709 (318) 2005-06-10 - 2005-06-16

Ogłoszenia

PREZYDENT MIASTA GDYNI
OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT
dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie realizacji zadania w zakresie sportowego szkolenia dzieci i młodzieży z terenu Gdyni
oraz organizacji w Gdyni imprez sportowych w 2005 roku
I.Zamawiający: Gmina Miasta Gdynia, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81- 382 Gdynia
II.Organizator konkursu.
1.Podmiotem przygotowującym konkurs oraz wykonującym czynności z nim związane, z wyłączeniem czynności wyraźnie zastrzeżonych w ustawie lub uchwale Nr XXIV/568/04 Rady Miasta Gdyni z 27.10.2004 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy miasta Gdyni z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2005” na rzecz innych podmiotów, oraz uprawionym do kontroli merytorycznej i finansowej nad realizacją zadania, jest: Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdyni, ul. Olimpijska 5/9, 81- 538 Gdynia
III.Podstawa i forma konkursu.
Otwarty konkurs ofert przeprowadzony będzie na podstawie art.4 ust.1 pkt.14, art.11 ust. 2 w zw. z art.13 ustawy z 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz postanowienia rozdziału 5 ust.13 pkt.13.7 lit.a Załącznika do Uchwały Nr XXIV/568/04 Rady Miasta Gdyni z 27.10.2004 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy miasta Gdyni z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2005”.
IV.Rodzaje zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych w roku 2005 na ich realizację oraz wysokość środków przeznaczonych na realizację zdania w roku 2004.
1.W ramach niniejszego konkursu dotowane będą:
A. przedsięwzięcia w przedmiocie sportowego szkolenia dzieci i młodzieży w roku 2005 (poczynając od 16 lipca 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.), w tym związana ze szkoleniem organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych, w następujących dyscyplinach i podanym zakresie finansowym :

L.p. Nazwa dyscypliny Kwota dotacji
1)piłka nożna chłopców i dziewcząt - 173.000 zł
2)judo - 22.400 zł
3)lekkoatletyka i biegi na orientację (w tym radioorientacja sportowa i rowerowa jazda na orientację) 18.000 zł
4) piłka ręczna dziewcząt i chłopców - 10.000 zł
5)rugby - 30.000 zł
6)sztuki walki -4000 zł
7)rekreacja - 5.140 zł
na łączna kwotę 262.540,-zł.

B. przedsięwzięcia w przedmiocie organizacji następujących imprez sportowych i w podanym zakresie finansowym:

L.p. Nazwa imprezy Proponowany termin realizacji Kwota dotacji
1) Haloweturnieje piłkarskie „Cisowa CUP” -listopad – grudzień 8.000 zł
2)Wakacje z rugby – turnieje plażowe lipiec – sierpień 5.000 zł
3)III ogólnopolski turniej bokserskipaździernik/listopad 4.000 zł
4)Oólnopolski halowy turniej piłki nożnej młodzików -listopad/grudzień 4000 zł
5)Gdyńska Liga Unihokeja dla dzieci i młodzieży, wrzesien grudzień2.000 zł
6)Otwarte mistrzostwa Gdyni w tenisie stołowym, wrzesien grudzień2.000 zł
7)Otwarte zawody lekkoatletyczne dla dzieci i młodzieży rzesień 3.000 zł
na łączna kwotę 28.000,-zł.

2.Na realizację zadania sportowego szkolenia dzieci i młodzieży i związane z nim dotacje w roku 2004 r. wydatkowana została na podstawie zawartych 71 umów łączna kwota 751.100 zł, w tym :

1)piłka nożna chłopców i dziewcząt -37.000 zł
2)żeglarstwo -5.400 zł
3)gimnastyka artystyczna -1.400 zł
4)judo -62.300 zł
5)lekkoatletyka i biegi na orientację (w tym radioorientacja sportowa i rowerowa jazda na orientację) -100.500 zł,
6)piłka ręczna dziewcząt i chłopców -51.400 zł
7)koszykówka dziewcząt i chłopców -3.300 zł
8)piłka siatkowa dziewcząt i chłopców -28.100zł
9)strzelectwo 25600 zł
10)rugby 20.800 zł
11)boks i kick-boxing 22.500 zł
12)sporty siłowe (w tym także podnoszenie ciężarów i siłowanie na ręce)
14.500 zł
13)sztuki walki 13.100 zł
14)tenis stołowy 7.500 zł
15)pływanie 11.800 zł
16)kolarstwo 5.800 zł
17)sporty motorowe 4.300 zł
18)inne dyscypliny sportu oraz rekreacja 15.800 zł
3.W roku 2004 zadania w zakresie organizacji imprez sportowych, w których uczestniczyły dzieci i młodzież realizowane były w ramach sportowego szkolenia dzieci i młodzieży i związane z nimi dotacje zostały wykazane w ramach kwot dotacji wskazanych z ustępie 2 powyżej.

4.Na realizację zadania sportowego szkolenia dzieci i młodzieży i związane z nim dotacje w roku 2005 r. wydatkowana została na podstawie zawartych 32 umów łączna kwota 605.860 zł, w tym :

1)piłka nożna chłopców i dziewcząt 29.500 zł
2)żeglarstwo 130 000zł
3)gimnastyka artystyczna 160.000zł
4)judo 37.600 zł
5)lekkoatletyka i biegi na orientację (w tym radioorientacja sportowa i rowerowa jazda na orientację) 79.500 zł
6)piłka ręczna dziewcząt i chłopców 50.000 zł
7)koszykówka dziewcząt i chłopców 50.000 zł
8)piłka siatkowa dziewcząt i chłopców 40.000 zł
9)strzelectwo 25.000 zł
10)rugby 0
11)boks i kick-boxing 20.000 zł
12)sporty siłowe (w tym także podnoszenie ciężarów i siłowanie na ręce)
20.000 zł
13) sztuki walki 10.000 zł
14)tenis stołowy 8.500 zł
15)pływanie 16.000 zł
16)kolarstwo 10.000 zł
17)sporty motorowe 5.000 zł
18)inne dyscypliny sportu oraz rekreacja 14.760 zł

5.Kwoty przeznaczone na dotacje w danej dyscyplinie mogą zostać podzielone i przyznane na dofinansowanie więcej niż jednej oferty.

V.Miejsce, termin i sposób składania ofert.

1.Oferty na sportowe szkolenie dzieci i młodzieży oraz na organizację imprez sportowych należy składać w Gdyńskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Gdyni (81-538) przy ulicy Olimpijskiej 5/9 w terminie do 30 czerwca 2005 r. do godz. 15:00. Przy czym w przypadku składania ofert za pośrednictwem poczty decyduje data i godzina dotarcia przesyłki do sekretariatu Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gdyni a nie data złożenia przesyłki w urzędzie pocztowym lub innemu przewoźnikowi.
Poświadczenie złożenia oferty zostanie dokonane na ostatniej stronie wniosku, przy czym w przypadku złożenia oferty w ostatnim dniu terminu składania ofert wpisana zostanie również godzina wpłynięcia wniosku.

2.Oferta na sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni powinna być złożona :
1)na piśmie zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 29.10.2003r. w sprawie wzoru oferty, realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania wraz z następującymi załącznikami:
a)sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2004; w przypadku organizacji działającej krócej niż rok sprawozdanie za okres od daty rejestracji do daty ogłoszenia konkursu,
b)aktualny wyciąg z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
c)oświadczenie oferenta o niezaleganiu z płatnościami z tytułu podatków, składek na ubezpieczenie społeczne oraz na rzecz Gminy Miasta Gdyni i gminnych jednostek organizacyjnych,
d)imienny wykaz członków klubu będących mieszkańcami Gdni dotyczący danej dyscypliny sportu,
e)wykaz osiągnięć wraz z dokumentami (oficjalny komunikat organizatora lub właściwego związku sportowego) potwierdzającymi uzyskanie określonych wyników w rywalizacji i imprezach wskazanych w postanowieniu VI ust.1 pkt.7 lit.e,
f)wykaz osób zaangażowanych w szkolenie dzieci i młodzieży wraz z dokumentami potwierdzających właściwe kwalifikacje tych osób,
g)harmonogram zajęć szkoleniowych na cały okres realizacji zadania,
h)plan startów w zawodach i rozgrywek, na które organizacja ubiega się o dotację, z wskazaniem nazwy i rodzaju zawodów (rozgrywek), terminu i miejsca, kategorii wiekowej uczestników,
2)w przypadku składania kilku ofert przez ten sam podmiot, załączniki do oferty wskazane w pkt.1 lit. a – c składa się tylko z jedną z ofert. Pozostałe załączniki związane merytorycznie z daną dyscypliną sportu (wskazane pod lit. d - h) załącza się oddzielnie do każdej z ofert dotyczącej danej dyscypliny,
3)oferta winna być podpisana przez osoby uprawione do reprezentowania oferenta,
4)załączniki do oferty winny być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem notarialnie lub przez oferenta.

3.Oferta na organizację imprezy sportowej powinna być złożona :
1) na piśmie zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 29.10.2003r. w sprawie wzoru oferty, realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania wraz z następującymi załącznikami:
a)sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok; w przypadku organizacji działającej krócej niż rok sprawozdanie za okres od daty rejestracji do daty ogłoszenia konkursu,
b)aktualny wyciąg z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
c)oświadczenie oferenta o niezaleganiu z płatnościami z tytułu podatków, składek na ubezpieczenie społeczne oraz na rzecz Gminy Miasta Gdyni i gminnych jednostek organizacyjnych,
2)w przypadku składania kilku ofert przez ten sam podmiot, załączniki do oferty wskazane w pkt.1 lit. a – c składa się tylko z jedną z ofert,
3)oferta winna być podpisana przez osoby uprawione do reprezentowania oferenta,
4)załączniki do oferty winny być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem notarialnie lub przez oferenta.

4.wzOrprawozdania finansowego, o którym mowa w ust.2 pkt.1 lit.a i w ust.3 pkt.1 lit.a oraz wzory dokumentów wskazanych w ust.2 pkt.1 pod lit. c – h stanowią załączniki do Zarządzenia nr 9733 Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 31.05.2005 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie realizacji zadania „sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni oraz organizacja w Gdyni imprez sportowych w roku 2005”.
6.Wzór oferty i załączników można pobrać w Gdyńskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Gdyni, ze stron portalu internetowego Miasta Gdyni : www.gdynia.pl oraz ze strony internetowej GOSiR : www.gosir.gdynia.pl.

VI.Kryteria, zasady i terminy oceny ofert.

1.Przy wyborze ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria :
1)możliwość realizacji zadania przez oferenta,
2)koszty realizacji zadania, wysokość wkładu własnego i z innych źrdeł, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
3)wysokość środków publicznych przeznaczonych przez Zamawiającego na realizację zadania.
4)deklarowana jakość działania w ramach realizacji zadania,
5)kwalifikacje osób uczestniczących w realizacji zadania,
6)korzyści jakie realizacja zadania przyniesie mieszkańcom miasta,
7)doświadczenie oferenta w realizacji podobnego zadania,
8)przy wyborze ofert na sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni dodatkowo :
a)posiadana baza szkoleniowa zgodna z wymaganiami określonymi w odrębnych przepisach,
b)ilość grup szkoleniowych i prowadzonych zajęć,
c)ilość zawodników aktualnie powoływanych do kadry narodowej,
d)planowane uczestnictwo w roku 2005 w zorganizowanym współzawodnictwie dzieci i młodzieży MENiS, rozgrywkach Województwa Pomorskiego i zawodach Pucharu Polski,
e)osiągnięcia sportowe w roku 2004 w następujących imprezach : Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików, Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży, Mistrzostwa Polski Juniorów, Młodzieżowe Mistrzostwa Polski, Puchar Polski, Mistrzostwa Europy w dyscyplinach olimpijskich, Mistrzostwa Świata w dyscyplinach olimpijskich, Igrzyska Olimpijskie.

2.Merytorycznemu rozpoznaniu nie będą podlegały oferty podmiotów, które do dnia upływu terminu do składania ofert nie rozliczyły się z Gminą Miasta Gdyni z dotacji udzielonych w latach ubiegłych.

3.Decyzję o wyborze podmiotów, które uzyskają dotację podejmuje Prezydent Miasta w formie zarządzenia. Przed wydaniem zarządzenia, Prezydent Gdyni zasięgnie opinii Komisji Oceniającej, złożonej z równiej liczby przedstawicieli Gminy Miasta Gdyni oraz przedstawicieli podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, wybranych spośród członków Komisji Konsultacyjnej Programu współpracy Gminy Miasta Gdyni z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

4.Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 12 lipca 2005 r.

VII.Zawarcie umowy.
Zarządzenie Prezydenta będzie stanowiło podstawę do zawarcia umowy o wsparcie zadania publicznego w roku 2005. Umowy będą zawierane z wyłonionymi w wyniku konkursu oferentami w terminie wskazanym przez Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji.

VIII. Zastrzeżenia i uwagi.
1.Dotacje nie mogą być udzielone na:
1)przedsięwzięcia, które są dofinansowane z budżetu miasta lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych,
2)pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć,
3)budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów,
4)działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,
5)udzielania pomocy osobom fizycznym lub prawnym,
6)działalność polityczną lub religijną.

2.Merytorycznie rozpatrywane będą wyłącznie oferty odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie i niniejszym Ogłoszeniu oraz złożone w wyznaczonym terminie.

3.Gmina Miasta Gdyni zastrzega sobie prawo do żądania złożenia przez oferenta lub okazania oryginałów dokumentów, których kopie stanowiły załączniki do oferty.

4.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Ogłoszeniu zastosowanie mają przepisy ustawy z 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Uchwały Nr XXIV/568/04 Rady Miasta Gdyni z 27.10.2004 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy miasta Gdyni z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2005”


Uwaga, organizacje pozarządowe
Prezydent Miasta Gdyni w Zarządzeniu Nr 9622/05/IV/O z dnia 24.05.2005 r. ogłasza otwarty konkurs ofert mający na celu przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania w zakresie profilaktyki uzależnień: Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych zgodnie ze standardami określonymi w Zarządzeniu Nr 8801/05/IV/O Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 08.03. 2005 r. , z terminem składania ofert do dnia 27 czerwca 2005 r. do godz. 10.00.
W ramach realizacji zadania wspierana będzie działalność socjoterapeutyczna na rzecz dzieci i młodzieży wywodzących się z rodzin z problemem alkoholowym określona przez ogólne zasady kontraktowania i finansowania organizacji pozarządowych prowadzących świetlice socjoterapeutyczne. Ogłaszany konkurs dotyczy rejonów: Dąbrowa, Gdynia Śródmieście, Grabówek. Dla poszczególnych rejonów ustala się następującą ilość dzieci i młodzieży: Dąbrowa – 45 dzieci, Gdynia Śródmieście – 24 dzieci, Grabówek – 26 dzieci.
Składane oferty powinny prezentować konkretne przedsięwzięcia, których realizacja rozpoczyna się:
- dla świetlicy na Dąbrowie nie wcześniej niż 1października 2005 r. i zakończy najpóźniej do 30 czerwca 2007 r.
- dla świetlicy w Gdyni Śródmieściu nie wcześniej niż 1września 2005 r. i zakończy najpóźniej do 30 czerwca 2007 r.
- dla świetlicy na Grabówku nie wcześniej niż 1września 2005 r. i zakończy najpóźniej do 30 czerwca 2007 r.
Podstawą prawną ogłaszanego konkursu jest art.4 ust. 1 pkt. 5, art.5 ust. 4 pkt 2, art. 13 oraz art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zmianami) oraz rozdział 5 ust.13.3 pkt c Załącznika do Uchwały nr XXIV/568/04 Rady Miasta Gdyni z 27 października 2004 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Miasta Gdyni z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2005 rok” (M RMG z dnia 04.11.2004 Nr 58 poz. 307).
Dotacje nie mogą być udzielone na: dotowanie przedsięwzięć, które są dofinansowywane z budżetu miasta lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych; pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundację kosztów; budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów; działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego; udzielania pomocy finansowej osobom fizycznym; działalność polityczną i religijną.
Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dn. 29 października 2003 r w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 193, poz. 1891) i powinna zawierać: dane na temat podmiotu składającego ofertę, opis zadania, kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz inne wybrane informacje dotyczące zadania. Wzór oferty można pobrać w GCOP lub pod adresem internetowym: www.gdynia.pl.
Do oferty należy dołączyć: sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za 2004 rok (w przypadku dotychczasowej krótszej działalności – za okres tej działalności), aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru ( aktualny 3 m-ce), statut, ankietę Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych oraz kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje wychowawców.
Do ofert składanych w postaci wydruku komputerowego wskazane jest dołączenie zapisu oferty na dyskietce.
Prezydent Miasta, na podstawie opinii Komisji Oceniającej, dokona wyboru podmiotów, którym zostaną udzielone dotacje. Przy wyborze będą brane pod uwagę następujące kryteria: atrakcyjność i nowatorskie podejście do realizacji programu dla dzieci i młodzieży wywodzących się z rodzin z problemem alkoholowym, koszty realizacji zadania, wysokość wkładu własnego, współpraca z innymi podmiotami, posiadana baza lokalowa, kompetencje i kwalifikacje wychowawców oraz ich doświadczenie w pracy w placówce o charakterze socjoterapeutycznym, przygotowanie formalne organizacji pozarządowej do prowadzenia świetlicy socjoterapeutycznej.
Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone na obowiązującym formularzu w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 29 lipca 2005 r. O wynikach konkursu wszyscy zainteresowani składający ofertę zostaną poinformowani w formie pisemnej.
Przewidywana wartość dotacji na realizację zadania objętego ogłaszanym konkursem wynosi: dla świetlicy na Dąbrowie - 32.964 zł w 2005r., 124.556 zł w 2006r., 63.338 zł w 2007r.; dla świetlicy w Gdyni Śródmieściu: 24.312 zł w 2005r., 69.598 zł w 2006r., 35.512 zł w 2007r.; - dla świetlicy na Grabówku: 23.800 zł w 2005r., 71.601 zł w 2006r., 36.966 zł w 2007r.
W 2004 r. na realizację zadania Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych ogółem przeznaczono 1.060.361 zł, w tym:
1.Zadanie pn.: „Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych przy ul. Chwarznieńskiej 2 i ul. Wiczlińskiej 93”- 173.695,-
2.Zadanie pn.: „Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. Nagietkowej 73”- 75.000,-
3.Zadanie pn.: „Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. Abrahama 82”- 46.870,-
4.Zadanie pn.: „Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. Morskiej 89”- 36.000,-
5.Zadanie pn.: „Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. Maciejewicza 11”- 65.057,-
6.Zadanie pn.: „Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. Żeglarzy 5”- 68.534,-
7.Zadanie pn.: „Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. L.Staffa 10 ”- 49.500,-
8.Zadanie pn.: „Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. Leszczynki 177”- 46.750,-
9.Zadanie pn.: „Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. Unruga 150”- 51.160,-
10.Zadanie pn.: „Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. Chabrowej 43”- 65.000,-
11.Zadanie pn.: „Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. Morskiej 192”- 65.000,-
12.Zadanie pn.: „Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. Cechowej 22”- 65.000,- Zadanie pn.: „Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych i Osrodków Terapii Środowiskowej przy ul. Płk. Dąbka 52”- 85.050,-
13.Zadanie pn.: „Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. Opata Hackiego 17”- 109.640,-
14.Zadanie pn.: „Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. Cylkowskiego 5”- 30.820,-
15.Zadanie pn.: „Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. Portowej 2”- 27.285,-
Oferty można konsultować i składać w Wydziale Zdrowia ul. Legionów 130, pokój 108 (tel.: 622-30-55), w godzinach 7.30-15.30. Kontakt z osobą odpowiedzialną za przyjmowanie ofert konkursowych (pracownik UM- Magdalena Kajtoch) jest możliwy po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Uwaga, organizacje pozarządowe
Prezydent Miasta Gdyni w Zarządzeniu Nr 9672/05/IV/O z dnia 24.05.2005r. ogłasza otwarty konkurs ofert mający na celu przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania w zakresie pomocy społecznej: Wspieranie samotnych matek i rodzin ubogich , z terminem składania ofert do dnia 27 czerwca 2005 r. do godz. 10.00.
W ramach realizacji zadania wspierana będzie pomoc żywnościowa dla rodzin ubogich, wyprawek dla niemowląt, lekarstw, środków czystości, wynagrodzenie dla prowadzących warsztaty zajęciowe, pokrycie kosztów wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i matek z rodzin ubogich, kosztów administracyjnych i mediów, zorganizowanie uroczystości okolicznościowych.
Składane oferty powinny prezentować konkretne przedsięwzięcia, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 15 lipca 2005 r. i zakończy najpóźniej do 30 czerwca 2006r.
Podstawą prawną ogłaszanego konkursu jest art.30, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 142 z 2001r., poz. 1591wraz z późniejszymi zmianami), art. 4 ust.1 pkt 1, art. 5 ust. 4 pkt 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zmianami), art. 7 pkt 8 i 9 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 z 2004r., poz. 593) oraz rozdziału 5 ust.13.8 pkt e załącznika do Uchwały nr XXIV/568/04 Rady Miasta Gdyni z 27 października 2004 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Miasta Gdyni z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2005 rok” (M RMG z dnia 04.11.2004 Nr 58 poz. 307)
Dotacje nie mogą być udzielone na: dotowanie przedsięwzięć, które są dofinansowywane z budżetu miasta lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych; pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundację kosztów; budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów; działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego; udzielania pomocy finansowej osobom fizycznym; działalność polityczną i religijną.
Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dn. 29 października 2003 r w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 193, poz. 1891) i powinna zawierać: dane na temat podmiotu składającego ofertę, opis zadania, kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz inne wybrane informacje dotyczące zadania. Wzór oferty można pobrać w GCOP lub pod adresem internetowym: www.gdynia.pl.
Do oferty należy dołączyć: sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za 2004 rok, aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru (aktualny 3 m-ce), statut, ankietę Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych oraz kopie dokumentów potwierdzających współpracę z kuratorami, MOPSem .
Do ofert składanych w postaci wydruku komputerowego wskazane jest dołączenie zapisu oferty na dyskietce.
Prezydent Miasta, na podstawie opinii Komisji Oceniającej, dokona wyboru podmiotów, którym zostaną udzielone dotacje. Przy wyborze ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria: zapis w statucie organizacji o możliwości udzielania pomocy materialnej i moralnej matkom i ich rodzinom oraz zapis o wspieraniu postaw małżeńskich i rodzinnych poprzez prowadzenie zajęć edukacyjnych, terapeutycznych i wychowawczych, współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, kuratorami sądowymi, posiadanie lokalu do prowadzenia działalności, doświadczenie w zakresie świadczenia opieki nad matką i dzieckiem.
Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone na obowiązującym formularzu w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 5 lipca 2005 r. O wynikach konkursu wszyscy zainteresowani składający ofertę zostaną poinformowani w formie pisemnej.
Przewidywana wartość dotacji na realizację zadania objętego ogłaszanym konkursem wynosi: 15.000 zł w 2005r. i 15.000 w 2006r.
Na realizację zadań związanych z pomocą samotnym matkom i ich rodzinom Miasto Gdynia przeznaczyło w roku 2004 kwotę 30.000 zł w ramach wsparcia podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.
Oferty można konsultować i składać w Wydziale Zdrowia ul. Legionów 130, pokój 108 (tel.: 622-30-55), w godzinach 7.30-15.30. Kontakt z osobą odpowiedzialną za przyjmowanie ofert konkursowych (pracownik UM- Magdalena Kajtoch) jest możliwy po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.Prezydent Miasta Gdyni
al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 130.000 EURO na wybór Inżyniera Projektu ,Budowa Trasy Kwiatkowskiego w Gdyni III etap’’.
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia 31.05.2005r pod nr 2005/S 103-103130 i w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 110 poz.25732 z dnia 03.06.2005r, na stronie internetowej UM Gdynia oraz zamieszczono w miejscu publicznym dostępnym w siedzibie Zamawiającego
– I piętro tablica ogłoszeń.
I. ADRES, POD KTÓRYM MOŻNA UZYSKAĆ DALSZE INFORMACJE, DOKUMENTACJĘ I NALEŻY SKŁADAĆ OFERTY
Nazwa azwisko osoby upoważnionej do kontaktów Urząd Miasta Gdynia Wydział Inwestycji Teresa Horiszna
Adres, kodocztowy:a. Marsz. Piłsudskiego 52/54
pokój 237 81-382
Gdynia, Polska pomorskie
Telefon Faks
0048 (58) 66 88 300 0048 (58) 66 88 302
Poczta elektroniczna (e-mail)
Adres internetowy (URL)
wydz.inwestycji@gdynia.pl

II.1 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego
Inżynier Projektu Budowa Trasy Kwiatkowskiego w Gdyni III etap .
II.2 Opis/przedmiot zamówienia
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego nad realizacją i w okresie rękojmi Projektu Budowa Trasy Kwiatkowskiego w Gdyni III etap .
II.3 Nomenklatura - Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Główny przedmiot 74.31.30.00-6
Dodatkowe przedmioty 74.20.00.00-1
II.4 Nie dopuszcza się podziału zamówienia na części i nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej.
II.5 Czas trwania zamówienia – 29 miesięcy w okresie realizacji i 48 miesięcy w okresie rękojmi ( licząc od momentu udzielenia zamówienia)
III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1 WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.1.1 Wymagane wadium :120.000,00 PLN i zabezpieczenie należytego wykonania umowy 8%
III.2 WARUNKI UCZESTNICTWA
III.2.1 Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy, dostawcy lub usługodawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
1.prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług zastępstwa inwestycyjnego lub nadzorów inwestorskich w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania 2.dysponowanie niezbędną kadrą techniczną z uprawnieniami 3.doświadczenie w nadzorowaniu zamówień zawierających wykonanie robót drogowych z uzbrojeniem o wartości minimum 15.000.000,00 PLN netto i nowego obiektu mostowego o wartości minimum 30.000.000,00 PLN netto, których realizację zakończono i odebrano protokołem odbioru końcowego w ciągu ostatnich 3 lat od dnia składania ofert. 4. posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 3.000.000,00 PLN 5. dysponowanie wolnymi środkami finansowymi lub zdolność kredytowa na kwotę minimum 100.000,00 PLN
III.2.1.1 Status prawny - wymagane dokumenty
odpis z właściwego dla Wykonawcy rejestru lub inne aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzające uprawnienie do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi oraz, że profil działania Wykonawcy odpowiada przedmiotowi zamówienia, (jeżeli działalność gospodarcza przedsiębiorców jest prowadzona w formie spółki cywilnej - umowa spółki, w przypadku konsorcjum – dokument ustanawiający pełnomocnika.
III.2.1.2 Zdolność ekonomiczna i finansowa - wymagane dokumenty
1.polisa lub inny dokument ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej 2. informacja z banku, w którym wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy.
III.2.1.3 Zdolność techniczna - wymagane dokumenty
uprawnienia kadry technicznej, zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa
IV. 1 RODZAJ PROCEDURY – przetarg nieograniczony powyżej 130.000 EURO
IV. 2 Wcześniejsze publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Dziennik Urzędowy UE z dnia 14.01.2005r nr 2005/S 10-009556
Biuletyn Zamówień Publicznych z dnia 17.01.2005r nr 10 poz. 2199
IV.3 KRYTERIA OCENY OFERT- Najniższa cena
IV.4 INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1 Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego - Nr 340/ 57 /UI/2005
IV.4.2 Warunki uzyskania dokumentów zamówienia oraz dokumentów dodatkowych
Dostępne do 03/07/2005 Cena 20.00 Waluta PLN
Warunki i sposób płatności - kasa UM Gdyni 8.00-15.00 lub konto BANK NORDEA POLSKA nr 44 1440 1026 0000 0000 0033 5045.
IV.4.3 Termin składania ofert - Data 04/07/2005r Godzina 11:00
IV.4.4 Język, w którym można sporządzać oferty – polski IV.3.5 Termin związania ofertą- 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
IV.4.5Data, godzina i miejsce - Data 04/07/2005 Godzina: 11:15
Miejsce- Polska Urząd Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 sala 101
V. Zamówienie dotyczy Projektu ,, Budowa Trasy Kwiatkowskiego w Gdyni III etap ‘’, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004-2006.


Prezydent Miasta Gdyni
al. Marsz. Piłsudskiego 52/54
informuje, że w BZP Nr 96 z dnia 17.05.2005 r poz. 22104
został ogłoszony przetarg nieograniczony powyżej 60.000 EURO na zadanie pn: „ Remont pływalni w Szkole Podstawowej nr 39 w Gdyni ”.
Zakres robót obejmuje: roboty rozbiórkowe części budowlanej, elektrycznej i sanitarnej , roboty budowlane, wewnętrzne instalacje wod.-kan., wewnętrzne instalacje c.o. i c.t., wewnętrzne instalacje elektryczne, instalację wentylacji , technologię basenową, wyposażenie.
Termin wykonania – III kw. 2005- III kw. 2006r.
Szczegółowy zakres określa SIWZ.
Otwarcie ofert odbędzie się dnia : 04.07.2005 r o godz. 10.00 pok. 101
w Urzędzie Miasta Gdyni.
Wysokość wadium : 35.000,-zł
Specyfikację istotnych warunków zamówienia za opłatą : 500 ,-zł
można odebrać w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 231 – Wydział Inwestycji.
Termin składania ofert – do dnia : 04.07.2005 r do godz. 9.00 w pokoju nr 237
Urzędu Miasta Gdyni – Wydział Inwestycji.
Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej lub częściowej.
Termin związania ofertą 60 dni.
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spełniają wymogi określone w art.22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie są wykluczeni na podstawie art.24 ust 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, kryteria wyboru ofert i ich znaczenie : cena 95 % , okres udzielonej rękojmi 5 % .
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest Elżbieta Wójcicka, tel.0-58 66 88 306 – Wydział Inwestycji.


Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 6
Gdynia, ul. Chwaszczyńska 28, tel. 629 15 26
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 60.000 EURO na wykonanie wentylacji mechanicznej w kuchni - etap I w budynku Przedszkola Samorządowego nr 6.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w
gabinecie dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 6 w godz. 9.00 - 14.30, po dokonaniu wpłaty 20,00 zł w kasie PS nr 6 lub za zaliczeniem pocztowym.
Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami i
udzielania wyjaśnień są: Gabriela Piekarska - dyrektor PS nr 6, tel. 629 15 26, Urszula Cyran - inspektor Wydziału Budynków, tel. 668 85 80, Halina Golenia - inspektor Wydziału Budynków, tel. 668 85 86.
Oferty należy składać w gabinecie dyrektora PS nr 6.
Termin składania ofert upływa dnia 22.06.2005 r. o godz. 10.00
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.06.2005 r. o godz. 11.00 w
siedzibie Zamawiającego.
Wymagany termin realizacji: 25.07.2005
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: cena oferty 100%.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na
podstawie art.24 i art.22 Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia


Zarząd Komunikacji Miejskiej
Gdynia, ul. Zakręt do Oksywia 10
ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług przewozowych na linii 181 w Gdyni i Sopocie w dni powszednie (od poniedziałku do piątku) oprócz wakacji letnich, jednym autobusem miejskim przegubowym niskopodłogowym.
Zakres zamówienia: ok. 104 100 wozokilometrów.
Termin realizacji: od dnia 1 września 2005 roku do dnia 30 czerwca 2008 roku.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz częściowych.
Szczegółowy opis warunków udziału w postępowaniu wraz z opisem sposobu dokonywania oceny spełniania warunków przez zamawiającego zawiera Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
Wadium: 14 330 zł.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena – 100%.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego (pok. nr 8) lub pocztą.
Uprawniony do kontaktów z wykonawcami: Mariusz Horoń – Naczelnik Wydziału Organizacji Przewozów - strona merytoryczna - tel.: (0-58) 660-54-12 (dni robocze - w godzinach: 10.00 - 13.00)
Termin i miejsce składania ofert: 28 lipca 2005 roku godz.10.00, siedziba zamawiającego, pok. nr 8.
Termin i miejsce otwarcia ofert: 28 lipca 2005 roku godz. 11.00, siedziba zamawiającego, pok. nr 9.

Prezydent Miasta Gdyni
al. Marsz. Piłsudskiego 52/54
informuje, że w BZP Nr 93 z dnia 12.05.2005r poz. 21385 został ogłoszony przetarg nieograniczony powyżej 60.000 EURO na zadanie pn:
,, budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicach Horyda
i Płk.Dąbka w Gdyni ”
Zakres robót obejmuje wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur PCV wraz z przyłączami oraz rozebranie i odtworzenie nawierzchni drogowej -bitumiczej .
Termin wykonania - 2005 r.
Szczegółowy zakres określa SIWZ.
Otwarcie ofert odbędzie się dnia : 30.06.2005r o godz. 10.00 pok. 101, w Urzędzie Miasta Gdyni.
Wysokość wadium : 25.000,-zł
Specyfikację istotnych warunków zamówienia za opłatą : 50 ,-zł można odebrać w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 231 – Wydział Inwestycji.
Termin składania ofert – do dnia : 30.06.2005r do godz. 9.00 w pokoju nr 237 Urzędu Miasta Gdyni – Wydział Inwestycji.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy: spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spełniają wymogi określone w art.22 ust 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Zamawiający nie przewiduje składania oferty wariantowej lub częściowej.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie : cena 95 % , okres udzielonej rękojmi 5 %
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Oferentami jest Barbara Mierzwa tel.0-58 66 88 306 – Wydział Inwestycji.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
PONIŻEJ 60 000 EURO
Remont ciągu pieszego oraz ścieżki rowerowej w al. Marsz. Piłsudskiego na odcinku od ul. Bema do ul. Legionów.
Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.23.32.22-1, 45.23.31.62-2
ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6688570, fax 058 6209798, e-mail: umgdynia@gdynia.pl, www.gdynia.pl.
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Remont ciągu pieszego oraz ścieżki rowerowej w Al. Marszałka J.Piłsudskiego na odcinku od ul. Bema do ul. Legionów.
Opis przedmiotu zamówienia:
1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE
Rozbiórka krawężnika betonowego 20 x 30 na pods.piaskowej - 80,0 mb Rozbiórka płytek betonowych 50 x 50 x 7 na pods.piaskowej - 2500,0 m2, Rozbiórka obrzeża betonowego 8x30 na pods.piaskowej - 755,0 mb, Wywóz gruzu na odl,. 12 km -188,0 m3
2. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
Wykonanie ławy betonowej B-10- 5,2 m3
Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 na pods.piaskowej materiał Inwestora - 410,0 mb
Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 na pods.piaskowej - 365,0 mb
Ułożenie kostki typu „POLBRUK” nie fazowanej gr. 6 cm, czerwona na pods. cem.piaskowej - 720,0 m2
Ułożenie kostki typu „POLBRUK” gr. 6 cm, szara na pods.cem.-piaskowej - 1780,0 m2
Regulacja zasuw wodociągowych - 4 szt.
Regulacja włazów kanalizacyjnych -4 szt.
Pożądany termin realizacji zamówienia – 30września 2005 r.
Miejscem realizacji zamówienia jest Gmina Miasta Gdyni.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
Wymagane wadium: 3.400,00 zł. (słownie: trzy tysiące czterysta złotych)
W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki określone w art.22 ust.1 Prawa zamówień publicznych, spełniający warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Kryteria oceny ofert: cena ryczałtowa - 75% , termin realizacji - 15% , okres gwarancji - 10%
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać do dnia 21.06.2005 r., cena - 30.00 PLN.
Adres, pod którym można uzyskać dokumentację: Wydział Dróg, Ewa Muszyńska, al. Marsz. Piłsudskiego 18, 81-378 Gdynia, woj. pomorskie, tel. (58) 668-83-63, fax (58) 621-62-35, e-mail: e.muszynska@gdynia.pl.
Osoba upoważnioną do kontaktów jest: Bogusław Moniuszko, Wydział Dróg , al. Marsz. Piłsudskiego 18, 81-378 Gdynia, woj. pomorskie, tel. (58) -668-83-61, fax (58) 621-62-35, e-mail: wydz.drog@gdynia.pl.
Termin składania ofert do dnia 21.06.2005 godzina 09:00, Wydział Dróg Urzędu Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 18.
Adres, na który należy przesłać oferty: Wydział Dróg, al.Marsz. Piłsudskiego 18, 81-378 Gdynia, woj. pomorskie,
Termin związania ofertą: liczba dni: 30 od ostatecznego terminu złożenia ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 21.06.2005, godzina 10:00, Wydział Dróg Urzędu Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 18.


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
81-366 Gdynia, ul. Armii Krajowej 44
tel./fax 782 01 20, Regon: 002830332; NIP: 586-12-12-048
http://republika.pl/mops_gdynia
e-mail: sekretariat@mopsgdynia.neostrada.pl
ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę ziemniaków, warzyw i owoców do placówek podległych MOPS w Gdyni
Termin realizacji: 17.08.2005 r. – 16.08.2006 r.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego – pokój 515 (V piętro), na wniosek za zaliczeniem pocztowym (10 zł) lub drogą elektroniczną na adres e-mail: zam.pub@vp.pl
Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego, w pokoju 519. Koperta powinna być oznaczona „ Przetarg nieograniczony na dostawę ziemniaków, warzyw i owoców do placówek podległych MOPS w Gdyni”
Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z wykonawcami jest:
podinsp. ds. zamówień publicznych – Magdalena Wawrzyniak, pokój 515, tel. 782 01 20 wewn. 51.
Termin składania ofert upływa dnia 28.06.2005 r. o godz. 9.00
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu 28.06.2005 r. o godz. 10.00
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej ani częściowej.
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy: spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 Ustawy – Prawo zamówień publicznych, nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ust. 1-2 tejże ustawy, spełniają wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Termin związania ofertą: 30 dni
Kryteria oceny: cena oferty – 100 %


Dyrektor Zespołu Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych
Gdynia, ul. Morska 77, tel. 620 12 89
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 60.000 EURO
na wykonanie remontu warsztatów – kuchnia z instalacją gazową,
wentylacyjną, instalacją elektryczną / cukiernia, pomieszczenia sanitarne, pokój biurowy/ - etap III w budynku Zespołu Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w sekretariacie Zespołu Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w godz. 9.00 – 14.30, po dokonaniu wpłaty 30,00 zł. w kasie ZSH-G lub za zaliczeniem pocztowym.
Wadium – 4 500 zł
Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami i udzielenia wyjaśnień są : Andrzej Kabura, kierownik administracyjny ZSH-G , tel. 620-12-89., Maria Domaradzka, inspektor Wydziału Budynków, tel. 668-85-85, Urszula Cyran, inspektor Wydziału Budynków, tel. 668-85-80
Oferty należy składać w sekretariacie ZSH-G.
Termin składania ofert upływa dnia 24.06.2005 r. o godz. 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.06.2005 r. o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego.
Wymagany termin realizacji: 26.08.2005 r.
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: cena oferty 100 %.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art.24 i art.22 Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.Dyrektor VI Liceum Ogólnokształcącego
ul. Kopernika 34, 81-424 Gdynia, tel.622-22-33
ogłasza przetarg nieograniczony do 60 000 euro na likwidację okładzin palnych ścian wraz z robotami towarzyszącymi w budynku VI Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni przy ul. Kopernika 34.
Wymagany termin realizacji: 11.07. – 20.08.2005r.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki art.22 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia należy odebrać w pokoju 011 w godz. 8.00 – 14.00
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie do dnia 29.06.2005r. do
godz.10.00.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego dnia 29.06.2005r.o
godz.11.00.
Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami jest: kierownik administracyjny szkoły Angelina Majchrzak tel. 622-22-33 w.39
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Nie przewiduje się wnoszenia wadium
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: cena oferty – 70%, Wrażenia estetyczne 30%.
Cena SIWZ wynosi 10 zł.


ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 1
Gdynia, ul. Legionów 27
ogłasza przetarg nieograniczony w trybie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych na wykonanie izolacji ścian fundamentowych oraz kompleksowe wykonanie amfiteatru obok budynku przy ul. Legionów 27 w Gdyni dla potrzeb Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1.
SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA można otrzymać w sekretariacie szkoły w godz. 9.00 do 15.00 , cena 20,00 PLN.
Termin składania ofert: do dnia 16 czerwca 2005 r do godziny 900 w sekretariacie ZSO Nr 1, przy ulicy Legionów 27 w Gdyni.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 czerwca 2005 roku
o godzinie 10.00 , pok. Nr 27 – budynek Gimnazjum Nr 24, III p.
Termin wykonania zamówienia: 25-08-2005 r,
Termin związania ofertą – 30 dni.
Wymagane wadium w wysokości 2 500 PLN należy wpłacać na konto
ZSO Nr 1 ( nr konta podano w SIWZ )
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Kryterium wyboru oferty: 1) cena 100 %.
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający
warunki określone w art. 22 ust. 1 i nie wykluczeni na podstawie
art. 24 ust.1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych
oraz spełniający warunki zawarte w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
Osoby upoważnione do kontaktów: Izabela Kruszewska, tel. 622 97 93, 622 18 33 w. 35 lub Agnieszka Suchocka, tel. 622 18 33 w. 44 , 622 15 30 w. 44


Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
81 – 353 Gdynia ul. Władysława IV 12/14.
tel. 660-23-00, fax. 660-23-04
ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości do 60.000 EURO pod nazwą:„Remont węzła cieplnego c.o. i c.w. w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni”
Zakres robót obejmuje wymianę istniejącego węzła na węzeł dostosowany do do obecnych potrzeb cieplnych KM PSP w Gdyni wraz z robotami towarzyszącymi tj. doprowadzeniem energii elektrycznej oraz roboty budowlane.
Szczegółowy zakres określa SIWZ.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia, zawierającą szczegółowy zakres prac, można odebrać w Wydziale Kwatermistrzowskim KM PSP w Gdyni, ul. Władysława IV 12/14, pok.311 w godz. 8.00 – 15.00. Cena formularza specyfikacji wynosi 20 zł.
Nie przewiduje się możliwości składania ofert wariantowych ani ofert częściowych.
Termin realizacji przedmiotu zamówienia publicznego:
Termin rozpoczęcia robót - w ciągu 3 dni od dnia podpisania umowy,
Termin zakończenia robót - w ciągu 50 dni od dnia podpisania umowy.
Zamawiający odstępuje od Wadium.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena 100%.
Termin składania ofert: 22.06.2005r. godz. 10.30 w siedzibie zamawiającego pok. 301.
Rozpoczęcie przetargu 22.06.2005r. godz. 11.00. w siedzibie zamawiającego pok. 309.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz spełniają wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004r.: Prawo zamówień publicznych.
Okres związania oferentów złożoną ofertą wynosi 30 dni.


Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju 342
wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni przeznaczonych do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego położonych w Gdyni przy:
1.ul. Miłkowej 4-6, ozn. na km 31 Obręb Wielki Kack jako działka nr 251/5 o pow. 4029 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW 19367.
Wykaz nr 505/05/IV/M stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 9610/05/IV/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 24 maja 2005 r
2.ul. Lukrecjowej 36, ozn. na km 29 Obręb Wielki Kack jako działka nr 475/4 o pow. 747 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW 23762
Wykaz nr 504/05/IV/M stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 9609/05/IV/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 24 maja 2005 r.
W/wym. wykazy zostały wywieszone na okres 21 dni , od 1.06.2005 r. do 22.06.2005r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia położonej w Gdyni przy:
- ul. Rybaków , obejmującej część działki gruntu nr 1062/10 o pow. 3000 m2 oznaczonej na KM 19 Pogorze, przeznaczonej do wydzierżawienia na uprawy jednoroczne
- ul. Rybaków , obejmującej część działki gruntu nr 1062/10 o pow. 1000 m² oznaczonej na KM 19 Pogórze, przeznaczonej do wydzierżawienia na uprawy jednoroczne.
Wykazy wywieszono na okres 21 dni: od 24.05.2005 r. do 13.06.2005 r.

PREZYDENT MIASTA GDYNI
informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni przy Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 zostały wywieszone wykazy lokali użytkowych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym:
ul. Abrahama 6, lokal nr 3 o pow. 32,72 m2 + 1,88 m2 wc w piwnicy
ul. Abrahama 6, lokal nr 4 o pow. 32,83 m2
ul. Abrahama 28, lokal nr 2 o pow. 127,11 m2
ul. Abrahama 28, lokal nr 3 o pow. 24,10 m2
ul. Morska 117,lokal nr 2 o pow. 18,90 m2+9,05m2 przynależna piwnica
ul. Morska 117, lokal nr 3 o pow. 66,47 m2
ul. Kartuska 20, lokal nr I o pow. 353,90 m2 +66,2 m2 piwnica
ul. Abrahama 28, lokal nr 4 o pow. 82,80 m2
Wykazy zostają wywieszone na okres 21 dni od 07.06.2005r do 27.06.2005 r
Osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu lokalu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, powinny składać wnioski do dnia 18.07.2005 r w Wydziale Polityki Gospodarczej i Nieruchomości Urzędu Miasta.


Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu przy p.344 wykazu
Nr 8/2005 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz
najemców znajdujących się w następujących budynkach mieszkalnych:
ul.Górna 25/8, Legionów 57/4, Warszawska 47/6, Szafranowa 12C/17, Śląska 52/2, Hallera 27/5, Okrzei 14/8, Rolnicza 12/12, Śląska 52/14, Hallera 14/5, Morska 148/13, Nowogrodzka 14/14, Chylońska 133/42, Porębskiego 6A/5, Górna 25/5, Świętojańska 141A/5..
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od 31 maja 2005r. do dnia 21 czerwca 2005 r.


Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju 336 wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego ograniczonego położonej przy ulicy Kurpiowskiej 37 A oznaczonej na karcie mapy NR 76 obręb Gdynia jako działka nr 666/198 o powierzchni 343 m2.
Wykaz nr 503/2005/IV/M stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 9608/05/IV/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 24 maja 2005 roku wywieszony jest na okres 21 dni od dnia 1 czerwca 2005 roku do 22 czerwca 2005 roku.Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju 341 wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, zabudowanej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym (dołączenie) na rzecz władających nieruchomością przyległą, położonej w Gdyni, przy ul. Rdestowej, oznaczonej na KM 2, obręb Chwaszczyno jako działka nr 159/17 o pow. 119 m2.
Wykaz nr 502/2005/IV/M stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 9565/05/IV/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 17 maja 2005 r. wywieszony jest na okres 21 dni, od 02.06.2005 r. do 23.06.2005 r.

Na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.Nr 261 z 2004r. poz.2603 z późniejszymi zmianami)
Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni Al.Marsz.Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju nr 340 wywieszony został wykaz nieruchomości położonej w Gdyni przy ul.Chwaszczyńskiej cz.dz.nr 648/28 k.m.13; przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony. Wykaz wywieszono na okres 21dni od 01.06.2005r. do 21.06.2005r.


Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju 342
wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni przeznaczonych do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego położonych w Gdyni przy:
3.ul. Partyzantów 23, ozn. na km 60 Obręb Gdynia jako działka nr 1591/20 o pow. 1199 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW 7007.
Wykaz nr 499/05/IV/M stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 9506/05/IV/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 17 maja 2005 r
4.ul. Wyspiańskiego 23, ozn. na km 60 Obręb Gdynia jako działka nr 1622/1574 o pow. 1578 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW 67554 Wykaz nr 497/05/IV/M stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 9504/05/IV/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 17 maja 2005 r.
5.ul. Chopina 11, ozn. na km 60 Obręb Gdynia jako działka nr 1592 o pow. 2175 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW 67411.
Wykaz nr 496/05/IV/M stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 9503/05/IV/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 17 maja 2005 r.
W/wym. wykazy zostały wywieszone na okres 21 dni , od 24.05.2005 r. do 13.06.2005r.


Prezydent Miasta Gdyni
informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju 341 zostały wywieszone wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych – Spółdzielni Mieszkaniowych.
1/ nieruchomość położona przy ulicy Mściwoja 4-6 ozn na km 54 Obręb Gdynia jako działka nr 1289 o pow. 1384m2
2/ nieruchomość położona przy ulicy Jantarowej 67-69 ozn na km 31 Obręb Gdynia jako działka nr 1509 o pow. 979m2
3/ nieruchomość położona przy ulicy Morskiej 197-205 ozn na km 25 Obręb Gdynia jako działka nr 975 o pow. 2.116m2
Wykazy zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń naokres 21 dni od dnia 30.05.2005 r do dnia 20.06.2005 r. Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeiu w budynku Urzędu Miasta na tablicy ogłoszeń przy pokoju 342 ( III piętro) wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 20 lat w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, położonej przy ul. Starodworcowej, oznaczonej na k. m. 14, obręb Wielki Kack jako część działki nr 126/16 o pow. ca 2000 m2, księga wieczysta Kw 1894.
Wykaz Nr 509/05/IV/M stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 9614/05/IV/M Pezydenta Miasta Gdyni z dnia 24 maja 2005 roku podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń przez okres 21 dni tj. od dnia 1 czerwca 2005 r. do dnia 22 czerwca 2005 r.


PREZYDENT MIASTA GDYNI
OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT
dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie realizacji zadania w zakresie sportowego szkolenia dzieci i młodzieży z terenu Gdyni
oraz organizacji w Gdyni imprez sportowych w 2005 roku
I.Zamawiający: Gmina Miasta Gdynia, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81- 382 Gdynia
II.Organizator konkursu.
1.Podmiotem przygotowującym konkurs oraz wykonującym czynności z nim związane, z wyłączeniem czynności wyraźnie zastrzeżonych w ustawie lub uchwale Nr XXIV/568/04 Rady Miasta Gdyni z 27.10.2004 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy miasta Gdyni z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2005” na rzecz innych podmiotów, oraz uprawionym do kontroli merytorycznej i finansowej nad realizacją zadania, jest: Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdyni, ul. Olimpijska 5/9, 81- 538 Gdynia
III.Podstawa i forma konkursu.
Otwarty konkurs ofert przeprowadzony będzie na podstawie art.4 ust.1 pkt.14, art.11 ust. 2 w zw. z art.13 ustawy z 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz postanowienia rozdziału 5 ust.13 pkt.13.7 lit.a Załącznika do Uchwały Nr XXIV/568/04 Rady Miasta Gdyni z 27.10.2004 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy miasta Gdyni z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2005”.
IV.Rodzaje zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych w roku 2005 na ich realizację oraz wysokość środków przeznaczonych na realizację zdania w roku 2004.
1.W ramach niniejszego konkursu dotowane będą:
A. przedsięwzięcia w przedmiocie sportowego szkolenia dzieci i młodzieży w roku 2005 (poczynając od 16 lipca 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.), w tym związana ze szkoleniem organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych, w następujących dyscyplinach i podanym zakresie finansowym :
L.p. Nazwa dyscypliny Kwota dotacji
1)piłka nożna chłopców i dziewcząt 173.000 zł
2)judo 22.400 zł
3)lekkoatletyka i biegi na orientację (w tym radioorientacja sportowa i rowerowa jazda na orientację) 18.000 zł
4)piłka ręczna dziewcząt i chłopców 10.000 zł
5)rugby 30.000 zł
6)sztuki walki 4.000 zł
7)rekreacja 5.140 zł

na łączna kwotę 262.540,-zł.

B. przedsięwzięcia w przedmiocie organizacji następujących imprez sportowych i w podanym zakresie finansowym:

L.p.Nzwa imprezy roponowany termin realizacji Kwotadotacji

1)Halowe turnieje piłkarskie „Cisowa CUP” listopad – grudzień 8.000 zł
2)Wakacje z rugby – turnieje plażowe lipiec – sierpień 5.000 zł
3)III ogólnopolski turniej bokserski październik/listopad 4.000 zł
4)Ogólnopolski halowy turniej piłki nożnej młodzików listopad/grudzień 4000 zł
5)Gdyńska Liga Unihokeja dla dzieci i młodzieży wrzesień – grudzień 2.000 zł
6)Otwarte mistrzostwa Gdyni w tenisie stołowym wrzesień – grudzień 2.000 zł
7)Otwarte zawody lekkoatletyczne dla dzieci i młodzieży , wrzesien, 3.000

na łączna kwotę 28.000,-zł.

2.Na realizację zadania sportowego szkolenia dzieci i młodzieży i związane z nim dotacje w roku 2004 r. wydatkowana została na podstawie zawartych 71 umów łączna kwota 751.100 zł, w tym :

1)piłka nożna chłopców i dziewcząt 137.000 zł
2)żeglarstwo 125.400 zł
3)gimnastyka artystyczna 61.400 zł
4)judo 62.300 zł
5)lekkoatletyka i biegi na orientację (w tym radioorientacja sportowa i rowerowa jazda na orientację) 100.500 zł,
6)piłka ręczna dziewcząt i chłopców 51.400 zł
7)koszykówka dziewcząt i chłopców 43.300 zł
8)piłka siatkowa dziewcząt i chłopców 28.100 zł
9)strzelectwo 25.600 zł
10)rugby 20.800 zł
11)boks i kick-boxing 22.500 zł
12)sporty siłowe (w tym także podnoszenie ciężarów i siłowanie na ręce)
14.500 zł
13)sztuki walki 13.100 zł
14)tenis stołowy 7.500 zł
15)pływanie 11.800 zł
16)kolarstwo 5.800 zł
17)sporty motorowe 4.300 zł
18)inne dyscypliny sportu oraz rekreacja 15.800 zł
3.W roku 2004 zadania w zakresie organizacji imprez sportowych, w których uczestniczyły dzieci i młodzież realizowane były w ramach sportowego szkolenia dzieci i młodzieży i związane z nimi dotacje zostały wykazane w ramach kwot dotacji wskazanych z ustępie 2 powyżej.

4.Na realizację zadania sportowego szkolenia dzieci i młodzieży i związane z nim dotacje w roku 2005 r. wydatkowana została na podstawie zawartych 32 umów łączna kwota 605.860 zł, w tym :

1)piłka nożna chłopców i dziewcząt 29.500 zł
2)żeglarstwo 130.000 zł
3)gimnastyka artystyczna 60.000 zł
4)judo 37.600 zł
5)lekkoatletyka i biegi na orientację (w tym radioorientacja sportowa i rowerowa jazda na orientację) 79.500 zł
6)piłka ręczna dziewcząt i chłopców 50.000 zł
7)koszykówka dziewcząt i chłopców 50.000 zł
8)piłka siatkowa dziewcząt i chłopców 40.000 zł
9)strzelectwo 25.000 zł
10)rugby 0
11)boks i kick-boxing 20.000 zł
12)sporty siłowe (w tym także podnoszenie ciężarów i siłowanie na ręce)
20.000 zł
13)sztuki walki 10.000 zł
14)tenis stołowy 8.500 zł
15)pływanie 16.000 zł
16)kolarstwo 10.000 zł
17)sporty motorowe 5.000 zł
18)inne dyscypliny sportu oraz rekreacja 14.760 zł

5.Kwoty przeznaczone na dotacje w danej dyscyplinie mogą zostać podzielone i przyznane na dofinansowanie więcej niż jednej oferty.


V.Miejsce, termin i sposób składania ofert.

1.Oferty na sportowe szkolenie dzieci i młodzieży oraz na organizację imprez sportowych należy składać w Gdyńskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Gdyni (81-538) przy ulicy Olimpijskiej 5/9 w terminie do 30 czerwca 2005 r. do godz. 15:00. Przy czym w przypadku składania ofert za pośrednictwem poczty decyduje data i godzina dotarcia przesyłki do sekretariatu Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gdyni a nie data złożenia przesyłki w urzędzie pocztowym lub innemu przewoźnikowi.
Poświadczenie złożenia oferty zostanie dokonane na ostatniej stronie wniosku, przy czym w przypadku złożenia oferty w ostatnim dniu terminu składania ofert wpisana zostanie również godzina wpłynięcia wniosku.

2.Oferta na sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni powinna być złożona :
1)na piśmie zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 29.10.2003r. w sprawie wzoru oferty, realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania wraz z następującymi załącznikami:
a)sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2004; w przypadku organizacji działającej krócej niż rok sprawozdanie za okres od daty rejestracji do daty ogłoszenia konkursu,
b)aktualny wyciąg z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
c)oświadczenie oferenta o niezaleganiu z płatnościami z tytułu podatków, składek na ubezpieczenie społeczne oraz na rzecz Gminy Miasta Gdyni i gminnych jednostek organizacyjnych,
d)imienny wykaz członków klubu będących mieszkańcami Gdyni dotyczący danej dyscypliny sportu,
e)wykaz osiągnięć wraz z dokumentami (oficjalny komunikat organizatora lub właściwego związku sportowego) potwierdzającymi uzyskanie określonych wyników w rywalizacji i imprezach wskazanych w postanowieniu VI ust.1 pkt.7 lit.e,
f)wykaz osób zaangażowanych w szkolenie dzieci i młodzieży wraz z dokumentami potwierdzających właściwe kwalifikacje tych osób,
g)harmonogram zajęć szkoleniowych na cały okres realizacji zadania,
h)plan startów w zawodach i rozgrywek, na które organizacja ubiega się o dotację, z wskazaniem nazwy i rodzaju zawodów (rozgrywek), terminu i miejsca, kategorii wiekowej uczestników,
2)w przypadku składania kilku ofert przez ten sam podmiot, załączniki do oferty wskazane w pkt.1 lit. a – c składa się tylko z jedną z ofert. Pozostałe załączniki związane merytorycznie z daną dyscypliną sportu (wskazane pod lit. d - h) załącza się oddzielnie do każdej z ofert dotyczącej danej dyscypliny,
3)oferta winna być podpisana przez osoby uprawione do reprezentowania oferenta,
4)załączniki do oferty winny być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem notarialnie lub przez oferenta.

3.Oferta na organizację imprezy sportowej powinna być złożona :
1) na piśmie zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 29.10.2003r. w sprawie wzoru oferty, realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania wraz z następującymi załącznikami:
a)sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok; w przypadku organizacji działającej krócej niż rok sprawozdanie za okres od daty rejestracji do daty ogłoszenia konkursu,
b)aktualny wyciąg z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
c)oświadczenie oferenta o niezaleganiu z płatnościami z tytułu podatków, składek na ubezpieczenie społeczne oraz na rzecz Gminy Miasta Gdyni i gminnych jednostek organizacyjnych,
2)w przypadku składania kilku ofert przez ten sam podmiot, załączniki do oferty wskazane w pkt.1 lit. a – c składa się tylko z jedną z ofert,
3)oferta winna być podpisana przez osoby uprawione do reprezentowania oferenta,
4)załączniki do oferty winny być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem notarialnie lub przez oferenta.

4.WZorsprawozdania finansowego, o którym mowa w ust.2 pkt.1 lit.a i w ust.3 pkt.1 lit.a oraz wzory dokumentów wskazanych w ust.2 pkt.1 pod lit. c – h stanowią załączniki do Zarządzenia nr 9733 Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 31.05.2005 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie realizacji zadania „sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni oraz organizacja w Gdyni imprez sportowych w roku 2005”.
6.Wzór oferty i załączników można pobrać w Gdyńskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Gdyni, ze stron portalu internetowego Miasta Gdyni : www.gdynia.pl oraz ze strony internetowej GOSiR : www.gosir.gdynia.pl.

VI.Kryteria, zasady i terminy oceny ofert.

1.Przy wyborze ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria :
1)możliwość realizacji zadania przez oferenta,
2)koszty realizacji zadania, wysokość wkładu własnego i z innych źródeł, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
3)wysokość środków publicznych przeznaczonych przez Zamawiającego na realizację zadania.
4)deklarowana jakość działania w ramach realizacji zadania,
5)kwalifikacje osób uczestniczących w realizacji zadania,
6)korzyści jakie realizacja zadania przyniesie mieszkańcom miasta,
7)doświadczenie oferenta w realizacji

ikona