716 (325) 2005-07-29 - 2005-08-11

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
informuje, że na tablicy ogłoszeń
znajdującej się na III piętrze przy pokoju 341 zostały wywieszone wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych - Spółdzielni Mieszkaniowych:
1/ nieruchomość położona przy ulicy Świętojanskiej 110-112 ozn
na km 58 jako działka nr 1459 o pow. 1168m2
2/ nieruchomość położona przy ulicy Warszawskiej 24 ozn na km 53 jako działka nr 1025 o pow. 724m2
3/ nieruchomość położona przy ulicy Śląskiej 22-26 Warszawskiej 33 ozn na km 53 jako działki:
nr 796/231 o pow. 2099m2 , 841/193 o pow. 397m2 , 230 o pow. 110m2.
4/ nieruchomość połozona przy ulicy Słupeckiej 20 ozn na km 52 jako działka nr 92 o pow. 718m2
5/ nieruchomość położona przy ulicy Waszyngtona 16-20 ozn na km 54 jako działka nr 1273 o pow. 1719m2.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 25 lipca 2005 do dnia 15 sierpnia 2005 r.

***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje że na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju 341 wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonej
do oddania w użytkowanie wieczyste na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej "Stoczniowiec"
Nieruchomość położona jest przy ulicy Dembinskiego , ozn na km 27 jako działki : nr 411/60 o pow. 46m2 , nr 835/59 o pow. 275m2,
nr 758/59 o pow. 244m2.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 25 lipca 2005 r do dnia 15 sierpnia 2005 r.

***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o zamiarze przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym (dołączenie)
na rzecz władających nieruchomością przyległą, zabudowanej nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Ejsmonda 14, oznaczonej na KM 60, obręb Gdynia jako działka nr 1130/323 o pow. 57 m2, zapisanej w księdze wieczystej KW 8373 jako własność Gminy Miasta Gdynia.
Ostatnimi, ujawnionymi właścicielami w/w działki są: Helena Przybyszewska, Danuta Bogusławska, Jerzy i Lucyna Wołoszyn.
W związku z powzięciem zamiaru użycia działki nr 1130/323
na inny cel niż określony w akcie wywłaszczeniowym zawiadamia się
o tym zamiarze ujawnionych w księdze wieczystej właścicieli tejże nieruchomości a także ich nieustalonych spadkobierców, informując równocześnie o możliwości zwrotu w/w działki poprzez złożenie wniosku o jej zwrot.
W przypadku nie złożenia wniosku w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, uprawnienie do zwrotu nieruchomości wygasa.
***
Zespół Szkół nr 6 w Gdyni
ul. Wrocławska 52
Zatrudni nauczyciela języka francuskiego w roku szkolnym 2005/2006. Informacje w sekretariacie szkoły, tel. 664 69 05.

***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju 342
wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni przeznaczonych do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego, położonych w Gdyni na terenie Osiedli:Karwiny i Na Wzgórzu; o łącznej powierzchni 174.238 m2 .
Wykaz nr 564/05/IV/M stanowiący załącznik do Zarządzenia
nr 10305/IV/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 19 lipca 2005 r.
został wywieszony na okres 21 dni , od 20.07.2005 r. do 10.08.2005r.

***
Prezydent Miasta Gdyni
ogłosił w Zarządzeniu Nr 10175/05/IV/O z dnia 5.07.2005r.
otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania w zakresie profilaktyki uzależnień: Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych w rejonach: Grabówek (w terminie 1.09.2005-30.06.2007) oraz Dąbrowa (w terminie 1.10.2005-30.06.2007r.) .
W ramach realizacji niniejszego zarządzenia wspierana będzie działalność socjoterapeutyczna na rzecz dzieci i młodzieży wywodzących się z rodzin z problemem alkoholowym określona
przez ogólne zasady kontraktowania i finansowania organizacji pozarządowych prowadzących świetlice socjoterapeutyczne zgodnie
z Zarządzeniem Nr 10179/05/IV/O z dnia 5.07.2005r.
Przewidywana kwota na wsparcie realizacji zadania objętego ogłaszanym konkursem wynosi: dla świetlicy na Grabówku - 23.800 zł w 2005r, 71.601 zł w 2006r., 36.966 zł w 2007r., dla świetlicy
na Dąbrowie - 32.964 zł w 2005r., 124.556 zł w 2006r.,
63.338 zł w 2007r.
Termin składania ofert ustala się na 10 sierpnia 2005r.
Zasady przyznania dotacji, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach miejskiego portalu internetowego, w Urzędzie Miasta- Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych w Gdyni, ul. 3-go Maja 27/31
oraz w Wydziale Zdrowia, ul. Legionów 130.
Osobą uprawnioną do udzielania informacji na temat konkursu jest Magdalena Kajtoch,
tel. 622 30 55 lub 622 00 41 wew.121- Wydział Zdrowia.

***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta na tablicy ogłoszeń
znajdującej się na III piętrze przy pokoju 340 wykazu nieruchomości przeznaczonej do bezprzetargowej sprzedaży na rzecz dzierżawcy
Położonej w Gdyni przy ul. Wielkopolskiej 401, oznaczonej na k.m.
6 Wielki Kack jako działka nr 366/66 o powierzchni 176 m2.
Wykaz nr 565/2005/IV/M stanowiący załącznik do zarządzenia
nr 10308/05/IV/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 19 lipca 2005r został wywieszony na okres 21 dni od dnia 21 lipca
do dnia 10 sierpnia 2005 roku.

***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze
przy pokoju 342 wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni przeznaczonej do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego położonej w Gdyni przy ul. Hodowlanej 9, 11, 13, 15, 27, ozn. na km 66 Obręb Gdynia działki nr 732 o pow. 22983 m2, zapisanej w księdze wieczystej KW 9128 oraz działki nr 549/244
o pow. 639 m2, zapisanej w księdze. Wykaz nr 560/05/IV/M stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 1014505/IV/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 5 lipca 2005 r. został wywieszony na okres
21 dni , od 19.07.2005r. do 09.08.2005r.

***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu przy p. 344 wykazu Nr X/2005 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży
na rzecz najemców:
ul. Szafranowa 12B/11, Dąbrowskiego 36/5, Świętojańska 89/14.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 12.07.2005 r.
do dnia 2.08.2005 r.

***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju 336 wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
w formie przetargu ustnego nieograniczonego położonych przy ulicy:
- Małokackiej oznaczonej na karcie mapy NR 64 obręb Gdynia jako działki nr 245/33 i 246/33 o łącznej powierzchni 6 785 m2.
Wykaz nr 556/05/IV/M stanowi załącznik do Zarządzenia Nr 10122/05/IV/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 5 lipca 2005 roku,
- Spokojnej oznaczonej na karcie mapy NR 93 obręb Gdynia jako działka nr 55/1 o powierzchni 18 250 m2. Wykaz nr 557/05/IV/M stanowi załącznik do Zarządzenia Nr 10123/05/IV/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 05 lipca 2005 roku,
- Leśnej - Parkowej oznaczonej na karcie mapy NR 95 obręb Gdynia jako działka nr 577/2 o powierzchni 2 906 m2. Wykaz nr 558/05/IV/M stanowi załącznik do Zarządzenia Nr 10124/05/IV/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 05 lipca 2005 roku.
Wykazy wywieszone są na okres 21 dni od dnia 18 lipca 2005 roku
do 08 sierpnia 2005 roku.

***
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza przetarg nieograniczony do 60.000 EURO na zadanie pn:
,,Budowa odc. kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ul. Żukowskiej
w Gdyni;.Termin wykonania - III kw. 2005r. Otwarcie ofert odbędzie się dnia: 5.08.2005 r. o godz.10.00 pok. 105 w Urzędzie Miasta Gdyni. Specyfikację istotnych warunków zamówienia za opłatą: 30 ,-zł można odebrać w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 231 -Wydział Inwestycji. Termin składania ofert - do dnia: 5.08.2005 r. do godz. 9.00
w pokoju nr 237 Urzędu Miasta Gdyni - Wydział Inwestycji. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej lub częściowej. Termin związania ofertą
30 dni. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spełniają wymogi określone w art.22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena 95% ,okres udzielonej rękojmi 5 %. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów
z Wykonawcami jest Elżbieta Wójcicka tel.0-58 66 88 306 -
Wydział Inwestycji.

***
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni Sp. z o.o.
ul. Witomińska 21, 81-311 Gdynia, tel.: 668 73 11, fax.: 668 72 66, biuro@pewik.gdynia.pl
ogłoszona przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej 60.000 EURO na wykonanie: Budowy budynku biurowego przy
ul. Witomińskiej 29 w Gdyni z przyłączami sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci cieplnej i kablowej
oraz wykonanie układu drogowego wraz z miejscami postojowymi
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień PEWiK Gdynia Sp. z o.o.
Z treścią Regulaminu można zapoznać się na stronie internetowej Zamawiającego: www.pewik.gdynia.pl
(>zamówienia publiczne>regulamin). Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.,
ul. Witomińska 21, 81-311 Gdynia w Dziale Zamówień Publicznych
i Przetargów codziennie od godz. 8.00 - 14.00, w pok. Nr 206
za opłatą 600,00 zł + podatek VAT 22% lub za zaliczeniem pocztowym. Uprawnieni do kontaktów z Wykonawcami - Hanna Makowicz - kierownik Działu Zamówień Publicznych i Przetargów
tel. 058/6687-286 oraz Renata Czarnecka ; kierownik Działu Obsługi Inwestycji i Remontów tel. 058/6687-337. Termin wykonania;
12 miesięcy od dnia podpisania umowy przez Strony. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości 120.000,00 PLN. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena oferty - 95 %, okres gwarancji jakości - 5 %. Oferty należy składać w PEWIK Gdynia Sp. z o.o. ul. Witomińska 21,
81-311 Gdynia (kancelaria-parter) do dnia 10-08-2005 roku
do godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 12.00.

***
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni Sp. z o.o.
ul. Witomińska 21, 81-311 Gdynia, tel.: 668 73 11, fax.: 668 72 66, biuro@pewik.gdynia.pl
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60.000 euro na przebudowę pompowni
II stopnia dla SUW Kolibki w Gdyni.
Postępowanie nie jest objęte przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych na mocy art. 122, ust. 2 i art. 123, ust. 1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień PEWiK GDYNIA Sp. z o.o. dostępnym na stronie internetowej Zamawiającego: www.pewik.gdynia.pl (>zamówienia publiczne>regulamin). Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w PEWiK GDYNIA Sp. z o.o., ul. Witomińska 21, 81-311 Gdynia, w Dziale Zamówień Publicznych i Przetargów, codziennie w godz. 8.00 - 14.00,
w pok. 206 za opłatą 100,00 zł + podatek VAT 22%, lub
za zaliczeniem pocztowym. Uprawnieni do kontaktów z Wykonawcami; Hanna Makowicz; kierownik Działu Zamówień Publicznych
i Przetargów tel.058/6687-286 oraz Kamil Zbroja; specjalista
ds. Zamówień Publicznych tel. 058/6687-254, mail: Kamil.zbroja@pewik.gdynia.pl. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5 200,00 zł. Termin realizacji; ostateczny i nieprzekraczalny termin realizacji, to dzień 30 listopada 2005 roku. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ZP/50/2005. Kryterium oceny ofert: cena - 95%, okres gwarancji -
5%. Oferty należy składać w PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.
ul. Witomińska 21, 81-311 Gdynia (kancelaria-parter) do dnia
16-08-2005 roku do godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi 16.08.2005 roku o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Witomińskiej 21,
81-311 Gdynia. Termin związania ofertą: 60 dni od upływu terminu
do składania ofert.

***
Prezydent Miasta Gdyni
al. Marsz. Piłsudskiego 52/54
Informuje, że w BZP Nr 147 z dnia 15.07.2005 r poz. 22104
został ogłoszony przetarg nieograniczony powyżej 60.000 EURO
na zadanie pn: ,, Muzeum Miasta Gdyni - II etap" Zakres robót obejmuje roboty: wykończeniowe, instalacyjne
(sanitarne ( w tym klimatyzacja ), elektryczne, słaboprądowe
( w tym: system sygnalizacji pożaru i sterowania SUG, stałe urządzenia gaśnicze wielostrefowe na gaz obojętny, instalacja sygnalizacji włamania i napadu SWiN kontroli dostępu KD
i videodomofon, sieć strukturalna, instalacja RTV i telefoniczna, instalacje nadrzędnego systemu sterowania obiektem BMS, instalacja telewizji dozoru CCTV, instalacja rozgłaszania akustycznego, zagospodarowanie terenu -chodniki, plac manewrowy i oświetlenie zewnętrzne budynku. Termin wykonania -IV kw. 2005- IV kw. 2006r. Szczegółowy zakres określa SIWZ. Otwarcie ofert odbędzie się dnia: 31.08.2005 r o godz.10.00 pok. 105a w Urzędzie Miasta Gdyni .Wysokość wadium: 200.000,-zł. Specyfikację istotnych warunków zamówienia za opłatą : 1.000 ,-zł można odebrać
w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 231- Wydział Inwestycji.
Termin składania ofert - do dnia: 31.08.2005 r do godz. 9.00
w pokoju nr 237. Urzędu Miasta Gdyni- Wydział Inwestycji. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej lub częściowej. Termin związania ofertą
60 dni. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spełniają wymogi określone w art.22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie są wykluczeni na podstawie art.24 ust 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena 95 %, okres udzielonej rękojmi 5 %. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest Elżbieta Wójcicka
tel.0-58 66 88 306- Wydział Inwestycji.

***
Gdyńskie Stowarzyszenie Integracyjne "Promyk" z siedzibą w Gdyni, ul. Maciejewicza 11 zaprasza do złożenia oferty na dostawę Autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.
Zamówienie publiczne w trybie "Przetargu nieograniczonego",
którego wartość przekracza 30.000 euro, zgodnie z przepisami
art. 39 - 46 ustawy z dnia 29.01.2004 r. prawo zamówień publicznych /Dz. U. nr 19, poz. 177 z późn. zm./
Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do "Specyfikacji istotnych warunków zamówienia", którą można otrzymać w siedzibie Stowarzyszenia w Gdyni ul. Maciejewicza 11,
w godzinach od 10.00 do 12.00, w pokoju Kierownika, u osoby Pani Moniki Kerlin.
Nie przewiduje się możliwości składania ofert wariantowych.
W przetargu mogą uczestniczyć wszystkie podmioty, o ile spełniają warunki określone w art. 22 ustawy prawo zamówień publicznych. Ocena spełniania przez oferenta wymogów określonych w art. 22 następuje na podstawie przedstawionych przez niego dokumentów.
Ustala się następujący termin wykonania zamówienia do 15.X.2005 r.
Kryteriami na podstawie, których zostanie wybrany oferent, z którym zostanie podpisana umowa są: cena oraz termin wykonania, których znaczenie jest równoważne.
Termin składania ofert upływa dnia 16 VIII. 2005 r. o godz.10.00
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach
z dopiskiem „AUTOBUS” w Ośrodku Adaptacyjnym w Gdyni,
ul. Maciejewicza 11 pokój Kierownika.
Otwarcie ofert odbędzie się dnia 16.VIII.2005 r. o godz.11.00
w Ośrodku Adaptacyjnym w Gdyni, ul. Maciejewicza 11.
Termin związania ofertą wynosi 3 dni.

Gdyńskie Stowarzyszenie Integracyjne "Promyk" z siedzibą w Gdyni, ul. Maciejewicza 11 zaprasza do złożenia oferty na dostawę Autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.
Zamówienie publiczne w trybie "Przetargu nieograniczonego", którego wartość przekracza 30.000 euro, zgodnie z przepisami art. 39 - 46 ustawy z dnia 29.01.2004 r. prawo zamówień publicznych /Dz. U. nr 19, poz. 177 z późn. zm./
Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do "Specyfikacji istotnych warunków zamówienia", którą można otrzymać w siedzibie Stowarzyszenia w Gdyni ul. Maciejewicza 11, w godzinach od 10.00 do 12.00, w pokoju Kierownika, u osoby Pani Moniki Kerlin
Nie przewiduje się możliwości składania ofert wariantowych.
W przetargu mogą uczestniczyć wszystkie podmioty, o ile spełniają warunki określone w art. 22 ustawy prawo zamówień publicznych. Ocena spełniania przez oferenta wymogów określonych w art. 22 następuje na podstawie przedstawionych przez niego dokumentów.
Ustala się następujący termin wykonania zamówienia do 15.X.2005 r.
Kryteriami na podstawie, których zostanie wybrany oferent, z którym zostanie podpisana umowa są : cena oraz termin wykonania, których znaczenie jest równoważne.
Termin składania ofert upływa dnia 16 VIII. 2005 r. o godz. 10.00
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „AUTOBUS” w Ośrodku Adaptacyjnym w Gdyni, ul. Maciejewicza 11 pokój Kierownika
Otwarcie ofert odbędzie się dnia 16.VIII.2005 r. o godz.11.00 w Ośrodku Adaptacyjnym w Gdyni, ul. Maciejewicza 11.
Termin związania ofertą wynosi 3 dni .


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
PONIŻEJ 60 000 EURO
Wykonanie ewidencji dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie Gdyni.
Wspólny słownik zamówień (CPV): 74873000-9.
ZAMAWIAJĄCY:Gmina Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6688570, fax 058 6209798,
e-mail: umgdynia@gdynia.pl, www.gdynia.pl.
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Wykonanie ewidencji dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie Gdyni.
Opis przedmiotu zamówienia:
Zakres zamówienia obejmuje wykonanie ewidencji dróg zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz.U. Nr 67 z dnia 25.04.2005 r., poz. 582).
Termin realizacji zamówienia - 15 grudnia 2005 r.
Miejscem realizacji zamówienia jest Gmina Miasta Gdyni.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
Wymagane wadium: 4.700,00 zł. (słownie: cztery tysiące siedemset złotych)
W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki określone w art.22 ust.1 Prawa zamówień publicznych, spełniający warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Kryteria oceny ofert: cena ryczałtowa - 100%.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać do dnia 12.08.2005 r., cena - 30.00 PLN.
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówienia: Wydział Dróg, Ewa Muszyńska, al.Marsz.Piłsudskiego 18, 81-378 Gdynia, woj. pomorskie, tel. (58) 668-83-63, fax (58) 621-62-35, e-mail: e.muszynska@gdynia.pl.
Osoba upoważnioną do kontaktów jest: Irena Jarmuła, Elżbieta Kuchczyńska Wydział Dróg ,al.Marsz.Piłsudskiego 18, 81-378 Gdynia, woj. pomorskie, tel. (58) -668-83-60, fax (58) 621-62-35, e-mail: wydz.drog@gdynia.pl.
Termin składania ofert do dnia 12.08.2005 godz. 9.00, Wydział Dróg Urzędu Miasta Gdyni, al. Marsz.Piłsudskiego 18.
Adres, na który należy przesłać oferty: Wydział Dróg, al.Marsz. .Piłsudskiego 18, 81-378 Gdynia, woj. pomorskie,
Termin związania ofertą: liczba dni: 30 od ostatecznego terminu złożenia ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 12.08.2005, godz. 10.00, Wydział Dróg Urzędu Miasta Gdyni, al. Marsz.Piłsudskiego 18.