701 (310) 2005-04-08 - 2005-04-14

Ogłoszenia

Uwaga, organizacje pozarządowe

Prezydent Miasta Gdyni ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania w zakresie pomocy społecznej: Pomoc osobom zwalnianym z więzienia i ich rodzinom z terminem realizacji od 01.06.2005r. do 31.12.2005r.
W ramach realizacji zadania wspierana będzie pomoc żywnościowa na rzecz osób wychodzących z więzienia i ich rodzin, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej określonej na podstawie świadectwa zwolnienia z więzienia, a w przypadku rodzin skierowania od kuratora sądowego lub zaświadczenia z więzienia.
Przewidywana kwota na wsparcie realizacji zadania objętego ogłaszanym konkursem wynosi: 5.000 zł. Termin składania ofert ustala się na 9 maja 2005r.
Zasady przyznania dotacji, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach miejskiego portalu internetowego, w Urzędzie Miasta – Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych w Gdyni, ul. 3-go Maja 27/31 oraz w Wydziale Zdrowia, ul. Legionów 130.
Osobą uprawnioną do udzielania informacji na temat konkursu jest Magdalena Kajtoch, tel. 622-30-55 lub 622-00-41 wew.121– Wydział Zdrowia.

Prezydent Miasta Gdyni
al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości do 60 000 EURO
na opracowanie dwóch studiów wykonalności: studium wykonalności nowego terminalu promowego w Gdyni oraz studium wykonalności układu komunikacyjnego dla terminalu promowego.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony jest w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Oferty należy składać w terminie do 26.04.05 r do godz. 11:00 drogą pocztową lub osobiście do Biura Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Gdyni, ul. Legionów 130; 81-472 Gdynia; pokój 102.
Oferty zostaną otwarte komisyjnie w obecności Wykonawców w siedzibie Zamawiającego przy al. Zwycięstwa 96/98, pokój 105 A w dniu 26.04.2005 r. o godz. 12:00.
Wydział prowadzący: Biuro Rozwoju Miasta, ul. Legionów 130; 81-472 Gdynia; (tel. 662-28-34, faks 662-28-36, adres e-mail: m.graban@gdynia.pl )
Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z Wykonawcami jest inspektor Michał Graban tel: 662 28 34;
Dokumentację przetargową można otrzymać bezpłatnie w siedzibie Biura Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Gdyni, 81-382 Gdynia, ul. Legionów 130; 81-472 Gdynia; pokój 102.
Termin związania ofertą – 30 dni;
Okres realizacji przedmiotu zamówienia: od podpisania umowy do 16.08.2005;
Zamawiający nie będzie żądał wniesienia wadium.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.
W przetargu mogą brać udział Oferenci którzy: spełniają wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: cena ofertowa - 100%.

Prezydent Miasta Gdyni
al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81 - 382 Gdynia
Informuje, że w dn. 24.03.05r. przekazano do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich oraz do Biuletynu Zamówień Publicznych ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o przewidywanej wartości powyżej 130.000 EURO na zadanie pn.: UTRZYMANIE, KONSERWACJA I PRACE AWARYJNO-NAPRAWCZE KORYT RZEK, POTOKÓW, ROWÓW I STAWÓW NA TERENIE MIASTA GDYNI podzielonego na dwa rejony, w latach 2005 - 2008.
Szczegółowy zakres zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ).
Specyfikację za opłatą: 30,-zł można odebrać w siedzibie Wydziału Gospodarki Komunalnej, Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98, pok. Nr 109 lub za zaliczeniem pocztowym do dnia 10.05.2005r.
Oferty należy składać do dnia 16 maja 2005 r. do godziny 9:00 drogą pocztową lub osobiście w siedzibie Zamawiającego, Gdynia, Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, Kancelaria ogólna (pok. Nr 8).
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 maja 2005r. o godzinie 10:00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Komunalnej, Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98, pok. Nr 102 (I p.).
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Zamawiający informuje o możliwości składania ofert częściowych.
Wymagany termin związania ofertą wynosi: 60 dni od terminu składania ofert.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena 100 %.
Wysokość wadium dla rejonu południowego - 9 000,00 zł.
Wysokość wadium dla rejonu północnego – 9 000,00 zł.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy: spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spełniają wymogi określone w art. 22 i art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Pracownikami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są: Alicja Kulbik, Monika Misa-Nowak, tel. 58 668 83 22, 58 668 83 23.
Pełną treść ogłoszenia zamieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego i na stronie internetowej www.gdynia.pl w dziale Zamówienia Publiczne.


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
81-366 Gdynia, ul. Armii Krajowej 44
tel. 782 01 20; 782 01 21 fax 782 01 24 wew. 38
http://republika.pl/mops_gdynia;
e-mail: sekretariat@mopsgdynia.neostrada.pl
ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę i montaż nowego dźwigu osobowego o
dopuszczalnej nośności do 300 kg w Zespole Opiekuńczym, 81-376 Gdynia, ul. Fredry 3.
Termin realizacji : do 15 sierpnia 2005 r.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego - pokój 515.
Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego,
w pokoju 519. Koperta powinna być oznaczona „Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż nowego dźwigu osobowego o dopuszczalnej nośności do 300 kg w Zespole Opiekuńczym, 81-376 Gdynia, ul. Fredry 3”
Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest:
St. inspektor ds. techniczno – eksploatacyjnych - Dariusz Kleser, tel. 782 01 20 wewn. 51.
Termin składania ofert upływa dnia 26.04.2005 r. o godz. 9.00.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu 26.04.2005 r.
o godz. 10.00.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy: spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych, nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ust. 1-2 tejże ustawy, spełniają wymagania określone w specyfikacji.
Termin związania z ofertą: 30 dni
Kryteria oceny: cena oferty- 100 %


Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na prowadzenie Centrum Informacji i Rehabilitacji dla Osób Niewidomych i Niedowidzących w Gdyni, obejmującym zakresem swoich działań: prowadzenie usług asystencko-lektorskich w różnych sytuacjach życiowych osób ociemniałych, prowadzenie biblioteki książki mówionej z bieżącym uzupełnianiem księgozbioru, udzielanie informacji o przysługujących ulgach i uprawnieniach, prowadzenie szkoleń w zakresie nauki czynności dnia codziennego, prowadzenie spotkań grupy wsparcia dla osób niewidomych i członków ich rodzin.
Przewidywana kwota na realizację zadania objętego konkursem: 110 000 zł.
Zasady przyznania dotacji, warunki realizacji zadania, tryb oraz kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach miejskiego portalu internetowego oraz w Urzędzie Miasta Gdyni – Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych w Gdyni, ul. 3-go Maja 27/31.
Termin realizacji zadania od 20 maja 2005r. do 30 kwietnia 2008 r.
Termin składania ofert ustala się na 26 kwietnia 2005 r. do godziny 10.00 w Kancelarii Głównej Urzędu Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54.
Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 6 maja 2005 r.
Informacja o wyborze najlepszej oferty zostanie umieszczona w „Ratuszu”, na stronach Biuletynu Informacji Publicznej oraz zamieszczona na tablicy ogłoszeń Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych.
Osobą uprawnioną do udzielenia informacji na temat konkursu jest Alicja Gontarz, tel. (058) 66 88 790, Referat ds. Osób Niepełnosprawnych, pok. 114a Urzędu Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54.Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert (Zarządzenie Nr 8815/05/IV z dnia 8 marca 2005r.) dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania: Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich, z terminem składania wniosków do dnia 20.04.2005 r. do godz. 15.00
W ramach realizacji zadania: upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, dotowane będzie prowadzenie nieodpłatnych porad obywatelskich, zgodnie ze standardami Związku Biur Porad Obywatelskich dla mieszkańców Gdyni mających na celu uświadomienie i pomoc mieszkańcom Gdyni w zakresie przysługujących im praw i obowiązków oraz szkolenia i działania informacyjne na rzecz Punktów Informacji Obywatelskiej funkcjonujących w dzielnicach Gdyni.
Składane oferty powinny prezentować konkretne przedsięwzięcia, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 12.05.2005r. i zakończy do 12.05.2007r.
Podstawą prawną ogłaszanego konkursu jest, art.13 w związku z art.4 ust.1 pkt.18 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. nr 96 poz 873 z 2003 roku z póź. zm.), rozdz. 5 pkt.13.8b załącznika do Uchwały nr XXIV/568/04 Rady Miasta Gdyni z 27 października 2004 r. w sprawie: przyjęcia Programu współpracy Gminy Miasta Gdyni z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2005( WDU z dnia 6 grudnia 2004r., NR 149, poz.2747 z późn.zm.), Dotacje nie mogą być udzielone na: dotowanie przedsięwzięć, które są dofinansowywane z budżetu miasta lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych; pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundację kosztów; zakup budynków lub lokali, zakup gruntów; działalność gospodarcza podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego; udzielania pomocy finansowej osobom fizycznym; działalność polityczna i religijną.
Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dn. 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U.Nr193, poz.1891). Wzór oferty można pobrać w Biurze Prezydenta (Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych) lub pod adresem internetowym: www.gdynia.pl
Do oferty należy dołączyć : sprawozdanie finansowe za ubiegły rok (w przypadku dotychczasowej krótszej działalności – za okres tej działalności), aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego ( ważny trzy miesiące) lub innego rejestru – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza radcę prawnego lub przedstawiciela organizacji upoważnionego do składania oświadczeń woli, statut oraz ankietę Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych.
Do ofert składanych w postaci wydruku komputerowego wskazane jest dołączenie zapisu na dyskietce.
Prezydent Miasta, na podstawie opinii Komisji Oceniającej, dokona wyboru podmiotu, któremu zostanie udzielona dotacja. Przy wyborze ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria:
a) merytoryczna wartość oferty (w tym: efektywne poradnictwo w zakresie przysługujących klientom praw i dostępnych możliwości, udzielanie porad ukierunkowane na wzmocnienie i usamodzielnienie klienta),
b) dostępność BPO – czas pracy biura;
-planowana liczba klientów
c)aktywność rozumiana jako prowadzenie kampanii informacyjnych o działalności biura oraz sposób docierania do osób potrzebujących;
d)kwalifikacje i doświadczenie kadry zarządzającej oraz osób bezpośrednio zaangażowanych w wykonanie zadania,
e) wykorzystanie nowoczesnych technologii,
f)koszty realizacji zadania a w szczególności zaangażowanie w pozyskiwanie środków zewnętrznych, wkład pracy i zaangażowanie wolontariuszy,
g).współpraca podczas realizacji zadania z innymi podmiotami publicznymi i organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone na obowiązującym formularzu w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
Przewidywana kwota na realizację zadania objętego ogłaszanym konkursem wynosi:
-w roku 2005 – 70. 000
-w roku 2006 - 80.000
- w roku 2007 – 30. 000
Dotacja zostanie udzielona tylko jednemu podmiotowi na realizację wyżej opisanego zadania.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 05. 05. 2005r
Organizacji, która zostanie wybrana, Gmina Miasta Gdynia, użyczy na okres realizacji zadania lokal przy ul. Traugutta 2.
Na realizację zadań związanych z prowadzeniem nieodpłatnych porad obywatelskich dla mieszkańców Gdyni w roku 2004 Miasto przeznaczyło kwotę 51.000 zł oraz 15.000 zł na szkolenia dla wolontariuszy punktów informacji obywatelskiej.
Oferty można konsultować i składać w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych : 81 –364 Gdynia, ul. 3 Maja 27-31 (tel. 6218098, 6613541), w godzinach 9.00 – 17.00.


Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań związanych z rozwojem projektu „Pomorski Park Naukowo-Technologiczny w Gdyni” w okresie od maja 2005 r. do czerwca 2006 r.
Zakres rzeczowy zadań związanych z rozwojem Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego:
I. Usługi dla firm zlokalizowanych w PPNT
1. Prowadzenie sekretariatu.
2. Organizacja spotkań informacyjnych, konsultacyjnych i branżowych.
3. Prowadzenie punktu informacyjnego o możliwościach pozyskiwania finansowania zewnętrznego.
4. Organizacja szkoleń i świadczenie usług doradczych (porady prawne, księgowe, patentowe i in.), zgodnie ze zdiagnozowanym zapotrzebowaniem.
5. Kojarzenie zainteresowanych partnerów zagranicznych i krajowych z podmiotami zlokalizowanymi w PPNT (przekazywanie ofert dot. współpracy gospodarczej, pomoc i współpraca przy zawieraniu umów, tłumaczenie ofert, różnych dokumentów dot. współpracy gospodarczej).
6. Analiza dostępnych źródeł i pozyskiwanie finansowania zewnętrznego na rzecz podmiotów zlokalizowanych w PPNT (przygotowywanie wniosków aplikacyjnych, realizacja projektów w przypadku pozyskania finansowania, podejmowanie i koordynacja działań aplikacyjnych z firmami PPNT).
7. Aktywne budowanie sieci współpracy PPNT z innymi parkami, uczelniami, podmiotami gospodarczymi i innymi podmiotami.
II. Obsługa procedury naboru podmiotów do PPNT oraz weryfikacji realizowanych projektów
1. Przeprowadzanie konsultacji dot. wypełniania formularzy zgłoszeniowych do PPNT; nabór wniosków składanych przez zainteresowane podmioty.
2. Koordynacja prac Rady Naukowej PPNT.
3. Prowadzenie i aktualizacja bazy danych o podmiotach współpracujących w ramach projektu PPNT.
4. Koordynacja procedury monitoringu realizacji projektów przez podmioty zlokalizowane w PPNT.
5. Prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej na rzecz pozyskania podmiotów do PPNT.
Przewidywana kwota dotacji: 85 000 zł w 2005 r. i 60 000 zł w 2006 r.
Podstawą prawną ogłaszanego konkursu jest art. 13 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami) oraz rozdział 5 ust. 13.10 lit. a Załącznika do Uchwały nr XXIX/568/04 Rady Miasta Gdyni z 27 października 2004 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Miasta Gdyni z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2005 rok" (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 6 grudnia 2004 roku, nr 149, poz. 2747).
Termin składania ofert ustala się na dzień 14.04.2005 r. do godz. 15.00, w siedzibie Gdyńskiego Centrum Innowacji (Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98, pok. 31). Osobą uprawnioną do udzielania informacji na temat konkursu jest Anna Borkowska – kierownik Gdyńskiego Centrum Innowacji, tel. 662 05 25.
Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dn. 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 193, poz. 1891) i powinna zawierać: dane na temat podmiotu składającego ofertę, opis zadania, kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz inne wybrane informacje dotyczące zadania. Wzór oferty można pobrać pod adresem internetowym: www.gdynia.pl.
Do oferty należy dołączyć: sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za 2004 rok (w przypadku dotychczasowej krótszej działalności - za okres tej działalności), aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru oraz statut. Do ofert składanych w postaci wydruku komputerowego wskazane jest dołączenie zapisu oferty na dyskietce.
Każdy podmiot ma prawo złożyć jedną ofertę. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 26.04.2005 r. Dotacja może być przyznana jednemu podmiotowi.
Prezydent Miasta, na podstawie opinii Komisji Oceniającej, dokona wyboru podmiotu, któremu zostanie udzielona dotacja. Przy wyborze będą brane pod uwagę następujące kryteria:
- kompetencje i kwalifikacje osób zaangażowanych w projekt;
- doświadczenie w realizacji zadań podobnego typu;
- korzyści jakie realizacja zadań przyniesie przedsiębiorcom;
- koszty realizacji zadania;
- wysokość wkładu własnego;
- współudział innych źródeł finansowania;
- współpraca podczas realizacji zadania z innymi podmiotami;
- nowatorskie podejście do realizacji zadania;
- możliwości realizacyjne - posiadana baza lokalowa i zasoby rzeczowe.
Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone na obowiązującym formularzu w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
Na realizację zadań związanych z rozwojem Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Miasto przeznaczyło w 2004 roku kwotę 90 000 zł (dotacja dla organizacji pozarządowej).


Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju 336 wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego położonych przy ulicy:
- Spokojnej oznaczonej na karcie mapy NR 93 obręb Gdynia jako działka nr 55/1 o powierzchni 18 250 m2. Wykaz nr 455/2005/IV/M stanowi załącznik do Zarządzenia Nr 8897/05/IV/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 22 marca 2005 roku.
- Leśnej - Parkowej oznaczonej na karcie mapy NR 95 obręb Gdynia jako działka nr 577/2 o powierzchni 2 906 m2. Wykaz nr 456/2005/IV/M stanowi załącznik do Zarządzenia Nr 8898/05/IV/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 22 marca 2005 roku,
- Parkowej oznaczonej na karcie mapy NR 95 obręb Gdynia jako działka nr 576/2 o powierzchni 1 162 m2. Wykaz nr 457/2005/IV/M stanowi załącznik do Zarządzenia Nr 8899/05/IV/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 22 marca 2005 roku,
Wykazy wywieszone są na okres 21 dni od dnia 6 kwietnia 2005 roku do 27 kwietnia 2005 roku.


Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju 342
wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni przeznaczonych do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego położonych w Gdyni przy:
1. ul. Grottgera 42-44, ozn. na km 61 Obręb Gdynia jako działka nr 462/35 o pow. 1118 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW 4083.
Wykaz nr 466/05/IV/M stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 8908/05/IV/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 22 marca 2005 r
2. ul. Pańskiej 6-8-10, ozn. na km 66 Obręb Gdynia jako działka nr 741 o pow. 2514 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW 18126
Wykaz nr 465/05/IV/M stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 8907/05/IV/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 22 marca 2005 r
3. ul. Chwarznieńskiej 38-40, ozn na km 66 Obręb Gdynia jako działka nr 725/15 o pow. 3961 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW 18868.
Wykaz nr 464/05/IV/M stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 8906/05/IV/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 22 marca 2005 r
Wykazy zostały wywieszone na okres 21 dni , od 24.03.2005 r. do 14.04.2005r.Prezydent Miasta Gdyni
Informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju 342 wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni , przeznaczonych do sprzedaży na rzecz ich użytkowników wieczystych Spółdzielni Mieszkaniowych., położonych w Gdyni przy:
1. ulicy Pomorskiej 46A - km 57 Obręb Gdynia
działka nr 355/189 o pow.1.369 m2 KW 2067
Wykaz Nr 461/05/IV/M –załącznik do Zarządzenia Pre4zydenta Miasta Gdyni Nr 8904/05/IV/M
2. ulicy Kurpińskiego 11 k m 8 Obręb Gdynia
działka nr 580/29 o pow. 1760m2 KW 18243
Wykaz Nr 458/05/IV/M- załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni Nr 8900/05/IV/M
3. ulicy Św. Wojciecha 9-9A km 54 Obręb Gdynia
działka nr 1272 o pow. 933m2 KW 6497
Wykaz Nr 461/05/IV/M- załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni Nr 8903/05/IV/M
4. ulicy Śląskiej 57-59 km 58 Obręb Gdynia
działka nr 1432/15 o pow. 1640 m2 KW 4416
Wykaz Nr 460/05/IV/M- załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni Nr 8902/05/IV/M
5.ulicy Śląskiej 38 km 53 Obręb Gdynia
działka nr 718/184 o pow. 246m2 Kw 7526
Wykaz Nr 463/05/IV/M -załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni Nr 8905/05/IV/M
6.ulicy Pomorskiej 10 km 57 Obręb Gdynia
działka nr 19 o pow. 692m2 KW 1057
Wykaz nr 459/05/IV/M stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 8901/05/IV/M Prezydenta Miasta Gdyni
Wykazy są wywieszone na okres 21 dni od 04.04.2005 r do dnia 25.04. 2005 r.Na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.Nr 261 z 2004r. poz.2603 z późniejszymi zmianami)
Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni Al.Marsz.Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju nr 340 wywieszony został wykaz nieruchomości położonej w Gdyni przy ul.T.Wendy 11 cz.dz.nr 105/1 k.m.119; przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony. Wykaz wywieszono na okres 21dni od 30.03.2005r. do 18.04.2005r.