719 (328) 2005-08-26 - 2005-09-01

W środę sesja

30 sierpnia br. o godz. 12.00 w Sali 105 Urzędu Miasta rozpocznie się XXXIII Sesja Rady Miasta Gdyni. Porządek obrad przewiduje dyskusję nad projektami uchwał w sprawach:
- zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni nr XXVI/598/2004 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdyni na rok 2005;
- przyjęcia „Założeń do budżetu Miasta Gdyni na rok 2006”;
- określenia wysokości środków na działalność statutową rad dzielnic w 2006 r.;
- przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chylonia w Gdyni, rejon ulic Chylońskiej i Kartuskiej;
- przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana w Gdyni, rejon ulic Wyspiańskiego i Ejsmonda;
- skargi Stanisława Strehlau na uchwałę nr XXVIII/735/05 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 maja 2005 roku w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego uchwały nr XXVIII/648/05 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 lutego 2005 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Stryjskiej
i Łużyckiej złożonego przez Alicję Frankowską;
- skargi Stanisława Strehlau na uchwałę nr XXVIII/648/05 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 lutego 2005 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Stryjskiej
i Łużyckiej;
- skargi Lecha Strehlau na uchwałę nr XXVIII/735/05 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa dot. XXVIII/648/05 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 lutego 2005 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Stryjskiej i Łużyckiej złożonego przez Alicję Frankowską;
- skargi Lecha Strehlau na uchwałę nr XXVIII/648/05 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 lutego 2005 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Stryjskiej
i Łużyckiej;
- skargi Alicji Frankowskiej na uchwałę nr XXXI/735/05 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 maja 2005 roku w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego uchwały nr XXVIII/648/05 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 lutego 2005 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Stryjskiej i Łużyckiej;
- skargi Alicji Frankowskiej na uchwałę nr XXVIII/648/05 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 lutego 2005 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Stryjskiej
i Łużyckiej;
- skargi Krystyny Kaszuby na uchwałę nr XXXI/735/05 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego uchwały nr XXVIII/648/05 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 lutego 2005 roku
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Stryjskiej i Łużyckiej złożonego przez Alicję Frankowską;
- skargi Krystyny Kaszuby na uchwałę nr XXXVIII/648/05 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Stryjskiej
i Łużyckiej;
- skargi na uchwałę nr XXXI/735/05 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa dot. uchwały nr XXVIII/648/05 Rady Miasta Gdyni miejscowego dnia 23 lutego 2005 r. miejscowego sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Stryjskiej i Łużyckiej wniesionej przez pełnomocnika Alicji Frankowskiej, adwokata Krzysztofa Malinowskiego;
- skargi na uchwałę nr XXVIII/648/05 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 lutego 2005 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Stryjskiej i Łużyckiej złożonej przez adwokata Krzysztofa Malinowskiego, pełnomocnika Alicji Frankowskiej;
- wezwania do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego uchwały nr XXXI/732/05 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 maja 2005 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Dąbrowa
i Chwarzno – Wiczlino w Gdyni, rejon ulic Łanowej i Warzywnej;
- wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego dot. uchwały nr XXXI/732/05 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Dąbrowa i Chwarzno – Wiczlino w Gdyni, rejon ulic Łanowej i Warzywnej złożonego przez Barbarę Konopkę;
- skargi Antoniego Januszewicza na uchwałę nr XXXII/770/05 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 czerwca 2005 roku w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego dot. uchwały nr VIII/338/99 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 maja 1999 r. w sprawie odrzucenia zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chyloni w Gdyni, rejon ulic Chylońskiej i Kartuskiej;
- skargi na uchwałę nr VIII/338/99 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 maja 1999 r. w sprawie odrzucenia zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chyloni w Gdyni, rejon ulic Chylońskiej i kartuskiej wniesionej przez Antoniego Januszewicza;
- skargi na uchwałę nr XXXV/1143/01 Rady Miasta Gdyni z dnia 21 lutego 2001 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Sępiej i Drogi Obwodowej Trójmiasta w Gdyni;
- zaliczenia ul. Śląskiej (na odcinku od Drogi Gdyńskiej do ul. Sportowej) do kategorii drogi gminnej, ustalenia przebiegu drogi gminnej – ul. Śląskiej;
- utworzenia rachunku dochodów własnych w Centrum Aktywności Seniora z siedzibą w Gdyni – jednostce budżetowej Gminy Gdynia;
- przyjęcia Gdyńskiej Karty Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
- przyjęcia Programu współpracy w 2006 roku Miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i publicznego wolontariacie;
- uchwalenia Programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami na lata 2005 – 2007 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2008 – 2011 dla Miasta Gdyni;
- opinii do projektu programu restrukturyzacji SPZOZ Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni ul. Żwirki i Wigury 14;
- zatwierdzenia projektu „Utworzenie Centrum Edukacyjno – Wdrożeniowego Zaawansowanych Technologii w Pomorskim Parku Naukowo – Technologicznym w Gdyni”;
- zmiany treści uchwały nr III/62/2002 Rady Miasta Gdyni z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie odwołania Rady Społecznej i powołania nowej Rady Społecznej przy Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień Gdyni;
- zmiany uchwały nr XXIX/693/05 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
- utworzenia placówki opiekuńczo – wychowawczej Rodzinnego Domu Dziecka nr 4 w Gdyni;
- zmiany obwodu Gimnazjum nr 20 w Gdyni ul. Jowisza 60;
- zmiany obwodu Szkoły Podstawowej Nr 48 w Gdyni ul. Jowisza 60;
- przejęcia na własność Gminy pojazdów usuniętych z dróg na terenie Gdyni;
- przejęcia w drodze darowizny przez Gminę Miasto Gdynia od Skarbu Państwa nieruchomości lokalowej położonej w Gdyni przy ul. Św. Mikołaja 38;
- ustanowienia nieodpłatnej służebności drogowej do działki położonej przy ul. Warszawskiej 67;
- wyrażenia zgody na przedłużenie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej
w Gdyni przy ul. Hutniczej 38;
- wyrażenia zgody na przedłużenie użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Cumowników 11;
- wyrażenia zgody na przedłużenie użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Szturmanów 11;
- wyrażenia zgody na przedłużenie użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Sterników 16;
- zamiany wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych przy ulicy Druskiennickiej
w Gdyni;
- nieodpłatnego nabycia przez Gminę Miasta Gdyni nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Ejsmonda;
- nieodpłatnego nabycia przez Gminę Miasta Gdyni działek nr 346/1, 346/2 i 29 w Wiczlinie;
- nieodpłatnego nabycia przez Gminę Miasta Gdyni działek nr 197/1, 199 i 105/1 w Wiczlinie;
- nieodpłatnego nabycia przez Gminę Miasta Gdyni działek nr 421/30, 421/29 i 421/31 w Wiczlinie;
- nieodpłatnego nabycia przez Gminę Miasta Gdyni działek nr 352/4, 352/6 i 352/8 w Wiczlinie;
- nieodpłatnego nabycia przez Gminę Miasta Gdyni działek nr 354/3, 354/5 w Wiczlinie;
- nieodpłatnego nabycia przez Gminę Miasta Gdyni działek drogowych w Wiczlinie
- wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Pawiej;
- wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Wielkopolskiej;
- wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Kieleckiej – Śląskiej w trybie przetargu ustnego nieograniczonego;
- wyrażenia zgody na sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanych nieruchomości położonych przy ul. Podolskiej, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni;
- wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 20 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Orłowskiej;
-wyrażenia zgody na zamianę gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni na grunt stanowiący własność osób fizycznych – „Droga Różowa” etap IV.

ikona