706 (315) 2005-05-20 - 2005-05-26

Niosą pomoc

Chrześcijańska Służba Charytatywna , filia w Gdyni przy ul.Krasickiego 32 tel. 0 663 172 066; 0 507 019 306; 620 48 03; 502 722 982,

zwraca z gorącą prośbą o wsparcie finansowe, jak i w darach rzeczowych. Organizacja wspiera ubogie rodziny oraz ich dzieci, ludzi cierpiących z powodu chorób cywilizacyjnych oraz zagubionych.
Dary pieniężne należy kierować na konto z dopiskiem ”przeznaczone na działalność charytatywną” : Bank Polska Kasa Opieki S.A. nr 11001076-272058-2101-111-0
Chrześcijańska Służba Charytatywna w swoich założeniach statutowych zajmuje się wspieraniem rodzin i osób potrzebujących, osób bezdomnych, dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych, osób które utraciły pracę oraz wszystkich tych którzy z różnych powodów życiowych są zagubieni i oczekują gestu serdeczności i pomocy ze strony bliźnich. Promuje zdrowy styl życia i zajmuje się profilaktyką w zakresie uzależnień oferując szkolenia i wykłady o określonej tematyce. Wspieramy osoby niepełnosprawne i ich rodziny. Ch.S.Ch. jest Organizacją Pożytku Publicznego oraz współpracownikiem ogólnopolskiej akcji „Rodzina –Rodzinie”.
Organizacja zwraca się do rodzin będących w szczególnie trudnej sytuacji materialnej oraz do osób posiadających informację na temat takich rodzin o kontakt z Organizacją celem ich rejestracji i podjęcia niezbędnych działań wspierających. Biuro Organizacji czynne jest w każdy wtorek w godzinach od 14oo do 18oo oraz można zgłaszać telefonicznie ,faxem lub e-mailem pod numery:0663-172-066 ;0502-722-982 ;(058)620-48-03 fax (058)621-07-09 oraz e-mail: gdynia@chsch.org.pl