707 (316) 2005-05-27 - 2005-06-02

Ogłoszenia

Uwaga, organizacje pozarządowe
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania w zakresie profilaktyki uzależnień: Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych w rejonach: Dąbrowa ( w terminie 01.10.2005-30.06.2007), Gdynia Śródmieście (w terminie 01.09.2005-30.06.2007) Grabówek (w terminie 01.09.2005-30.06.2007).
W ramach realizacji niniejszego zarządzenia wspierana będzie działalność socjoterapeutyczna na rzecz dzieci i młodzieży wywodzących się z rodzin z problemem alkoholowym określona przez ogólne zasady kontraktowania i finansowania organizacji pozarządowych prowadzących świetlice socjoterapeutyczne
Przewidywana kwota na wsparcie realizacji zadania objętego ogłaszanym konkursem wynosi:
- dla świetlicy na Dąbrowie: 32.964 zł w 2005r., 124.556 zł w 2006r., 63.338 zł w 2007r.
- dla świetlicy w Gdyni Śródmieściu: 24.312 zł w 2005r., 69.598 zł w 2006r., 35.512 zł w 2007r.
- dla świetlicy na Grabówku: 23.800 zł w 2005r., 71.601 zł w 2006r., 36.966 zł w 2007r.
Termin składania ofert ustala się na 27 czerwca 2005r.
Zasady przyznania dotacji, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach miejskiego portalu internetowego, w Urzędzie Miasta – Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych w Gdyni, ul. 3-go Maja 27/31 oraz w Wydziale Zdrowia, ul. Legionów 130.
Osobą uprawnioną do udzielania informacji na temat konkursu jest Magdalena Kajtoch, tel. 622 30 55 lub 622 00 41 wew.121– Wydział Zdrowia.

Uwaga, organizacje pozarządowe
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania w zakresie pomocy społecznej: Wspieranie samotnych matek i rodzin ubogich z terminem realizacji od 15.07.2005r. do 30.06.2006r.
W ramach realizacji niniejszego zadania wspierana będzie pomoc żywnościowa dla rodzin ubogich, wyprawek dla niemowląt, lekarstw, środków czystości, wynagrodzenie dla prowadzących warsztaty zajęciowe, pokrycie kosztów wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i matek z rodzin ubogich, kosztów administracyjnych i mediów, zorganizowanie uroczystości okolicznościowych.
Przewidywana kwota na wsparcie realizacji zadania objętego ogłaszanym konkursem wynosi: 15.000 zł. w 2005r. i 15.000 zł w 2006r.
Termin składania ofert ustala się na 27 czerwca 2005r.
Zasady przyznania dotacji, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach miejskiego portalu internetowego, w Urzędzie Miasta – Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych w Gdyni, ul. 3-go Maja 27/31 oraz w Wydziale Zdrowia, ul. Legionów 130.
Osobą uprawnioną do udzielania informacji na temat konkursu jest Magdalena Kajtoch, tel. 622 30 55 lub 622 00 41 wew.121– Wydział Zdrowia.


Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 23
Gdynia , ul. Sandomierska 3, tel. 664 73 34
ogłasza przetarg nieograniczony do 60 000 euro
na remont zaplecza kuchennego i dobudowę zewnętrznej klatki schodowej w budynku Przedszkola Nr 23 w Gdyni.
Wymagany termin realizacji:
I ETAP – remont zaplecza kuchennego do dnia 29.07.05.
II ETAP – dobudowa zewnętrznej klatki schodowej do dn.30.09.05
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia należy odebrać w gabinecie dyrektora w godzinach od 9.00 - 15.00.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie do dnia 10.06.05. do godz. 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego dnia 10.06.05. o godz. 11.00.
Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami jest dyrektor przedszkola Barbara Smużyńska.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Nie przewiduje się wnoszenia wadium.
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenia: cena oferty 100%


Dyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego
Gdynia, ul. Morska 186, tel. 623 08 53,
ogłasza przetarg nieoraniczony do 60 000 euro
na wykonanie i wymianę stolarki okiennej (w ilości 40 sztuk) w budynku IV Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni. Wymagany termin realizacji: 1.07.2005 - 28.07.2005 r.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki art.22 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia należy odebrać
w sekretariacie szkoły w godz. 9.00-13.00. Cena specyfikacji 10 PLN.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie do dnia 14.06.2005 r. do godz. 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego dnia 14.06.2005 r. o godz. 11.00.
Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami jest dyrektor szkoły Jerzy Wiśniewski.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Nie przewiduje się wnoszenia wadium.
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: cena oferty 100%.


Prezydent Miasta Gdyni
informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 został wywieszony wykaz lokalu użytkowego przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym:
ul. Starowiejska 42-48 lokal nr V o pow. 31,19 m2
Wykazy zostają wywieszone na okres 21 dni od 04.05.2005r do 24.05.2005 r
Osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu lokalu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, powinny składać wnioski do dnia 14.06.2005 r. Wydziale Polityki Gospodarczej i Nieruchomości Urzędu Miasta.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 zostały wywieszone wykazy lokali użytkowych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym:
ul. Morskiej 176-184 , lokal nr 8, o pow. 72,95 m2
Pl. Kaszubski 13, lokal nr „ C „, o pow. 44,34 m2
Wykazy zostają wywieszone na okres 21 dni od 10.05.2005r do 30.05.2005 r
Osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu lokalu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, powinny składać wnioski do dnia 20.06.2005 r. w Wydziale Polityki Gospodarczej i Nieruchomości Urzędu Miasta.Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju 336 wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego położonej przy ulicy Janowskiej 12 oznaczonej na karcie mapy NR 7 obręb Gdynia jako działka nr 482/43, 483/43, 484/43 oraz 485/43 o łącznej powierzchni 1 196 m2.
Wykaz nr 494/2005/IV/M stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 9352/05/IV/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 4 maja 2005 roku wywieszony jest na okres 21 dni od dnia 16 maja 2005 roku do 6 czerwca 2005 roku.Na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2004r Nr261 poz.2603 z późniejszymi zmianami).
Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju nr 340 wywieszony został wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do wydzierżawienia, stanowiącej część działki nr 298/115 KM104, położonej przy ul. Kuśnierskiej.
Grunt przeznaczony pod uprawy jednoroczne. Wykaz wywieszono na okres 21 dni (23.05.2005-13.06.2005r)

Prezydent Miasta Gdyni
al. Marsz. Piłsudskiego 52/54
ogłasza przetarg nieograniczony do 60.000 EURO na :
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie rękojmi zadania pn : ,, Remont pływalni w Szkole Podstawowej nr 39 w Gdyni”.
Szczegółowy zakres określa SIWZ.
Otwarcie ofert odbędzie się 10.06.2005 r. o godz. 9.15 pok. 101 w Urzędzie Miasta Gdyni
Specyfikację istotnych warunków zamówienia za opłatą : 15 ,-zł
można odebrać w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 231 – Wydział Inwestycji.
Termin składania ofert – do dnia : 10.06.2005 r do godz. 9.15 w pokoju nr 237 Urzędu Miasta Gdyni – Wydział Inwestycji.
Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej lub częściowej.
Termin związania ofertą 30 dni.
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spełniają wymogi określone w art.22ust 1 Prawo Zamówień Publicznych, nie są wykluczeni na podstawie art.24 ust 1,2 Prawo Zamówień Publicznych, kryteria wyboru ofert i ich znaczenie : cena 100 %
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Oferentami jest Elżbieta Wójcicka tel.0-58 66 88 306 – Wydział Inwestycji.


Przedszkole Samorządowe Nr 42
Gdynia-Obłuże,ul. Płk. Dąbka 199a
wynajmie pomieszczenie o powierzchni użytkowej 30,27 m2 z osobnym wejściem, łazienką. Miesięczny koszt wynajmu - 600 zł .
Szczegółowe informacje pod numerem tel. 625 08 96.