698 (307) 2005-03-18 - 2005-03-24

W środę sesja

23 marca br. o godz. 12.00 w sali 105 Urzędu Miasta rozpocznie się XXIX Sesja Rady Miasta Gdyni. Porządek obrad przewiduje dyskusję nad projektami uchwał w sprawach:
- zatwierdzenia sprawozdania z działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów za rok 2004,
- zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni nr XXVI/598/2004 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2005.
- przystąpienia do Pomorskiej Fundacji Filmowej w Gdyni;
- ustalenia wysokości procentowych stawek opłat adiacenckich;
- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Dąbrowa w Gdyni, rejon ulicy Rdestowej;
- skargi Krzysztofa Derdzikowskiego na uchwałę nr XIII/267/03 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni – Polana Bernadowo w Gdyni wraz z drogą dojazdową i ciągiem infrastruktury technicznej;
- wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą nr XXVII/629/05 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni – Polana Bernadowo wraz z drogą dojazdową i ciągiem infrastruktury technicznej;
-przyjęcia Regulaminu przyznawania i przekazywania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, wychowanków
i słuchaczy zamieszkujących na terenie Gminy Miasta Gdyni;
- wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Samorządem Województwa Pomorskiego;
- przekształcenia ponadpodstawowej młodzieżowej Szkoły Policealnej Administracyjno – Ekonomicznej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Administracyjno – Ekonomicznych w Gdyni przy ul. Orłowskiej 57;
- przekształcenia ponadpodstawowego młodzieżowego Policealnego Studium Turystyczno – Hotelarskiego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Hotelarsko – Gastronomicznego w Gdyni przy ul. Morskiej 77;
- przekształcenia ponadpodstawowej młodzieżowej Szkoły Policealnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Usługowych w Gdyni przy ul. Morskiej 77;
- przekształcenia ponadpodstawowej młodzieżowej Szkoły Policealnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni przy ul. Sambora 48;
- przekształcenia ponadpodstawowej młodzieżowej Szkoły Policealnej Nr 1 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Budownictwa Okrętowego w Gdyni przy ul. Energetyków 13 a;
- przekształcenia ponadpodstawowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych wchodzącej w skład Zespołu Szkół Administracyjno – Ekonomicznych w Gdyni przy ul. Orłowskiej 57;
- przekształcenia ponadpodstawowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni przy ul. Sambora 48;
- przekształcenia ponadpodstawowej Szkoły policealnej dla Dorosłych, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Budownictwa Okrętowego w Gdyni przy ul. Energetyków 13 a;
- przekształcenia ponadpodstawowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Gdyni przy ul. Śmidowicza 48;
- przekształcenia ponadpodstawowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych, wchodzącej w skład Kolegium Miejskiego w Gdyni przy
ul. Raduńskiej 21;
- likwidacji Internatu w Zespole Szkół Budownictwa Okrętowego w Gdyni przy ul. Energetyków 13A;
- zmiany nazwy Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania Zawodowego funkcjonującego w Zespole Szkół Budownictwa Okrętowego w Gdyni
ul. Energetyków 13 A;
- utworzenia rachunku dochodów własnych w oświatowych jednostkach budżetowych prowadzonych przez Gminę Gdynia;
- wyrażenia zgody na zamianę gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Pustej 4 na grunty stanowiące własność osoby fizycznej;
- wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Jarzębinowej 27 na rzecz jej użytkownika wieczystego;
- wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Lidzkiej 17A na rzecz jej użytkownika wieczystego;
- zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy
ul. Żeliwnej 19;
- wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości położonej przy ul. Morskiej 517 A, w trybie art. 37 ust. 3 ust. 3 ustawy
o gospodarce nieruchomościami.

ikona