710 (319) 2005-06-17 - 2005-06-23

Informator Europejski Nr 108

Zaproszenie do składania wniosków o dotacje w ramach Funduszy CPF

Urząd Komitetu Integracji Europejskiej zaprasza osoby prawne nieprowadzące działalności gospodarczej, w szczególności fundacje i stowarzyszenia, jednostki samorządu terytorialnego oraz organy administracji publicznej do składania wniosków o dotacje w ramach funduszy partnerskich Unii Europejskiej (Fundusze CPF ogólne – counterpart funds).

Dotacje w ramach funduszy partnerskich UE mogą być przyznane na:

 Wsparcie polskich instytucji oraz harmonizacji polskiego prawa i przepisów do prawa Unii Europejskiej i tam gdzie jest to konieczne, do instytucji, prawa i przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej;
 Ułatwienie integracji Polski z Unią Europejską poprzez wyrównanie poziomu rozwoju regionów w Polsce oraz zmniejszenie różnic między regionami polskimi i regionami Unii Europejskiej, wsparcie polityki rozwoju regionalnego;
 Wsparcie działań dotyczących celów „Trzeciego Filaru” (wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne);
 Wsparcie procesu odbudowy i usuwania zniszczeń wywołanych powodzią.

Fundusze CPF ogólne mogą być wydatkowane na:

 szkolenia, kampanie informacyjne, studia, ekspertyzy, badania, pomoc techniczna, publikacje, tłumaczenia, wizyty studyjne, tworzenie i utrzymanie baz danych;
 dofinansowanie działań powiązanych z programami Phare;
 dofinansowanie programów pomocy bilateralnej krajów – członków Unii Europejskiej;
 przygotowanie projektów i ich monitorowanie;
 pomoc techniczna dla ministerstw i innych organizacji i instytucji związana z przygotowaniami do członkostwa.

Wnioski można nadsyłać w ciągu całego roku, jednak nie później niż na dwa miesiące przed rozpoczęciem projektu. Wnioski będą oceniane zgodnie z kolejnością ich wpływu do Fundacji “Fundusz Współpracy”.

Górna granica dofinansowania wynosi 200.000,00 PLN. Projekty mogą być realizowane do końca 2005 roku.

Szczegółowe informacje oraz formularze wniosków znajdują się na stronie: http://www1.ukie.gov.pl/ Zakładka: Obszary tematyczne – Programy pomocowe – Inne - CPF


Spotkania doradczo-informacyjne i Szkolenia z EFS

Regionalny Ośrodek Szkoleniowy Europejskiego Funduszu Społecznego (ROSzEFS) w Gdańsku organizuje w czerwcu 2005 cykl spotkań doradczo-informacyjnych nt. możliwości pozyskiwania wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Na spotkaniach specjalista podpowie, do jakich działań dana organizacja może aplikować, jak poprawnie napisać projekt oraz wypełnić wniosek aplikacyjny, a także jak skutecznie znaleźć partnera do projektu. Wszystkie spotkania są bezpłatne.

Terminy spotkań to 8 czerwca, 14 czerwca, 23 czerwca i 30 czerwca, zawsze w godz. 16.00 - 19.00. Spotkania odbędą się w siedzibie Fundacji RCI, Al. Grunwaldzka 5 (dawny Pałac Ślubów), Gdańsk-Wrzeszcz.
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, organizatorzy proszą o wcześniejsze zgłaszanie swojego udziału tel. (58) 344 40 39 lub e-mail: rci@rci.org.pl.
W spotkaniach nie mogą brać udziału przedsiębiorcy ani ich pracownicy.

Ponadto Regionalny Ośrodek Szkoleniowy Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza na bezpłatne szkolenie, które odbędzie się w dniach 4 - 5 lipca 2005 w godz. 9.00-16.00. zkolenie pt. "Zarządzanie projektem (logika projektu, wyznaczanie celów, planowanie działań, procedury aplikowania, zawieranie umów, raportowanie, ewaluacja i ocena projektów EFS" poprowadzi Pan Tomasz Kozłowski (akredytowany trener KOSzEFS) w siedzibie Fundacji RCI, Al. Grunwaldzka 5, Gdańsk.

Więcej informacji na temat ROSzEFS oraz formularze rejestracyjne dostępne są na stronie http://www.rci.org.pl/


Gruzja znosi wizy

Parlament gruziński uchwalił ustawę, znoszącą obowiązek wizowy wobec obywateli państw Unii Europejskiej, USA, Japonii, Kanady, Izraela, Szwajcarii i Norwegii.
Przyjęta jednomyślnie w trzecim czytaniu ustawa zezwala obywatelom wymienionych krajów na przebywanie w Gruzji bez wizy przez okres do 90 dni. Rząd gruziński, który jest inicjatorem zniesienia wiz, ma nadzieję, że przyczyni się to do rozwoju turystyki zagranicznej i ułatwi kontakty biznesowe.
Prezydent Micheil Saakaszwili opowiada się za członkostwem Gruzji w NATO i Unii Europejskiej.
Opracowano na podst. EuroPAP, 02.06.05


Konkurs MENiS

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu ogłosiło konkurs na składanie wniosków o dofinansowanie realizacji projektu "Badanie stopnia przygotowania sześciolatków do edukacji szkolnej".

Konkurs ogłoszony jest w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006, Priorytetu 2 Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy, Działania 2.1 Zwiększenie dostępu do edukacji - promocja kształcenia przez całe życie, schematu a) Zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych pomiędzy wsią a miastem.

Projektodawcami mogą być:
 organizacje pozarządowe,
 szkoły wyższe,
 jednostki naukowe,
 jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
 Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej.

Sposób przygotowania wniosku, oznakowania koperty, liczbę egzemplarzy i załączników określa dokumentacja konkursowa, zawierająca szczegółowe wymagania dla konkursu. Dokumentację konkursową można pobrać ze strony internetowej: http://www.fundusze-ue.menis.gov.pl/ .

Wnioski można składać do 22 lipca 2005.

Weryfikacja formalna nastąpi w ciągu 14 dni od daty zamknięcia konkursu. Publiczne ogłoszenie wyniku konkursu nastąpi na stronach internetowych: http://www.fundusze-ue.menis.gov.pl/ , http://www.efs.gov.pl/ w terminie 60 dni od daty zamknięcia konkursu.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Wdrażania EFS w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu, tel. (22) 318-98-09, e-mail: fundusze@menis.gov.pl.


Karta, a nie formularz

Od 1 stycznia przyszłego roku Polacy wybierający się do krajów Unii Europejskiej w podróż będą zabierać nie formularz E 111, a europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego. Rząd zadecydował, jakiego rodzaju będzie to karta.
Wiceminister zdrowia Paweł Sztwiertnia poinformował, że rząd zdecydował o przyjęciu najtańszego rozwiązania, czyli plastikowej karty z wydrukowanymi na niej danymi administracyjnymi. Dodał, że według szacunków NFZ, jedna karta będzie kosztować 4 grosze, zaś do kosztów ich wydawania należy doliczyć koszt drukarek i wydrukowania.
Europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego obowiązuje już w UE, ale Polska wynegocjowała okres przejściowy do końca 2005 roku. Podobną kartę do polskiej mają Brytyjczycy.
Obecnie Polacy wybierający się do krajów UE zgłaszają się do Narodowego Funduszu Zdrowia po formularze, które uprawniają do bezpłatnej pomocy medycznej na zasadach obowiązujących w danym kraju.
Karty będzie również wydawał NFZ - najprawdopodobniej od grudnia - ale w przeciwieństwie do formularzy, których ważność wynosi nieco ponad miesiąc, mają one być ważne przez rok.
Obecnie obowiązujący formularz E 111, jak również wszystkie pozostałe, jest do pobrania na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia: http://kadm.nfz.gov.pl/ue/ . W Gdyni informacji udziela gdyński oddział NFZ przy ul. Śląskiej 53, tel. 622 64 68.
Opracowano na podst. EuroPAP, 31.05.05


Ruszyła kampania antynikotynowa

Komisja Europejska rozpoczęła w czerwcu kampanię antynikotynową skierowaną głównie do młodzieży, by pokazać m.in., że palenie jest niemodne i śmieszne oraz może stać się obsesją, której palacze podporządkowują swoje życie.

Wszystkie kraje UE rozpoczęły 6 czerwca, w ramach kampanii "Pomóżmy żyć bez tytoniu", emisję trzech filmów reklamowych, które dotykają różnych aspektów uzależnienia od papierosów. W Polsce emitować je będą TVP1, TVP2 i TVN.
Kolejno przedstawiają one: nastolatka poddanego presji rówieśników, żeby zaczął palić; dorosłego, który usiłuje zerwać z nałogiem oraz osobę niepalącą, która musi znosić dym z papierosów.
Komisja Europejska zamierza wydać na kampanię około 70 mln euro.

W ramach akcji, której drugi etap planowany jest jesienią, udostępniona będzie specjalna strona internetowa www.help-eu.com. Każdy zainteresowany znajdzie tam porady dotyczące np. tego jak zerwać z nałogiem lub jaki wpływ na zdrowie i otoczenie ma palenie.
Dodatkowo kraje UE będą mogły również skorzystać ze specjalnie przygotowanych baz danych zawierających tzw. zdjęcia ostrzegawcze, które pokazują zaczernione płuca, czy psujące się zęby i będą mogły umieszczać je na opakowaniach papierosów.
Opracowano na podst. EuroPAP, 26.05.05