Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni.  Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni. 
713 (322) 2005-07-08 - 2005-07-14

Miejski Katalog Firm

Miasto Gdynia przygotowuje „Miejski Katalog Firm”, zawierający wykaz przedsiębiorców wykonujących usługi przewidziane procedurami urzędowymi, tj. związane z załatwianiem spraw w Urzędzie Miasta Gdyni.
Istotą Katalogu ma być zgromadzenie i udostępnienie klientom urzędu oferty rynkowej dotyczącej ww. usług oraz ułatwienie swobodnego wyboru wykonawcy usługi. Otwarta formuła, umożliwiająca przedsiębiorcom, spełniającym określone poniżej warunki, samodzielne dopisanie się do Katalogu, pozwoli realizować zasadę uczciwej i wolnej konkurencji.
Ponieważ zasadniczą funkcją Katalogu nie jest promocja podmiotów gospodarczych w nim ujętych, lecz zapobieganie ewentualnym konfliktom interesu prywatnego i publicznego tudzież pomoc w uzyskaniu rozstrzygnięcia organu gminy, do Katalogu przyjmowane będą zgłoszenia firm, których przedmiotem działalności są: 1) usługi geodezyjne, 2) usługi geotechniczne, 3) usługi hydro-geologiczne, 4) usługi notarialne, 5) usługi ochrona środowiska, 6) usługi odbioru i transportu odpadów/ścieków, 7) usługi pielęgnacji drzewostanów, 8) usługi pogrzebowe, 9) usługi projektowe budowlane, 10) usługi projektowe technologiczne, 11) usługi projektowe urbanistyczne, 12) usługi projektowe architektoniczne, 13) usługi złomowania samochodów do wyrejestrowania, 14) klasyfikacja gruntów, 15) prowadzenie robót/nadzór inwestorski, 16) rzeczoznawstwo majątkowe, 17) tłumaczenie (tłumacze przysięgli), 18) doradztwo inwestycyjne.
Uwaga! Nie wyklucza się, w razie uzasadnionej potrzeby, rozszerzenia w przyszłości ww. wykazu branż o inne rodzaje usług.
Miejski Katalog Firm będzie zawierał dane podmiotów, które odpowiedziały pozytywnie na propozycję umieszczenia firmy w Katalogu, przesyłając odpowiednie zgłoszenie. Miejskie jednostki organizacyjne świadczące przedmiotowe usługi zostaną ujęte w Katalogu z urzędu.
Katalog będzie obejmował zarówno podmioty zarejestrowane w Gdyni, jak i poza jej terenem, świadczące usługi na obszarze jej właściwości.
Przedsiębiorców zainteresowanych nieodpłatnym umieszczeniem informacji o firmie w tworzonym Katalogu zapraszamy do wypełnienia poniższego wniosku i dostarczenie go faxem (nr faxu: 66 88 146, tel. 668 81 54), osobiście lub listownie do Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości Urzędu Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, w kopercie z dopiskiem „Miejski Katalog Firm”, jak również pocztą elektroniczną na adres j.zaleski@gdynia.pl .Wzór wniosku jest dostępny również na stronie internetowej Miasta Gdyni www.gdynia.plq