723 (332) 2005-09-23 - 2005-09-29

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 zostały wywieszone wykazy lokali użytkowych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym:
ul. Władysława IV 51, o pow. 93,43 m2, ul. Świętojańska 1 róg ul. Derdowskiego 9-11 lokal nr U-1 o pow. 111,78 m2, ul. Świętojańska 1 róg ul. Derdowskiego 9-11 lokal nr U-2 o pow. 76,53 m2 w tym piwnica o pow. 12,72 m2,
ul. Świętojańska 1 róg ul. Derdowskiego
9-11 lokal nr U-3 o pow. 14,92 m2, Wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni od 20.09.2005r do 10.10.2005 r. Osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu lokalu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, powinny składać wnioski do dnia 31.10.2005 r. w Wydziale Polityki Gospodarczej i Nieruchomości Urzędu Miasta.


Centrum Kultury w Gdyni
wynajmie pomieszczenia
na organizację balu sylwestrowego
Pomieszczenia można oglądać od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 14.30.
Oferty należy składać do dnia 22.10.2005 r.
w Centrum Kultury w Gdyni, ul. Łowicka 51,
81- 402 Gdynia, tel. 664 73 91.


Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w Urzędzie Miasta na III piętrze
przy pokoju 341 wykazów dotyczących nieruchomości przeznaczonych do sperzedaży na rzecz ich użytkownika wieczystego - Spółdzielni Mieszkaniowej "Własny Dach"
1) km 17 Pogórze dz. 973/29 pow. 769m2, dz. 983 pow. 1051m2 ul. Sucharskiego 4., Wykaz Nr 596/05/IV/M -załącznik do Zarządzenia Nr 10756/05/IV/M Prezydenta Miasta Gdyni.
2) km 13 Pogórze dz. 894/10 pow. 250m2, dz. 894/11 pow.532m2, dz. 895/13 pow.163m2, dz.918/7 pow.1070m2, ul.Żeliwna 29-31, Wykaz Nr 597/05/IV/M-załącznik do Zarządzenia Nr 10757/05/IV/M Prezydenta Miasta Gdyni.
3) km 13 Pogórze dz. 912/2 pow.1163m2, dz. 913/2 pow.977m2, dz. 914/2 pow.922m2, dz. 915/2 pow.943m2, dz. 916/2 pow.842m2, dz. 918/6 pow.695m2 ul. Żeliwna 21-25, Wykaz Nr 595/05/IV/M -załącznik do Zarządzenia Nr 10755/05/IV/M Prezydenta Miasta Gdyni.


Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza przetarg nieograniczony do 60.000 EURO na zadanie pn:
,,Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej i wodociągu w Źródle Marii
w Gdyni”.
Termin wykonania – IV kw. 2005r.
Otwarcie ofert odbędzie się dnia: 30.09.2005 r. o godz.10.00 pok. 105 w Urzędzie Miasta Gdyni.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia za opłatą: 30,-zł. można odebrać w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 231 – Wydział Inwestycji.
Termin składania ofert – do dnia: 30.09.2005 r do godz. 9.00 w pokoju nr 237 Urzędu Miasta Gdyni – Wydział Inwestycji.
Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej lub częściowej.
Termin związania ofertą 30 dni. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spełniają wymogi określone
w art.22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena 90%, okres udzielonej rękojmi 5 %, okres wykonania 5 % .
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest Barbara Mierzwa tel .0-58 66 88 306 – Wydział Inwestycji.


Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza przetarg nieograniczny o wartości poniżej 60.000 EURO na wykonanie zadania pn:
„Rozbiórka wojskowej bocznicy kolejowej nr 502 w Gdyni - Grabówku’’
Zakres robót obejmuje : rozbiórkę toru, demontaż rozjazdu kolejowego i ułożenie toru, odbudowę nawierzchni drogowej i chodników.
Szczegółowy zakres określa SIWZ. Terminy realizacji – IV kw 2005 r.
Otwarcie ofert odbędzie się dnia: 30.09.2005 r. o godz. 11.00 pok. 105 w Urzędzie Miasta Gdyni al. Marsz. Piłsudskiego 52/54.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia za opłatą : 60,-zł można odebrać w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 231 – Wydział Inwestycji.
Termin składania ofert – do dnia 30.09.2005 r. do godz. 9.00 w pokoju nr 237 Urzędu Miasta Gdyni – Wydział Inwestycji.
Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. Termin związania ofertą 30 dni.
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spełniają wymogi określone w art.22ust 1 Prawo Zamówień Publicznych, kryteria wyboru ofert i ich znaczenie : cena 90 % , okres udzielonej rękojmi 5 %, okres wykonania 5 %. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Oferentami jest Barbara Mierzwa tel.0-58 66-88-306 – Wydział Inwestycji.


Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza przetarg nieograniczony do 60 000 euro na wykonanie robót dekarsko-blacharskich wraz z remontem kominów w budynku mieszkalnym przy ul. REJA 5 w Gdyni.
Specyfikację można odebrać w Wydziale Budynków Urzędu Miasta Gdyni, pokój nr 101, I piętro przy al. Zwycięstwa 96/98 w Gdyni
w godz. 8.00 – 16.00.
Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z Wykonawcami i udzielenia wyjaśnień jest: Anna Nadstawna – Inspektor Wydziału Budynków – tel. 668 85 87.
Oferty należy składać w pokoju 101 I p. Wydziału Budynków Urzędu Miasta Gdyni przy al. Zwycięstwa 96/98. Termin składania ofert upływa dnia 3 października 2005 roku o godz 9.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 3 października 2005 roku o godz. 10.00
w siedzibie Zamawiającego – Wydział Budynków – pokój 104 I p. przy al. Zwycięstwa 96/98.
Wymagany termin realizacji robót: 10 listopada 2005 roku.
Termin związania oferty wynosi 30 dni. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena - 100 %. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Nie przewiduje się składania ofert wariantowych.
W postępowaniu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 Prawa Zamówień Publicznych i spełniający warunki art. 22 Prawa Zamówień Publicznych oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.


Zarząd Komunikacji Miejskiej
Gdynia, ul. Zakręt do Oksywia 10
ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oprogramowania komputerowego
do Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni.
Termin realizacji: maksymalny do 10 dni od daty podpisania umowy. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz częściowych. Szczegółowy opis warunków udziału w postępowaniu wraz z opisem sposobu dokonywania oceny spełniania warunków przez zamawiającego zawiera Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena - 100%.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego (pok. nr 8) lub pocztą. Cena formularza specyfikacji istotnych warunków zamówienia – 10 zł (plus podatek VAT)
Uprawniony do kontaktów z wykonawcami: Krzysztof Borzyszkowski – Kierownik DOKON tel.:
(0-58) 660-54-17 (dni robocze - w godzinach: 10.00 - 13.00)
Termin i miejsce składania ofert: 4 października 2005 roku godz.10.00, siedziba zamawiającego, pok. nr 8.
Termin i miejsce otwarcia ofert: 4 października 2005 roku godz. 11.00, siedziba zamawiającego, pok. nr 9.

Zarząd Komunikacji Miejskiej
ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług przewozowych na linii 204 w Gdyni w dni powszednie (od poniedziałku do piątku) jednym autobusem miejskim niskopodłogowym.
Zakres zamówienia: ok. 96 250 wozokilometrów. Termin realizacji: od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz częściowych. Szczegółowy opis warunków udziału w postępowaniu wraz z opisem sposobu dokonywania oceny spełniania warunków przez zamawiającego zawiera Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Wadium: 12 763 zł. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena – 100%. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego (pok. nr 8) lub pocztą. Uprawniony do kontaktów z wykonawcami: Mariusz Horoń – Naczelnik Wydziału Organizacji Przewozów - strona merytoryczna - tel.: (0-58) 660-54-12 (dni robocze - w godzinach: 10.00 - 13.00) Termin i miejsce składania ofert: 17 listopada 2005 roku godz.10.00, siedziba zamawiającego, pok. nr 8. Termin i miejsce otwarcia ofert: 17 listopada 2005 roku godz. 11.00, siedziba zamawiającego, pok. nr 9.


ikona