708 (317) 2005-06-03 - 2005-06-09

Dotacja Prezydenta

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu Prezydent Miasta Gdyni w Zarządzeniu Nr 9673/2005/IV/O z dnia 24 maja 2005r. przyznał Stowarzyszeniu Penitencjarnemu "Patronat" dotację w wysokości 5.000 zł na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej: Pomoc osobom zwalnianym z więzienia i ich rodzinom z terminem realizacji od 01.06.-31.12.2005r.