710 (319) 2005-06-17 - 2005-06-23

W środę sesja

22 czerwca br. o godz. 12.00 w Sali 105 Urzędu Miasta Gdyni rozpocznie się XXXII Sesja Rady Miasta Gdyni. Porządek obrad przewiduje dyskusję nad projektami uchwał w sprawach:
- zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni nr XXVI/598/2004 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2005;
- utworzenia rachunku dochodów własnych przy Urzędzie Miasta Gdyni;
- zmiany uchwały nr VII/295/99 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 kwietnia 1999 r. najniższego sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz akceptacji wartości punktów dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych miasta Gdyni;
- obwodów głosowania, ich granic i numerów;
- utworzenia obwodów głosowania w szpitalach domu pomocy społecznej działających na terenie Miasta Gdyni;
- uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno – Wiczlino w Gdyni, rejon ulic Suchej i Wiczlinskiej;
- uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kamiennej Góry w Gdyni;
- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana w Gdyni, rejon Skweru Plymouth;
- wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego dotyczącego uchwały nr XXVII/629/05 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 stycznia 2005 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni – Polana Bernadowo wraz z drogą dojazdową i ciągiem infrastruktury technicznej złożonego przez Hannę Mazur;
- wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego dotyczącego uchwały nr XXVII/629/05 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 stycznia 2005 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni – Polana Bernadowo wraz z drogą dojazdową i ciągiem infrastruktury technicznej złożonego przez Adama Babsia i Janinę Sadowską;
- zmiany treści uchwały nr XXVIII/989/01 Rady Miasta Gdyni z 28 marca 2001 roku w sprawie ustalenia opłat za usługi świadczone przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe, ul. Energetyków 13a;
- ustalenia opłat za pobyt wychowanków w placówkach zapewniających opiekę i wychowanie w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszczania – internatach;
- zawarcia porozumienia z gminami o współpracy w ramach projektu „Poprawa czystości wód Morza Bałtyckiego poprzez rozwój systemów gospodarki wodnej – I etap”;
- wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Warszawskiej 67 i 67A;
- oddania w trybie bezprzetargowym w użytkowanie wieczyste działki gruntu w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Jeżynowej 2;
- wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Śliskiej;
- wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości przeznaczonej zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pod ciąg pieszo – jezdny od ul. Frezerów.
- zmiany Uchwały Nr XXX/729/05 z 27 kwietnia 2005 roku w sprawie nadania nazw nowym ulicom w Gdyni,
- nadania nazwy placowi w Gdyni
- zatwierdzenia zmian w statucie Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” w Gdyni.