Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

711 (320) 2005-06-24 - 2005-06-30

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości zabudowanych garażami, wybudowanymi ze środków własnych obecnego najemcy gruntu gminnego lub jego poprzedników prawnych, przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej, położonych w Gdyni przy ul.:
ul. Morska 107 - 865/33, ul. Morska 109 -
864/33, ul. Swarzewska 47 A - 1311/182, ul. Swarzewska 62 - 715/11, ul. Swarzewska 64 –
716/11, ul. Starowiejska 36-38 - 490, 491, ul. Necla - 1103/4, ul. Harcerska - 826.
Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni -IV piętro pok.428 przez 21 dni licząc od dnia 14 czerwca 2005 roku do dnia 5 lipca 2005 roku.

Prezydent Miasta Gdyni
al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 informuje, że w BZP Nr 118 z dnia 13.06.2005r poz. 27457
został ogłoszony przetarg nieograniczony powyżej 60.000 EURO na zadanie pn: ,,Budowa kanalizacji deszczowej
w ulicy Benisławskiego w Gdyni”
Zakres robót obejmuje wykonanie kanalizacji deszczowej oraz rozebranie i odtworzenie nawierzchni drogowej -bitumiczej. Termin wykonania - 2005 r. Szczegółowy zakres określa SIWZ. Otwarcie ofert odbędzie się dnia: 29.07.2005r o godz. 10.00 pok. 101 w Urzędzie Miasta Gdyni. Wysokość wadium: 15.000,-zł. Specyfikację istotnych warunków zamówienia za opłatą : 70 ,-zł można odebrać w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 231 – Wydział Inwestycji. Termin składania ofert – do dnia: 29.07.2005r do godz. 9.00 w pokoju nr 237 Urzędu Miasta Gdyni – Wydział Inwestycji.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy: spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spełniają wymogi określone w art.22 ust 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamawiający nie przewiduje składania oferty wariantowej lub częściowej. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie : cena 90 % , okres udzielonej rękojmi 5 %, okres wykonania 5 %. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Oferentami jest Barbara Mierzwa tel.0-58 66 88 306 – Wydział Inwestycji.

Administracja Budynków Komunalnych-IV
w Gdyni, ul. Warszawska 67a w Gdyni
(tel. 620-72-43) zaprasza do złożenia ofert na wykonanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej budynku przy ul. Warszawskiej 42
w Gdyni, będącego własnością Wspólnoty Mieszkaniowej. Termin realizacji: do 2005-09-30. Uproszczoną dokumentację przetargową można odebrać w siedzibie ABK-IV w pokoju nr. 14. Oferty należy złożyć w termin do 2005-07-12 do godz. 12.00 w pok. Nr. 18. Wyboru oferenta dokona Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Warszawska 42.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju 340 wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
1.Wykaz nr 531/05/IV/M stanowiący załącznik do zarządzenia nr 9796/05/IV/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 7 czerwca 2005r. nieruchomości położonej przy ul.Sandomierskiej 1A i 1B składającej się z części działki nr: 653/255 o łącznej pow.273m2, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata. 1. Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia15.06.2005r. do 05.07.2005r.


Dyrektor VI Liceum Ogólnokształcącego
ul. Kopernika 34, 81-424 Gdynia, tel. 622-22-33
ogłasza przetarg nieograniczony do 60 000 euro
na likwidację okładzin palnych ścian wraz z robotami towarzyszącymi
w budynku VI Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni przy ul.Kopernika 34.
Wymagany termin realizacji: do 20.08.2005r.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki art.22 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Specyfikację istotnych warunków zamówienia należy odebrać w pokoju 011 w godz. 8.00 - 14.00 Oferty należy składać
w zamkniętej kopercie do dnia 04.07.2005r. do godz.10.00 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego dnia 04.07.2005r.o godz.11.00 Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami jest: Kierownik administracyjny szkoły Angelina Majchrzak tel. 622-22-33 w.39 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Nie przewiduje się wnoszenia wadium. Termin związania z ofertą - 30 dni. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: Cena oferty - 100% Cena SIWZ wynosi 10 zł.

Sprostowanie
W "Ratuszu"Nr 710 ukazało się błędne ogłoszenie VI Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni. Za pomyłkę przepraszamy. Prawidłowa wersja ogłoszenia - powyżej.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu
w budynku Urzędu Miasta na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze
przy pokoju 340 wykazu nieruchomości
przeznaczonej do wydzierżawienia
1.Wykaz nr 530/05/IV/M stanowiący załącznik do zarządzenia nr 9795/05/IV/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 7 czerwca 2005r. nieruchomości położonej przy ul. Okrężnej składającej się z części działek nr:
467/5,468/4,466/3,452/1,451/1,449/1,469/5,450/1,470/5,455/1,454/1,465/5,448/ 1 o łącznej pow.1500m2, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
1. Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 15.06.2005r. do 05.07.2005r.


Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty Konkurs Ofert
dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie realizacji zadania w zakresie sportowego szkolenia dzieci i młodzieży z terenu Gdyni oraz organizacji w Gdyni imprez sportowych
w 2005 roku
Podmiotem przygotowującym konkurs oraz uprawionym do kontroli merytorycznej i finansowej nad realizacją zadania, jest: Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdyni, ul. Olimpijska 5/9, 81- 538 Gdynia. W ramach niniejszego konkursu dotowane będą:
A. przedsięwzięcia w przedmiocie sportowego szkolenia dzieci i młodzieży w roku 2005 (poczynając od 16 lipca 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.), w tym związana ze szkoleniem organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych, w następujących dyscyplinach i podanym zakresie finansowym: 1) piłka nożna chłopców i dziewcząt 173.000 zł, 2) Judo 22.400 zł, 3) lekkoatletyka i biegi na orientację (w tym radioorientacja sportowa i rowerowa jazda na orientację) 18.000 zł, 4) piłka ręczna dziewcząt i chłopców 10.000 zł, 5) Rugby 30.000 zł,
6) sztuki walki 4.000 zł, 7) rekreacja 5.140 zł
B. przedsięwzięcia w przedmiocie organizacji następujących imprez sportowych i w podanym zakresie finansowym: 1) Halowe turnieje piłkarskie „Cisowa CUP”, listopad – grudzień, 8.000 zł, 2) Wakacje z rugby – turnieje plażowe, lipiec – sierpień, 5.000 zł, 3) III ogólnopolski turniej bokserski, październik/listopad, 4.000 zł,
4) Ogólnopolski halowy turniej piłki nożnej młodzików, listopad/grudzień 4.000 zł, 5) Gdyńska Liga Unihokeja dla dzieci i młodzieży, wrzesień – grudzień 2.000 zł, 6) Otwarte mistrzostwa Gdyni w tenisie stołowym, wrzesień – grudzień 2.000 zł, 7) Otwarte zawody lekkoatletyczne dla dzieci i młodzieży, wrzesień 3.000 zł
Kwoty przeznaczone na dotacje w danej dyscyplinie mogą zostać podzielone i przyznane na dofinansowanie więcej niż jednej oferty.
Oferty na sportowe szkolenie dzieci i młodzieży oraz na organizację imprez sportowych należy składać w Gdyńskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Gdyni (81-538) przy ulicy Olimpijskiej 5/9 w terminie do 30 czerwca 2005 r. do godz. 15:00. Przy czym w przypadku składania ofert za pośrednictwem poczty decyduje data i godzina dotarcia przesyłki do sekretariatu Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gdyni a nie data złożenia przesyłki w urzędzie pocztowym lub innemu przewoźnikowi.
Szczegółowe informacje na temat wymaganej zawartości oferty i załącznikach do niej, kryteriach i terminach oceny ofert znajdują się na stronie internetowej GOSiR: www.gosir.gdynia.pl.


Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza przetarg ograniczony o wartości poniżej 60.000 euro
na wykonanie zadania pn: ,,Oświetlenie pieszego ciągu komunikacyjnego w ul.Halickiej w Gdyni’’.
Terminy realizacji –III kw 2005 r. Otwarcie ofert odbędzie się dnia: 5.07. 2005 r. o godz. 10.00, pok. 17-parter w Urzędzie Miasta Gdyni al. Marsz. Piłsudskiego 52/54. Specyfikację istotnych warunków zamówienia za opłatą: 30,-zł można odebrać w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 231 – Wydział Inwestycji.
Termin składania ofert – do dnia 5.07. 2005 r. do godz. 9.00 w pokoju nr 237 Urzędu Miasta Gdyni – Wydział Inwestycji. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. Termin związania ofertą 30 dni.
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spełniają wymogi określone w art.22ust 1 Prawo Zamówień Publicznych, kryteria wyboru ofert i ich znaczenie : cena 95 % , okres udzielonej rękojmi 5 %.
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Oferentami jest Barbara Mierzwa tel.0-58 66-88-306 – Wydział Inwestycji.


Zarząd Komunikacji Miejskiej Gdynia, ul. Zakręt do Oksywia 10
ogłasza przetarg nieograniczony na dzierżawę trzech fabrycznie nowych kserokopiarek cyfrowych, wraz ze świadczeniem usług w zakresie ich konserwacji.
Termin realizacji: od dnia 1 września 2005 roku do dnia 31 sierpnia 2008 roku lub wykonania łącznie na 3 kserokopiarkach 550 000 (słownie: pięćset pięćdziesiąt tysięcy) kopii, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych.
Szczegółowy opis warunków udziału w postępowaniu wraz z opisem sposobu dokonywania oceny spełniania warunków przez zamawiającego zawiera Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Wadium nie jest wymagane. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena – 100%. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego (pok. nr 8) lub pocztą, cena: 15 zł plus podatek VAT. Uprawniony do kontaktów z wykonawcami: Krzysztof Borzyszkowski – kierownik DOKON – tel.: (0-58) 623-33-12 (dni robocze - w godzinach: 10.00 - 13.00). Termin i miejsce składania ofert: 30 czerwca 2005 roku godz.10.00, siedziba zamawiającego, pok. nr 8. Termin i miejsce otwarcia ofert: 30 czerwca 2005 roku godz. 11.00, siedziba zamawiającego, pok. nr 9.


Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza przetarg ograniczony o wartości poniżej 60.000 euro
Remont chodnika w ciągu ul. Władysława IV
na wysokości przystanku SKM Gdynia Wzgórze Św. Maksymiliana.
Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.23.32.22 -1.
ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, woj. pomorskie, tel. (58) 668 85 70, fax (58) 620 97 98, e-mail: umgdynia@gdynia.pl, www.gdynia.pl.
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Remont chodnika w ciągu ul. Władysława IV na wysokości przystanku SKM Gdynia Wzgórze Św. Maksymiliana. Opis przedmiotu zamówienia:
A. ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1. Rozbiórka krawężnika betonowego 20 x 30 na podsypce piaskowej, 2. Rozbiórka ławy betonowej, 3. Rozbiórka płytek betonowych 30 x 30 x 5 na podsypce piaskowej, 4. Rozbiórka obrzeża betonowego 8 x 30 na podsypce piaskowej, 5. Wywóz gruzu na odległość 12 km
6. Demontaż słupków stalowych i łańcuchowych
B. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
1. Wykonanie ławy betonowej B10 , 2. Ustawienie krawężników betonowych 20 x 30 na podsypce cem. – piask., 3. Ustawienie obrzeży betonowych 8 x 30 na podsypce piaskowej , 4. Wykonanie podsypki piaskowej gr. 5cm , 5. Ułożenie kostki typu „POLBRUK” - czerwonej gr. 6 cm na podsypce cem. – piask. , 6. Ułożenie kostki typu „POLBRUK” - szarej gr. 6 cm na podsypce cem.– piask., 7. Regulacja zasuw wodociągowych, 8. Regulacja włazów , 9. Regulacja hydrantów , 10. Regulacja studzienek telekomunikacyjnych , 11. Montaż słupków stalowych i łańcuchowych, 12. Uzupełnienie nawierzchni bitumicznej wzdłuż krawężnika.
Pożądany termin realizacji zamówienia - 15 września 2005 r. Miejscem realizacji zamówienia jest Gmina Miasta Gdyni. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
Wymagane wadium: 2000,00 zł. (słownie: dwa tysiące złotych). W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki określone w art.22 ust.1 Prawa zamówień publicznych oraz spełniający warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Kryteria oceny ofert: cena ryczałtowa - 75%, termin realizacji - 15%
okres gwarancji - 10%. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać do dnia 1.07.2005 r.,cena - 30.00 PLN. Adres, pod którym można uzyskać dokumentację: Wydział Dróg, Ewa Jodłowska, al. Marsz. Piłsudskiego 18, 81-378 Gdynia, woj. pomorskie, tel. (58) 668-83-63, fax (58) 621-62-35, e-mail: e.jodlowska@gdynia.pl. Osoba upoważnioną do kontaktów jest: Bogusław Moniuszko, Wydział Dróg , al. Marsz. Piłsudskiego 18, 81-378 Gdynia, woj. pomorskie, tel. (58) 668-83-61, fax (58) 621-62-35, e-mail: wydz.drog@gdynia.pl. Termin składania ofert do dnia 1.07.2005 godz. 9.00, Wydział Dróg Urzędu Miasta Gdyni, al. Marsz.Piłsudskiego 18. Adres, na który należy przesłać oferty: Wydział Dróg, al. Marsz.Piłsudskiego 18, 81-378 Gdynia, woj. pomorskie, tel. (58)668-83-58, fax (58) 621-62-35, e-mail: wydz.drog@gdynia.pl. Termin związania ofertą: liczba dni: 30 od ostatecznego terminu złożenia ofert. Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 1.07.2005, godz. 10.00, Wydział Dróg Urzędu Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 18. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Oferentami jest Barbara Mierzwa tel.0-58 66-88-306 – Wydział Inwestycji.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju 340 wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
1.Wykaz nr 442/05/IV/M stanowiący załącznik do zarządzenia nr 8524/05/IV/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15 lutego 2005r. nieruchomości położonej przy ul. Aresa 10 składającej się z części działek nr 65/70 i 431/ 3o łącznej pow.844m2, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata. 1. Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 24.02.2005r. do dnia 16.03.2005r.

Prezydent Miasta Gdyni
al. Marsz. Piłsudskiego 52/54
Informuje, że w BZP Nr 121 z dnia 16.06.2005 r poz. 28227został ogłoszony przetarg nieograniczony powyżej 60.000 EURO na zadanie pn:,,Roboty remontowe w Szkole Podstawowej nr 29 przy ul. Ściegiennego 8 w Gdyni ". Zakres robót obejmuje: kuchnia i zaplecze kuchenneroboty rozbiórkowe, budowlane, wewnętrzne instalacje: wod.-kan., c.o. i c.t.,elektryczne, wentylacja mechaniczna, wyposażenie technologiczne.Termin wykonania - III kw. 2005- IV kw. 2005r.Szczegółowy zakres określa SIWZ. Otwarcie ofert odbędzie się dnia : 01.08.2005 r o godz.10.00 pok. 101 w Urzędzie Miasta GdyniWysokość wadium : 10.000,-złSpecyfikację istotnych warunków zamówienia za opłatą : 200,- zł można odebrać w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 231 - Wydział Inwestycji.Termin składania ofert - do dnia : 01.08.2005 r do godz. 9.00 w pokoju nr 237Urzędu Miasta Gdyni - Wydział Inwestycji.Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej lub częściowej.Termin związania ofertą 60 dni. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:1. spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 2. spełniają wymogi określone w art.22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 3. kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena 90 % , okres udzielonej rękojmi 5 %, okres wykonania robót 5%. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest Elżbieta Wójcicka tel.0-58 66 88 306 - Wydział Inwestycji.


Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju 341 wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, niezabudowanej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym (dołączenie) na rzecz władających nieruchomością przyległą, połozonej w Gdyni, przy ul. Władysława IV 57, oznaczonej na KM 58, obręb Gdynia jako działka nr 1494/104 o pow.36 m2. Wykaz nr 534/2005/IV/M stanowiący załącznik do Zarzadzenia nr 9866/05/IV/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 14 czerwca 2005 r. wywieszony jest na okres 21 dni. od 20.06.2005 r. do 11.07.2005 r.Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta na tablicy ogłoszeń
znajdującej się na III piętrze
przy pokoju 336 wykazu nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego położonych przy ulicach:
- Szlifierzy 3 oznaczonej na karcie mapy NR 105 obręb Gdynia jako działka nr 184/23 o powierzchni 603 m2. Wykaz nr 514/2005/IV/M stanowi załącznik do Zarządzenia Nr 9701/05/IV/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 31 maja 2005 roku,
- Bolesława Krzywoustego 5 oznaczonej na karcie mapy nr 17 i 18 obręb Gdynia jako działki nr: 549/30 oraz 2336/40 o łącznej powierzchni 5 186 m2. Wykaz nr 516/05/IV/M stanowi załącznik do Zarządzenia Nr 9710/05/IV/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 31 maja 2005 roku.
Wykazy wywieszone są na okres 21 dni od dnia 01 czerwca 2005 roku do 22 czerwca 2005 roku.Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta na tablicy ogłoszeń
znajdującej się na III piętrze przy pokoju 340 wykazu nieruchomości
przeznaczonej do wydzierżawienia
1.Wykaz nr 441/05/IV/M stanowiący załącznik do zarządzenia nr 8523/05/IV/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15 lutego 2005r. nieruchomości położonej przy ul. Aresa 22 składającej się z części działek nr 65/68 i 430/12 o łącznej pow.360m2, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata. 1. Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 24.02.2005r. do dnia 16.03.2005r.


Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. Bandery Polskiej
81-127, Gdynia ul. Śmidowicza 49
ogłasza przetarg nieograniczony do 60.000 euro
na wykonanie remontu pomieszczeń sanitarnych na I piętrze
w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Gdyni.
Wymagany termin realizacji 15.08.2005 r. Specyfikację istotnych warunków zamówienia należy odebrać w sekretariacie szkoły w godzinach od 9.00 - 15.00 . Oferty należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 04.07.2005 r. do godz. 10.00 w siedzibie zamawiającego - sekretariat. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 04.07.2005 r. o godz. 11.00 w siedzibie zamawiającego. W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki określone w art. 22 ustawy o zamówieniach publicznych oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Nie przewiduj się wnoszenia wadium. Kryteria wyboru i ich znaczenie: cena oferty - 100 % .


Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie realizacji zadania w zakresie sportowego szkolenia dzieci i młodzieży
z terenu Gdyni oraz organizacji w Gdyni imprez sportowych w 2005 roku
Podmiotem przygotowującym konkurs oraz uprawionym do kontroli merytorycznej i finansowej nad realizacją zadania, jest: Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdyni, ul. Olimpijska 5/9, 81- 538 Gdynia. W ramach niniejszego konkursu dotowane będą: A. przedsięwzięcia w przedmiocie sportowego szkolenia dzieci i młodzieży w roku 2005 (poczynając od 16 lipca 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.), w tym związana ze szkoleniem organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych, w następujących dyscyplinach i podanym zakresie finansowym: 1) piłka nożna chłopców i dziewcząt 173.000 zł, 2) Judo 22.400 zł, 3) lekkoatletyka i biegi na orientację (w tym radioorientacja sportowa i rowerowa jazda na orientację) 18.000 zł, 4) piłka ręczna dziewcząt i chłopców 10.000 zł, 5) Rugby 30.000 zł, 6) sztuki walki 4.000 zł, 7) rekreacja 5.140 zł, B. przedsięwzięcia w przedmiocie organizacji następujących imprez sportowych i w podanym zakresie finansowym: 1) Halowe turnieje piłkarskie „Cisowa CUP” listopad – grudzień 8.000 zł, 2) Wakacje z rugby – turnieje plażowe lipiec – sierpień 5.000 zł, 3) III ogólnopolski turniej bokserski październik/listopad 4.000 zł, 4) Ogólnopolski halowy turniej piłki nożnej młodzików listopad/grudzień 4.000 zł, 5) Gdyńska Liga Unihokeja dla dzieci i młodzieży wrzesień – grudzień 2.000 zł 6) Otwarte mistrzostwa Gdyni w tenisie stołowym wrzesień – grudzień 2.000 zł, 7) Otwarte zawody lekkoatletyczne dla dzieci i młodzieży wrzesień 3.000 zł. Kwoty przeznaczone na dotacje w danej dyscyplinie mogą zostać podzielone i przyznane na dofinansowanie więcej niż jednej oferty. Oferty na sportowe szkolenie dzieci i młodzieży oraz na organizację imprez sportowych należy składać w Gdyńskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Gdyni (81-538) przy ulicy Olimpijskiej 5/9 w terminie do 30 czerwca 2005 r. do godz. 15:00. Przy czym w przypadku składania ofert za pośrednictwem poczty decyduje data i godzina dotarcia przesyłki do sekretariatu Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gdyni a nie data złożenia przesyłki w urzędzie pocztowym lub innemu przewoźnikowi. Szczegółowe informacje na temat wymaganej zawartości oferty i załącznikach do niej, kryteriach i terminach oceny ofert znajdują się na stronie internetowej GOSiR: www.gosir.gdynia.pl.


Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta na tablicy ogłoszeń
znajdującej się na III piętrze przy pokoju 336, wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego położonych przy ulicy:
- Gryfa Pomorskiego oznaczonej na karcie mapy NR 12 obręb Wielki Kack jako działka nr 460/18 o powierzchni 4 625 m2. Wykaz nr 517/05/IV/M stanowi załącznik do Zarządzenia Nr 9788/05/IV/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 07 czerwca 2005 roku,
- Gryfa Pomorskiego - Lipowej oznaczonej na karcie mapy NR 11 i 12 obręb Wielki Kack jako działki nr: 264/18, 265/23, 457/12 oraz 459/18 o łącznej powierzchni 2 805 m2. Wykaz nr 518/05/IV/M stanowi załącznik do Zarządzenia Nr 9789/05/IV/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 07 czerwca 2005 roku,
- Świerkowej - Orłowskiej oznaczonej na karcie mapy NR 81 obręb Gdynia jako działki nr: 913/126, 918/129, 919/113 oraz 924/6 o łącznej powierzchni 4 231 m2. Wykaz nr 519/05/IV/M stanowi załącznik do Zarządzenia Nr 9790/05/IV/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 07 czerwca 2005 roku.
Wykazy wywieszone są na okres 21 dni od dnia 14 czerwca 2005 roku do 5 lipca 2005 roku.