723 (332) 2005-09-23 - 2005-09-29

W środę sesja

28 września br. o godz. 12.00 w Sali 105 Urzędu Miasta Gdyni rozpocznie się XXXIV Sesja Rady Miasta Gdyni. Porządek obrad przewiduje dyskusję nad projektami uchwał w sprawach:
- zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni nr XXVI/598/2004 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2005;
- procedury uchwalania budżetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów towarzyszących projektowi uchwały budżetowej;
- trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na realizację innych zadań publicznych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, określenia sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonania zleconego zadania.
- wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego dotyczącego uchwały nr XXXII/754/05 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kamiennej Góry w Gdyni;
- skargi na uchwałę nr XXXII/756/05 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego, dotyczącego uchwały nr XXVII/629/05 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni – Polanka Bernadowo wraz z drogą dojazdową i ciągiem infrastruktury technicznej, złożonej przez Hannę Mazur;
- skargi na uchwałę nr XXXII/757/05 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego, dotyczącego uchwały nr XXVII/629/05 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni – Polanka Bernadowo wraz z drogą dojazdową i ciągiem infrastruktury technicznej, złożonej przez Adama Babsia i Janinę Sadowską;
- opinii o przebiegu granic przystani morskiej „Marina Gdynia” w Gdyni;
- zmiany treści uchwały nr X/206/03 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie utworzenia placówki opiekuńczo – wychowawczej Rodzinnego Domu Dziecka nr 3 w Gdyni;
- wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Źródło Marii przeznaczonej pod budowę ciągu pieszo – jezdnego;
- nadania nazwy ulicy (nr 1234 w Wielkim Kacku),
- zmiany nazwy ulicy (al. Zjednoczenia).

ikona