Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

718 (327) 2005-08-19 - 2005-08-25

Ogłoszenia

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4
Gdynia, ul. Płk. Dąbka 207
oferuje od 1 września 2005 r. do wynajmu pomieszczenia na cele edukacyjne, sportowe, Gabinet lekarski i inne. Tel. 665 03 13.


Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju 336 wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
położonej przy ulicy Cynamonowej oznaczonej na karcie mapy NR 38 obręb Wielki Kack jako działka nr 711/13 o powierzchni 1 159 m2.
Wykaz nr 569/2005/IV/M stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 10434/05/IV/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 02 sierpnia 2005 roku wywieszony jest na okres 21 dni od dnia 08 sierpnia 2005 roku do 29 sierpnia 2005 roku.


Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy
pokoju 340 wykazu nieruchomości przeznaczonej do bezprzetargowej sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości
położonej w Gdyni przy ul. Radomskiej 21 opisanej na k.m.77 obręb Gdynia jako działka nr 362/232 o powierzchni 652m2.
Wykaz nr 571/2005/IV/M stanowiący załącznik do zarządzenia nr 10436/2005/IV/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 2 sierpnia 2005 roku został wywieszony na okres 21 dni od dnia 11 sierpnia 2005 roku do dnia 1 września 2005 roku.Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju 340 wykazu nieruchomości przeznaczonej do bezprzetargowej sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Jarzębinowej 27 opisanej na k.m.27 WK jako działka nr 83/1
o pow.251 m2.
Wykaz nr 570/2005/IV/M stanowiący załącznik do zarządzenia nr 10435/2005/IV/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 2 sierpnia 2005 roku został wywieszony na okres 21 dni od dnia 11 sierpnia 2005 roku do dnia 1 września 2005 roku.


Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza przetarg nieograniczony do 60.000 euro na montaż dźwigu dla osób niepełnosprawnych w budynku użytkowanym przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Pogórze” przy ul. Porębskiego 9 w Gdyni.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w sekretariacie Wydziału Budynków Urzędu Miasta Gdyni, al. Zwycięstwa 96/98 I piętro, pok. 101 w godz. 8.00-16.00 po dokonaniu wpłaty w wysokości 30,00zł w kasie Urzędu, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, pok. 27 lub za zaliczeniem pocztowym.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień jest: Beata Brzostowska – kierownik Referatu Remontów Wydziału Budynków tel. 668 85 83 lub 668 85 88, Aleksander Kamiński – inspektor Wydziału Budynków tel. 668 85 85. Oferty w zamkniętej kopercie należy składać w siedzibie Wydziału Budynków, przy al. Zwycięstwa 96/98 - pok. 101.
Termin składania ofert upływa dnia 29.08.2005 r. o godz. 9.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.08.2005 r. o godz. 10.00 w siedzibie Wydziału Budynków, al. Zwycięstwa 96/98, pok. nr 104, I piętro.
Termin realizacji zadania: - 28.11.2005 r. Nie przewiduje się możliwości składania ofert wariantowych.
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki art.22 ust.1 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych i warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Kryteria oceny ofert: cena – 90 %, gwarancja - 10 %.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.


Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 EURO
na wykonanie zadania pn: ,,Oświetlenie ul.Wyspiańskiego w Gdyni’’.
Terminy realizacji –III-IV kw 2005 r.
Otwarcie ofert odbędzie się dnia: 1.09.2005 r. o godz. 10.00 pok. 112 w Urzędzie Miasta Gdyni al. Marsz. Piłsudskiego 52/54.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia za opłatą : 30,-zł można odebrać w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 231 – Wydział Inwestycji.
Termin składania ofert – do dnia 1.09.2005 r. do godz. 9.00 w pokoju nr 237 Urzędu Miasta Gdyni – Wydział Inwestycji. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. Termin związania ofertą 30 dni.
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spełniają wymogi określone w art.22ust 1 Prawo Zamówień Publicznych. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena 95 %, okres udzielonej rękojmi 5 % .
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Oferentami jest Barbara Mierzwa tel.0-58 66-88-306 – Wydział Inwestycji. Gdynia. Termin związania ofertą: 60 dni od upływu terminu do składania ofert.


Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza przetarg nieograniczony do 60.000 EURO na pozyskanie firmy sprawujacej nadzór inwestorski w okresie realizacji i rękojmi udzielonej przez wykonawcę zadania pn: ,,Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Morskiej w Gdyni”.
Szczegółowy zakres usługi określa SIWZ.
Otwarcie ofert odbędzie się dnia 30.08.2005 r. o godz 9.15 w Urzędzie Miasta Gdyni pok.231.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia za opłatą: 10,00 zł można odebrać w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 231 – Wydział Inwestycji.
Termin składania ofert – do dnia: 30.08.2005 r. do godz. 9.00 w pokoju nr 237. Urzędu Miasta Gdyni – Wydział Inwestycji.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy: spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spełniają wymogi określone w art.22 ust 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Zamawiający nie przewiduje składania oferty wariantowej lub częściowej. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena 100%.
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Oferentami jest Barbara Mierzwa tel.0-58 66 88 306 -Wydział Inwestycji.Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza przetarg nieograniczony do 60.000 euro na montaż dźwigu i budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych w budynku użytkowanym przez Portowy Zakład Opieki Zdrowotnej przy ul. Chrzanowskiego 3/5 w Gdyni.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w sekretariacie Wydziału Budynków Urzędu Miasta Gdyni, al. Zwycięstwa 96/98 I piętro, pok. 101 w godz. 8.00-16.00 po dokonaniu wpłaty w wysokości 30,00zł w kasie Urzędu, al. Piłsudskiego 52/54, pok. 27 lub za zaliczeniem pocztowym.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień jest: Beata Brzostowska – kierownik Referatu Remontów Wydziału Budynków tel. 668 85 83 lub 668 85 88, Aleksander Kamiński – Inspektor Wydziału Budynków tel. 668 85 85.
Oferty w zamkniętej kopercie należy składać w siedzibie Wydziału Budynków, przy al. Zwycięstwa 96/98 - pok. 101.
Termin składania ofert upływa dnia 30.08.2005 r. o godz. 9.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.08.2005 r. o godz. 10.00 w siedzibie Wydziału Budynków, al. Zwycięstwa 96/98, pok. nr 104, I piętro.
Termin realizacji zadania: - 30.11.2005 r. Nie przewiduje się możliwości składania ofert wariantowych. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki art.22 ust.1 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych i warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Kryteria oceny ofert: cena – 90 %, gwarancja - 10 %. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 60 000 euro
na pełnienie funkcji inżyniera projektu „Remont ul. Świętojańskiej – etap II A” w okresie realizacji zadania oraz okresie rękojmi i gwarancji.
Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.31.30.00
ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miasta Gdyni,
al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6688570, fax 058 6209798, e-mail: umgdynia@gdynia.pl, www.gdynia.pl.
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inżyniera projektu – remont ul. Świętojańskiej – etap II A w okresie realizacji zadania oraz okresie rękojmi i gwarancji. 1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
a/ pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia odbioru końcowego robót od wykonawcy i przedstawienia rozliczenia rzeczowo – finansowego zadania, b/ w okresie rękojmi i gwarancji od dnia dokonania odbioru końcowego od wykonawcy robót do dnia upływu okresu gwarancji udzielonej przez wykonawcę robót lub do dnia odbioru usunięcia usterek, w zależności od tego, który termin poźniej się kończy; 2. Ponadto w ramach nadzoru inwestorskiego Wykonawca zobowiązany jest między innymi do sprawdzenia kompletności dokumentacji projektowej budowlanej, wykonawczej, przedmiaru robót i specyfikacji technicznych oraz weryfikacji tej dokumentacji pod kątem wzajemnej zgodności składających się na nią opracowań; 3. Realizacja robót remontowych, objętych Projektem „Remont ul. Świętojańskiej – etap II A”, odbywała się będzie na podstawie umowy, którą Zamawiający zawrze z Wykonawcą Projektu, wyłonionym w wyniku odrębnego postępowania w przetargu nieograniczonym powyżej 60.000 Euro; 4. Wstępnie określa się następujące terminy, dotyczące realizacji robót, objętych Projektem przez Wykonawcę Projektu: a) rozpoczęcie realizacji robót - listopad 2005 r., b) zakończenie realizacji robót - czerwiec 2006 r., c) odbior końcowy od Wykonawcy projektu - lipiec 2006 r. Miejscem realizacji zamówienia jest Gmina Miasta Gdyni. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych. Wymagane wadium: 2000,00 zł. (słownie: dwa tysiące złotych). W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki określone w art.22 ust.1 Prawa zamówień publicznych, spełniający warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Kryteria oceny ofert – 100 % cena ryczałtowa. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać do dnia 30.08.2005 r., cena - 30.00 PLN. Adres, pod którym można uzyskać dokumentację: Wydział Dróg, Ewa Muszyńska, al. Marsz.Piłsudskiego 18, 81-378 Gdynia, woj. pomorskie, tel. (58) 668-83-63, fax (58) 621-62-35, e-mail: e.muszynska@gdynia.pl. Osoba upoważnioną do kontaktów jest: Bogumiła Gendek Wydział Dróg, al. Marsz. Piłsudskiego 18, 81-378 Gdynia, woj. pomorskie, tel. (58) -668-83-58, fax (58) 621-62-35, e-mail: ydz.drog@gdynia.pl. Termin składania ofert do dnia 30.08.2005 godz. 9.00, Wydział Dróg Urzędu Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 18. Adres, na który należy przesłać oferty: Wydział Dróg,
al. Marsz.Piłsudskiego 18, 81-378 Gdynia, woj. pomorskie.
Termin związania ofertą: liczba dni: 30 od ostatecznego terminu złożenia ofert. Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 30.08.2005, godz. 10.00, Wydział Dróg Urzędu Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 18.