723 (332) 2005-09-23 - 2005-09-29

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA GDYNI

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA GDYNI
z dnia 17 września 2005 roku
w sprawie rejestracji przedpoborowych,
mężczyzn urodzonych w 1987r.

Na podstawie art.31 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.
z 2004r. Nr 241, poz. 2416 i Nr 277, poz. 2742 oraz zm. przen. z 2003r. Nr 210, poz.2036) w związku z § 9 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 maja 1992r. w sprawie rejestracji przedpoborowych (Dz.U. Nr 40, poz. 173 i z 1999r. Nr 69, poz. 771) podaje się do publicznej wiadomości, co następuje:

1. W okresie od dnia 3 października do dnia 31 października 2005r. w lokalu Urzędu Miasta Gdyni znajdującym się w Gdyni, przy ul. Legionów 130, pok. 14 będzie przeprowadzona w dni robocze od godz. 9:00 do godz. 15:00 rejestracja przed poborowych, zwana dalej rejestracją.

2. Przez przedpoborowych należy rozumieć:

1) mężczyzn, obywateli polskich urodzonych w 1987 roku,
2) mężczyzn, obywateli polskich urodzonych w latach 1986, 1985, 1984, 1983, 1982 i 1981, którzy we właściwym czasie nie dopełnili obowiązku zgłoszenia się do rejestracji.

3. Ustawowemu obowiązkowi zgłoszenia się rejestracji podlegają przedpoborowi zameldowania na terenie miasta Gdyni na pobyt stały lub pobyt czasowy trwający ponad 2 miesiące, z wyjątkiem tych, którzy stawili się już do poboru i otrzymali wojskowy dokument osobisty (książeczkę wojskową).

4. Przedpoborowy zgłaszający się do rejestracji obowiązany jest przedstawić swój dowód osobisty, a jeżeli nie ukończył 18 lat życia, obowiązany jest przedstawić tymczasowy dowód osobisty albo inny dokument pozwalający stwierdzić jego tożsamość.

5. Przedpoborowy obowiązany jest zawiadomić pisemnie, osobiście lub za pośrednictwem innej osoby Referat Spraw Wojskowych Urzędu Miasta w Gdyni o przeszkodzie uniemożliwiającej zgłoszenie się do rejestracji. Zawiadomienie to należy dostarczyć organowi prowadzącemu rejestrację nie później niż w dniu wyznaczonym na zgłoszenie się do rejestracji.

6. Przedpoborowy trwale niezdolny do zgłoszenia się do rejestracji - w skutek kalectwa lub ułomności - obowiązek zgłoszenia się do rejestracji może spełnić za pośrednictwem pełnoletniego członka swej najbliższej rodziny, który dokonując tego zgłoszenia obowiązany jest przedstawić (organowi prowadzącemu rejestrację) własny dowód osobisty, jeden z dokumentów wymienionych w ust. 4 i dokument potwierdzający niemożność osobistego zgłoszenia się do rejestracji wyżej określonego przedpoborowego.

7. Przedpoborowy:

1) który w okresie od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia do dnia rozpoczęcia rejestracji zmienił miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 2 miesiące - obowiązany jest zgłosić się do referatu spraw wojskowych urzędu gminy albo miasta, który jest właściwy dla nowego miejsca pobytu (wyżej określonego); organ ten w tym przypadku wyznacza miejsce i termin stawiennictwa do rejestracji,
2) który po rozpoczęciu rejestracji zamierza zmienić miejsce pobytu - obowiązany jest zgłosić się do rejestracji przed dokonaniem zmiany miejsca pobytu.

8. Nieotrzymanie wezwania imiennego do rejestracji nie zwalnia przedpoborowego od obowiązku zgłoszenia się w terminie
i miejscu określonym w ust. 1.

9. Przedpoborowi, którzy bez uzasadnionego powodu nie zgłoszą się de rejestracji we właściwym czasie i miejscu albo nie przedłożą wymaganych dokumentów organowi prowadzącemu rejestrację podlegają grzywnie albo karze ograniczenia wolności określonej
w art. 224 pkt 1 powyższej ustawy.

10. Zastosowanie kar określonych w ust. 9 może być poprzedzone nałożeniem grzywny w celu przymuszenia albo wydaniem zarządzenia o przymusowym doprowadzeniu prze Policję Koszty doprowadzenia ponosi doprowadzony przedpoborowy.


Prezydent Miasta Gdyni
Wojciech Szczurek


ikona