719 (328) 2005-08-26 - 2005-09-01

Nagrody dla służby zdrowia

Zgodnie z przyjętą tradycją od kilku lat, 18 października w Dniu Św.Łukasza – Patrona Pracowników Służby Zdrowia, przyznawane są Nagrody Prezydenta Miasta Gdyni pracownikom rzetelnie wykonującym swój zawód, zgodnie
z zasadami etyki zawodowej i poszanowaniem praw pacjenta. Szczegółowe kryteria i zasady przyznawania nagród określa Regulamin konkursu zatwierdzony Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni Nr 10458/05/IV/O z dnia 2 sierpnia 2005r. Regulamin można odebrać w Wydziale Zdrowia ul.Legionów 130 w Gdyni pok.107, tel. 622 30 55.
Wnioski do przyznania nagród Prezydenta Miasta Gdyni na rok 2005 dla pracowników gdyńskiej służby zdrowia należy składać w Wydziale Zdrowia do dnia 16.09.2005 r.


ikona