719 (328) 2005-08-26 - 2005-09-01

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje,
że w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni al. Marsz. Piłsudskiego 52/54
na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju nr 340 wywieszony został wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej zgodnie z Zarządzeniem Nr 146/2005 Wojewody Pomorskiego z dnia 08.08.2005r., do bezprzetargowej sprzedaży
na rzecz Gminy Miasta Gdyni. Przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest jako działka nr 331 KM81 obręb Gdynia, położona przy ul. Akacjowej 58.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni (19.08.2005-09.09.2005r)

Miejska Stacja
Pogotowia Ratunkowego
Gdynia, ul. Żwirki i Wigury 14
zatrudni lekarza zabiegowego lub posiadającego uprawnienia w zakresie ratownictwa medycznego do pracy w karetce „W”
w godzinach przedpołudniowych.
Kontakt: 660 88 19, 660 88 11.


Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 EURO
na wykonanie zadania pn: ,, Droga Różowa etap IV – budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
w drodze dojazdowej, przedłużenie ulicy Sieradzkiej’’.
Terminy realizacji – III- IV kw 2005 r. Otwarcie ofert odbędzie się dnia: 7. 09. 2005 r. o godz. 10.00 w pok. 112 w Urzędzie Miasta Gdyni
al. Marsz. Piłsudskiego 52/54.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia za opłatą : 30,-zł można odebrać w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 231 – Wydział Inwestycji.
Termin składania ofert – do dnia 7. 09. 2005 r. do godz. 9.00 w pokoju nr 237 Urzędu Miasta Gdyni – Wydział Inwestycji. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
Termin związania ofertą 30 dni. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spełniają wymogi określone w art.22ust 1 Prawo Zamówień Publicznych. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena 90%, okres udzielonej rękojmi 5%, okres wykonania 5%.
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Oferentami jest Barbara Mierzwa, tel. 0-58 66-88-306 – Wydział Inwestycji.


Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza przetarg nieograniczony do 60 000 euro na wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych budynku przy al. Zwycięstwa 96/98
w Gdyni .
Specyfikację można odebrać w Wydziale Budynków Urzędu Miasta Gdyni, pok. nr 101 I piętro przy al. Zwycięstwa 96/98 w Gdyni
w godz. 8.00 – 16.00 po dokonaniu wpłaty w wysokości 20,00 zł
w kasie Urzędu Miasta Gdyni al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 lub za zaliczeniem pocztowym.
Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych. Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z Wykonawcami i udzielenia wyjaśnień jest: Beata Brzostowska - kierownik Referatu Remontów Wydziału Budynków tel. 668 85 83 lub 668 85 88. Oferty należy składać w pok. 101 I p. Urzędu Miasta Gdyni Wydział Budynków, al. Zwycięstwa 96/98.
Termin składania ofert upływa dnia 2 września 2005 r. o godz. 9.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2 września 2005 r. o godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego Wydział Budynków - pok. 104 I p. al. Zwycięstwa 96/98.
Wymagany termin realizacji : 14.11.2005r w tym etap I do 30.09.2005r. Termin związania oferty wynosi 30 dni. Nie przewiduje się składania ofert wariantowych. W postępowaniu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art.24 Prawa Zamówień Publicznych i spełniający warunki art.22 Prawa Zamówień Publicznych oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena – 100 %.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM PONIŻEJ 60 000 EURO
Odnowa nawierzchni bitumicznej ul. Puckiej na odcinku
od ul. Krzywoustego do skrzyżowania z ul. Hutniczą,
łącznie ze skrzyżowaniem.
Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.23.32.52-0 , 45.23.32.22-1
ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6688570, fax 058 6209798, e-mail: umgdynia@gdynia.pl, www.gdynia.pl.
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Odnowa nawierzchni bitumicznej
ul. Puckiej na odcinku od ul. Krzywoustego do skrzyżowania
z ul. Hutniczą, łącznie ze skrzyżowaniem
Opis przedmiotu zamówienia:
I. Roboty rozbiórkowe.
1/ Rozbiórka krawężnika betonowego 30 x 15 - 150 mb, 2/ Rozbiórka chodnika z płyt 50/50 - 210 m2, 3/ Rozbiórka chodnika z płyt 35/35 - 20 m2, 4/ Rozbiórka chodnika z kostki betonowej gr. 6cm - 20 m2, 5/ Rozbiórka wjazdu z trylinki - 68,25 m2, 6/ Frezowanie nawierzchni bitumicznej gr. 8 cm - 2373 m2, 7/ Frezowanie nawierzchni bitumicznej gr. 3 cm - 116 m2, 8/ Wywóz frezu na odległość 10 km - 193,0 m3, 9/ Wywóz gruzu na odległość 10 km - 26 m3
II. Roboty nawierzchniowe
1/ Wykonanie ławy bet. z oporem - 9 m3, 2/ Ustawienie krawężnika bet. 15/30 na podsypce cem.– piaskowej - 150 mb, 3/ Ułożenie chodnika z kostki bet. gr. 6cm na podsypce cem. – piaskowej - 266,25 m2, 4/ Ustawienie obrzeża betonowego 8/30 na podsypce piaskowej - 84 mb, 5/ Oczyszczenie nawierzchni bitumicznej mechanicznie - 2489 m2, 6/ Skropienie nawierzchni szybkorozpadową kationową emulsją asfaltową modyfikowaną - 4862 m2, 7/ Ułożenie warstwy wiążącej z asfaltobetonu gr. 5cm - 2373 m2, 8/ Ułożenie warstwy ścieralnej z mastyksu grysowego SMA gr. 4cm - 2489 m2, 9/ Regulacja wysokościowa studni telekomunikacyjnych - 6 szt., 10/ Regulacja wysokościowa zasuw - 10 szt., 11/ Regulacja wysokościowa wpustów deszczowych z wymianą żeliwa na kraty klasy D400 zaciskami i ryglem oraz zamontowanie - 8 szt., 12/ Regulacja wysokościowa włazów kanałowych z wymianą na włazy klasy D400, z zabezpieczeniem przed obrotem i dwoma ryglami - 5 szt., 13/ Regulacja wysokościowa włazów kanałowych - 2 szt.,
Pożądany termin realizacji zamówienia – 30 listopada 2005 r. Miejscem realizacji zamówienia jest Gmina Miasta Gdyni. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych. Wymagane wadium: 5.700,00zł. (słownie: pięć tysięcy siedemset złotych). W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki określone w art.22 ust.1 Prawa zamówień publicznych, spełniający warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Kryteria oceny ofert: cena ryczałtowa - 75% , termin realizacji - 15% , okres gwarancji - 10%.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać do dnia 8.09.2005 r., cena - 30.00 PLN.
Adres, pod którym można uzyskać dokumentację: Wydział Dróg,
Ewa Jodłowska, al. Marsz. Piłsudskiego 18, 81-378 Gdynia,
woj. pomorskie, tel. (58) 668 83 63, fax (58) 621-62-35, e-mail: e.jodlowska@gdynia.pl.
Osoba upoważnioną do kontaktów jest: Bożena Młodzianowska, Wydział Dróg, al. Marsz. Piłsudskiego 18, 81-378 Gdynia,
woj. pomorskie, tel. (58) – 668 83 61, fax (58) 621 62 35, e-mail: wydz.drog@gdynia.pl. Termin składania ofert do dnia 8.09.2005 godz. 13.00, Wydział Dróg Urzędu Miasta Gdyni, al. Marsz.Piłsudskiego 18. Adres, na który należy przesłać oferty: Wydział Dróg Urzędu Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 18, 81-378 Gdynia, woj. pomorskie,
tel. (58) 668 83 58, fax (58) 621 62 35, e-mail: wydz.drog@gdynia.pl. Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu złożenia ofert. Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 8.09.2005, godz. 14.00, Wydział Dróg Urzędu Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 18.


Gdyńskie Stowarzyszenie Integracyjne "Promyk"
Gdynia, ul. Maciejewicza 11
zaprasza do złożenia oferty na dostawę autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.
Zamówienie publiczne w trybie "Przetargu nieograniczonego", którego wartość przekracza 30.000 euro, zgodnie z przepisami art. 39 - 46 ustawy z dnia 29.01.2004 r. prawo zamówień publicznych /Dz. U. nr 19, poz. 177 z późn. zm./
Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do "Specyfikacji istotnych warunków zamówienia", którą można otrzymać w siedzibie Stowarzyszenia w Gdyni ul. Maciejewicza 11,
w godz. 10.00 - 12.00, w pokoju samodzielnego pracownika ds. reklamy, Franciszka Burzych.
Nie przewiduje się możliwości składania ofert wariantowych.
W przetargu mogą uczestniczyć wszystkie podmioty, o ile spełniają warunki określone w art. 22 ustawy prawo zamówień publicznych. Ocena spełniania przez oferenta wymogów określonych w art. 22 następuje na podstawie przedstawionych przez niego dokumentów.
Ustala się następujący termin wykonania zamówienia do 31 października 2005r.
Kryteriami na podstawie, których zostanie wybrany oferent, z którym zostanie podpisana umowa są : cena oraz termin wykonania, których znaczenie jest równoważne.
Termin składania ofert upływa 8.09.2005r.dnia 2005 r. o godz. 9.00
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „AUTOBUS” w Ośrodku Adaptacyjnym w Gdyni, ul. Maciejewicza 11 pokój samodzielnego pracownika ds. reklamy - Franciszka Burzych.
Otwarcie ofert odbędzie się dnia 8.09.2005r. o godz.10.00 w Ośrodku Adaptacyjnym w Gdyni, ul. Maciejewicza 11.
Termin związania ofertą wynosi 3 dni .

ikona