714 (323) 2005-07-15 - 2005-07-21

Informator Europejski Nr 110

PHARE 2003 dla małych i średnich przedsiębiorstw

Najprawdopodobniej w lipcu br. zostanie uruchomiona ostatnia edycja programu przedakcesyjnego PHARE 2003. Budżet dotacji dla Małych i Średnich firm jest dużo mniejszy w porównaniu do funduszy strukturalnych, jednakże wymagania stawiane wnioskodawcom są łagodniejsze.

PROGRAM KRAJOWY - Realizowany będzie na terenie całej Polski. Pomoc jest przeznaczona na inwestycje i usługi doradcze. Zainteresowani przedsiębiorcy powinni składać osobne wnioski do każdego z niżej wymienionych programów Phare 2003.

1. Pogram Rozwój i modernizacja przedsiębiorstw w oparciu o nowe technologie:

- Wsparcie na doradztwo - z zakresu działania nowoczesnych technologii, maszyn i urządzeń automatyzacji. Dofinansowane zostaną działania: audyt technologiczny, plan rozwoju przedsiębiorstwa i technologii, wdrożenie pozyskanych technologii oraz własnych innowacyjnych rozwiązań technologicznych.
- Wsparcie na inwestycje - dofinansowany może być zakup: maszyn i urządzeń z oprzyrządowaniem, sprzętu komputerowego
z oprogramowaniem, wyposażenia biurowego, wartości niematerialnych i prawnych (oprogramowanie komputerowe, licencje, patenty itd.). Dofinansowanie będzie też obejmowało transport, instalacje i uruchomienie wcześniej wymienionych środków trwałych.

2. Program Ścieżki od innowacji do biznesu:

- Wsparcie na doradztwo - przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z doradztwa ekspertów specjalizujących się w zarządzaniu firmą. Mają oni pomóc w ustaleniu strategii działania, ocenie rynku, znalezieniu partnerów handlowych. O dofinansowanie mogą ubiegać się nie tylko firmy wprowadzające nowe technologie, ale również projekty z dziedziny: nowych materiałów, nanotechnologii, biotechnologii, chemii, technologii IT, nowych metod testowania, technologii w dziedzinie medycyny, tribologii, korozji i optyki elektronicznej.
- Wsparcie na inwestycje – dofinansowanie będzie obejmowało takie koszty jak: zakup nowych maszyn i urządzeń z oprzyrządowaniem, zakup nowego sprzętu komputerowego, zakup sprzętu biurowego i inne wydatki związane z prawidłową instalacją i uruchomieniem wyżej wymienionego sprzętu do 15% jego wartości.
- Pożyczka na innowacje - może być ona udzielona na: wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych; zakup licencji krajowych lub zagranicznych, polegających na nabyciu uprawnień do wykorzystania rozwiązań naukowych i technicznych oraz doświadczeń produkcyjnych; zakup i montaż maszyn i urządzeń; budowę, rozbudowę, modernizację budynków lub instalacji niezbędnych do wprowadzenia innowacji. Pożyczka na realizację inwestycji nie będzie mogła przekroczyć 75% kosztów inwestycji oraz równowartości 500 000 €.

PROGRAM REGIONALNY - przewiduje się 3 rodzaje dotacji na usługi doradcze oraz dotacje na inwestycje.

Usługi doradcze dostępne będą w ramach:
1. Programu Rozwoju Przedsiębiorstw
2. Programu Rozwoju Przedsiębiorstw Eksportowych
3. Technologie Informatyczne dla Przedsiębiorstw

Usługi inwestycyjne dostępne będą w ramach:
1. Funduszu Dotacji Inwestycyjnych.

W przypadku dotacji na doradztwo dofinansowanie mogą otrzymać przedsiębiorstwa, które skorzystają z usług doradczych firm akredytowanych przez Polską Agencje Rozwoju Przedsiębiorczości. Lista tych firm jest dostępna na stronie http://www.parp.gov.pl/akredytlisty.html

Więcej informacji nt. PHARE 2003 znajduje się na stronie:
http://www.parp.gov.pl/phareprojekt2003.htmlDofinansowanie międzynarodowej współpracy młodzieży

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu przyjmuje wnioski projektów dotyczące międzynarodowej współpracy dzieci i młodzieży. W tym roku priorytetowo traktowane będą projekty organizacji młodzieżowych, związane z Młodzieżowym Szczytem Rady Europy oraz współpracą w regionie Morza Bałtyckiego.

Projekty współpracy i wymiany dzieci i młodzieży dofinansowywane ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu to projekty:
 wynikające z umów międzynarodowych wiążących RP,
 realizowane przez organizacje pozarządowe, w szczególności organizacje młodzieżowe lub jednostki samorządu terytorialnego będące organami prowadzącymi dla szkół i placówek,
 wynikające z planu pracy Biura ds. Młodzieży,
 inne projekty edukacyjne spełniające wymogi formalne i odznaczające się wysokim poziomem merytorycznym.


Przy rozpatrywaniu wniosków priorytetami będą objęte projekty z zakresu:
 wspierania uczestnictwa młodzieży w życiu publicznym i społecznym oraz rozwoju wolontariatu młodzieżowego,
 udziału młodzieży w formalnej i nieformalnej edukacji,
 poszanowania tożsamości narodowej i kulturowej oraz przezwyciężania barier, stereotypów i uprzedzeń zakorzenionych w mentalności i kulturze,
 promowania zdrowego stylu życia,
 tworzenia systemu informacji młodzieżowej.
Preferowane będą projekty adresowane do dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niezamożnej, w tym grup młodzieży zróżnicowanej pod względem statusu społecznego.

Wnioskodawca może ubiegać się o dofinansowanie projektu na poniższych zasadach:
 dla młodzieży polskiej wyjeżdżającej do kraju partnera zagranicznego, w wysokości: do 70% kosztów podróży, 100% ubezpieczenia, jednak nie więcej niż 60 zł na osobę, obowiązkowych opłat za uczestnictwo w zagranicznych konferencjach i innych formach edukacji;
 na przyjęcie partnera zagranicznego w wysokości do 40% kosztów realizacji projektu, w tym zakwaterowania, wyżywienia i programu. W przypadku realizacji projektu poza miejscem zamieszkania przewiduje się możliwość dofinansowania kosztów związanych z wyżywieniem i zakwaterowaniem uczestników z Polski;
 istnieje możliwość dofinansowania do 100% dla uczestników projektów wymienionych w ust. 1 pkt 1) i 2) , pochodzących z rodzin korzystających z pomocy społecznej (socjalnej).

Minimalna kwota grantu przyznanego przez MENiS wynosić będzie 4 000,- zł. Wniosek należy złożyć co najmniej na dwa miesiące przed rozpoczęciem realizacji projektu.

Więcej informacji pod adresem:
http://www.yforum.pl/aktualnosci/miedzynarodowka.php
Pytania można kierować na adres e-mailowy: igbc@cofund.org.pl.


Niemiecko-Polskie porozumienie w sprawie składek ZUS

Polska i Niemcy doszły do porozumienia w sprawie składek ubezpieczenia emerytalnego od polskich robotników sezonowych zatrudnianych w okresie żniw w Niemczech.

Od 1 lipca wprowadzony został obowiązek odprowadzania składek. Wynosi ona 47,85% płacy brutto, z tego 27,2% potrąca się pracownikowi z jego pensji, a resztę opłaca pracodawca. Natomiast zaległe składki ubiegłoroczne ulegną anulowaniu.
Do chwili wstąpienia Polski do Unii Europejskiej robotnicy sezonowi zwolnieni byli z obowiązku odprowadzania składek na ZUS. Od 1 maja 2004 r. sytuacja prawna uległa jednak zmianie. Większość niemieckich farmerów nie dopełniła jednak w ubiegłym roku tego obowiązku, tłumacząc się nieznajomością przepisów. W 2004 roku przy żniwach pracowało w Niemczech ok. 280 tysięcy Polaków.


Polacy o sytuacji międzynarodowej kraju…

Międzynarodową sytuację Polski jako „raczej dobrą” ocenia 58% Polaków (o 15 pkt proc. więcej niż w czerwcu ub. roku, według 23% respondentów jest ona „raczej zła” (spadek o 13 pkt proc.) - wynika z czerwcowego sondażu CBOS.

Według oceny co trzeciego respondenta – 34%, obecna sytuacja międzynarodowa Polski jest lepsza niż przed rokiem. 38% Polaków uważa, że jest ona taka sama jak w ub. roku, a w ocenie 15% sytuacja międzynarodowa Polski jest gorsza niż w 2004 roku. 13% nie ma zdania.

41% pytanych uważa, że członkostwo Polski w Unii Europejskiej zwiększa nasze możliwości w prowadzeniu polityki zagranicznej zgodnej z polskimi interesami (według 30% spośród nich „raczej zwiększa”, zdaniem 11% - „zdecydowanie zwiększa”). Co czwarty badany – 23%, uważa, że obecność Polski w UE ogranicza nasze możliwości w polityce zagranicznej (5% uważa, że „zdecydowanie ogranicza”, 18% - „raczej ogranicza”). Według 22% respondentów, członkostwo Polski w Unii „ani nie zwiększa, ani nie ogranicza” naszych możliwości w prowadzeniu polityki zagranicznej i są one takie same, jak przed akcesją do Wspólnoty.
Dwóch na trzech respondentów - 65 proc., jest zdania, że w chwili obecnej nie istnieje zagrożenie dla niepodległości Polski.

Sondaż przeprowadzono w dniach 3-6 czerwca na reprezentatywnej próbie losowej 1037 dorosłych mieszkańców Polski.


Odwołano konkurs na promocję europejskiej konstytucji

Urząd Komitetu Integracji Europejskiej na swojej stronie informuje, że na podstawie decyzji Sekretarza Komitetu Integracji Europejskiej z dnia 29 czerwca Konkurs Otwarty – "Media o Traktacie Konstytucyjnym UE 2005" został unieważniony.
Komunikat opublikowany jest na stronie:
http://www1.ukie.gov.pl/WWW/news.nsf/0/12A91E494621642AC12570300031D81A?Open