716 (325) 2005-07-29 - 2005-08-11

Konkurs fotograficzny

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Gdyni przy współpracy Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Gdyni ogłasza konkurs fotograficzny pt. „Zwierzęta w mieście – bezdomność
i opieka”.
Technika wykonania: fotografie czarno-białe, kolorowe, wydruki fotografii cyfrowych. Format zdjęć – 18x24, 24x30 cm. Każdy autor może nadesłać maksymalnie 5 zdjęć,
Każda praca powinna być na odwrocie podpisana: imię, nazwisko
i adres autora, telefon kontaktowy oraz tytuł zdjęcia lub zestawu. Przyjmowane będą zdjęcia pojedyncze, zestawy, cykle; zestawy
i cykle winny być dokładnie opisane (numer i kolejność prac).
Za najciekawsze prace przyznane zostaną nagrody regulaminowe,
I miejsce – 500 PLN, II miejsce – 300 PLN, III miejsce – 200 PLN.
Nagrodzone prace przechodzą na własność organizatorów,
Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji i publikacji nadesłanych zdjęć w materiałach informacyjnych i reklamowych konkursu,
Organizator nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia lub zaginięcia prac w trakcie przesyłki. Ostateczna interpretacja niniejszych warunków uczestnictwa przysługuje wyłącznie organizatorowi konkursu.
Oceny prac dokona jury, w skład którego wejdą artyści fotograficy, fotoreporterzy i przedstawiciele organizatorów (członkowie zarządu
TOZ-u w Gdyni).
Zdjęcia należy nadsyłać do 31 października 2005. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w listopadzie br. Wystawa będzie prezentowana
w dniach 15 listopada 15 grudnia br.
Zwrot prac na specjalne życzenie uczestnika konkursu
(proszę o załączenie znaczka na kopertę zwrotną) - marzec 2006 (wystawa w Schronisku „Ciapkowo” przy ulicy Małokackiej 3a w Gdyni).
Adres do korespondencji: Towarzystwo Opieki na Zwierzętami w Gdyni, ul. Biskupa Dominika 16, 81-402 Gdynia, tel. 622 87 11.
Biuro jest czynne w poniedziałki i piątki w godz. 11.30-14.30.