703 (312) 2005-04-22 - 2005-04-28

W środę sesja

27 kwietnia br. o godz. 12.00 w Sali 105 Urzędu Miasta rozpocznie się XXX Sesja Rady Miasta Gdyni. Porządek obrad przewiduje dyskusję nad projektami uchwał w spawach:
- przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gdynia za rok 2004,
- udzielenia Prezydentowi Miasta Gdyni absolutorium z wykonania budżetu w roku 2004,
- ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta.
- zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni nr XXVI/598/2004 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2005;
- zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 70.000.000 zł na finansowanie inwestycji miejskich ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym;
- skierowania do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o uznanie za niezgodne z przepisami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przepisów ustaw;
- wyrażenia zgody na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. aportem w postaci prawa własności nieruchomości;
- opinii do propozycji planu aglomeracji na terenie miasta Gdynia;
- skargi Jacka Tomczaka na uchwałę nr XXVI/602/04 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno – Wiczlino w Gdyni rejon ulic Chwarznieńskiej, Wiczlińskiej i Śliskiej;
- skargi Spółdzielni Mieszkaniowej „Karwiny” na uchwałę nr XXVIII/649/05 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 lutego 2005 roku;
- skargi Spółdzielni Mieszkaniowej „Karwiny” na uchwałę nr XXVIII/651/05 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 lutego 2005 roku;
- użytków ekologicznych w dzielnicy Dąbrowa;
- wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Szlifierzy w trybie przetargu ustnego nieograniczonego;
- wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Szlifierzy 3 w formie przetargu ustnego nieograniczonego;
- oddania w trybie bezprzetargowym w użytkowanie wieczyste działek gruntu w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Dembińskiego;
- wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczystej w trybie bezprzetargowym działki gruntu, nie będącej samodzielną działką budowlaną, w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości położonych w Gdyni przy ul. Kameliowej;
- wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości zajętej pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej – ul. Wiśniowa;
- wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa oraz nabycia na własność budynku i budowli znajdujących się na nieruchomości położonej przy ul. Żeglarzy 7;
- wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Morskiej;
- wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Akacjowej 58;
- wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Radomskiej 21 na rzecz jej użytkownika wieczystego;
- wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Jeleniej 14 na rzecz jej użytkownika wieczystego;
- wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości położonej przy ul. Wielkopolskiej 401, w trybie art. 37 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami;
- zmiany § 1 uchwały nr XXII/478/04 Rady Miasta Gdyni z 25 sierpnia 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Świeckiej w formie przetargu ustnego nieograniczonego;
- wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Witolda 44a na rzecz jej użytkownika wieczystego;
- poparcia wystąpienia Rady Miejskiej Łodzi z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego;
- zmiany uchwały nr XXVIII/989/01 Rady Miasta Gdyni z 28 marca 2001 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi świadczone przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe, ul. Energetyków 13 a;
- przyjęcia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych przyznawanych w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w roku szkolnym 2005/2006 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości/maturalnego;
- nadania imienia Gimnazjum Nr 11 w Gdyni, ul. Słowackiego 53;
- nadania imienia Gimnazjum Nr 6 w Gdyni w Gdyni, ul. Narcyzowa 6;
- nadania imienia VIII Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni, ul. Narcyzowa 6;
- nadania statutu Muzeum Miasta Gdyni;
- zwolnienia laureatów trzech pierwszych miejsc w konkursie „Gdyński Biznesplan 2005” z opłat obowiązujących w Urzędzie Miasta Gdyni przy rejestracji działalności gospodarczej;
- przejęcia na własność Gminy pojazdów usuniętych z dróg na terenie Gdyni.
- wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Szlifierzy, w trybie bezprzetargowym.