706 (315) 2005-05-20 - 2005-05-26

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
al. Marsz. Piłsudskiego 52/54
81 – 382 Gdynia, tel. 668 85 88, fax. 662 28 39
ogłasza przetarg nieograniczony do 60 000 euro
na wykonanie remontu części budynku przy ul. Energetyków 13 A dla potrzeb internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 W Gdyni .
Specyfikację można odebrać w Wydziale Budynków Urzędu Miasta Gdyni, pok. nr 101, I piętro przy al. Zwycięstwa 96/98 w Gdyni w godz. 8.00 – 16.00 po dokonaniu wpłaty w wysokości 20 ,00zł w kasie Urzędu Miasta Gdyni al.Marsz.Piłsudskiego 52/54 lub za zaliczeniem pocztowym.
Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.
Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z Wykonawcami i udzielenia wyjaśnień jest: Beata Brzostowska - kierownik Referatu Remontów Wydziału Budynków
tel. 668 85 83 lub 668 85 88, Maria Domaradzka – Inspektor Wydziału Budynków tel. 668 85 85,668 85 88
Oferty należy składać w pok. 101 I p. Urzędu Miasta Gdyni Wydział Budynków al. Zwycięstwa 96/98.
Wymagane wniesienie wadium w wysokości 4000,00 zł.
Wadium może być wniesione w pieniądzu w kasie Urzędu Miasta Gdyni
al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 lub na konto Nr 53 1440 1026 0000 0000 0040 10 37 Nordea Bank Polska S.A. I oddział Gdynia lub w poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych ,które należy złożyć w kasie Urzędzie Miasta.
Termin składania ofert upływa dnia 30 maja 2005 r. o godz. 9.00
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 maja 2005 r. o godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego Wydział Budynków - pok. 104 I p. al. Zwycięstwa 96/98 .
Wymagany termin realizacji: 25.07.2005r.
Termin związania oferty wynosi 30 dni.
Nie przewiduje się składania ofert wariantowych.
W postępowaniu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art.24 Prawa Zamówień Publicznych i spełniający warunki art.22 Prawa Zamówień Publicznych oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena – 100 %.


Gmina Miasta Gdyni
al. Marsz. Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia, tel. 668 85 70, fax 620 97 98
e-mail: umgdynia@gdynia.pl, www.gdynia.pl.
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 60 000 euro na odnowę warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznej ul. Płk. Dąbka, na długości 190 mb, na wysokości budynku nr 338.
Opis przedmiotu zamówienia:
1.Frezowanie nawierzchni bitumicznej gr. 4 cm. - 1330 m2
2.Wywóz materiału z frezowania na odległość 12 km - 53,20 m3
3.Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej - 1330 m2
4.Skropienie nawierzchni emulsją kationową modyfikowaną - 1330 m2
5.Wykonanie warstwy ścieralnej z mastyksu grysowego SMA 0/12,8 gr. 5 cm- 1330 m2
6.Regulacja wysokościowa wpustów deszczowych z wymianą krat na ruch ciężki klasy D 400 kN z zawiasami i ryglem oraz zamontowanie koszy - 4 szt.
7.Regulacja wysokościowa włazów kanałowych z wymianą włazów na ruch ciężki klasy D 400 kN z zabezpieczeniem przed obrotem i dwoma ryglami - 4 szt.
Pożądany termin realizacji zamówienia - 15 lipca 2005 r.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
Wymagane wadium: 1.500,00 zł. (słownie: tysiąc pięćset złotych)
W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki określone w art.22 ust.1 Prawa zamówień publicznych, spełniający warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Kryteria oceny ofert: cena ryczałtowa - 75% , termin realizacji - 15% , okres gwarancji - 10%
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać do dnia 31.05.2005 r., cena - 30.00 PLN.
Adres, pod którym można uzyskać dokumentację: Wydział Dróg, Ewa Muszyńska, al. Marsz. .Piłsudskiego 18, 81-378 Gdynia, tel. 668 83 63, fax 621 62 35, e-mail: e.muszynska@gdynia.pl.
Osoba upoważnioną do kontaktów jest: Bogusław Moniuszko, Wydział Dróg , al. Marsz. Piłsudskiego 18, 81-378 Gdynia, tel. 668 83 61, fax 621 62 35, e-mail: wydz.drog@gdynia.pl.
Termin składania ofert do dnia 31.05.2005 godz. 9.00, Wydział Dróg Urzędu Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 18.
Adres, na który należy przesłać oferty: Wydział Dróg, al. Marsz. Piłsudskiego 18, 81-378 Gdynia, tel.668 83 58, fax 621 62 35, e-mail: wydz.drog@gdynia.pl.
Termin związania ofertą: liczba dni: 30 od ostatecznego terminu złożenia ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 31.05.2005, godzina 10.00, Wydział Dróg Urzędu Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 18.


Prezydent Miasta Gdyni
al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 81-382 Gdynia
tel. 668 83 70, fax 621 97 98 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości przekraczającej wartość 60 000 euro na: zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb UM Gdyni
Szczegółowy zakres dostawy określa SIWZ.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 218 II piętro przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 w Gdyni w godz. 8.00-16.00.
Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień jest Jerzy Przeworski – naczelnik Wydziału Informatyki tel. 668 83 70.
Oferty należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni pok. 8, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 w Gdyni.
Miejsce realizacji: Urząd Miasta Gdyni
Termin składania ofert upływa dnia 8 lipca 2005r. o godz. 14.00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 8 lipca 2005r. o godz. 15.00 w siedzibie Zamawiającego pok. 218 (II piętro).
Wysokość wadium:
Dla części nr 1 - 3 400,00 PLN (słownie: trzy tysiące czterysta złotych)
Dla części nr 2 - 1 000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych)
Dla części nr 3 - 600,00 PLN (słownie: sześćset złotych)
Wymagany termin realizacji: do 40 dni od daty zawarcia umowy.
Termin związania ofertą wynosi 60 dni.
Kryteria oceny oferty: cena oferty - 100%
Nie przewiduje się składania ofert wariantowych.
Istnieje możliwość składania ofert częściowych.
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: nie są wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniają warunki art. 22 ust. 1 ustawy, przedstawią ofertę zgodną z wymogami ustawy i wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ,
a.w przypadku złożenia oferty na część nr 1 przedmiotu zamówienia – wykażą, co najmniej 1 dostawę, o wymaganej wysokości określonej w SIWZ, wykonaną w okresie ostatnich trzech latach, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających że, dostawa ta została wykonana należycie.
b.Wniosą wadium w kwocie i terminie określonym w SIWZ
c.Prowadzą działalność gospodarczą w zakresie objętym Przedmiotem zamówienia, określoną we wpisie np. do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS.


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Gdynia, Sp. z o.o., ul. Witomińska 21
tel.: 668 73 11, fax.: 668 72 66, biuro@pewik.gdynia.pl
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości przekraczającej 60 000 euro na:Dostawę wodomierzy (grupa CPV 332) w dwóch pakietach:
Pakiet nr 1 – dostawa wodomierzy ze złączem gwintowanym,
Pakiet nr 2 – dostawa wodomierzy ze złączem kołnierzowym oraz nastaw hydrantowych z wodomierzem
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień PEWiK GDYNIA Sp. z o.o., opublikowanym na stronie internetowej Zamawiającego: www.pewik.gdynia.pl (>zamówienia publiczne>regulamin).
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w PEWIK GDYNIA Sp. z o.o., ul. Witomińska 21, 81-311 Gdynia w Dziale Zamówień Publicznych i Przetargów codziennie od godz. 8.00 – 14.00, w pok. 206 za opłatą 10,00 zł + podatek VAT 22% lub za zaliczeniem pocztowym.
Uprawnieni do kontaktów z Wykonawcami – Hanna Makowicz – kierownik Działu Zamówień Publicznych i Przetargów tel. 668 72 86 oraz Grażyna Boruchalska – specjalista ds. zamówień publicznych tel. 668 72 49.
Wymagany termin dostaw: czerwiec – grudzień 2005 r.
Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium:
1/ dla Pakietu nr 1 w wysokości: 9.000,00 zł,
2/ dla Pakietu nr 2 w wysokości: 2.000,00 zł.
Oferty należy składać w PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. ul. Witomińska 21, 81-311 Gdynia (kancelaria-parter) do dnia 6.06.2005 roku do godz. 10.00, otwarcie ofert tego samego dnia o godz. 12.00.


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. w Gdyni
81-311 Gdynia, ul. Witomińska 21
http://www.pewik.gdynia.pl email: biuro@pewik.gdynia.pl
tel.: 621 80 41, fax: 620 32 21
Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 60000 euro.
Na wykonanie renowacji kolektorów ściekowych metoda bezwykopową.
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z regulaminem PEWIK
Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są: Grzegorz Rutka tel.: wew. 263, bezp. 668 72 63; fax: 668 72 66, e-mail: Grzegorz.Rutka@pewik.gdynia.pl
specjalista ds. zamówień publicznych, Renata Czarnecka, tel.: wew. 337
e-mail: Renata.Czarnecka@pewik.gdynia.pl
p.o. kierownik Działu Obsługi Inwestycji
informacji dotyczących przetargu udziela się w godz: 9.00 - 14.00
Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony na:
Pakiet nr 1: Renowacja kolektora ściekowego na odcinku od ulicy Makuszyńskiego do ulicy Batorego w Rumi. (dł. 136 m)
Pakiet nr 2: Renowacja kolektora ściekowego w ulicach Konwaliowej i Krokusowej w Rumi (dł. 533 m)
Pakiet nr 3: Renowacja kolektora ściekowego obszaru ulicy Unruga w Gdyni (dł. 1039 m)

Dopuszcza się składanie ofert częściowych, liczba zadań: 3
Wymagany termin (okres) realizacji zamówienia: Pakiet 1: do 8 tygodni, Pakiet 2: do 10 tygodni, Pakiet 3: do 18 tygodni
Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości:
Pakiet 1: 1.000,00 zł, Pakiet 2: 5.000,00 zł, Pakiet 3: 10.000,00 zł,
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: cena: 95%, gwarancja:5%
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście
lub otrzymać za zaliczeniem pocztowym. Cena SIWZ: 30,00 zł netto + 22% VAT
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 12 Regulaminu Udzielania Zamówień PEWIK Gdynia Sp. z o.o. spełniający następujące warunki:
- Wykonawca ubezpieczony jest od odpowiedzialności cywilnej za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone osobom trzecim w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. - Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia. Wymagane jest zatrudnianie minimum 2 osób posiadających uprawnienia budowlane branży instalacyjnej w zakresie sieci w przypadku składania oferty na jeden pakiet oraz minimum 3 osób w przypadku składania ofert na 2 lub trzy pakiety.
- Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia.
- Wykonawca nie zalega z płatnościami składek ubezpieczeniowych i podatków.
Miejsce i termin składania ofert: siedziba zamawiającego: PEWIK Sp. z o.o. ul.Witomińska 21, 81-311 Gdynia, kancelaria w terminie do: 2005.06.02 godz. 10.00
Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba zamawiającego: PEWiK Sp. z o.o. ul.Witomińska 21, 81-311 Gdynia, świetlica termin: 2005.06.02 godz. 11.00


Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 28
Gdynia, ul Narcyzowa 3, tel. 624 13 81
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 60.000 EURO
na wykonanie modernizacji węzła cieplnego wraz z instalacją
centralnego ogrzewania - etap I w pomieszczeniu węzła cieplnego
w budynku Przedszkola Samorządowego nr 28 .
Specyfikację Istotnych Warunków zamówienia można odebrać w gabinecie dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr28 w godz. 9.00 – 14.00 , po dokonaniu wpłaty 20,00zł
w kasie PS NR28 lub za zaliczeniem pocztowym .
Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień są : Elżbieta Dobrzańska - dyrektor PS nr 28 , tel. 624 13 81, Urszula Cyran - inspektor Wydziału Budynków, tel. 668 85 80, Halina Golenia - inspektor Wydziału Budynków, tel. 668 85 86.
Oferty należy składać w gabinecie dyrektora PS nr 28
Termin składania ofert upływa dnia 30.05.2005r o godz. 10,00
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.05.2005r o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego
Wymagany termin realizacji 31.08.2005r.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie : cena oferty 100%
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją .
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 i art. 22 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz spełniający warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia .


Dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 18
Gdynia, ul. Krasickiego 28 tel. 620 69 43, tel/fax 621 80 30
ogłasza przetarg nieograniczony do 60000 euro na remont i modernizację kuchni z zapleczem w szkole.
Termin realizacji 27.06.2005 – 20.08.2005
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odbierać w sekretariacie szkoły w godz. 9.00 – 14.00 cena specyfikacji 20 zł brutto
Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest I.Gulbas tel 620 69 43 ; 621 80 30 oraz M. Ostap tel 668 85 80
Oferty należy składać do dnia 09.06.2005 godz. 9.00
Otwarcie ofert 09.06.2005 r. godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenia : 90% cena oferty; 10% gwarancja.
Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.
W przetargu mogą udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 22 i 24 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz spełniający warunki SIWZ.

Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 6
Gdynia, ul. Chwaszczyńska 28, tel. 629 15 26
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 60.000 EURO
na wykonanie wentylacji mechanicznej w kuchni - etap I
w budynku Przedszkola Samorządowego nr 6.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w
gabinecie dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 6 w godz. 9.00 - 14.30,
po dokonaniu wpłaty 20,00 zł w kasie PS nr 6 lub za zaliczeniem
pocztowym.
Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami i
udzielania wyjaśnień są: Gabriela Piekarska - dyrektor PS nr 6, tel. 629 15 26, Urszula Cyran - inspektor Wydziału Budynków, tel. 668 85 80, Halina Golenia - inspektor Wydziału Budynków, tel. 668 85 86.
Oferty należy składać w gabinecie dyrektora PS Nr 6.
Termin składania ofert upływa dnia 3.06.2005 r. o godz. 10.00
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 3.06.2005 r. o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego.
Wymagany termin realizacji: 25.07.2005
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: cena oferty 100%.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na
podstawie art.24 i art.22
Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia


Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na prowadzenie Ośrodka Wczesnej Interwencji obejmującego swoim zakresem działalność rehabilitacyjną, terapeutyczną, uspołeczniającą i profilaktyczną na rzecz dzieci z niepełnosprawnością oraz zagrożonych niepełnosprawnością.
Przewidywana kwotą na realizację zadania objętego konkursem: 360 000 zł.
Zasady przyznania dotacji, warunki realizacji zadania, tryb oraz kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach miejskiego portalu internetowego oraz w Urzędzie Miasta Gdyni – Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych w Gdyni, ul. 3-go Maja 27/31.
Termin realizacji zadania od 1 lipca 2005r. do 30 czerwca 2008 r.
Termin składania ofert ustala się na 20 czerwca 2005 r. do godziny 10.00 w Kancelarii Głównej Urzędu Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54.
Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 28 czerwca 2005 r.
Informacja o wyborze najlepszej oferty zostanie umieszczona w „Ratuszu”, na stronach Biuletynu Informacji Publicznej oraz zamieszczona na tablicy ogłoszeń Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych.
Osobą uprawnioną do udzielenia informacji na temat konkursu jest Alicja Gontarz, tel. (058) 66 88 790, Referat ds. Osób Niepełnosprawnych, pok. 114a Urzędu Miasta Gdyni, al. Marsz.Piłsudskiego 52/54.


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
81-366 Gdynia, ul. Armii Krajowej 44
tel. 782 01 20; 782 01 21, fax 782 01 24 wewn. 38
http://republika.pl/mops_gdynia; e-mail: sekretariat@mopsgdynia.neostrada.pl
ogłasza przetarg nieograniczony na adaptację poddasza na mieszkania chronione dla samotnych matek z dziećmi w Zespole Opiekuńczym przy ul. Fredry 3 w Gdyni – II etap.
Termin realizacji : do 30 listopada 2005 r.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego - pokój 515 lub za zaliczeniem pocztowym na wniosek wykonawcy. Cena specyfikacji – 50 zł.
Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego, w pokoju 519. Koperta powinna być oznaczona „Przetarg nieograniczony na adaptację poddasza na mieszkania chronione dla samotnych matek z dziećmi w Zespole Opiekuńczym przy ul. Fredry 3 w Gdyni”.
Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z wykonawcami jest:
St. inspektor ds. techniczno – eksploatacyjnych - Dariusz Kleser, tel. 782 01 20 wew. 51.
Termin składania ofert upływa dnia 30.06.2005 r. o godz. 9.00.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu 30.06.2005 r.
o godz. 10.00.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy: spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych, nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ust. 1-2 tejże ustawy, spełniają wymagania określone w specyfikacji.
Termin związania ofertą: 60 dni
Kryteria oceny: cena oferty- 100 %


Teatr Miejski
im. Witolda Gombrowicza w Gdyni
ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy
w formie licytacji ustnej na sprzedaż samochodu dostawczego marki Robur LD 3001, rocznik 1990, o pojemności silnika 3927, przebiegu 269 tys. km, dopuszczalna ładowność – 2 tony
Teatr oświadcza, iż jest właścicielem pojazdu, nie ciążą na nim żadne prawa osób trzecich. Pojazd można obejrzeć przed licytacją i zapoznać się ze stanem technicznym w miejscu parkowania: parking pod Estakadą, ul. Morska 73/7 w Gdyni, w dni powszednie w godz. od 9.00 do 16.00. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Oferentami jest referent ds. administracyjnych Teatru – Pani Ilona Czech (tel. 058/ 620-88—01, 620-78-46). Cena wywoławcza przetargu: 1.750,00 PLN. Oferent, który przebije cenę licytacyjną, zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej kwoty należnej za kupno pojazdu gotówką lub przelewem na podstawie zawartej umowy kupna-sprzedaży, w terminie 3 dni od daty zakończenia licytacji na konto Teatru. Termin rozstrzygnięcia przetargu – przeprowadzenia licytacji ustnej wyznacza się na dzień 23 maja 2005r. godz. 9.00. Licytacja przy ul. Bema 26 w Gdyni – pomieszczenie foyer.Na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.Nr 261 z 2004r. poz.2603 z późniejszymi zmianami)
Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni Al.Marsz.Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju nr 340 wywieszony został wykaz nieruchomości położonej w Gdyni przy ul.Sambora cz.dz.nr 495/134 k.m.27; przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony. Wykaz wywieszono na okres 21dni od 04.05.2005r. do 24.05.2005r.


Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu przy p.344 Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52-54 wykazu Nr VII/2005 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców znajdujących się w nastepujących budynkach mieszkalnych:
ul. Widna 5/48, Opata Hackiego 15D/6, Rolnicza 14/41, Swarzewska 54C/2, Powst. Wielkopolskiego 76 A/9, Chrzanowskiego 13/6, Chylońska 59-63/113, Morska 207/15, Maciejewicza 17B/1.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 09 maja 2005r. do dnia 30.maja 2005r.


Zespół Szkół nr 11 w Gdyni – Pogórzu ul. Porębskiego 21
zatrudni od zaraz głównego księgowego z uprawnieniami w zakresie rachunkowości budżetowej.
Oferty należy składać w sekretariacie szkoły.


Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 5
Gdynia, ul. Miodowa 16, tel. 624 82 42
ogłasza przetarg nieograniczony do 60 000 euro na wymianę pokrycia dachu ceramicznego w Gdyni.
Wymagany termin realizacji: 01.07. – 20.08.2005 r.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia należy odebrać w sekretariacie szkoły , w godz. 9.00 – 15.00.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie do dnia 03.06.05 r. do godz. 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego dnia 03.06.05 o godz. 11.00.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Nie przewiduje się wnoszenia wadium.
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: cena oferty 100%,


Prezydent Miasta Gdyni
al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81- 382 Gdynia
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 60000 EURO na dostawę, montaż i uruchomienie w systemie ostrzegania i alarmowania m. Gdyni trzech elektronicznych syren alarmowych.
Warunki realizacji zamówienia:
1.Wykonanie prób technicznych pracy urządzeń w systemie przy uruchomieniu centralnym i lokalnym.
2.Wykonanie technicznej dokumentacji powykonawczej dla montowanych syren alarmowych.
3.Usterki i wady powstałe w trakcie montażu urządzeń wewnątrz budynku oraz na poszyciach dachowych będą usuwane przez Wykonawcę na jego koszt.
Termin realizacji zamówienia: 14 dni od daty podpisania umowy.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej oraz ofert częściowych. Przedmiot zamówienia nie może być powierzane podwykonawcom.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do odbioru w siedzibie Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Gdyni, ul. Władysława IV 12/14 (wejście od ul. Wójta Radtkego), Gdynia. za pokwitowaniem, w dni robocze w godzinach od godz. 08.00 – 15.00. Zamawiający może także przesłać SIWZ zainteresowanemu, na jego pisemny wniosek pocztą lub emailem. Zamawiający nie pobiera opłaty za SIWZ.
Oferty należy składać w terminie do dnia 07.06.2005 r. do godz. 10.00 w Urzędzie Miasta Gdyni, Kancelaria Ogólna pok. Nr 7, Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54 Gdynia.
Otwarcie ofert nastąpi 07.06.2005 r. o godz. 11.00 w siedzibie Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Gdyni, ul. Władysława IV 12/14 (wejście od ul. Wójta Radtkego), Gdynia.
Osoba upoważniona do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcą :
Zdzisław Kobyliński - Naczelnik WZKiOL Urzędu Miasta Gdyni w godzinach 08.00 – 15.00. ul. Władysława IV 12/14 (wejście od ul. Wójta Radtkego) Gdynia Nr tel: 660-22-45, fax 622-85-10, email: wydz.zarzadzania_kryzysowego@gdynia.pl; z.kobylinski@gdynia.pl
Kryterium oceny ofert - najniższa cena wykonania przedmiotu zamówienia określonego w niniejszej specyfikacji.
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podst. art. 24 ust. 1 i 2 spełniający wymogi art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki określone w SIWZ.
Termin związania z ofertą: 30 dni od daty złożenia ofert.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
POWYŻEJ 60 000 EURO
Odnowa nawierzchni bitumicznej oraz remont chodnika ul. ŚMIDOWICZA na odcinku od posesji nr 59 do posesji nr 49
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7, 45.23.32.22-1, 45.23.24.10-9.
ZAMAWIAJĄCY : Gmina Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6688570, fax 058 6209798, e-mail: umgdynia@gdynia.pl, www.gdynia.pl.
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA : Odnowa nawierzchni bitumicznej oraz remont chodnika ul. ŚMIDOWICZA na odcinku od posesji nr 59 do posesji nr 49
Opis przedmiotu zamówienia:
1.Rozbiórka krawężników betonowych na pods.piaskowej
2.Rozbiórka obrzeża betonowego na pods.piaskowej
3.Rozbiórka płytek betonowych 50x50x7 na pods.piaskowej
4.Frezowanie naw. bitumicznej gr. 3 cm
5.Wywóz gruzu na odl. 12 km
6.Wykonanie ławy betonowej B-10
7.Ustawienie krawężnika betonowego 15x30 na pods.piaskowej
8.Ustawienie obrzeża betonowego 8x30 na pods.piaskowej
9.Ułożenie kostki typu „Polbruk” gr. 6 cm na pods.cem.piaskowej
10.Przełożenie wjazdów z trylinki gr. 15 cm na pods.piaskowej (w tym uzupełnienie nową trylinką 10% powierzchni)
11.Oczyszczenie podbudowy – mechanicznie
12.Skropienie emulsją asfaltową modyfikowaną
13.Ułożenie warstwy wyrównawczej z asfaltobetonu gr. 4 cm
14.Ułożenie kompozytu
15.Ułożenie warstwy wiążącej, beton asfaltowy gr. 5 cm
16.Ułożenie warstwy ścieralnej, beton asfaltowy gr. 5 cm
17.Regulacja studni telekomunikacyjnych
18.Regulacja studni kanalizacyjnych
19.Przebudowa wpustów ulicznych z wymianą oraz zamontowaniem koszty
20.Regulacja wpustów ulicznych z wymianą oraz zamontowanie koszy
21.Humusowanie z obsianiem trawą - gr. 10 cm
Pożądany termin realizacji zamówienia – do 20 października 2005 r.
Miejscem realizacji zamówienia jest Gmina Miasta Gdyni.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
Wymagane wadium: 6.400,00 zł (słownie: sześć tysięcy czterysta złotych)
W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki określone w art.22 ust.1 Prawa zamówień publicznych oraz warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Kryteria oceny ofert: cena ryczałtowa - 75%, termin realizacji - 15%, okres gwarancji - 10%
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać do dnia 5.07.2005 r., cena - 30.00 PLN.
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówienia : Wydział Dróg - Ewa Jodłowska, Al.Marszałka J.Piłsudskiego 18, 81-378 Gdynia, woj. pomorskie, tel. (58) 668-83-63, fax (58) 621-62-35, e-mail: e.jodlowska@gdynia.pl.
Osoba upoważniona do kontaktów wykonawcami: Bogusław Moniuszko, Wydział Dróg , Al.Marszałka J.Piłsudskiego 18, 81-378 Gdynia, woj. pomorskie, tel. (58) 668-83-61, fax (58) 621-62-35, e-mail: wydz.drog@gdynia.pl, b.moniuszko@gdynia.pl.
Termin składania ofert do dnia 5.07.2005 r. godz. 09:00, Wydział Dróg Urzędu Miasta Gdyni, Al. Marsz.Piłsudskiego 18.
Adres, na który należy przesłać oferty: Wydział Dróg, Al.Marszałka J.Piłsudskiego 18, 81-378 Gdynia, woj. pomorskie, tel. (58)668-83-58, fax (58) 621-62-35, e-mail: wydz.drog@gdynia.pl.
Termin związania ofertą: 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 5.07.2005 r., godz. 10:00, Wydział Dróg Urzędu Miasta Gdyni, Al. Marsz.Piłsudskiego 18.