721 (330) 2005-09-09 - 2005-09-15

Uwaga, organizacje pozarządowe!

Biuro Prezydenta - Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych informuje, że do 15 września br. organizacje, które chcą korzystać z lokalu Centrum w roku 2005/2006 i zostać wpisane do stałego grafika spotkań powinny złożyć zapotrzebowanie na lokal Centrum. Druk zapotrzebowania dostępny jest w siedzibie GCOP przy ul. 3 Maja 27/31, a także na stronie internetowej www.gdynia.pl. Organizacje, które nie korzystały wcześniej z lokalu GCOP do zapotrzebowania muszą dołączyć wypełnioną ankietę Gdyńskiego Banku Danych o Organizacjach Pozarządowych oraz statut.
***
W dniach 16-17 września 2005 r., w siedzibie Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych odbędą się warsztaty dla gdyńskich organizacji pozarządowych, poświęcone pozyskiwaniu środków na realizację zadań publicznych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Uczestnikami warsztatów mogą zostać przedstawiciele działających na terenie Gdyni organizacji pozarządowych (maksymalnie dwie osoby z jednej). Zajęcia prowadzone będą przez pracowników Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych. W trakcie ich trwania omówione zostaną między innymi: - podstawy prawne zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym, zasady przyznawania dotacji, warunki realizacji zadań i tryb oraz kryteria stosowane przy wyborze ofert, zasady ogłaszania konkursów, wypełniania wniosku o przyznanie dotacji oraz rozliczenia się z wykonanego projektu. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc prosimy zainteresowanych o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który jest dostępny w siedzibie Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych. Kolejność zgłoszeń zadecyduje o uczestnictwie we wrześniowym spotkaniu. Przygotowanie i organizowanie szkoleń dla liderów organizacji pozarządowych, poszerzające ich umiejętności zarządzania organizacją są odpowiedzią na liczne postulaty organizacji artykułowane podczas spotkań z pełnomocnikiem prezydenta ds. organizacji pozarządowych.
Szczegółowe informacje: Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. 3 Maja 27/31, tel. 621 80 98,
661 35 41.