716 (325) 2005-07-29 - 2005-08-11

Świadczenia rodzinne od 1 września 2005 roku

Przysługują obywatelom polskim, obywatelom UE, jeżeli zamieszkują
i przebywają na terytorium RP przez okres co najmniej 1 roku przed złożeniem wniosku oraz przez cały okres zasiłkowy
(tj. od 1 września 2005r. do 31 sierpnia 2006r.), a także cudzoziemcom posiadającym status uchodźcy lub zezwolenie na osiedlenie się w RP.
Prawo do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego przysługuje:
- rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka
- opiekunowi faktycznemu dziecka
- osobie uczącej się, czyli pełnoletniej osobie uczącej się, niepozostającej na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią
lub z zasądzeniem od rodziców na jej rzecz alimentów, jeżeli wyrok sądu orzekający alimenty został wydany przed 18-stym rokiem życia.
Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:
- dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim
- dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej
- osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie
- dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko
- osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców, chyba, że:
- drugi z rodziców nie żyje
- ojciec dziecka jest nieznany (odpowiednia adnotacja w akcie zupełnym urodzenia dziecka)
- powództwo o zasądzenie alimentów od drugiego z rodziców zostało oddalone
Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:
- 18. roku życia lub
- do ukończenie 21. roku życia, jeżeli uczy się w szkole,
ale nie w szkole wyższej
- do ukończenia 24. roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole
lub szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym
albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
Wysokość zasiłku rodzinnego nie zmieniła się i wynosi 43zł
na pierwsze i drugie dziecko, 53zł na trzecie dziecko, 66zł na czwarte
i kolejne dziecko.
Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód netto rodziny za rok 2004
w przeliczeniu na osobę nie przekroczy kwoty 504zł, w przypadku,
gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne kwoty 583zł. Osoby ubiegające się o zasiłek rodzinny składają wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego
wraz z następującymi dokumentami: 1. uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek rodzinny; 2. skrócony odpis aktu urodzenia dziecka; 3. orzeczenie
o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, w przypadku, gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne; 4. zaświadczenie szkoły w przypadku,
gdy dziecko ukończyło 18 rok życia lub zaświadczenie szkoły wyższej w przypadku osoby uczącej się lub osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli uczy się w szkole wyższej; 5. zaświadczenia z Urzędu Skarbowego lub oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu rodziny za 2004r. 6. informację sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie o przysposobienie dziecka, w przypadku osoby faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła
o przysposobienie tego dziecka; 7. kopię aktów zgonu rodziców
lub kopię odpisu wyroku zasądzającego alimenty w przypadku osoby uczącej się; 8. kopię karty pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej posiadającego status uchodźcy lub posiadającego zezwolenie na osiedlenie się
w Rzeczpospolitej Polskiej; 9. kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopię aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka, w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;
DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO:
- z tytułu urodzenia dziecka – jednorazowo 500zł na każde urodzone dziecko – można ubiegać się w ciągu roku od urodzenia dziecka
- z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przysługuje w wysokości 400 zł miesięcznie.
Do wniosku należy dołączyć: zaświadczenie od pracodawcy
o udzieleniu urlopu wychowawczego oraz o okresie, na jaki urlop wychowawczy został udzielony oraz zaświadczenie o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w zatrudnieniu bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,
a także zaświadczenie z ZUS o zgłoszeniu osoby ubiegającej się
do ubezpieczeń społecznych jak również zaświadczenie lekarza zalecające przebywanie dziecka legitymującego się orzeczeniem
o niepełnosprawności z powodów terapeutycznych w żłobku albo
w przedszkolu.
- z tytułu samotnego wychowywania dziecka – przysługuje tylko
w przypadku braku możliwości zasądzenia alimentów– dodatek przysługuje w wysokości 170zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 340zł na wszystkie dzieci, a na dziecko niepełnosprawne 250zł miesięcznie, nie więcej niż 500zł na wszystkie dzieci.
W przypadku, gdy dochód rodziny nie przekracza kwoty 252zł
lub odpowiednio 291,50zł na osobę, kwota dodatku zwiększa się o 50zł na dziecko, nie więcej jednak niż 100zł na wszystkie dzieci w rodzinie.
Dodatek przysługuje też osobie uczącej się, jeżeli oboje rodzice osoby uczącej się nie żyją.
Dodatek przysługuje również osobie pozostającej w związku małżeńskim, jeżeli małżonek
- jest pozbawiony władzy rodzicielskiej,
- jest ubezwłasnowolniony
- przebywa w areszcie albo w więzieniu powyżej 3 miesięcy i dzieci
nie mają zasądzonych świadczeń alimentacyjnych od tej osoby.
Osoba ubiegająca się o ustalenie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka do wniosku
o zasiłek rodzinny dołącza:
- kopię skróconego aktu zgonu drugiego z rodziców lub
- odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, gdy ociec dziecka jest nieznany
- kopię odpisu wyroku sądu orzekającego o oddaleniu powództwa
o ustalenie świadczenia alimentacyjnego. Osoba ubiegająca się o ustalenie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka pozostająca w związku małżeńskim do wniosku o zasiłek rodzinny dołącza:
- zaświadczenie naczelnika aresztu lub zakładu karnego o okresie przebywania drugiego z małżonków w areszcie lub zakładzie karnym
- kopię odpisu wyroku sądu orzekającego ubezwłasnowolnienie
lub pozbawienie władzy rodzicielskiej drugiego z małżonków
- z tytułu wychowywania dziecka rodzinie wielodzietnej – dodatek przysługuje w wysokości 50zł miesięcznie na trzecie i kolejne dziecko uprawnione do zasiłku rodzinnego
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego –
50zł na dziecko do 5. roku życia , 70zł w wieku powyżej 5. roku życia do 24. roku życia
- z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – dodatek przysługuje jednorazowo, w wysokości 90zł i może być wypłacony w ciągu całego okresu zasiłkowego.
- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – przysługuje:
- w związku z zamieszkiwaniem w internacie, bursie, stancji przez dziecko uczące się w szkole ponadgimnazjalnej lub artystycznej,
a także w szkole podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka niepełnosprawnego – w wysokości 80 zł miesięcznie
- w związku z dojazdem do szkoły ponadgimnazjalnej
( w tym także artystycznej) – w wysokości 40 zł miesięcznie.
Powyższy dodatek przysługuje od września do czerwca następnego roku.
Osoby ubiegające się o ustalenie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, do wniosku o zasiłek rodzinny dołączają: dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie ucznia w bursie, internacie lub w innym miejscu zapewniającym zamieszkanie, prowadzonym przez podmiot publiczny; zaświadczenie szkoły; oświadczenie osoby fizycznej o wynajmie lokalu uczniowi
oraz dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie.
ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY przysługuje:
- niepełnosprawnemu dziecku
- osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia,
jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
i ta niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia
- osobie, która ukończyła 75 lat
Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w wysokości 144zł miesięcznie,
nie jest zależny od dochodu osoby niepełnosprawnej i dochodu rodziny. Jeśli osoba jest uprawniona do dodatku pielęgnacyjnego przyznanego do emerytury bądź renty, zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje.
Osoby starające się o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego składają wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego z następującymi załącznikami: orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie
o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem daty powstania niepełnosprawności albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności; uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek pielęgnacyjny.
ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE przysługuje:
rodzicom albo opiekunowi faktycznemu dziecka
(nie przysługuje opiekunowi prawnemu dziecka) z tytułu rezygnacji
z zatrudnienia lub niepodejmowania zatrudnienia w związku
z koniecznością opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej
lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje
w wysokości 420zł miesięcznie, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu
na osobę nie przekracza kwoty 583zł netto.
Ubiegający się o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego składają wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego
oraz następujące załączniki:
- orzeczenie o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności dziecka;
- zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodów uzyskanych w 2004r.
- uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenie pielęgnacyjne
ZALICZKA ALIMENTACYJNA przysługuje: osobie uprawnionej
(oznacza to osobę uprawnioną do świadczenia alimentacyjnego
na podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja jest bezskuteczna przez ostatnie 3 miesiące, wychowywaną przez osobę samotną, a także osobę uczącą się) do ukończenia 18 roku życia
albo, w przypadku gdy uczy się w szkole lub w szkole wyższej,
do ukończenia 24 roku życia. Zaliczka przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 583zł.
Zaliczka przysługuje do wysokości świadczenia alimentacyjnego
albo różnicy pomiędzy kwotą odpowiadającą świadczeniu alimentacyjnemu a kwotą wyegzekwowanego w danym miesiącu świadczenia, nie więcej jednak niż: 1) w przypadku, gdy w rodzinie jest jedna lub dwie osoby uprawnione do zaliczki - 170,00 zł dla osoby uprawnionej albo 250,00 zł, jeżeli osoba ta legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności; 2) w przypadku, gdy w rodzinie są trzy osoby,
lub więcej, uprawnione do zaliczki - 120,00 zł dla osoby uprawnionej albo 170,00 zł, jeżeli osoba ta legitymuje się orzeczeniem
o niepełnosprawności albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
W przypadku, gdy dochód rodziny nie przekracza kwoty 291,50zł, kwotę zaliczki zwiększa się do: 1) w przypadku, gdy w rodzinie jest jedna lub dwie osoby uprawnione do zaliczki - 300,00 zł dla osoby uprawnionej albo 380,00 zł, jeżeli osoba ta legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
2) w przypadku, gdy w rodzinie są trzy osoby, lub więcej, uprawnione do zaliczki - 250,00 zł dla osoby uprawnionej albo 300,00 zł, jeżeli osoba ta legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności
albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Zaliczka nie przysługuje, jeżeli osoba uprawniona: 1) przebywa
w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej; 2) zawarła związek małżeński; 3) jest uprawniona
do zasiłku rodzinnego na własne dziecko.
Osoba uprawniona do świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja jest bezskuteczna, wychowywana przez osobę pozostającą w związku małżeńskim, nabywa prawo
do zaliczki, przez okres jednego roku, jeżeli osoba pozostająca
w związku małżeńskim złożyła pozew o rozwód lub separację.
Wniosek o zaliczkę alimentacyjną należy pobrać w Urzędzie Miasta
i następnie złożyć u komornika. Ustalenie prawa do zaliczki następuje na wniosek osoby uprawnionej, czyli osoby pełnoletniej
lub przedstawiciela ustawowego albo opiekuna prawnego niepełnoletniej osoby uprawnionej do zaliczki.
Punkty Obsługi Interesantów zostaną uruchomione od 1 sierpnia 2005r. w następujących miejscach:1. ul. Wąsowicza 3 tel. 620 72 86, Grabówek, budynek ABK 5, „świetlica”, 2. ul. Armii Krajowej 44
tel. 782 03 11..14 wew. 351, Gdynia Centrum, budynek Przychodni Specjalistycznej, II piętro, pok. nr 226, 3. ul. Wrocławska 54
tel. 620 25 13, Orłowo, budynek Przychodni Rejonowej, pok. 70A, 4.
ul. Porębskiego 9 tel. 620 73 08, Pogórze, budynek Przychodni Rejonowej, I piętro, pok. 6
Wszystkie sprawy dotyczące świadczeń rodzinnych załatwia Urząd Miasta – Wydział Spraw Społecznych. W okresie do 31 sierpnia 2005r. – wszystkie sprawy dotyczące aktualnie przyznanych świadczeń rodzinnych są załatwiane w poniedziałki i czwartki w godz. 8.30 – 15.30 w pok. 404 i 411 oraz codziennie w godz. 8.30 – 15.30
w łączniku stanowisko nr 1. Wnioski o świadczenia rodzinne są wydawane przez pracowników Wydziału przy stanowisku nr 1
w godz. 8.30 – 15.30 i tam też można je składać.
Natomiast wnioski o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego
wraz z kompletem dokumentów można przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Gdyni Wydział Spraw Społecznych Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/52, 81-382 Gdynia