713 (322) 2005-07-08 - 2005-07-14

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania: „Prewencja wtórna dla pacjentów po ostrych incydentach sercowo-naczyniowych” z terminem realizacji 01.10.2005-31.12.2006r.
W ramach realizacji niniejszego zarządzenia dotowane będzie zadanie polegające na:
I ETAP. A. przeprowadzeniu sondażu reprezentatywnego w zakresie spisu wszystkich chorych po incydentach sercowo-naczyniowych hospitalizowanych i mieszkających w Gdyni w okresie od 01.01.1999-30.06.2005r. i wyłonieniu w drodze losowania reprezentatywnej grupy tj. 900 osób ( wg płci i wieku oraz rodzaju choroby i stosowanej interwencji) z podziałem na: a. 300 pacjentów neurologicznych od 18-79 roku życia, b. 600 pacjentów kardiologicznych od 18-79 roku życia, B. listownym zawiadomieniu pacjenta o rekrutacji do badania
II ETAP C. telefonicznym ustaleniu terminu 2 wizyt pielęgniarskich w domu pacjenta (sukcesywne zawiadamianie) i wykonaniu: - podstawowych pomiarów antropometrycznych, - 3-krotnego pomiaru ciśnienia tętniczego podczas obu wizyt, - wypełnieniu kwestionariusza zdrowotnego opracowanego przez organizację pozarządowa wzorującą się na kwestionariuszach obowiązujących w programie Gdynia KARD, - pobraniu materiału biologicznego na czczo podczas drugiej wizyty do badań analitycznych ( poziom glukozy, poziom stężenia cholesterolu całkowitego, HDL, LDL, trójglicerydy), D. lekarskim badaniu neurologicznym u wszystkich chorych po udarze mózgu z grupy reprezentatywnej oraz konsultacji kardiologicznych u chorych wymagających natychmiastowej interwencji,
E. EKG, F. W zależności od wskazań lekarskich wykonaniu badań specjalistycznych: Holter EKG, próby wysiłkowej, Echokardiografii, Holter RR, Doppler naczyń domózgowych, G. Zebraniu wyników i przygotowaniu programu interwencyjnego dla potrzeb pacjentów po ostrych incydentach naczyniowo-sercowych na podstawie zrealizowanych badań oraz przygotowanie raportu końcowego o potrzebach diagnostyki wysokospecjalistycznej u chorych mieszkańców Gdyni po zawałach serca i udarze mózgu. Termin składania ofert ustala się na 5 sierpnia 2005r. Zasady przyznania dotacji, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach miejskiego portalu internetowego, w Urzędzie Miasta - Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych w Gdyni, ul. 3-go Maja 27/31 oraz w Wydziale Zdrowia, ul. Legionów 130.Osobą uprawnioną do udzielania informacji na temat konkursu jest Magdalena Kajtoch, tel. 622-30-55 lub 622-00-41 wew.121- Wydział Zdrowia.


Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza przetarg nieograniczony
o wartości poniżej 60.000 EURO
na wykonanie zadania: ,,Budowa zatoki autobusowej przy ul. Unruga w rejonie skrzyżowania z ul. Żelazną w Gdyni''.
Zakres robót obejmuje roboty drogowe oraz przeniesienie wiaty, zabezpieczenie gazociągu, przełożenie linii kablowej .Szczegółowy zakres określa SIWZ.Terminy realizacji -III kw 2005 rOtwarcie ofert odbędzie się dnia : 27.07.2005 r o godz.10.00 pok. 101w Urzędzie Miasta Gdyni Al.Marszałka Piłsudkiego 52/54Specyfikację istotnych warunków zamówienia za opłatą : 40,-złmożna odebrać w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 231 - Wydział Inwestycji.Termin składania ofert - do dnia 27.07.2005 r do godz. 9.00 w pokoju nr 237Urzędu Miasta Gdyni - Wydział Inwestycji. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. Termin związania ofertą 30 dni. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: 1. spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 2. spełniają wymogi określone w art.22ust 1 Prawo Zamówień Publicznych, 3. kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena 90 % , okres udzielonej rękojmi 5%, okres wykonania 5 % Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Oferentami jest Barbara Mierzwa tel.0-58 66-88-306 - Wydział Inwestycji.


Uwaga, organizacje pozarządowe!
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania w zakresie profilaktyki uzależnień: Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych w rejonie: Grabówek (w terminie 01.09.2005-30.06.2007).
W ramach realizacji niniejszego zarządzenia wspierana będzie działalność socjoterapeutyczna na rzecz dzieci i młodzieży wywodzących się z rodzin z problemem alkoholowym określona przez ogólne zasady kontraktowania i finansowania organizacji pozarządowych prowadzących świetlice socjoterapeutyczne. Przewidywana kwota na wsparcie realizacji zadania objętego ogłaszanym konkursem wynosi: dla świetlicy na Grabówku 23.800 zł w 2005r. - 71.601 zł w 2006r., 36.966 zł w 2007r. Termin składania ofert ustala się na 10 sierpnia 2005r. Zasady przyznania dotacji, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach miejskiego portalu internetowego, w Urzędzie Miasta - Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych w Gdyni, ul. 3-go Maja 27/31 oraz w Wydziale Zdrowia, ul. Legionów 130. Osobą uprawnioną do udzielania informacji na temat konkursu jest Magdalena Kajtoch, tel. 622-30-55 lub 622-00-41 wew.121- Wydział Zdrowia.
Prezydent Miasta Gdyni
informuje, że w BZP Nr 126
z dnia 22.06.2005r poz. 29465 został
ogłoszony przetarg nieograniczony powyżej 60.000 EURO na zadanie pn:
,,budowa kanalizacji sanitarnej
w ul.Racławickiej w Gdyni "
Zakres robót obejmuje wykonanie: kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej, przepompowni ścieków, zasilania energetycznego przepompowni, przebudowę sieci wodociągowej i energetycznej oraz tymczasowych nawierzchni drogowych. Realizacja robót w latach 2005-2006.Szczegółowy zakres określa SIWZ. Otwarcie ofert odbędzie się dnia : 09.08.2005r o godz.10.00 pok. 101 w Urzędzie Miasta Gdyni Wysokość wadium : 50.000,-zł. Specyfikację istotnych warunków zamówienia za opłatą : 200,00 ,-zł można odebrać w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 231 - Wydział Inwestycji. Termin składania ofert - do dnia : 09.08.2005r do godz. 9.00 w pokoju nr 237 Urzędu Miasta Gdyni - Wydział Inwestycji. W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy: 1. spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2. spełniają wymogi określone w art.22 ust 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamawiający nie przewiduje składania oferty wariantowej lub częściowej. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena 90 % , okres udzielonej rękojmi 5 %,okres wykonania 5 %. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Oferentami jest Barbara Mierzwa tel.0-58 66 88 306 - Wydział Inwestycji.


Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza przetarg nieograniczony do 60.000 euro
na montaż dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych i przebudowę pomieszczeń sanitarnych w budynku użytkowanym przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Zdrowia Psychicznego spółka z o.o. przy ul. Traugutta 9 w Gdyni.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w sekretariacie Wydziału Budynków Urzędu Miasta Gdyni, Al. Zwycięstwa 96/98 I piętro, pok. 101 w godz. 8.00-16.00 po dokonaniu wpłaty w wysokości 30,00zł w kasie Urzędu, Al. Piłsudskiego 52/54, pok. 27 lub za zaliczeniem pocztowym.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień jest: Beata Brzostowska - Kierownik Referatu Remontów Wydziału Budynków tel. 668 85 83 lub 668 85 88. Aleksander Kamiński - Inspektor Wydziału Budynków tel. 668 85 85.
Oferty w zamkniętej kopercie należy składać w siedzibie Wydziału Budynków, przy ulicy Al. Zwycięstwa 96/98 - pok. 101. Wymagane wniesienie wadium w wysokości: 5000zł. Wadium może być wniesione w pieniądzu w kasie Urzędu Miasta Gdyni ul. Al. J. Piłsudskiego 52/54 lub na konto Nr 53 1440 1026 0000 0000 0040 10 37 Nordea Bank Polska S.A I oddział Gdynia, lub w poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, które należy złożyć w kasie Urzędu Miasta.
Termin składania ofert upływa dnia 19.07.2005 r. o godz. 9.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.07.2005 r. o godz. 10.00 w siedzibie Wydziału Budynków, Al. Zwycięstwa 96/98, pok. nr 104, I piętro. Termin realizacji zadania: - 21.11.2005 r. Nie przewiduje się możliwości składania ofert wariantowych. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki art.22 ust.1 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych i warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Kryteria oceny ofert: cena - 90 %, gwarancja - 10 %. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.Na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.Nr 261 z 2004r. poz.2603 z późniejszymi zmianami)


Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza przetarg nieograniczony
o wartości do 60 000 EURO pod nazwą:
"Wykonanie planu urządzenia lasu -
lasy komunalne Miasta Gdyni na lata 2006 - 2015"
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać osobiście w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Gdyni, al. Zwycięstwa 96/98, pok. 129 (tel. 66 88 329, fax 662 28 41) lub za zaliczeniem pocztowym. Cena formularza specyfikacji wynosi 6 zł., płatne w kasie UM Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 (pok. 27) lub na konto Zamawiającego: NORDEA BP S.A. Oddz. Gdynia Nr 44 1440 1026 0000 0000 0033 5045 Oferty należy składać w terminie do 15.07.2004r. drogą pocztową lub osobiście do godz. 900 w Kancelarii Ogólnej UM Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, pok. 8. Oferty zostaną otwarte komisyjnie w obecności Oferentów w dniu 15.07.2004r. o godz. 1000 w siedzibie Wydziału Gospodarki Komunalnej przy al. Zwycięstwa 96/98 w pokoju 102. Szczegółowe informacje na temat postępowania znajdują się na stronie internetowej Zamawiającego www.gdynia.pl w dziale "Zamówienia publiczne" oraz są wywieszone na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Gdyni II piętro.


Prezydent Miasta Gdyni
Informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta na tablicy ogłoszeń
znajdującej się na III piętrze
przy pokoju 340 wykazu nieruchomości
przeznaczonej do wydzierżawienia
1.Wykaz nr 529/04/IV/M stanowiący załącznik do zarządzenia nr 9794/05/IV/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 7 czerwca 2005r. nieruchomości położonej przy ul.Kopernika składającej się z części działki nr 978/1 o pow.300m2, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
1. Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 28.06.2005r. do 18.07.2005r.


Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni al.Marsz.Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju nr 340 wywieszony został wykaz nieruchomości położonej w Gdyni przy ul.Morska - tunel dworca PKP cz.dz.nr 647/371 i 791/2 k.m.53; przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony. Wykaz wywieszono na okres 21dni od 30.06.2005r. do 20.07.2005r.

Zespół Szkół Specjalnych Nr 17
w Gdyni, ul.Witomińska 25/27
ogłasza przetarg nieograniczony
do 60 000 EURO na remont części
budynku szkoły przy ul.Witomińskiej 25/27
Termin realizacji zamówienia do 24.08.2005r
W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy: spełniający warunki ust.1 oraz nie wykluczeni na podstawie art.24 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych (jedn. tekst Dz.U. Nr 19, poz.177 z 2004), spełniający warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odbierać codziennie w godz, od 8,00 do 13,00 w siedzibie Zamawiającego-sekretariat, tel.620-72-25. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są Panie mgr Krystyna Zdunek-dyrektor i Grażyna Stelmach-specjalista.
Ofertę opisaną: "Przetarg na wykonanie remontu części budynku przy ul.Witomińskiej 25/27 w Gdyni - dla potrzeb Zespołu Szkół Specjalnych Nr 17. Nie otwierać do dnia 18.07.2005r do godz.10,00" oraz zaadresowaną na Zespół Szkół Specjalnych nr 17 w Gdyni należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - sekretariat do dnia 18.07.2005r godz,9,00.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od terminu składania ofert.
Kryteria oceny ofert - cena 100%.
Wadium nie jest wymagane. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.