UWAGA. W piątek 30.09.2022r. w budynku Urzędu Miasta Gdyni zostanie przeprowadzona próbna ewakuacja. Więcej informacji w komunikacie.  UWAGA. W piątek 30.09.2022r. w budynku Urzędu Miasta Gdyni zostanie przeprowadzona próbna ewakuacja. Więcej informacji w komunikacie. 
704 (313) 2005-04-29 - 2005-05-12

Ogłoszenia

Urząd Miasta Gdyni poszukuje kandydata do pracy :
w Wydziale Gospodarki Komunalnej
na stanowisku inspektora ds. oceny i uzgadniania dokumentacji technicznych w zakresie kanalizacji deszczowej, rzek i potoków oraz branży wod-kan, ochrony środowiska i pokrewnych, w pełnym wymiarze czasu pracy.
Wymagane wykształcenie : wyższe techniczne o profilu sanitarnym.
Wymagania konieczne : uprawnienia budowlane wykonawcze i (lub) projektowe w zakresie sieci sanitarnych.
Wymagania dodatkowe :- obsługa programów komputerowych, bardzo dobra znajomość terenu miasta Gdyni, dodatkowym atutem jest doświadczenie związane z przyszłym zakresem pracy, umiejętność kosztorysowania, posiadanie prawa jazdy i samochodu.
Wymagane dokumenty i zaświadczenia: kopie dokumentów potwierdzające posiadane uprawnienia, kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kopie dokumentów potwierdzających staż pracy, oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, życiorys i list motywacyjny.
Od kandydata wymaga się wysokiej kultury osobistej, komunikatywności, umiejętności pracy w zespole, samodzielność i kreatywności
Oferty prosimy składać lub przesyłać do dnia 4 maja 2005 roku pod adresem : Urząd Miasta Gdyni , Wydział Kadr i Szkoleń ( pokój 436 lub 438), al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 GDYNIA, z dopiskiem „ oferta pracy – inspektor ds. oceny i uzgadniania dokumentacji technicznych „
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Oferty osób nie zakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 668 86 90 lub 91.

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 7
Gdynia, ul. Stawna 4/6 tel. 624 04 07; fax 624 23 63; www.zs7.gdynia.pl
ogłasza przetarg nieograniczony do 60 000 EURO
na remont dachu w budynku szkoły w Gdyni
Wymagany termin realizacji: od 1.06.2005r do dnia 1.07.2005r.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki art. 22 ustawy – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177) oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w sekretariacie szkoły w godzinach 9.00 – 15.00.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie do dnia 24.05.2005 r. do godz. 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu 24.05.2005 r. o godz. 12.00.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Nie przewiduje się wnoszenia wadium.
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: cena oferty 100%.
Do kontaktu z wykonawcami upoważniona jest kierownik administracji Renata Telecka.


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
81-366 Gdynia, ul. Armii Krajowej 44
tel./fax 782 01 20, http://republika.pl/mops_gdynia
e-mail: sekretariat@mopsgdynia.neostrada.pl
ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę produktów mleczarskich, tłuszczowych i jaj do jednostek podległych MOPS w Gdyni
Termin realizacji: 01.07.2005 r. – 30.06.2006 r.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego – pokój 515 (V piętro), na wniosek za zaliczeniem pocztowym (10 zł) lub drogą elektroniczną na adres e-mail: zam.pub@vp.pl
Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego, w pokoju 519. Koperta powinna być oznaczona „ Przetarg nieograniczony na dostawę produktów mleczarskich, tłuszczowych i jaj do jednostek podległych MOPS w Gdyni”
Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z wykonawcami jest:
podinspektor. ds. zamówień publicznych – Magdalena Wawrzyniak, pokój 515, tel. 782 01 20 wewn. 51.
Termin składania ofert upływa dnia 16.05.2005 r. o godz. 9.00
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu 16.05.2005 r. o godz. 10.00
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej ani częściowej.
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy: spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 Ustawy – Prawo zamówień publicznych, nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ust. 1-2 tejże ustawy, spełniają wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Termin związania ofertą: 30 dni
Kryteria oceny: cena oferty – 100 %


Zarząd Komunikacji Miejskiej
Gdynia, ul. Zakręt do Oksywia 10
ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług przewozowych na linii 465 w gminie Kosakowo i Gdyni, w noce: z piątku na sobotę, z soboty na niedzielę i z niedzieli na poniedziałek jednym autobusem miejskim średnio- lub niskopodłogowym.
Zakres zamówienia: ok. 10 600 wozokilometrów.
Termin realizacji: 36 miesięcy od daty podpisania umowy.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych.
Szczegółowy opis warunków udziału w postępowaniu wraz z opisem sposobu dokonywania oceny spełniania warunków przez zamawiającego zawiera Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
Wadium: 1 250 zł.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena - 100%.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego (pok. nr 8) lub pocztą.
Uprawniony do kontaktów z wykonawcami: Mariusz Horoń - Naczelnik Wydziału Organizacji Przewozów - strona merytoryczna - tel.: 660 54 12 (dni robocze - w godzinach: 10.00 - 13.00)
Termin i miejsce składania ofert: 23 czerwca 2005 roku godz.10.00, siedziba zamawiającego, pok. nr 8.
Termin i miejsce otwarcia ofert: 23 czerwca 2005 roku godz. 11.00, siedziba zamawiającego, pok. nr 9.


Zarząd Komunikacji Miejskiej
Gdynia, ul. Zakręt do Oksywia 10
ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług przewozowych na liniach 240 i 160 w Gdyni w dni powszednie (od poniedziałku do piątku) trzema autobusami miejskimi przegubowymi niskopodłogowymi.
Zakres zamówienia: ok. 415 400 wozokilometrów.
Termin realizacji: od dnia 1 września 2005 roku do dnia 31 sierpnia 2008 roku.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych - w następujących grupach:
GRUPA A - obsługa brygad: 1., 4. i 8. na linii 240 oraz brygady 10. na linii 160 (140 200 wozokilometrów),
GRUPA B - obsługa brygad: 2. i 5. na linii 240 (122 000 wozokilometrów),
GRUPA C - obsługa brygad: 3., 6. i 7. na linii 240 (153 200 wozokilometrów).
Szczegółowy opis warunków udziału w postępowaniu wraz z opisem sposobu dokonywania oceny spełniania warunków przez zamawiającego zawiera Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
Wadium:
GRUPA A - 18 759 zł
GRUPA B - 16 324 zł
GRUPA C - 20 499 zł
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena - 100%.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego (pok. nr 8) lub pocztą.
Uprawniony do kontaktów z wykonawcami: Mariusz Horoń - Naczelnik Wydziału Organizacji Przewozów - strona merytoryczna - tel.: (0-58) 660-54-12 (dni robocze - w godzinach: 10.00 - 13.00).
Termin i miejsce składania ofert: 14 czerwca 2005 roku godz. 10.00, siedziba zamawiającego, pok. nr 8.
Termin i miejsce otwarcia ofert: 14 czerwca 2005 roku godz. 11.00, siedziba zamawiającego, pok. nr 9.


Zarząd Komunikacji Miejskiej
Gdynia, ul. Zakręt do Oksywia 10
ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług przewozowych na linii 244 w Sopocie oraz na linii 181 w Gdyni i Sopocie w dni powszednie nauki szkolnej (od poniedziałku do piątku), jednym autobusem miejskim niskopodłogowym.
Zakres zamówienia: ok. 49 720 wozokilometrów.
Termin realizacji: od 1 września 2005 roku do 30 czerwca 2005 roku.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych.
Szczegółowy opis warunków udziału w postępowaniu wraz z opisem sposobu dokonywania oceny spełniania warunków przez zamawiającego zawiera Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
Wadium: 6 489 zł.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena - 100%.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego (pok. nr 8) lub pocztą.
Uprawniony do kontaktów z wykonawcami: Mariusz Horoń - Naczelnik Wydziału Organizacji Przewozów - strona merytoryczna - tel.: (0-58) 660-54-12 (dni robocze - w godzinach: 10.00 - 13.00)
Termin i miejsce składania ofert: 28 czerwca 2005 roku godz.10.00, siedziba zamawiającego, pok. nr 8.
Termin i miejsce otwarcia ofert: 28 czerwca 2005 roku godz. 11.00, siedziba zamawiającego, pok. nr 9.

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień
Gdynia, ul. Reja 2A
ogłasza przetarg nieograniczony na zorganizowanie letniego wypoczynku dla rodzin objętych pomocą Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni w sezonie letnim 2005.
Termin realizacji : dwa turnusy, każdy 14 - dniowy w okresie od 27 czerwca 2005 roku do dnia 27 sierpnia 2005 roku .
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych .
Szczegółowy opis warunków udziału w postępowaniu wraz z opisem sposobu dokonywania oceny spełniania warunków przez zamawiającego zawiera Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Wadium : nie wymagane .
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie : cena – 100% .
Specyfikację istotnych warunków zamówienia ( 15 zł ) można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego ( pok. nr 10 ) lub pocztą.
Uprawniona do kontaktów z wykonawcami - Zofia Przewoźniak – Główny Księgowy - strona merytoryczna - tel.: 620 60 94 ( dni robocze - w godzinach: 9.00 - 12.00)
Termin i miejsce składania ofert : 9 maja 2005 roku godz. 11.00 , siedziba zamawiającego, pok. nr 10.
Termin i miejsce otwarcia ofert : 9 maja 2005 roku godz. 12.00, siedziba zamawiającego, pok. nr 9. „


Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju 342
wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni przeznaczonej do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego, położonej w Gdyni przy ul. Granicznej 8, ozn na km 67 Obręb Gdynia jako działki nr 933 o pow. 1746 m2 oraz nr 934 o pow. 915 m2 , dla których prowadzona jest księga wieczysta KW 17948.
Wykaz nr 472/05/IV/M stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 472/05/IV/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 13 kwietnia 2005 r. wywieszony jest na okres 21 dni , od 15.04.2005 r. do 6.05.2005r.Prezydent Miasta Gdyni
informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 został wywieszony wykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym:
ul. Starowiejskiej 42-48, lokal nr VI, o pow. 69,31 m2
ul. Abrahama 6, lokal nr 2, o pow. 42,64 m2
ul. Morska 108-112, lecznica dla zwierząt, o pow. 51,73 m2
ul. Morska 108-112, sklep komputerowy, o pow. 24,51 m2
ul. Morska 108-112, zakład fryzjerski, o pow. 19,27 m2
ul. Pomorska 12, piwnica, o pow. 14,38 m2
Wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni od 26.04.2005r do 16.05.2005 r
Osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu lokalu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, powinny składać wnioski do dnia 06.06.2005 r.
w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta.
Wykaz nr 467/05/IV/M stanowiący załącznik do zarządzenia nr 8909/05/IV/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 22 marca 2005 roku został wywieszony na okres 21 dni od dnia 25 kwietnia 2005 roku do dnia 16 maja 2005 roku.


Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju 340 wykazu nieruchomości przeznaczonej do bezprzetargowej sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości , położonej w Gdyni przy ul. Imbirowej 28 oznaczonej na k.m. 29 WK jako działka nr 236 o pow. 20 m2.


Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta na tablicy ogłoszeń przy pokoju 342 ( III piętro) wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 20 lat w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego, położonej przy ul. Amona, oznaczonej na k. m. 19, obręb Wiczlino jako część działek nr 141/2 i 275/2 o łącznej pow. ca 2650 m2, księga wieczysta KW 24564.
Wykaz Nr 474/05/IV/M stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 9195/05/IV/M
Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 18 kwietnia 2005 r. podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń przez okres 21 dni tj. od dnia 25 kwietnia 2005 r. do dnia 16 maja 2005 r.


Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni,
81 – 353 Gdynia, ul. Władysława IV 12/14.
Ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 60.000 EURO „Dostawa samochodu specjalnego – podnośnik hydrauliczny ratowniczy SH o wysokości roboczej nie mniejszej niż 40 metrów”. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
SIWZ do odebrania w siedzibie zamawiającego, dostępna do 08.06.2005r.;opłata za udostępnienie SIWZ: 25,00 PLN, gotówka za zaliczeniem pocztowym lub w kasie Komendy Miejskiej.
Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.
Termin wykonania zamówienia: do dnia 15.11.2005 r..
Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 15000,00 zł.
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem: Oferowana cena „Kc” - znaczenie kryterium - 90 %, Warunki gwarancji „Kg” - znaczenie kryterium - 10 %.
Oferty sporządzone ściśle wg wymagań określonych w SIWZ należy składać do dnia 08 czerwca 2005 r. do godz. 10.00 – w sekretariacie Komendy Miejskiej PSP w Gdyni, ul. Władysława IV 12/14. Powyższe dotyczy również ofert składanych drogą pocztową. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po wyznaczonym terminie zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
Otwarcie ofert nastąpi 08 czerwca 2005 r. do godz. 10.30 – Komenda Miejska PSP w Gdyni, ul. Władysława IV 12/14, pok. nr 309.

Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza w Gdyni
ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy w formie licytacji ustnej na sprzedaż samochodu dostawczego marki Robur LD 3001, rocznik 1990, o pojemności silnika 3927, przebiegu 269 tys. km, dopuszczalna ładowności – 2 tony.
Teatr oświadcza, iż jest właścicielem pojazdu , nie ciążą na nim żadne prawa osób trzecich .
Pojazd można obejrzeć przed licytacją i zapoznać się ze stanem technicznym w miejscu parkowania : parking pod Estakadą ,ul. Morska 73/7 w Gdyni ,w dni powszednie w godz.9.00 do 16.00 . Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Oferentami jest referent ds. administracyjnych Teatru – Pani Ilona Czech ( tel. 058 -620- 88-01, 620-78-46);
Cena wywoławcza przetargu :3.500,00 PLN
Oferent, który przybije cenę licytacyjną, zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej kwoty należnej za kupno pojazdu gotówką lub przelewem na podstawie zawartej umowy kupna-sprzedaży, w terminie 3 dni od daty zakończenia licytacji na konto Teatru.
Termin rozstrzygnięcia przetargu – przeprowadzenia licytacji ustnej wyznacza się na dzień :9 maja 2005r. Godz.9.00
Licytacja przeprowadzona będzie w siedzibie Teatru przy ul. Bema 26 w Gdyni – pomieszczenie foyer .

Zespół Szkół Nr 11
Gdynia, ul. Porębskiego 21
zatrudni od 1.09.2005r. nauczycieli języka angielskiego
w zakresie nauczania szkoły podstawowej i gimnazjum.
Oferty należy składać w sekretariacie naszej placówki .


Uwaga, organizacje pozarządowe
Prezydent Miasta Gdyni ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania w zakresie pomocy społecznej: Pomoc osobom zwalnianym z więzienia i ich rodzinom z terminem realizacji od 01.06.2005r. do 31.12.2005r. zgodnie z zarządzeniem Nr 9036/05/IV/O z dnia 5 kwietnia 2005r.
1. W ramach realizacji zadania wspierana będzie pomoc żywnościowa na rzecz osób wychodzących z więzienia i ich rodzin, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej określonej na podstawie świadectwa zwolnienia z więzienia, a w przypadku rodzin skierowania od kuratora sądowego lub zaświadczenia z więzienia.
2. Przewidywana kwota na wsparcie realizacji zadania objętego ogłaszanym konkursem wynosi: 5.000 zł
3. Przy wyborze ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria: zapis w statucie organizacji o możliwości udzielania pomocy osobom zwalnianym z zakładów karnych oraz ich rodzinom, współpraca z MOPSem, kuratorami i służbami więziennictwa, posiadanie lokalu do prowadzenia działalności, doświadczenie.
4. Podstawą prawną ogłaszanego konkursu jest art.30, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 142 z 2001r., poz. 1591wraz z późniejszymi zmianami), art. 4 ust.1 pkt 1, art. 5 ust. 4 pkt 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zmianami), art. 7 pkt 12 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 z 2004r., poz. 593) oraz rozdziału 5 ust.13.8 pkt e załącznika do Uchwały nr XXIV/568/04 Rady Miasta Gdyni z 27 października 2004 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Miasta Gdyni z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2005 rok” (M RMG z dnia 04.11.2004 Nr 58 poz. 307)
5. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dn. 29 października 2003r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 193, poz.1891) i powinna zawierać: dane na temat podmiotu składającego ofertę, opis zadania, kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz inne wybrane informacje dotyczące zadania. Wzór oferty można pobrać w GCOP lub pod adresem internetowym: www.gdynia.pl
6. Do oferty należy dołączyć: sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za 2004 rok, aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru (aktualny 3 m-ce), statut, ankietę Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych oraz kopie dokumentów potwierdzających współpracę z kuratorami, MOPSem i zakładami penitencjarnymi.
Do ofert składanych w postaci wydruku komputerowego wskazane jest dołączenie zapisu oferty na dyskietce. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone na obowiązującym formularzu w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
7. Dotacje nie mogą być udzielone na: dotowanie przedsięwzięć, które są dofinansowywane z budżetu miasta lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych; pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundację kosztów; budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów; działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego; udzielania pomocy finansowej osobom fizycznym; działalność polityczną i religijną.
8. Na realizację zadań związanych z pomocą osobom zwalnianym z więzienia i ich rodzinom Miasto Gdynia przeznaczyło w roku 2004 kwotę 5.000 zł
9. Informacje o konkursie znajdują się w: Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach miejskiego portalu internetowego, Urzędzie Miasta Gdyni – Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych, Gdynia, ul. 3 Maja 27/31, Wydziale Zdrowia, ul. Legionów 130.
10. Termin składania ofert ustala się do 9 maja 2005 roku do godziny 15.00, w Wydziale Zdrowia, Gdynia, ul. Legionów 130 ( pokój 107). Prezydent Miasta, na podstawie opinii Komisji Oceniającej, dokona wyboru podmiotów, którym zostaną udzielone dotacje.
11. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 16 maja 2005r.
12. Informacja o wyborze najlepszych ofert zostanie umieszczona w: „Ratuszu”, na stronach miejskiego portalu internetowego oraz zamieszczona na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych.
Osobą uprawnioną do udzielania informacji na temat konkursu jest Magdalena Kajtoch, tel. 622-30-55 lub 622-00-41 wew.121– Wydział Zdrowia.