705 (314) 2005-05-13 - 2005-05-19

Ogłoszenia

PREZYDENT MIASTA GDYNI OGŁASZA
PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY
NA ODDANIE W DZIERŻAWĘ NA OKRES 30 LAT NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ PRZY BULWARZE NADMORSKIM W GDYNI
OPIS I WARUNKI WYDZIERŻAWIENIA NIERUCHOMOŚCI:
Nieruchomość składająca się z części działek: nr 607/236 (księga wieczysta Nr 24107), nr 1138/237 (księga wieczysta Nr 24373), nr 773/236 (księga wieczysta Nr 24107) oraz nr 775/236 (księga wieczysta 23857) o łącznej powierzchni 1 600 m2, oznaczonych na karcie mapy Nr 56, obręb Gdynia, przeznaczona na lokalizację jednokondygnacyjnego obiektu gastronomiczno – rekreacyjnego o powierzchni użytkowej około 250 m2 (lokalizacja nr 2 w projekcie).
MIESIĘCZNY CZYNSZ DZIERŻAWNY – 5 000, zł
WADIUM: 9 000, -zł
Miesięczny czynsz dzierżawny płatny będzie z góry do 10 dnia każdego miesiąca, rewaloryzowany na dzień 1 marca każdego roku dzierżawy o roczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych podawany przez Prezesa GUS. Czynsz podlega również podatkowi VAT 22%. Od dnia podpisania umowy dzierżawy przez cały okres trwania inwestycji, aż do czasu jej oddania do użytku, jednak nie dłużej niż przez 18 miesięcy, obowiązuje stawka miesięcznego czynszu dzierżawnego w kwocie 1,22 –zł.

Część jawna przetargu odbędzie się 10 czerwca 2005 roku o godz. 9.00, w sali 105 na I piętrze Urzędu Miasta Gdyni (w budynku przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54). Wadia płatne przelewem bankowym na konto w NORDEA BANK POLSKA S.A. w Gdyni nr 53144010260000000000401037 w terminie do 3 czerwca 2005 roku. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z materiałami przetargowymi i ich akceptacją. Oferty przetargowe należy składać w pok. nr 336 na III piętrze Urzędu Miasta Gdyni w terminie do 9 czerwca 2005 roku (do godz. 15.30). Szczegółowe warunki wydzierżawienia nieruchomości oraz tryb przeprowadzenia przetargu zostały określone w MATERIAŁACH PRZETARGOWYCH, które dostępne są w Referacie Polityki Gospodarowania Nieruchomościami w pok. nr 336, na III piętrze Urzędu Miasta Gdyni. Cena nabycia MATERIAŁÓW PRZETARGOWYCH 20, -zł. Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać pod nr tel. (058) 668 85 16.


Prezydent Miasta Gdyni
al. Marsz. Piłsudskiego 52/54
81 – 382 Gdynia, tel. 668 85 83, fax. 622 28 39
ogłasza przetarg nieograniczony do 60 000 euro na wykonanie modernizacji węzła cieplnego w budynku przy al. Zwycięstwa 96/98 w Gdyni .
Specyfikację można odebrać w Wydziale Budynków Urzędu Miasta Gdyni, pok. nr 101 I piętro przy al. Zwycięstwa 96/98 w Gdyni w godz. 8.00 – 16.00.
Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.
Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z Wykonawcami i udzielenia wyjaśnień jest: Beata Brzostowska - Kierownik Referatu Remontów Wydziału Budynków tel. 668 85 83 lub 668 85 88.
Oferty należy składać w pok. 101 I p. Urzędu Miasta Gdyni Wydział Budynków al. Zwycięstwa 96/98.
Termin składania ofert upływa dnia 23 maja 2005 r. o godz. 9.00
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 maja 2005 r. o godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego Wydział Budynków - pok. 104 I p. al. Zwycięstwa 96/98
Wymagany termin realizacji: 30.07.2005
Termin związania oferty wynosi 30 dni.
Nie przewiduje się składania ofert wariantowych.
W postępowaniu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art.24 Prawa Zamówień Publicznych i spełniający warunki art.22 Prawa Zamówień Publicznych oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena – 100 %.


Prezydent Miasta Gdyni
al. Marsz. Piłsudskiego 52/54
81 – 382 Gdynia, tel. 668 85 83, fax. 622 28 39
ogłasza przetarg nieograniczony do 60 000 euro na wymianę stolarki okiennej w budynku przy al. Zwycięstwa 96/98 w Gdyni oraz w budynku internatu przy ul. Energetyków 13A w Gdyni.
Specyfikację można odebrać w Wydziale Budynków Urzędu Miasta Gdyni, pok. nr 101 I piętro przy al. Zwycięstwa 96/98 w Gdyni w godz. 8.00 – 16.00.
Dopuszcza się składanie ofert częściowych.
Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z Wykonawcami i udzielenia wyjaśnień jest: Beata Brzostowska - kierownik Referatu Remontów Wydziału Budynków tel. 668 85 83 lub 668 85 88
Oferty należy składać w pok. 101 I p. Urzędu Miasta Gdyni Wydział Budynków al. Zwycięstwa 96/98.
Termin składania ofert upływa dnia 19 maja 2005 r. o godz. 9.00
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 maja 2005 r. o godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego Wydział Budynków - pok. 104 I p. Al. Zwycięstwa 96/98
Wymagany termin realizacji:
Część A – 15.07.2005 r
Część B - 30.06.2005 r.
Termin związania oferty wynosi 30 dni.
Nie przewiduje się składania ofert wariantowych.
W postępowaniu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art.24 Prawa Zamówień Publicznych i spełniający warunki art.22 Prawa Zamówień Publicznych oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena – 100 %.


Administracja Budynków Komunalnych Nr 4 Zakład Budżetowy
81-309 Gdynia, ul. Warszawska 67 a tel. 620 72 43, www.abk4-gdynia.com.pl/
ogłasza przetarg nieograniczony do 60 000 euro na:
Eksploatację, naprawy, usuwanie awarii oraz pomiary elektryczne w zasobach administrowanych przez ABK nr 4 w Gdyni
Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
Miejsce realizacji zamówienia: zasoby ABK nr 4.
Termin realizacji: 2005-06-01 do 2007-05-31.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie 5,00 zł można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. 14.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki art. 22 ust.1 oraz nie wykluczeniu na podstawie art.24 ustawy z 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (jedn. tekst Dz. U. Nr 19, poz. 177 z 2004), spełniający warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: stawka roboczogodziny - 60%, miesięczne koszty organizacji pogot. tech. - 30%, koszty zakupu materiałów -10%.
Termin składania ofert upływa dnia 2005-05-18 o godz. 10.00, w pok. nr 18
Otwarcie ofert nastąpi 2005-05-18 o godz. 12.00 w siedzibie zamawiającego ( pok. 4).
Termin związania ofertą wynosi 30 dni.


Administracja Budynków Komunalnych Nr 4 Zakład Budżetowy
81-309 Gdynia, ul. Warszawska 67 a tel. 620 72 43, fax 62 72 43, www.abk4-gdynia.com.pl/
ogłasza przetarg nieograniczony do 60 000 euro na:
ADAPTACJĘ BUDYNKU ADMINISTRACJI PRZY UL. WARSZAWSKIEJ 67 A W GDYNI
Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
Miejsce realizacji zamówienia: Gdynia, ul. Warszawska 67 a.
Termin realizacji: 2005-06-01 do 2005-07-15.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie 10,00 zł można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. 14.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki art. 22 ust.1 oraz nie wykluczeniu na podstawie art.24 ustawy z 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (jedn. tekst Dz. U. Nr 19, poz. 177 z 2004 ), spełniający warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia .
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: cena - 100%
Termin składania ofert upływa dnia 2005.05.18 o godz. 10.00, w pok. nr 18.
Otwarcie ofert nastąpi 2005.05.18 o godz. 12.00 w siedzibie zamawiającego ( pok. 4).
Termin związania ofertą wynosi 30 dni.


Prezydent Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 5.000.000 EURO na
udzielenie Gminie Miasta Gdyni kredytu długoterminowego w kwocie 70.000.000 zł przeznaczonego na finansowanie inwestycji miejskich ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać za pokwitowaniem w sekretariacie Wydziału Budżetu, I piętro, pok. nr 130, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, w godz. 8.00 – 16.00.
Na pisemny wniosek zainteresowanego (skierowany na adres: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Budżetu, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia), Zamawiający może przesłać Specyfikację pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Formularz Specyfikacji jest bezpłatny.
Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych, oferty wariantowej ani zamówień uzupełniających.
Termin wykonania zamówienia: do 11.10.2012 r.
W przetargu mogą brać udział Wykonawcy, którzy: prowadzą działalność gospodarczą w zakresie objętym Przedmiotem Zamówienia
co najmniej w ciągu ostatnich dwóch lat przed wszczęciem niniejszego postępowania, nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniają warunki określone w art.22 ust. 1 Ustawy ,spełniają wymogi określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, posiadają zezwolenie Prezesa NBP na wykonywanie czynności bankowych lub inny dokument potwierdzający uprawnienia do wykonywania czynności bankowych.
Zamawiający oceni spełnianie tych wymogów na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń.
Wadium w kwocie 145.000 zł należy wnieść w terminie do dnia 8.06.2005 r. do godz. 10.00 w kasie Urzędu Miasta Gdyni (pok.27) al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, czynnej od godz. 8.00 do godz. 15.00 lub wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego w Nordea Bank Polska S.A. nr: 61 1440 1026 0000 0000 0040 6228.
Jedynym kryterium oceny ofert jest cena – 100%.
Oferty należy składać drogą pocztową lub osobiście na adres: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Budżetu, pokój 130, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, w terminie do dnia 8.06.2005 r. do godz. 10.00.
Termin związania Ofertą wynosi 90 dni od upływu terminu składania ofert.
Osobami upoważnionymi do kontaktów są: Krzysztof Szałucki - Skarbnik Miasta Gdyni – tel. 668 80 16, Alicja Helbin – z-ca Skarbnika Miasta – tel. 668 82 75. Ogłoszenie o zamówieniu zostało wysłane w dniu 28-04-2005r. do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (numer referencyjny 2005-014152) oraz do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (zarejestrowane pod numerem 49485/2005).

Zarząd Komunikacji Miejskiej
Gdynia, ul. Zakręt do Oksywia 10
ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług przewozowych na linii 153 w Gdyni w dni powszednie (od poniedziałku do piątku), jednym autobusem miejskim niskopodłogowym.
Zakres zamówienia: ok. 170 800 wozokilometrów.
Termin realizacji: od dnia 18 lipca 2005 roku do dnia 17 lipca 2008 roku.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz częściowych.
Szczegółowy opis warunków udziału w postępowaniu wraz z opisem sposobu dokonywania oceny spełniania warunków przez zamawiającego zawiera Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
Wadium: 20 343 zł.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena – 100%.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego (pok. nr 8) lub pocztą.
Uprawniony do kontaktów z wykonawcami: Mariusz Horoń – Naczelnik Wydziału Organizacji Przewozów - strona merytoryczna - tel.: (0-58) 660-54-12 (dni robocze - w godzinach: 10.00 - 13.00).
Termin i miejsce składania ofert: 24 czerwca 2005 roku godz.10.00, siedziba zamawiającego, pok. nr 8.
Termin i miejsce otwarcia ofert: 24 czerwca 2005 roku godz. 11.00, siedziba zamawiającego, pok. nr 9.

Zarząd Komunikacji Miejskiej
Gdynia, ul. Zakręt do Oksywia 10
ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie konserwacji sprzętu komputerowego Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni.
Zakres zamówienia: 62 zestawy komputerowe, 60 monitorów, 38 filtrów, 30 drukarek.
Termin realizacji: 36 miesięcy od daty podpisania umowy.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych.
Szczegółowy opis warunków udziału w postępowaniu wraz z opisem sposobu dokonywania oceny spełniania warunków przez zamawiającego zawiera Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
Wadium nie jest wymagane.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena - 100%.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego (pok. nr 8) lub pocztą, cena: 15 zł plus podatek VAT.
Uprawniony do kontaktów z wykonawcami: Krzysztof Borzyszkowski - Kierownik DOKON tel.: (0-58) 623-33-12 (dni robocze - w godzinach: 10.00 - 13.00),
Termin i miejsce składania ofert: 24 maja 2005 roku godz.13.00, siedziba zamawiającego, pok. nr 8.
Termin i miejsce otwarcia ofert: 24 maja 2005 roku godz. 14.00, siedziba zamawiającego, pok. n

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu przy p.344 wykazu Nr 6/2005 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców znajdujących się w następujących budynkach mieszkalnych: ul.Morska 113/1, Bema 13/7, Abrahama 54/3, Chylońska135/8, Kartuska 24/13, Chylońska 135/35, Rolnicza 16/41, Gen Maczka 4/3, Bp. Dominika 22/2, Kartuska 67/21, Gen. Maczka 12/8, Kartuska 24/31, Abrahama 86/19, Swarzewska 54B/19, Zamenhofa 1/13, Abrahama 46A/17.
Wykaz wywieszono na okres 21 od 27 kwietnia 2005r. do dnia 19 maja 2005 r.


Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju 342
wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni przeznaczonych do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego położonych w Gdyni przy:
1.ul. Orzeszkowej 14 ozn. na km 59 Obręb Gdynia jako działka nr 663/116 o pow. 378 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW 8333.
Wykaz nr 475/05/IV/M stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 9265/05/IV/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 26 kwietnia 2005 r
2.ul. Matejki 11, ozn. na km 60 Obręb Gdynia jako działka nr 1595 o pow. 1746 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW 67515
Wykaz nr 476/05/IV/M stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 9266/05/IV/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 26 kwietnia 2005 r
W/wym. wykazy zostały wywieszone na okres 21 dni , od 27.04.2005 r. do 18.05.2005r.


Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości zabudowanych garażami, przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy położonych w Gdyni przy ul.:
Abrahama 73 1140/27
Abrahama 75 1142/27
Chwarznieńska 91 522/21
Zakopiańska 417/1
Wójta Radkego 1264/40
Marszałka Piłsudskiego 1540/57
Powstania Wielkopolskiego 935/21
Powstania Wielkopolskiego 908/21
Rdestowa 198/8
Kopernika 459/94
Biskupa Dominika 792/234
Biskupa Dominika 768/234
Generała Maczka 923/14
Generała Maczka 922/14
Generała Maczka 921/14

Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni -IV piętro pok.428 przez 21 dni licząc od dnia 27 kwietnia 2005 roku do dnia 18 maja 2005 roku.


Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji
zaprasza wszystkich ratowników chcących pracować na plaży miejskiej w Gdyni w sezonie letnim 2005r. Podanie i CV można składać w siedzibie obiektów nadmorskich od marca do końca maja przy al. Zjednoczenia 13 A przystań jachtowa „Marina Gdynia” lub w sekretariacie GOSiR przy ul. Olimpijskiej 5/9.
GOSiR poszukuje: młodszych ratowników, ratowników WOPR, ratowników medycznych, starszych sterników motorowodnych.
W odniesieniu do ratowników medycznych i starszych sterników motorowodnych mile widziane doświadczenie w zawodzie.
Osoba kontaktowa z ramienia GOSiR jest p. Sylwia Mathea- Chwalczewska tel.+48 58 661-93-66
***
Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji zatrudni bosmana do opieki nad hybrydowymi łodziami motorowymi oraz innych prac bosmańskich. Kwalifikacje ,patent starszego sternika motorowodnego. Podania i CV należy składać do bosmanatu przystani jachtowej ”Marina Gdynia” przy al. Zjednoczenia 13 A do 3 czerwca 2005 r.

ZARZĄD Spółdzielni Mieszkaniowej ,,NOVA”
Gdynia , ul. Żeglarzy 11A/40, tel. 665 02 22
Ogłasza przetarg nieograniczony:
- adaptacja strychu dwóch szczytów na budynku Czwartaków 6
- na częściową wymianę pokrycia dachu C-6
- na wykonanie pergoli śmietnika C-6
- na wymianę rynien i rur spustowych wraz z obróbkami blacharskimi B-26, G-5
- malowanie klatek schodowych B-26, M-20
- wymiana drzwi wejściowych C-6, G-5, P-61
- remont schodów G-5, B-26
- wymiana okien na klatkach schodowych i w suszarniach G-5, P-61
- opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na parking Ś-41A
- wykonanie posadzki z terakoty Ż-11.
Termin składania ofert do 18.05.2005r. do godz.15,00.

Otwarcie kopert odbędzie się 18.05.2005r. o godz. 17,00 w biurze S.M.,,NOVA”.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.


Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza w Gdyni
ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy
w formie licytacji ustnej
na sprzedaż samochodu dostawczego
marki Robur LD 3001, rocznik 1990,
o pojemności silnika 3927, przebiegu 269 tys. km,
dopuszczalna ładowność – 2 tony
Teatr oświadcza, iż jest właścicielem pojazdu, nie ciążą na nim żadne prawa osób trzecich. Pojazd można obejrzeć przed licytacją i zapoznać się ze stanem technicznym w miejscu parkowania: parking pod Estakadą,
ul. Morska 73/7 w Gdyni, w dni powszednie w godz. od 9.00 do 16.00. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Oferentami jest referent ds. administracyjnych Teatru – Pani Ilona Czech (tel. 058/ 620-88—01, 620-78-46). Cena wywoławcza przetargu: 3.500,00 PLN. Oferent, który przebije cenę licytacyjną, zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej kwoty należnej za kupno pojazdu gotówką lub przelewem na podstawie zawartej umowy kupna-sprzedaży, w terminie 3 dni od daty zakończenia licytacji na konto Teatru. Termin rozstrzygnięcia przetargu – przeprowadzenia licytacji ustnej wyznacza się na dzień 23 maja 2005r. godz. 9.00. Licytacja przy ul. Bema 26 w Gdyni – pomieszczenie foyer.

Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego
Gdynia, ul. Żwirki i Wigury 14
zatrudni lekarza na dyżury w godzinach popołudniowych w Ambulatorium Chirurgicznym o specjalizacji chirurgii ogólnej lub ortopedii. Tel. kontaktowy: 660-88-19, 660-88-11

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju 336 wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego położonej przy ulicy Puckiej 28 oznaczonej na karcie mapy NR 17 obręb Gdynia jako działka nr 70/16 o pow. 1 384 m2
Wykaz nr 473/2005/IV/M stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 9140/05/IV/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 13 kwietnia 2005 roku wywieszony jest na okres 21 dni od dnia 25 kwietnia 2005 roku do 16 maja 2005 roku.


Zarząd Komunikacji Miejskiej
Gdynia, ul. Zakręt do Oksywia 10
ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie naprawy wiat przystankowych Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni, zlokalizowanych na terenie Gdyni, Rumi i gminy Kosakowo.
Zakres zamówienia: 36 wiat przystankowych.
Termin realizacji: 36 miesięcy od daty podpisania umowy.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych.
Szczegółowy opis warunków udziału w postępowaniu wraz z opisem sposobu dokonywania oceny spełniania warunków przez zamawiającego zawiera Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
Wadium nie jest wymagane.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena – 100%.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego (pok. nr 8) lub pocztą, cena: 15 zł plus podatek VAT.
Uprawniony do kontaktów z wykonawcami: p. Mariusz Horoń – Naczelnik Wydziału Organizacji Przewozów - tel.: (0-58) 660-54-12 (dni robocze - w godzinach: 10.00 - 13.00),
Termin i miejsce składania ofert: 31 maja 2005 roku godz.9.00, siedziba zamawiającego, pok. nr 8.
Termin i miejsce otwarcia ofert: 31 maja 2005 roku godz. 10.00, siedziba zamawiającego, pok. nr 9.
URZĄD MIASTA GDYNI
POSZUKUJE KANDYDATA DO PRACY :
w Samodzielnym Referacie Kontroli Finansowej na stanowisko inspektora kontroli w pełnym wymiarze czasu pracy
Do obowiązków pracownika zatrudnionego na tym stanowisku należeć będzie
- prowadzenie kontroli finansowo-księgowych w jednostkach organizacyjnych miasta
Gdyni w zakresie zgodności prowadzenia gospodarki finansowej z przepisami ustawy o
finansach publicznych, ustawy o rachunkowości oraz innych przepisów szczegółowych,
- prowadzenie kontroli przestrzegania realizacji procedur finansowych w miejskich
jednostkach organizacyjnych,
- sporządzanie protokołu z każdej kontroli oraz opracowanie projektu zaleceń
pokontrolnych,
- nadzorowanie wykonania zaleceń pokontrolnych,
- opracowanie projektów zawiadomień od rzecznika dyscypliny finansów publicznych o
ujawnionym naruszeniu dyscypliny finansów publicznych.

Wymagane wykształcenie : wyższe magisterskie, o kierunku finanse i rachunkowość staż pracy 3 lata
Preferowane wymagania zawodowe :
- studia podyplomowe lub kursy kwalifikacyjne z zakresu kontroli wewnętrznej,
- praktyka w księgowości budźetowej lub w kontroli finansowej,
- umiejętność pracy przy wykorzystaniu komputera
Oferty osób zainteresowanych pracą na ww. stanowisku winny zawierać :
1. CV oraz list motywacyjny,
2. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kopie
zaświadczeń o odbytych kursach kwalifikacyjnych w zakresie kontroli wewnętrznej,
3. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
4. oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz
nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
5. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do
celów rekrutacji.

Oferty prosimy składać lub przesłać do dnia 24 maja 2005 r. pod adresem :

Urząd Miasta Gdyni
ul. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia

z dopiskiem „ oferta pracy – inspektor kontroli

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. ( 0-58) 668-86-90 lub 91)