721 (330) 2005-09-09 - 2005-09-15

Dotacje na prace konserwatorskie

Zgodnie z Uchwałą nr XXI/431/04 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.06.2004 r. w sprawie zasad i trybu udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, nie stanowiących własności Gminy Miasta Gdyni, informuje się że do 30 września 2005 r. można składać wnioski o dotacje na rok 2006.
Dotacja może być udzielona osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej posiadającej tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego. Wniosek ma zawierać: a) imię, nazwisko i adres zamieszkania wnioskodawcy lub nazwę i siedzibę jednostki organizacyjnej, będącej wnioskodawcą, b) wskazanie zabytku, z uwzględnieniem miejsca jego położenia, c) udokumentowanie tytułu prawnego do zabytku nieruchomego, d) określenie wysokości dotacji, o którą ubiega się wnioskodawca, e) kosztorys wstępny planowanych prac, f) zezwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na przeprowadzenie prac, które mają być przedmiotem dotacji, g) pozwolenie na budowę, o ile prace wymagają uzyskania takiego pozwolenia, h) wykaz prac wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przy zabytku, którego dotyczy wniosek, z podaniem wysokości wydatków poniesionych na ich przeprowadzenie, i) informację o uzyskanych dotychczas środkach publicznych, przeznaczonych na przeprowadzenie prac przy zabytku, którego dotyczy wniosek, j) zgodę właściciela (współwłaścicieli) zabytku nieruchomego lub użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej, będącej zabytkiem nieruchomym, na przeprowadzenie prac, w przypadku gdy wnioskodawcą jest współwłaściciel, jednostka organizacyjna, na rzecz której jest ustanowiony trwały zarząd, najemca lub dzierżawca, k) zapewnienie wnioskodawcy, o pokryciu pozostałej części kosztów zadania, na które ma być przyznana dotacja
Wnioski należy kierować na adres: Urząd Miasta Gdyni, Miejski Konserwator Zabytków, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia.
Formularze wniosku (nieobowiązkowe) można otrzymać w pokoju 206 lub 418 Urzędu Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54. Szczegółowych informacji na temat dotacji udziela Miejski Konserwator Zabytków w Gdyni, tel. 66 88 343 lub Anna Wołejko tel. 66 88 348.