702 (311) 2005-04-15 - 2005-04-21

Są europejskie pieniądze na Trasę Kwiatkowskiego!

1 kwietnia br. Komisja Europejska podjęła decyzję, potwierdzającą wysokość współfinansowania przez UE budowy gdyńskiej Trasy Kwiatkowskiego - na kwotę 40,643 234 36 mln EUR (189 mln zł), czyli 75 proc. całkowitych wydatków publicznych na ten cel, wynoszących 54,190 978 mln EURO.
Jest to pierwszy w Polsce, duży projekt, na który Komisja Europejska przyznała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Decyzja Komisji Europejskiej była konieczna ze względu na skalę przedsięwzięcia - całkowity koszt kwalifikowany Trasy Kwiatkowskiego przekracza 50 mln EURO.
Trasa Kwiatkowskiego (dokładniej zaś etap III - czyli 3,5 km estakada, łącząca istniejącą już arterię z obowodnicą trójmiasta, w konsekwencji zaś - z siecią dróg krajowych i międzynarodowych), to obok rozbudowy ul. Janka Wiśniewskiego (etap II) – aktualizuje dwa najważniejsze w Gdyni projekty drogowe, mające kluczowe znaczenie dla usprawnienia dostępu do portu oraz usprawnienie podstawowego układu komunikacyjnego miasta.
Przygotowania do realizacji tych niezwykle skomplikowanych projektów, trwały od kilku lat. Obejmowały opracowanie dokumentacji, wykup nieruchomości, uchwalenie planu przestrzennego zagospodarowania, uzyskanie pozwoleń na budowę, przygotowanie wniosków o dofinansowanie wraz z kompletem wymaganych załączników.
Ponieważ dofinansowanie obu projektów miało odbywać się przez Sektorowy Program Operacyjny - Transport, miasto i port wspólnie zabiegały o stosowne zapisy w dokumentach programowych!
Wnioski o dofinansowanie zostały złożone w Ministerstwie Infrastruktury 8 kwietnia 2004 r. Komitet Sterujący SPO - Transport zatwierdził projekty do dofinansowania - już w czerwcu 2004, akceptując dotacje w wysokości 51,5 mln zł dla ul. Janka Wiśniewskiego i 189 mln zł dla Trasy Kwiatkowskiego.
Stosowny wniosek do UE został złożony przez miasto 30 lipca 2004 r.
Ale decyzja o dotacji UE na Trasę Kwiatkowskiego to nie pierwsza decyzja o środkach uzyskanych przez Gdynię z funduszy strukturalnych UE, po wejściu do Unii przez Polskę!
Teraz rozpoczną się procedury przetargowe, dla wyłonienia wykonawcy budowy, a jesienią rozpoczną się prace, które potrwają ok. 18 miesięcy.
Gdynia - jako pierwszy samorząd w regionie i jeden z pierwszych w Polsce - uzyskała w ubiegłym roku kwotę 21,5 mln zł na Rozwój proekologicznego transportu publicznego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach ZPORR(działanie 1,6)
Gdynia już od 1994 r. bardzo aktywnie pozyskuje środki unijne na realizację projektów, związanych z rozwojem miasta. Pierwsze środki (5000 EURO) z przedakcesyjnego programu PHARE - innowacje lokalne - trafiły do Gdyni w 1995 r.
W minionym 10-leciu zrealizowanych zostało aż 19 projektów "miękkich" o zróżnicowanej wielkości i charakterze (edukacyjne, szkoleniowe, turystyczne, kulturalne, planistyczne, studialne). Łączna kwota uzyskanych na nie dotacji, to ponad 2 mln zł. Był to także doskonały trening dla przyszłej absorbcji środków inwestycyjnych!
Od 2002 r. Gdynia aktywnie pozyskuje środki na inwestycje z UE. Jeszcze przed wejściem Polski do Unii Europejskiej, złożone wnioski o dofinansowanie rozmaitych przedsięwzięć, zaowocowały kwotą ponad 130 mln zł - z funduszu Phare - SSG, ISPA oraz V i VI Programu Ramowego UE.
Z funduszy strukturalnych UE przyznano zaś Gdyni dotychczas dofinansowanie w wysokości 262 mln zł, przy czym wszystkie środki pochodzą z centralnej puli, znajdującej się w dyspozycji Ministerstwa Infrastruktury oraz Ministerstwa Gospodarki.
Gdynia realizuje więc ważne dla miasta i regionu zadania inwestycyjne nie uszczuplając puli przyznanej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego dla województwa!