PILNE! ZASADY BEZPIECZEŃSTWA NA DŁUŻEJ #zostańwdomu PILNE! ZASADY BEZPIECZEŃSTWA NA DŁUŻEJ #zostańwdomu
714 (323) 2005-07-15 - 2005-07-21

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza przetarg nieograniczony
o wartości poniżej 60.000 EURO
na wykonanie zadania pn: „budowa zatoki autobusowej przy ul.Unruga w rejonieskrzyżowania z ul. Żelazną w Gdyni”.
Zakres robót obejmuje roboty drogowe oraz przeniesienie wiaty, zabezpieczenie gazociągu, przełożenie linii kablowej .
Szczegółowy zakres określa SIWZ. Terminy realizacji -III kw 2005r. Otwarcie ofert odbędzie się dnia: 27.07.2005r. o godz.10.00 pok. 101w Urzędzie Miasta Gdyni al. Marsz. Piłsudkiego 52/54.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia za opłatą: 40,-zł można odebrać w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 231 - Wydział Inwestycji. Termin składania ofert - do dnia 27.07.2005 r do godz. 9.00 w pokoju nr 237Urzędu Miasta Gdyni - Wydział Inwestycji. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. Termin związania ofertą 30 dni. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: 1. spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 2. spełniają wymogi określone w art.22ust 1 Prawo Zamówień Publicznych 3. kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena 90 %, okres udzielonej rękojmi 5 %, okres wykonania 5 %. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Oferentami jest Barbara Mierzwa tel.0-58 66-88-306 - Wydział Inwestycji.Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza przetarg nieograniczony
o wartości poniżej 60.000 EURO
na wykonanie zadania pn:
„budowa kanału sanitarnego
w ul.Chwaszczyńskiej na odcinku między Górniczą i Myśliwską w Gdyni”.
Terminy realizacji - III kw 2005r. Otwarcie ofert odbędzie się dnia: 28.07.2005r. o godz.10.00 pok. 101 w Urzędzie Miasta Gdyni al. Marsz. Piłsudskiego 52/54.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia za opłatą: 30,-złmożna odebrać w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 231 - Wydział Inwestycji.
Termin składania ofert - do dnia 28.07.2005 r do godz. 9.00 w pokoju nr 237Urzędu Miasta Gdyni - Wydział Inwestycji. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
Termin związania ofertą 30 dni. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: 4. spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 5. spełniają wymogi określone w art.22ust 1 Prawo Zamówień Publicznych, 6. kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena 90 %, okres udzielonej rękojmi 5%, okres wykonania 5%. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Oferentami jest Barbara Mierzwa tel. 0-58 66-88-306 - Wydział Inwestycji.


Na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.Nr 261 z 2004r. poz.2603 z późn.zm.)
Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju nr 340 wywieszony został wykaz nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Jana
z Kolna cz.dz. nr 106/1 k.m.119; przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od 01.07.2005r. do 21.07.2005r.


Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert
zgodnie z Zarządzeniem Nr 10157/05/IV/O z dnia 05.07.2005r dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie na okres trzech lat tj. od 01.01.2006r do 31.012.2008r prowadzenia Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt "Ciapkowo"
w Gdyni przy ul. Małolackiej 3A.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-538 Gdynia. Przeprowadzający konkurs: Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Gdyni, ul. Władysława IV 37, 81-394 Gdynia. Otwarty Konkurs Ofert przeprowadzony będzie na podstawie art. 4 ust.1 pkt 15, art. 11 ust. 2 w zw. z art.13 ustawy z 24.04. 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwały NrXXIV/568/04 Rady Miasta Gdyni z 27.10.2004r w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Miasta Gdyni z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2005". 1. W ramach niniejszego konkursu dotacji podlegać będzie całość kosztów związana z funkcjonowaniem schroniska. 2. Koszt realizacji zadania "prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt "Ciapkowo" w Gdyni wynosić będzie 390 tys. zł i corocznie od 2006r zwiększany będzie o prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na dany rok. 3. Wzór oferty i załączników dostępny w BIP na stronach internetowych Miasta Gdyni: www.gdynia.pl, w Gdyńskim Ośrodku Organizacji Pozarządowych przy ul. 3-Maja 27-31 w Gdyni oraz w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Gdyni ul. Władysława IV 37. 4.
Oferty należy składać w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. 3-Maja 27-31 w Gdyni lub w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Gdyni ul. Władysława IV 37, 5. Termin składania ofert do dnia 12 sierpnia 2005r do godz. 15:00. 6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 września 2005r. 7. Merytorycznie rozpatrywane będą wyłącznie oferty odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie i w ogłoszeniu, którego pełna treść zamieszczona jest w BIP - Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni na stronach internetowych Miasta Gdyni: www.gdynia.pl oraz złożone zostaną w wyznaczonym terminie.
Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest pracownik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa - Barbara Strzelczyńska tel. 66 20 204.


Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert
ogłoszona przetarg nieograniczony do 60.000 EURO na : Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie rękojmi zadania pn :,,Przebudowa kolektora deszczowego na odc. od rowu otwartego, wzdłuż torów PKP ( ul. Osada Kolejowa) do siedziby zakładu KOMBET
w Gdyni - Grabówku"
Szczegółowy zakres określa SIWZ.Otwarcie ofert odbędzie się dnia : 01.08.2005 r o godz. 9.15 pok. 101w Urzędzie Miasta Gdyni.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia za opłatą: 15 ,-zł można odebrać w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 231 - Wydział Inwestycji.
Termin składania ofert - do dnia: 01.08.2005 r do godz. 9.00 w pokoju nr 237Urzędu Miasta Gdyni - Wydział Inwestycji. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej lub częściowej. Termin związania ofertą 30 dni.
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: 11. spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 12. spełniają wymogi określone w art. 22ust 1 Prawo Zamówień Publicznych 13. nie są wykluczeni na podstawie art.24 ust 1,2 Prawo Zamówień Publicznych 14. kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena 100 %.
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Oferentami jest Elżbieta Wójcicka tel.0-58 66 88 306 - Wydział Inwestycji.


Zespół Szkół Mechanicznych
im. inż. T.Wendy w Gdyni
ul. Morska 79, 81 - 222 Gdynia,
tel. 621 - 68 - 91/92, REGON 190458094
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 euro na dostawę sprzętu komputerowego, sprzętu fotograficznego, sprzętu biurowego.
Termin realizacji zamówienia 22.08 2005r.
Oferty należy składać w sekretariacie szkoły.
Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w SIWZ. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena 10,00 zł) można odebrać osobiście w Zespole Szkół Mechanicznych w Gdyni ul. Morska 79 w godz. 8.00 - 14.00 w sekretariacie szkoły.
Termin składnia ofert upływa dnia 26.07.2005r.o godz. 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu 26.07.2005r. o godz. 11.00. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: a. nie są wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniają warunki art. 22 ust. 1 Ustawy- Prawo zamówień publicznych (Dz.U.Nr 19, poz. 177, z późn.zm.) b. przedstawią ofertę zgodną z wymogami ustawy i wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ, Kryteria oceny oferty:- cena oferty - 100%. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert. Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami jest kierownik warsztatów szkolnych - Tomasz Budny.Zespół Szkół Mechanicznych
ul. Morska 79, 81 - 222 Gdynia, tel. 621 68 91/92
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 euro na dostawę analizatora spalin, testera usterek do diagnostyki silników i elektroniki pojazdów samochodowych, oprogramowania do diagnozowania pojazdu samochodowego.
Termin realizacji zamówienia 22.08.2005r.
Oferty należy składać w sekretariacie szkoły.
Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w SIWZ.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena 10,00 zł) można odebrać osobiście w Zespole Szkół Mechanicznych w Gdyni ul. Morska 79 w godz. 8.00 - 14.00 w sekretariacie szkoły.
Termin składnia ofert upływa dnia 26.07.2005r. o godz.10.00.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu 26.07.2005r. o godz. 12.00.
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: a. nie są wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniają warunki art. 22 ust. 1 Ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.Nr 19, poz. 177, z późn.zm.) b. przedstawią ofertę zgodną z wymogami ustawy i wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ,
Kryteria oceny oferty: - cena oferty - 100%. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert. Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami jest kierownik warsztatów szkolnych - Tomasz Budny.


Dyrektor Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
81-538 Gdynia, ul. Olimpijska 5/9
tel. 622-11-64, 622-35-74
e-mail: sekretariat@gosir.gdynia.pl
ogłasza przetarg nieograniczony do 60.000 EURO na remont pomieszczeń zaplecza Hali L.A. w Gdyni przy ul.Olimpijskiej 5/9.
Kompleksowy remont 6 pomieszczeń (pow.130,46m2) przeznaczonych na szatnie wraz z zapleczem sanitarnym - /roboty ogólnobudowlane w tym: 271 m2 glazury (ściany, sufity), 131 m2 gresu (posadzka), wraz z robotami towarzyszącymi/
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg. CPV:45.45.3000 – roboty remontowe
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać bezpłatnie w siedzibie Zamawiającego (pok.14) od 2005.07.18. w godz. 9.oo do 15.oo. lub przesyłką pocztową za uprzednim pisemnym wnioskiem
Termin realizacji robót od daty przekazania obiektu do 30.09.2005r. Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty częściowej, wariantowej i równoważnej. Oferent przystępujący do przetargu zobowiązany jest do złożenia kompletnej oferty. Kryterium wyboru oferty jest cena oferowana – 100%.
Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w sekretariacie GOSiR. Koperta powinna być oznaczona: „REMONT POMIESZCZEŃ ZAPLECZA HALI L.A.”
Termin składania ofert upływa w dniu 2005.08.03. o godz. 9.30. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 2005.08.03. o godz. 10.00. Związanie ofertą – 30 dni.
Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości 4.000,00 zł.
W przetargu mogą brać udział Oferenci, którzy: spełniają wymogi określone w art. 22 ustawy prawo zamówień publicznych; nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ustawy prawo zamówień publicznych; prowadzą działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotem zamówienia; posiadają doświadczenie w wykonywaniu robót objętych zamówieniem i w ciągu ostatnich 5 lat wykonali minimum 10 prac na łączną kwotę 250.000,00 zł netto; spełnią pozostałe warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Ocena spełnienia tych warunków zostanie dokonana na podstawie świadczeń i dokumentów złożonych przez wykonawców
w ofercie.Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu przy p. 344 wykazu Nr IX/2005 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców:
ul. Widna 4/24, Zamenhofa 14/23, Chylońska 69/85/77, Śląska 51/44, Hallera 35/10, Rolnicza 16/9, Widna 13/28, Powst. Wielkopolskiego 105/9, Olchowa 5/2, Powst. Wielkopolskiego 105/3, Komandorska 7/2, Zamenhofa 2/57, Komandorska 16B/3, Warszawska 20/3A, A. Necla 5A/14, A. Necla 8/5.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 04.07.2005r. do dnia 25.07.2005r.Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza przetarg nieograniczony do 60.000 EURO
na pozyskanie firmy sprawującej nadzór inwestorski
w okresie realizacji i rękojmi udzielonej przez wykonawcę zadania pn:
,,budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Racławickiej w Gdyni”.
Szczegółowy zakres usługi określa SIWZ.
Otwarcie ofert odbędzie się dnia 29.07.2005 r. o godz 9.15 w Urzędzie Miasta Gdyni pok.231
Specyfikację istotnych warunków zamówienia za opłatą: 10,00 zł można odebrać w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 231 – Wydział Inwestycji.
Termin składania ofert – do dnia : 29.07.2005 r. do godz. 9.00 w pokoju nr 237
Urzędu Miasta Gdyni – Wydział Inwestycji.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy: spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spełniają wymogi określone w art.22 ust 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Zamawiający nie przewiduje składania oferty wariantowej lub częściowej.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie : cena 100 % .
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Oferentami jest Barbara Mierzwa tel.0-58 66 88 306 -Wydział Inwestycji.


Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza przetarg nieograniczony do 60.000 EURO
na pozyskanie firmy sprawującej nadzór inwestorski w okresie realizacji i rękojmi
udzielonej przez wykonawcę zadania pn:
,,budowa kanalizacji deszczowej w ul Benisławskiego w Gdyni”.
Szczegółowy zakres usługi określa SIWZ.
Otwarcie ofert odbędzie się dnia 28.07.2005 r o godz 9.15 w Urzędzie Miasta Gdyni pok.231
Specyfikację istotnych warunków zamówienia za opłatą: 10,00 zł można odebrać w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 231 – Wydział Inwestycji.
Termin składania ofert – do dnia : 28.07.2005 r do godz. 9.00 w pokoju nr 237
Urzędu Miasta Gdyni – Wydział Inwestycji.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy: spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spełniają wymogi określone w art.22 ust 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Zamawiający nie przewiduje składania oferty wariantowej lub częściowej.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie : cena 100 % .
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Oferentami jest Barbara Mierzwa tel.0-58 66 88 306 -Wydział Inwestycji.


Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza przetarg nieograniczony do 60.000 EURO na pozyskanie firmy sprawujacej nadzór inwestorski w okresie realizacji i rękojmi udzielonej przez wykonawcę zadania pn: ,,budowa kanalizacji deszczowej w ul Benisławskiego w Gdyni"
Szczegółowy zakres usługi określa SIWZ.
Otwarcie ofert odbędzie się dnia 28.07.2005 r. o godz 9.15 w Urzędzie Miasta Gdyni pok.231.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia za opłatą: 10,00 złmożna odebrać w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 231 - Wydział Inwestycji.
Termin składania ofert - do dnia: 28.07.2005 r do godz. 9.00 w pokoju nr 237 Urzędu Miasta Gdyni - Wydział Inwestycji.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
1. spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2. spełniają wymogi określone w art.22 ust 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.Zamawiający nie przewiduje składania oferty wariantowej lub częściowej.Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena 100 % .
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Oferentami jest Barbara Mierzwa tel.0-58 66 88 306 -Wydział Inwestycji.


Kolegium Miejskie
ul. Raduńska 21, 81 – 057 Gdynia, tel/fax: 058 623-04-52
ogłasza przetarg nieograniczony do 60.000 euro na remont i adaptację pomieszczeń.
Termin realizacji 10.08.2005r.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odbierać codziennie od godz.800 do 1500 w siedzibie zamawiającego (sekretariat ) tel. 623-04-52.
W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy spełniający warunki ust. 1 oraz nie wykluczeni na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo Zamówień Publicznych ( jedn. tekst Dz.U. Nr 19, poz. 177 z 2004) spełniających warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Oferty opisane: „ Remont i adaptacja pomieszczeń Kolegium Miejskiego przy ul. Raduńskiej 21” można składać w siedzibie zamawiającego ( sekretariat ).
Nie otwierać do dnia 08.08.2005r. do godz.900.
Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Pani Krystyna Słomińska - kierownik
Termin składania ofert upływa dnia 08.08.2005r o godz.900..
Otwarcie ofert nastąpi dnia 08.08.2005r o godz.1000.
Wadium nie jest wymagane. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.