721 (330) 2005-09-09 - 2005-09-15

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza przetarg nieograniczony do 60 000 EURO na zakup i wdrożenie systemu do zarządzania treścią, projekt oraz wykonanie i obsługę techniczną serwisu internetowego miasta Gdynia
w domenie www.gdynia.pl oraz Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni.
Zakres zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ), którą można odebrać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 121a, w godz. 8.00 – 16.00.
Termin realizacji zamówienia: 2005 – 2008 r.
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 1. Ocena projektu graficznego: ocena wizualna strony – 10% , funkcjonalność strony – 10% , innowacyjność –10%, spójność z istniejącą linią graficzną miasta - 10%
2. Cena za realizację projektu graficznego oraz zakup i wdrożenie systemu do zarządzania treścią serwisu internetowego www.gdynia.pl oraz Biuletynu Informacji Publicznej - 35%
3. miesięczna opłata za utrzymywanie serwisu Gdyni oraz Biuletynu Informacji Publicznej na serwerze oraz jego administrowanie w okresie trwania umowy - 25%
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
1) wykonali w ostatnich 3-ech latach co najmniej trzy serwisy internetowe z systemem do zarządzania treścią o wartości powyżej 5.000 zł,
2) wykażą się warunkami technicznymi do wykonania zamówienia; zapewniając bezawaryjną 24-godzinną pracę serwisu,
3) spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
4) spełniają wymogi określone w art.22 ust 1, 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Oferty należy złożyć do dnia 10 października do godziny 10.00 drogą pocztową lub osobiście w siedzibie Zamawiającego, Gdynia, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, Kancelaria Ogólna (pok. Nr 8).
Wymagany termin związania ofertą wynosi: 30 dni od terminu składania ofert. Zamawiający nie przewiduje składania oferty wariantowej lub częściowej. Szczegółowe informacje na stronie www.gdynia.pl/serwisinternetowy

Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
ogłasza przetarg na sprzedaż kserokopiarki Minolta EP 4050 (rok produkcji 1998) o parametrach
- typ oryginałów, maks. A3; - szybkość kopiowania - 45 kopii / min. (A4 w poprzek); - podawanie papieru - 4 -szuflady na papier ładowane od przodu (1 szuflada A5 wzdłuż, 1 szuflada A3, 1 szuflada A4 wzdłuż i 1 szuflada A4 w poprzek); - podajnik ręczny - ręczny podajnik wielokartkowy; - kopiowanie dwustronne - urządzenie do kopiowania dwustronnego; - akcesoria - automatyczny podajnik oryginałów dwustronnych, 20-półkowy sorter.
Stan kserokopiarki: sprawna. Brak toneru. Liczba wykonanych kopii: 1 008 727 szt. Cena wywoławcza – 800 zł. Przetarg odbędzie się 15 września 2005 r. o godz. 13:00 w Biurze Obsługi Klienta Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni, ul. Kilińskiego 16 (wejście od ul. Władysława IV). Urządzenie oglądać można w dniu 15 września 2005 r. w godz. 10.00 – 13.00 w Biurze Obsługi Klienta Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni, ul. Kilińskiego 16 (wejście od ul. Władysława IV). Sprzedaż urządzenia jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 Ustawy o podatku od towarów i usług. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w kasie Biura Obsługi Klienta Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni, ul. Kilińskiego 16 wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej urządzenia. Wartość postąpienia – 10 zł. Osobą uprawnioną do kontaktów z Oferentami jest Krzysztof Borzyszkowski – tel. 66 05 417. Do końca sierpnia 2005 r. w/w urządzenie było eksploatowane i serwisowane na bieżąco w ZKM w Gdyni. Nabywca urządzenia będzie mógł je odebrać w Biurze Obsługi Klienta Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni, ul. Kilińskiego 16 po opłaceniu faktury.

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
81-401 Gdynia, ul. Świętojańska 141/143
ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej PCV w pomieszczeniach Filii nr 18 w Gdyni
ul. Kartuska 20 (o powierzchni użytkowej 288 m2)
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gdyni, ul. Świętojańska 141/143, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00, cena SIWZ 20 PLN. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani częściowych. Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie 40 dni licząc od dnia podpisania umowy. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: prowadzą działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, określoną we wpisie do właściwego rejestru lub w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej; spełniają warunki zawarte w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19/2004, poz.177, z późn. zm.); 4.3 wykonali w ciągu ostatnich 5 lat z należytą starannością minimum 3 kontrakty o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem zamówienia. Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium. Przy wyborze i ocenie złożonych ofert zamawiający będzie się kierował wyłącznie kryterium ceny -100%. Oferty należy złożyć w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gdyni, ul. Świętojańska 141/143, do dnia 22 września 2005 r. do godz. 10.00. Wykonawcy zostają związani ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są Marek Łabiak i dyrektor Elżbieta Gwiazdowska tel. (058) 622 73 55.


Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 130 000 euro na zadanie:
„Całoroczne oczyszczanie dróg miasta Gdyni podzielonego na dwa rejony, w latach 2005-2008”.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odbierać do dnia 15.09.2005r. osobiście
w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Gdyni, al. Zwycięstwa 96/98, pok. 107 (tel. 66 88 335 i 66 88 321, fax 662 28 41) lub za zaliczeniem pocztowym.
Cena formularza specyfikacji wynosi 25 zł, płatne w kasie UM Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 (pok. 27) lub na konto Zamawiającego: NORDEA BP S.A. Oddz. Gdynia Nr 44 1440 1026 0000 0000 0033 5045
Oferty należy składać w terminie do 20.09.2005r. do godz. 9.00 drogą pocztową lub osobiście
w Kancelarii Ogólnej UM Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, pok. 8.
Oferty zostaną otwarte komisyjnie w obecności Wykonawców w dniu 20.09.2005r.
o godz. 10.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Komunalnej przy al. Zwycięstwa 96/98
w Gdyni w pokoju 102.
Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich pod nr 2005/S 156-156148 z 13.08.2005r. oraz BZP nr 181 z dnia 2005.08.22 poz. 42815 oraz na stronie internetowej Zamawiającego - www.gdynia.pl i tablicy ogłoszeń UM Gdyni.

Prezydent Miasta Gdyni
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana w Gdyni, rejon ulic Wyspiańskiego i Ejsmonda
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami) Prezydent Miasta Gdyni zawiadamia o podjęciu przez Radę Miasta Gdyni uchwały nr XXXIII/778/05 z dnia 30.08.2005 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana w Gdyni, rejon ulic Wyspiańskiego i Ejsmonda, obejmującego obszar, którego granice przebiegają: od północy – wzdłuż al. Marsz. Piłsudskiego, od wschodu – wzdłuż linii brzegu morskiego, od południa – wzdłuż ulicy Ejsmonda, następnie wzdłuż jej przedłużenia do linii brzegu morskiego, od zachodu – wzdłuż ulicy Moniuszki, następnie wzdłuż ulicy Tetmajera.
Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionego planu.
Wnioski na piśmie należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, lub w Urzędzie Miasta Gdyni w Kancelarii Ogólnej pok. nr 8 w terminie do dnia
27 września 2005 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
81-366 Gdynia, ul. Armii Krajowej 44, tel. 782 01 20; 782 01 21,
fax 782 01 24 wew. 38
Regon 002830332-90919125-59-2-861-19125
http://republika.pl/mops_gdynia; e-mail: sekretariat@mopsgdynia.neostrada.pl
ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę i montaż nowego dźwigu osobowego o dopuszczalnej nośności 300 kg w Ośrodku Opiekuńczym dla Osób Przewlekle Chorych w Gdyni przy ul. Bosmańskiej 32a.
Termin realizacji: do 30 stycznia 2006 r. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego - pokój 515. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego, w pokoju 519. Koperta powinna być oznaczona „Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż nowego dźwigu osobowego o dopuszczalnej nośności 300 kg w Ośrodku Opiekuńczym dla Osób Przewlekle Chorych w Gdyni przy ul. Bosmańskiej 32a. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest: St. inspektor ds. techniczno – eksploatacyjnych - Dariusz Kleser, tel. 782 01 20 wew. 51. Wymagane wadium: 1.700,00 zł. Termin składania ofert upływa dnia 28.09.2005 r. o godz. 9.00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu 28.09.2005 r. o godz. 10.00. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych. W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy: spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień, publicznych, nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ust. 1-2 tejże ustawy, spełniają wymagania określone w specyfikacji. Termin związania z ofertą: 30 dni. Kryteria oceny: cena oferty - 100%.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
81-366 Gdynia, ul. Armii Krajowej 44,
tel. 782 01 20; 782 01 21, fax 782 01 24 wew. 38
Regon 002830332-90919125-59-2-861-19125
http://republika.pl/mops_gdynia; e-mail: sekretariat@mopsgdynia.neostrada.pl
ogłasza przetarg nieograniczony do 60.000 euro na rozbudowę, modernizację oraz dobudowę szybu windowego w Ośrodku Opiekuńczym dla Osób Przewlekle Chorych w Gdyni przy ul. Bosmańskiej 32a – Etap I
Termin realizacji: do 15 grudnia 2005 r. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego - pokój 515 lub za zaliczeniem pocztowym na wniosek wykonawcy. Cena specyfikacji – 50 zł. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego, w pokoju 519. Koperta powinna być oznaczona „Przetarg nieograniczony do 60.000 euro na rozbudowę, modernizację oraz dobudowę szybu windowego w Ośrodku Opiekuńczym dla Osób Przewlekle Chorych w Gdyni przy ul. Bosmańskiej 32a – Etap I.” Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest: St. inspektor ds. techniczno – eksploatacyjnych - Dariusz Kleser, tel. 782 01 20 wewn. 51. Wymagane wadium: 3.600,00 zł. Termin składania ofert upływa dnia 26.09.2005 r. o godz. 9.00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu 26.09.2005 r. o godz. 10.00. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych. W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy: spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych, nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ust. 1-2 tejże ustawy, spełniają wymagania określone w specyfikacji. Termin związania ofertą: 30 dni. Kryteria oceny: cena oferty- 100 %.