706 (315) 2005-05-20 - 2005-05-26

W środę sesja

25 maja br. o godz. 12.00 w Sali 105 Urzędu Miasta rozpocznie się XXXI Sesja Rady Miasta Gdyni.
Porządek obrad przewiduje dyskusję nad projektami uchwał w sprawach:
- zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni nr XXVI/598/2004 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2005;
- uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy: Dąbrowa i Chwarzno - Wiczlino w Gdyni, rejon ulic Łanowej i Warzywnej;
- wezwania do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego uchwały nr XXVIII/648/05 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 lutego 2005 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Stryjskiej i Łużyckiej złożonego przez Stanisława Strehlau, Krzysztofa Malinowskiego, Alicję Frankowską, Krzysztofa Kierka, Lecha Strehlau, Krystynę Kaszubę,
- przyjęcia projektu – „Niepełnosprawny pracownik na otwartym rynku pracy” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006
- zmiany uchwały nr VII/295/99 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 kwietnia 1999 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz akceptacji wartości punktów dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych;
- określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom spoza sektora finansów publicznych, nie działającym w celu osiągnięcia zysku, sposobie ich rozliczania oraz kontroli wykonania zleconych zadań z zakresu monitoringu środowiska;
- zmiany treści uchwały nr XVIII/280/95 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 grudnia 1995 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. przejęcia przez Gminę mienia na mocy ustawy o samorządzie gminnym;
- wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres do 99 lat, niewydzielonej ułamkowej części gruntu, stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni, położonego przy ul. Knyszyńskiej w formie przetargu ustnego nieograniczonego;
- wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ulicy Gedymina w formie przetargu ustnego nieograniczonego;
- wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Wielkopolskiej;
- wyrażenia zgody na zamianę gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni na grunt stanowiący własność osoby fizycznej;
- zatwierdzenia zmiany treści Statutu SPZOZ Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni przy ul. Reja 2 A, oraz zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu SPZOZ OPiTU.