Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

711 (320) 2005-06-24 - 2005-06-30

Gdynia w kwiatach - po raz jedenasty

Prezydent Miasta Gdyni już po raz jedenasty ogłosił konkurs "Gdynia w kwiatach". Jest on adresowany do wszystkich mieszkańców Gdyni, a jego celem jest poprawa estetyki Gdyni. Ma on zachęcić posiadaczy balkonów, loggi, tarasów, dachów, wejść i ogródków przydomowych do ich upiększenia.
Konkurs obejmuje teren całego miasta. Mogą być do niego zgłaszane wszystkie ukwiecone balkony, okna, loggie, tarasy, dachy, wejścia
i ogródki przydomowe. Zgłoszenia będą rozpatrywane w trzech kategoriach: I – budynków wielorodzinnych, II - budynków jednorodzinnych, III - instytucji, firm i wspólnot mieszkaniowych. W przypadku kategorii III istnieje możliwość zgłoszenia do konkursu zagospodarowania zielenią otoczenia budynku.
Uczestnictwo w konkursie zgłasza się na kuponach wydrukowanych w "Ratuszu".
Każdy balkon, taras, loggia, okno, dach, wejście i ogródek powinno być sfotografowane przez właściciela lub zgłaszającego od strony ulicy.
Fotografie powinny być kolorowe, formatu 10 x 15 (maksymalnie - 3 szt.).
Kupony wraz ze zdjęciami należy składać
w Zespole Prasowym Urzędu Miasta Gdyni - pok. 202 lub wysłać pocztą na adres: Zespół Prasowy Urzędu Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia (zdjęcia przechodzą na własność organizatorów i mogą być wykorzystane przy publikacjach prasowych).
Termin składania kuponów upływa 31 lipca 2005 r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi we wrześniu br. podczas imprezy plenerowej na Polance Redłowskiej podczas imprezy plenerowej "Dary Ziemi i ...".
Komisja Konkursowa przyzna nagrody Prezydenta Miasta Gdyni w każdej z trzech kategorii w wysokości 600 zł oraz trzy wyróżnienia po 150 zł. Dopuszcza się fundowanie nagród rzeczowych przez sponsorów. Decyzja w sprawie podziału puli nagród należy do Komisji Konkursowej (w szczególnie uzasadnionych przypadkach komisja konkursowa może dokonać innego podziału nagród).
Przyznane zostaną również dla uczestników konkursu z dzielnic: Śródmieścia, Działek Leśnych i Karwin nagrody dodatkowe ufundowane przez Radę Dzielnicy Śródmieście, Radę Dzielnicy Działki Leśne i Radę Dzielnicy Karwiny.
Podstawowym kryterium oceny będzie estetyczny wygląd balkonu, tarasu, wejścia, ogródka przydomowego widzianych od strony ulicy.
Zgłoszenie do konkursu na str. 6 bieżącego Ratusza.


Zgłoszenie do konkursu „Gdynia w kwiatach”

.........................................................................................................................................................
imię i nazwisko lub nazwa wspólnoty, firmy, instytucji, telefon, adres
.........................................................................................................................................................
Zgłoszenie do konkursu balkonu, okna, loggi, tarasu, wejścia, ogródka przydomowego, otoczenia budynku*)
.........................................................
podpis zgłaszającego
Ocena Komisji ......................................................
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatora konkursu (Ustawa o ochronie danych osobowych Dz. U. 97 133 633 z dnia 29.08.1997 r.)
*) niepotrzebne skreślić