Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

711 (320) 2005-06-24 - 2005-06-30

Szkolenia dla przedsiębiorców

Urząd Miasta Gdyni organizuje – w ramach otwartego programu „Przedsiębiorcza Gdynia” – cykl szkoleń przeznaczonych dla przedsiębiorców planujących ubiegać się o dotacje z programów przedakcesyjnych i funduszy strukturalnych Unii Europejskiej przewidzianych w latach 2005-2006.
Uczestnictwo w szkoleniach jest całkowicie bezpłatne i nie wymaga wcześniejszej rejestracji, czy zapisów uczestników.
30 czerwca 2005 roku o godzinie 12.00,
w Urzędzie Miasta Gdyni, odbędzie się kolejne szkolenie poświęcone tematyce dotacji dla małych i średnich przedsiębiorstw. Głównym tematem spotkania będą środki przedakcesyjne Phare 2003, ze szczególnym uwzględnieniem programu Fundusz Dotacji Inwestycyjnych. Na szkoleniu będą omawiane takie zagadnienia jak: dotychczasowe doświadczenia we wdrażaniu programu Phare, typy projektów możliwych do realizacji
w ramach programu Phare 2003 – programy regionalne i krajowe, zasady kwalifikowalności kosztów, zasady przygotowania wniosku i studium wykonalności, terminy i zasady składania dokumentów aplikacyjnych, najczęściej popełniane błędy przy przygotowywaniu dokumentów aplikacyjnych.
Kolejne szkolenia planowane są w terminach: 29 września, 27 października oraz 24 listopada br. Tematyka szkoleń ulega zmianom, zależnie od zakresu aktualnie dostępnych środków pomocowych dla MSP.
Szkolenie prowadzą specjaliści z Fundacji Gospodarczej w Gdyni. Szkolenie odbędzie się
w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, w sali 105 (I piętro).
Wnioski o dotacje należy składać w: Agencja Rozwoju Pomorza S.A. ,Regionalna Instytucja Finansująca, ul. Piwna 36/39, 80-831 Gdańsk, tel. (058) 32-33-100, e-mail: sekretariat@arpg.gda.pl.
Więcej informacji także na stronach: www.parp.gov.pl, www.funduszestrukturalne.gov.pl, www.konkurencyjnosc.gov.pl