714 (323) 2005-07-15 - 2005-07-21

Uwaga, organizacje pozarządowe!

Uwaga, organizacje pozarządowe!
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania:
Prewencja wtórna dla pacjentów po ostrych incydentach sercowo-naczyniowych, z terminem realizacji 01.10.2005-31.12.2006r.
W ramach realizacji niniejszego zarządzenia dotowane będzie zadanie polegające na:
I ETAP. A. przeprowadzeniu sondażu reprezentatywnego w zakresie spisu wszystkich chorych po incydentach sercowo-naczyniowych hospitalizowanych i mieszkających w Gdyni w okresie od 01.01.1999-30.06.2005r. i wyłonieniu w drodze losowania reprezentatywnej grupy tj. 900 osób ( wg płci i wieku oraz rodzaju choroby i stosowanej interwencji) z podziałem na: a. 300 pacjentów neurologicznych od 18-79 roku życia, b. 600 pacjentów kardiologicznych od 18-79 roku życia, B. listownym zawiadomieniu pacjenta o rekrutacji do badania, II ETAP. C. telefonicznym ustaleniu terminu 2 wizyt pielęgniarskich w domu pacjenta (sukcesywne zawiadamianie) i wykonaniu: - podstawowych pomiarów antropometrycznych, - 3-krotnego pomiaru ciśnienia tętniczego podczas obu wizyt, - wypełnieniu kwestionariusza zdrowotnego opracowanego przez organizację pozarządowa wzorującą się na kwestionariuszach obowiązujących w programie Gdynia KARD, - pobraniu materiału biologicznego na czczo podczas drugiej wizyty do badań analitycznych ( poziom glukozy, poziom stężenia cholesterolu całkowitego, HDL, LDL, trójglicerydy), D. lekarskim badaniu neurologicznym u wszystkich chorych po udarze mózgu z grupy reprezentatywnej oraz konsultacji kardiologicznych u chorych wymagających natychmiastowej interwencji, E. EKG, F. W zależności od wskazań lekarskich wykonaniu badań specjalistycznych: Holter EKG, próby wysiłkowej, Echokardiografii, Holter RR, Doppler naczyń domózgowych, G. Zebraniu wyników i przygotowaniu programu interwencyjnego dla potrzeb pacjentów po ostrych incydentach naczyniowo-sercowych na podstawie zrealizowanych badań oraz przygotowanie raportu końcowego o potrzebach diagnostyki wysokospecjalistycznej u chorych mieszkańców Gdyni po zawałach serca i udarze mózgu. Termin składania ofert ustala się na 5 sierpnia 2005r. Zasady przyznania dotacji, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach miejskiego portalu internetowego, w Urzędzie Miasta - Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych w Gdyni, ul. 3-go Maja 27/31 oraz w Wydziale Zdrowia, ul. Legionów 130. Osobą uprawnioną do udzielania informacji na temat konkursu jest Magdalena Kajtoch, tel. 622-30-55 lub 622-00-41 wew.121- Wydział Zdrowia.


Uwaga, organizacje pozarządowe!
Prezydent Miasta Gdyni
w Zarządzeniu Nr 10174/05/IV/0 z dn.05.07.2005 r. przyznał Stowarzyszeniu "Gaudium Vitae" dotację w wysokości 15.000 zł w 2005r. i 15.000 zł w 2006r. w wyniku rozstrzygniętego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania w zakresie pomocy społecznej: Wspieranie samotnych matek i rodzin ubogich z terminem realizacji od 15.07.2005r. do 30.06.2006r.

Uwaga, organizacje pozarządowe!
Prezydent Miasta Gdyni
w Zarządzeniu Nr 10173/05/IV/0 z dn.05.07.2005 r. przyznał Stowarzyszeniu Na Rzecz Wspierania Rodzin „Otwarte drzwi” dotacje w wyniku rozstrzygniętego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania w zakresie profilaktyki uzależnień: Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych w rejonie: Gdynia Śródmieście (w terminie 01.09.2005-30.06.2007). Przewidywana kwota na wsparcie realizacji zadania objętego ogłaszanym konkursem wynosi: dla świetlicy w Gdyni Śródmieściu 24.312 zł w 2005r., 69.598 zł w 2006r., 35.512 zł w 2007r.