio realizujących zadanie w realizacji podobnych zadań.
Rozpatrywane będą wyłącznie oferty: przygotowane na obowiązującym formularzu, prawidłowo wypełnione, zawierające komplet niezbędnych załączników, złożone w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
Termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi do dnia 11 kwietnia 2005 roku. Poszczególnym podmiotom może być przyznana więcej niż jedna dotacja.
Na realizacje zadań z zakresu kultury związanych z realizacją cykli, przeglądów i festiwali teatralnych Miasto Gdynia przeznaczyło w 2004 roku następujące kwoty: Organizacja VII Festiwalu Szekspirowskiego – 12.000 zł
Przewidywana kwota na realizację zadań w 2005 roku objętych ogłoszonym konkursem wynosi 40.000 zł. przy czym zakłada się możliwość przyznania więcej niż jednej dotacji.
Oferty można konsultować i składać w Wydziale Kultury, Rekreacji
i Sportu Urzędu Miasta Gdyni: Al. Zwycięstwa 98/98 (tel. 668-81-71, 668-81-72), pok. 136, w godz. 8.00-16.00.
****
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert (Zarządzenie 8653/05/IV/P z dnia 1 marca 2005 r.) mający na celu przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, na wspieranie zadań
z zakresu kultury
z terminem składania wniosków do dnia 1 kwietnia 2005 r do godz. 16.00
Konkurs zostaje ogłoszony na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 13 oraz art. 13 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z 2003 r., z późn. zm.) oraz rozdziału 5 ust. 13 pkt 13.1 a oraz 13.1 b Załącznika do Uchwały Nr XXIV/568/04 Rady Miasta Gdyni z 2004 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Miasta Gdyni z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2005” (MRMG z dnia 4 listopada 2004 r. Nr 58, poz. 3).
W ramach konkursu wspierane będą następujące przedsięwzięcia: organizacja wystaw, koncertów, występów artystycznych, festynów, konkursów, dyskusji i prelekcji; kultywowanie lokalnej tradycji – gdyńskiej, kaszubskiej i pomorskiej; wydawanie niskonakładowych niekomercyjnych publikacji z wykorzystaniem różnych nośników zapisu.
Składane oferty powinny prezentować konkretne przedsięwzięcia, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 1 maja 2005 roku i zakończy nie później niż 31 grudnia 2005 roku.
Przewidywana kwota na realizację zadań w 2005 roku objętych ogłoszonym konkursem wynosi 30.000 zł, przy czym zakłada się, że alokacja środków przeznaczonych na realizację poszczególnych zadań nie może przekroczyć 3.000 zł.
i nie może być większa niż 70% całości budżetu zadania.
Dotacje nie mogą być udzielone na: przedsięwzięcia, które są dofinansowywane z budżetu miasta lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych, pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć, budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów, działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym, działalność polityczną lub religijną.
Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania
(Dz. U. Nr 193, poz. 1891 z 2003 r.).
Wzór ofert można pobrać w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych lub pod adresem internetowym www.gdynia.pl. Do oferty należy dołączyć:: sprawozdanie merytoryczne i finansowe
z działalności podmiotu za ubiegły rok (w przypadku dotychczasowej krótszej działalności – za okres tej działalności), aktualny wyciąg
z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru (ważny 3 miesiące) lub inne dokumenty potwierdzające osobowość prawną wnioskodawcy, statut podmiotu prowadzącego działalność pożytku publicznego, ankietę Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych. Każda organizacja składa jeden komplet powyższych dokumentów, bez względu na ilość składanych ofert. Do ofert składanych w postaci wydruku komputerowego wskazane jest dołączenie zapisu oferty na dyskietce.
Prezydent Miasta, na podstawie opinii Komisji Oceniającej dokona wyboru podmiotów, którym zostaną udzielone dotacje. Przy wyborze będą brane pod uwagę następujące kryteria: merytoryczna wartość oferty, nowatorskie podejście do realizowanego zadania, możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę, budżet zadania, a w nim: koszt realizacji zadania, wysokość wkładu własnego, współudział innych źródeł finansowania, wkład pracy wolontariuszy, współpraca z innymi podmiotami przy realizacji zadania, możliwość wykonania, tzn.: baza lokalowa i zasoby rzeczowe oraz kwalifikacje osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację projektu, doświadczenie podmiotu oraz osób bezpośrednio realizujących zadanie w realizacje zadań z zakresu kultury.
Rozpatrywane będą wyłącznie oferty: przygotowane na obowiązującym formularzu, prawidłowo wypełnione, zawierające komplet niezbędnych załączników, złożone w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
Termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi do dnia 11 kwietnia 2005 roku. Poszczególnym podmiotom może być przyznana więcej niż jedna dotacja.
Na realizacje zadań z zakresu kultury związanych z organizacją wystaw, koncertów, występów artystycznych, festynów, konkursów, dyskusji i prelekcji, kultywowaniem lokalnej tradycji – gdyńskiej, kaszubskiej i pomorskiej, oraz wydawaniem niskonakładowych niekomercyjnych publikacji z wykorzystaniem różnych nośników zapisu Miasto Gdynia przeznaczyło w 2004 roku następujące kwoty: Organizacja imprezy pn. „Kaziuk’2004” – 4.300 zł, Działalność Zespołu Pieśni i Tańca „Gdynia” – 4.000 zł, Działalność Ośrodka Kultury Kaszubsko – Pomorskiej – 3.500 zł, Działalność Chóru Męskiego „Dzwon Kaszubski” - 4.000 zł, Wystawy artystyczne Koła Plastyków – 2.000 zł, Koncerty muzyki organowej i kameralnej – 9.000 zł, Prowadzenie wystaw patriotycznych - 2.500 zł, Prowadzenie prelekcji – wykładów o Starej Gdyni – 800 zł, Wydanie kwartalnika „Gdińsko Kleka” – 2.500 zł, Wydanie biuletynu informacyjnego „Rodowód” – 4.212 zł, Wydanie folderu Chóru „Symfonia” – 2.000 zł, II Festiwal Muzyki Dawnej „Anima Musica” – 5.000 zł, Upowszechnianie kultury muzycznej wśród mieszkańców Gdyni i okolic – 2.000 zł, Wyrównywanie szans poprzez edukację kulturalną – 1.300 zł.
Przewidywana kwota na realizację zadań w 2005 roku objętych ogłoszonym konkursem wynosi 30.000 zł. przy czym zakłada się możliwość przyznania dotacji na dofinansowanie więcej niż jednego zadania.
Oferty można konsultować i składać w Wydziale Kultury, Rekreacji
i Sportu Urzędu Miasta Gdyni: Al. Zwycięstwa 98/98 (tel. 668-81-71,
668-81-72), pok. 136, w godz. 8.00-16.00.
*****
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie realizacji zadania w zakresie
sportowego szkolenia dzieci i młodzieży z terenu Gdyni w 2005 roku
I.Zamawiający. Gmina Miasta Gdynia, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81- 382 Gdynia
II.Organizator konkursu.
1.Podmiotem przygotowującym konkurs oraz wykonującym czynności z nim związane, z wyłączeniem czynności wyraźnie zastrzeżonych w ustawie lub uchwale Nr XXIV/568/04 Rady Miasta Gdyni z 27.10.2004 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy miasta Gdyni z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2005” na rzecz innych podmiotów, oraz uprawionym do kontroli merytorycznej i finansowej nad realizacją zadania, jest:
Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdyni, ul. Olimpijska 5/9
81- 538 Gdynia
III.Podstawa i forma konkursu.
Otwarty konkurs ofert przeprowadzony będzie na podstawie art.4 ust.1 pkt.14, art.11 ust. 2 w zw. z art.13 ustawy z 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz postanowienia rozdziału 5 ust.13 pkt.13.7 lit.a Załącznika do Uchwały Nr XXIV/568/04 Rady Miasta Gdyni z 27.10.2004 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy miasta Gdyni z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2005”.
IV.Rodzaje zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych w roku 2005 na ich realizację oraz wysokość środków przeznaczonych na realizację zdania w roku 2004.
1.W ramach niniejszego konkursu dotowane będą przedsięwzięcia w przedmiocie sportowego szkolenia dzieci i młodzieży w roku 2005 (poczynając od 23 kwietnia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.), w tym związana ze szkoleniem organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych, w następujących dyscyplinach i podanym zakresie finansowym :
1)piłka nożna chłopców i dziewcząt 150.000 zł
2) żeglarstwo 130.000 zł
3) gimnastyka artystyczna 60.000 zł
4)judo 60.000 zł
5)lekkoatletyka i biegi na orientację (w tym radioorientacja sportowa i rowerowa jazda na orientację) 80.000 zł
6)piłka ręczna dziewcząt i chłopców 50.000 zł
7)koszykówka dziewcząt i chłopców 50.000 zł
8)piłka siatkowa dziewcząt i chłopców 40.000 zł
9)strzelectwo 25.000 zł
10)rugby 30.000 zł
11)boks i kick-boxing 20.000 zł
12)sporty siłowe (w tym także podnoszenie ciężarów i siłowanie na ręce)20.000 zł
13)sztuki walki 10.000 zł
14)tenis stołowy 10.000 zł
15)pływanie 20.000 zł
16)kolarstwo 10.000 zł
17)sporty motorowe 5.000 zł
18)inne dyscypliny sportu oraz rekreacja 15.000 zł
na łączną kwotę 785.000 zł.
2.Na realizację zadania sportowego szkolenia dzieci i młodzieży i związane z nim dotacje w roku 2004 r. wydatkowana została na podstawie zawartych 71 umów łączna kwota 751.100 zł, w tym :
1)piłka nożna chłopców i dziewcząt 137.000 zł
2)żeglarstwo 125.400 zł
3)gimnastyka artystyczna 61.400 zł
4)judo 62.300 zł
5)lekkoatletyka i biegi na orientację (w tym radioorientacja sportowa i rowerowa jazda na orientację) 100.500 zł
6)piłka ręczna dziewcząt i chłopców 51.400 zł
7)koszykówka dziewcząt i chłopców 43.300 zł
8)piłka siatkowa dziewcząt i chłopców 28.100 zł
9)strzelectwo 25.600 zł
10)rugby 20.800 zł
11)boks i kick-boxing 22.500 zł
12)sporty siłowe (w tym także podnoszenie ciężarów i siłowanie na ręce)14.500 zł
13)sztuki walki 13.100 zł
14)tenis stołowy 7.500 zł
15)pływanie 11.800 zł
16)kolarstwo 5.800 zł
17)sporty motorowe 4.300 zł
18)inne dyscypliny sportu oraz rekreacja 15.800 zł
3.Kwoty przeznaczone na dotacje w danej dyscyplinie mogą zostać podzielone i przyznane na dofinansowanie więcej niż jednej oferty.
V.Miejsce, termin i sposób składania ofert.
1.Oferty należy składać w Gdyńskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Gdyni (81-538) przy ulicy Olimpijskiej 5/9 w terminie do dnia 29 marca 2005 r. do godz. 15:00. Przy czym w przypadku składania ofert za pośrednictwem poczty decyduje data i godzina dotarcia przesyłki do sekretariatu Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gdyni a nie data złożenia przesyłki w urzędzie pocztowym lub innemu przewoźnikowi.
Poświadczenie złożenia oferty zostanie dokonane na ostatniej stronie wniosku, przy czym w przypadku złożenia oferty w ostatnim dniu terminu składania ofert wpisana zostanie również godzina wpłynięcia wniosku.
2.Oferta powinna być złożona :
1)na piśmie zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 29.10.2003r. w sprawie wzoru oferty, realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania wraz z następującymi załącznikami:
a)sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok; w przypadku organizacji działającej krócej niż rok sprawozdanie za okres od daty rejestracji do daty ogłoszenia konkursu,
b)aktualny wyciąg z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
c)oświadczenie oferenta o niezaleganiu z płatnościami z tytułu podatków, składek na ubezpieczenie społeczne oraz na rzecz Gminy Miasta Gdyni i gminnych jednostek organizacyjnych,
d)imienny wykaz członków klubu będących mieszkańcami Gdyni dotyczący danej dyscypliny sportu,
e)wykaz osiągnięć wraz z dokumentami (oficjalny komunikat organizatora lub właściwego związku sportowego) potwierdzającymi uzyskanie określonych wyników w rywalizacji i imprezach wskazanych w postanowieniu VI pkt.1 lit.f,
f)wykaz osób zaangażowanych w szkolenie dzieci i młodzieży wraz z dokumentami potwierdzających właściwe kwalifikacje tych osób,
g)harmonogram zajęć szkoleniowych na cały okres realizacji zadania,
h)plan startów w zawodach i rozgrywek, na które organizacja ubiega się o dotację, z wskazaniem nazwy i rodzaju zawodów (rozgrywek), terminu i miejsca, kategorii wiekowej uczestników,
Wzór sprawozdania finansowego, o którym mowa pod lit.a oraz wzory dokumentów wskazanych pod lit.c–h stanowią załączniki do Zarządzenia nr 8627/2005/IV/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia
22 lutego 2005 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie realizacji zadania „sportowe szkolenie dzieci i młodzieży
z terenu Gdyni w 2005 roku”,
2)w przypadku składania kilku ofert przez ten sam podmiot, załączniki do oferty w wskazane w pkt.1 lit.a – c składa się tylko z jedną z ofert. Pozostałe załączniki związane merytorycznie z daną dyscypliną sportu (wskazane pod lit. d - h) załącza się oddzielnie do każdej z ofert dotyczącej danej dyscypliny,
3)oferta winna być podpisana przez osoby uprawione do reprezentowania oferenta,
4)załączniki do oferty winny być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność notarialnie lub przez oferenta.
3.Wzór oferty i załączników można pobrać w Gdyńskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Gdyni.
VI.Kryteria, zasady i terminy oceny ofert.
1.Przy wyborze ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria :
1)możliwość realizacji zadania przez oferenta, w tym :
a)posiadana baza szkoleniowa zgodna z wymaganiami określonymi w odrębnych przepisach,
b)ilość grup szkoleniowych i prowadzonych zajęć,
c)ilość zawodników aktualnie powoływanych do kadry narodowej,
d)kwalifikacje kadry szkoleniowej,
e)planowane uczestnictwo w roku 2005 w zorganizowanym współzawodnictwie dzieci i młodzieży MENiS, rozgrywkach Województwa Pomorskiego i zawodach Pucharu Polski,
f)osiągnięcia sportowe w roku 2004 w następujących imprezach : Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików, Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży, Mistrzostwa Polski Juniorów, Młodzieżowe Mistrzostwa Polski, Puchar Polski, Mistrzostwa Europy w dyscyplinach olimpijskich, Mistrzostwa Świata w dyscyplinach olimpijskich, Igrzyska Olimpijskie,
2)koszty realizacji zadania, wysokość wkładu własnego i z innych źródeł, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
3)wysokość środków publicznych przeznaczonych przez Zamawiającego na realizację zadania.
2.Merytorycznemu rozpoznaniu nie będą podlegały oferty podmiotów, które do dnia upływu terminu do składania ofert nie rozliczyły się z Gminą Miasta Gdyni z dotacji udzielonych w latach ubiegłych.
3.Decyzję o wyborze podmiotów, które uzyskają dotację podejmuje Prezydent Miasta w formie zarządzenia. Przed wydaniem zarządzenia, Prezydent Gdyni zasięgnie opinii Komisji Oceniającej, złożonej z równiej liczby przedstawicieli Gminy Miasta Gdyni oraz przedstawicieli podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, wybranych spośród członków Komisji Konsultacyjnej Programu współpracy Gminy Miasta Gdyni z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
4.Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 12 kwietnia 2005 r.
VII.Zawarcie umowy.
Zarządzenie Prezydenta będzie stanowiło podstawę do zawarcia umowy o wsparcie zadania publicznego w roku 2005. Umowy będą zawierane z wyłonionymi w wyniku konkursu oferentami w terminie wskazanym przez Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji.
VIII. Zastrzeżenia i uwagi.
1.Dotacje nie mogą być udzielone na:
1)przedsięwzięcia, które są dofinansowane z budżetu miasta lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych,
2)pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć,
3)budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów,
4)działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,
5)udzielania pomocy osobom fizycznym lub prawnym,
6)działalność polityczną lub religijną.
2.Merytorycznie rozpatrywane będą wyłącznie oferty odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie i niniejszym Ogłoszeniu oraz złożone w wyznaczonym terminie.
3.Gmina Miasta Gdyni zastrzega sobie prawo do żądania złożenia przez oferenta lub okazania oryginałów dokumentów, których kopie stanowiły załączniki do oferty.
4.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Ogłoszeniu zastosowanie mają przepisy ustawy z 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Uchwały Nr XXIV/568/04 Rady Miasta Gdyni z 27.10.2004 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy miasta Gdyni z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2005”