UWAGA. W piątek 30.09.2022r. w budynku Urzędu Miasta Gdyni zostanie przeprowadzona próbna ewakuacja. Więcej informacji w komunikacie.  UWAGA. W piątek 30.09.2022r. w budynku Urzędu Miasta Gdyni zostanie przeprowadzona próbna ewakuacja. Więcej informacji w komunikacie. 
704 (313) 2005-04-29 - 2005-05-12

Informator Europejski nr 105

Internetowa Księgarnia Europejska

Wszystkie publikacje UE są teraz dostępne na stronie internetowej wirtualnej księgarni uruchomionej przez Urząd Publikacji. Strony elektronicznej księgarni są dostępne we wszystkich językach oficjalnych Unii.

Dzięki serwisowi EU Bookshop użytkownik ma dostęp on-line do około 4000 publikacji oficjalnych instytucji, agencji oraz innych organów Unii Europejskiej. Publikacje elektroniczne (w formacie PDF) są bezpłatne, można również zamówić ich papierową kopię. Dotychczasowe publikacje drukowane również dostępne są on-line.

Zachęcamy do lektury kluczowych publikacji dostępnych w księgarni internetowej takich jak: budżet UE, raport generalny z działalności Unii Europejskiej w roku 2004, konstytucja UE oraz poszczególne traktaty.

Europejska księgarnia internetowa: http://bookshop.eu.int


Domena .eu zatwierdzona!

Pomysł wprowadzenia domeny .eu pojawił się w 1997 roku. Po ośmiu latach czekania firmy europejskie, instytucje oraz indywidualni obywatele będą mogli jej używać. Rejestracja ma rozpocząć się jeszcze w 2005, zaś rozprowadzanie domeny w 2006.

Inicjatywa ta jest możliwa dzięki zgodzie Internetowej Korporacji Własności Nazw i Numerów (The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, ICANN), organizacji zajmującej się nadzorem technicznym sieci. ICANN zatwierdziła rozprowadzanie domeny .eu 23 marca br.

Zdaniem Europejskiego Rejestru Domen Internetowych (European Registry of Internet Domain), organizacji, która zarządzać będzie domeną .eu, firmy oraz instytucje publiczne jeszcze w tym roku będą mogły zgłaszać swoje nazwy. Po tej trwającej 4 miesiące fazie wstępnej (sunrise period) rozpocznie się otwarta dla szerokiego grona użytkowników rejestracja na zasadzie „kto pierwszy ten lepszy”.

Komisja Europejska wierzy, że domena .eu, która bez wątpienia przyczyni się do rozwoju e-handlu, to również element europejskiej tożsamości, a także instrument międzynarodowej promocji Europy.

Informacje dotyczące domeny .eu oraz rejestracji dostępne są pod adresem: http://www.eurid.org/en/home.php


Serwis: http://www.konstytucjaue.gov.pl


Departament Dokumentacji Europejskiej i Publikacji Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej w Warszawie zachęca do korzystania z nowopowstałego serwisu internetowego, którego celem jest przybliżenie obywatelom tematyki związanej z Traktatem ustanawiającym Konstytucję dla Europy.

Informacje na stronie zostały pogrupowane w następujące bloki tematyczne:
 Droga do Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy,
 Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy,
 Ratyfikacja Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy,
 Polska a Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy.

Na stronie zostały również zamieszczone materiały informacyjne, takie jak: adresy tematycznych stron WWW, artykuły z prasy omawiające Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy, zalecana bibliografia oraz najczęściej zadawane pytania dotyczące tego dokumentu wraz z odpowiedziami.

Twórcy serwisu liczą, że ułatwi on obywatelom zrozumienie tematyki związanej z historią powstawania, procedurami ratyfikacji w poszczególnych państwach członkowskich oraz samego tekstu Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy.


Szkolenie w ramach Programu Młodzież

Zapraszamy na międzynarodowe szkolenie pn. „Appetiser” dla liderów i pracowników młodzieżowych, którzy lokalnie działają w swoich grupach czy organizacjach i pragną rozpocząć przygodę z Programem MŁODZIEŻ i międzynarodowymi projektami!

Szkolenie odbędzie się w Trójmieście w dniach 27 - 31 maja br. Językiem roboczym seminarium będzie angielski.

Narodowa Agencja zapewnia wyżywienie i zakwaterowanie. Koszt uczestnictwa to jedynie koszt dojazdu do miejsca szkolenia.
Potrzebne informacje oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są w załączonych plikach na stronie: http://www.youth.org.pl/

Zgłoszenia oraz wszelkie pytania związane z tym szkoleniem prosimy kierować do p. Marty Modlińskiej na adres e-mail: m.medlinska@mlodziez.org.pl lub telefonicznie (0 22) 622 37 06; fax (0 22) 622 37 08.
Termin nadsyłania zgłoszeń mija 6 maja 2005 r.


Dofinansowanie międzynarodowej współpracy młodzieży

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu przyjmuje wnioski projektów dotyczące międzynarodowej współpracy dzieci i młodzieży. W tym roku priorytetowo traktowane będą projekty organizacji młodzieżowych, związane z Młodzieżowym Szczytem Rady Europy oraz współpracą w regionie Morza Bałtyckiego.

Projekty współpracy i wymiany dzieci i młodzieży dofinansowywane ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu to projekty:
 wynikające z umów międzynarodowych wiążących RP,
 realizowane przez organizacje pozarządowe, w szczególności organizacje młodzieżowe lub jednostki samorządu terytorialnego będące organami prowadzącymi dla szkół i placówek,
 wynikające z planu pracy Biura ds. Młodzieży,
 inne projekty edukacyjne spełniające wymogi formalne i odznaczające się wysokim poziomem merytorycznym.

Przy rozpatrywaniu wniosków priorytetami będą objęte projekty z zakresu:
 wspierania uczestnictwa młodzieży w życiu publicznym i społecznym oraz rozwoju wolontariatu młodzieżowego,
 udziału młodzieży w formalnej i nieformalnej edukacji,
 poszanowania tożsamości narodowej i kulturowej oraz przezwyciężania barier, stereotypów i uprzedzeń zakorzenionych w mentalności i kulturze,
 promowania zdrowego stylu życia,
 tworzenia systemu informacji młodzieżowej.

Preferowane będą projekty adresowane do dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niezamożnej, w tym grup młodzieży zróżnicowanej pod względem statusu społecznego.

Wnioskodawca może ubiegać się o dofinansowanie projektu na poniższych zasadach:
 dla młodzieży polskiej wyjeżdżającej do kraju partnera zagranicznego, w wysokości: do 70% kosztów podróży, 100% ubezpieczenia, jednak nie więcej niż 60 zł na osobę, obowiązkowych opłat za uczestnictwo w zagranicznych konferencjach i innych formach edukacji.
 na przyjęcie partnera zagranicznego w wysokości do 40% kosztów realizacji projektu, w tym zakwaterowania, wyżywienia i programu. W przypadku realizacji projektu poza miejscem zamieszkania przewiduje się możliwość dofinansowania kosztów związanych z wyżywieniem i zakwaterowaniem uczestników z Polski.
 istnieje możliwość dofinansowania do 100% dla uczestników projektów wymienionych w ust. 1 pkt 1) i 2) , pochodzących z rodzin korzystających z pomocy społecznej (socjalnej).

Minimalna kwota grantu przyznanego przez MENiS wynosić będzie
4 000,- zł.

Wniosek należy złożyć co najmniej na dwa miesiące przed rozpoczęciem realizacji projektu.
Więcej informacji pod adresem: http://www.yforum.pl/aktualnosci/miedzynarodowka.php


Szkolenia dla mediów

Fundacja Edukacji Ekonomicznej wraz z Ministerstwem Gospodarki i Pracy realizuje w maju 2005 cykl bezpłatnych seminariów regionalnych dla przedstawicieli mediów pt. "Fundusze strukturalne bez tajemnic - o czym warto pisać?".

Nadrzędnym celem spotkań jest przekazanie wiedzy niezbędnej do relacjonowania interwencji wsparcia europejskiego w Polsce, w obecnej i przyszłej perspektywie finansowej UE oraz przedstawienie roli mediów w procesie wdrażania funduszy strukturalnych.

Seminaria adresowane są do dziennikarzy mediów lokalnych, regionalnych i krajowych (publiczne i prywatne media, prasa – dzienniki, tygodniki i dwutygodniki, miesięczniki i dwumiesięczniki, kwartalniki, radio i telewizja, agencje prasowe i informacyjne, przedstawiciele wydawnictw, redaktorzy portali).

Tematyka seminarium:
 Fundusze strukturalne dla polskich regionów
 Od projektu do wniosku i jego rozliczenia
 Jak skutecznie pozyskiwać wiarygodne informacje o funduszach europejskich i stopniu ich wykorzystania?

W ramach oferty szkoleniowej uczestnicy uzyskają możliwość stałego wsparcia merytorycznego w zakresie Podstaw Wsparcia Wspólnoty poprzez możliwość: uczestniczenia w seminariach tematycznych, szkoleniach specjalistycznych, konferencjach oraz otrzymywanie aktualnych informacji drogą e-mailową.

Spotkania zostaną przeprowadzone przez Trenerów Krajowego Systemu Przygotowań do Funduszy Strukturalnych (KSP) Fundacji Edukacji Ekonomicznej z udziałem przedstawicieli urzędów marszałkowskich lub wojewódzkich w całym kraju - w Gdańsku odbędzie się w dniu 12 maja br.

Więcej informacji oraz niezbędne dokumenty są do pobrania na stronie: http://europa.edu.pl/
Informacji udziela również p. Paulina Szuster - tel./fax. /+48 22/ 828 06 71, 828 44 21, 828 44 22.