724 (333) 2005-09-30 - 2005-10-06

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza przetarg nieograniczony do 60.000 euro ,,na dostawę dla urzędu Miasta Gdyni tablic rejestracyjnych oraz odbiór i złomowanie starych tablic rejestracyjnych”
Szczegółowy zakres usługi określa SIWZ.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać
w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 58 Kierownika Referatu Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów /półpiętro/
Miejsce i termin składania ofert – do dnia 07.10.2005r.., do godz. 10.00, u Kierownika Referatu Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów w Urzędzie Miasta Gdyni, Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81 - 382 Gdynia,
/pokój nr 58, półpiętro/
Otwarcie ofert odbędzie się dnia 07.10.2005 r.. o godz. 12, pok.222
(I piętro) w Urzędzie Miasta Gdyni.
Termin realizacji zamówienia: 20.10.2005r. – 31.12.2005r. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy: spełniają wymogi określone
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spełniają wymogi określone w art.22 ust. 1 Ustawy o zamówieniach publicznych, posiadają aktualny Certyfikat Instytutu Transportu Samochodowego
w Warszawie na tablice rejestracyjne będące przedmiotem zamówienia oraz zezwolenie wojewody na produkcję tablic rejestracyjnych.
Nie przewiduje się składania ofert częściowych i wariantowych.
Kryteria oceny oferty: cena oferty - 100%.
Termin związania z ofertą wynosi 30 dni.

Zarząd Komunikacji Miejskiej
Gdynia, ul. Zakręt do Oksywia 10
ogłasza przetarg nieograniczony na
świadczenie usług przewozowych na linii K
w Gdyni w dni powszednie (od poniedziałku do piątku) pięcioma autobusami miejskimi niskopodłogowymi.
Całkowita wielkość zamówienia: ok. 673 200 wozokilometrów. Termin realizacji: od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w pięciu grupach. Szczegółowy opis warunków udziału w postępowaniu wraz
z opisem sposobu dokonywania oceny spełniania warunków przez zamawiającego zawiera Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Wadium: 87 444 zł w przypadku oferty obejmującej cały przedmiot zamówienia publicznego. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena - 100%. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego (pok. nr 8) lub pocztą. Uprawniony do kontaktów z wykonawcami: Mariusz Horoń - Naczelnik Wydziału Organizacji Przewozów - strona merytoryczna - tel.: (0-58) 660-54-12 (dni robocze - w godzinach: 10.00 - 13.00)
Termin i miejsce składania ofert: 22 listopada 2005 roku godz.10.00, siedziba zamawiającego, pok. nr 8.
Termin i miejsce otwarcia ofert: 22 listopada 2005 roku godz. 11.00, siedziba zamawiającego, pok. nr 9.


Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze
przy pokoju 340 wykazu nieruchomości przeznaczonej do bezprzetargowej sprzedaży
na rzecz użytkownika wieczystego, położonej
w Gdyni przy ul. Jeleniej 14, opisanej na k.m. 13 obręb Osowa jako działka nr 56/120 o powierzchni 261m2.
Wykaz nr 602/2005/IV/M stanowiący załącznik do zarządzenia nr 10767/2005/IV/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 05 września 2005 roku został wywieszony na okres 21 dni od dnia 26 września 2005 roku do dnia 18 października 2005 roku.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni, na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze
przy pokoju nr 342 wykazów zabudowanych nieruchomości gruntowych , położonych w Gdyni przy ul. Janka Wiśniewskiego (działka nr 51/2, k.m. 110 o pow. 31 m2) i ul. Chrzanowskiego (działka nr 128/1, k.m. 119 o pow. 67 m2) przeznaczonych do sprzedaży
w trybie bezprzetargowym na rzecz Koncernu Energetycznego ENERGA S.A.
Wykazy wywieszono na okres 21 dni, od dnia 23.09.2005 r. do 13.10.2005 roku.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju 336 wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego położonej przy ulicy Bolesława Krzywoustego 5 oznaczonej na karcie mapy NR 17 i 18 obręb Gdynia jako działki
nr 549/30 oraz 2336/40 o łącznej powierzchni 5 186 m2.
Wykaz nr 599/2005/IV/M stanowiący załącznik do Zarządzenia
nr 10761/05/IV/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 05 września 2005 roku wywieszony jest na okres 21 dni od dnia 12 września 2005 roku
do 3 października 2005 roku.Spółdzielnia Mieszkaniowa
"Za Falochronem"
Gdynia, ul. Makuszyńskiego 52 C
posiada do wynajęcia lokal o pow. 17,30 m2 (II piętro bud. 54 A)
na prowadzenie cichej działalności gospodarczej,
tel. 629 39 34.Przychodnia Lekarska
„Działki Leśne”
Zatrudni lekarzy: neurologa i stomatologa.
Informacje pod numerem telefonu: 0603-170-082 – Robert Petecki lub (58) 781 66 88 w godz. 10.00 - 15.00.


Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 EURO
na wykonanie zadania pn: ,,Oświetlenie ul.Chwarznieńskiej w Gdyni’’.
Termin realizacji – IV kw 2005 r. Otwarcie ofert odbędzie się dnia: 18.10.2005 r. o godz.10.00 pok. 101 w Urzędzie Miasta Gdyni
al. Marsz. Piłsudskiego 52/54.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia za opłatą : 40,-zł można odebrać w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 231 – Wydział Inwestycji.
Termin składania ofert – do dnia 18.10.2005 r. do godz. 9.00 w pokoju nr 237 Urzędu Miasta Gdyni – Wydział Inwestycji. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. Termin związania ofertą 30 dni. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spełniają wymogi określone
w art.22ust 1 Prawo Zamówień Publicznych, kryteria wyboru ofert
i ich znaczenie : cena 90 %, okres udzielonej rękojmi 5 %, okres wykonania 5%.
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Oferentami jest Barbara Mierzwa tel.0-58 66-88-306 – Wydział Inwestycji.


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 60 000 euro
Remont przejścia podziemnego pod ul. Śląską przy ul. Nowogrodzkiej.
Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.22.00.00-5
ZAMAWIAJĄCY. Gmina Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6688570, fax 058 6209798,
e-mail: umgdynia@gdynia.pl, www.gdynia.pl.
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Remont przejścia podziemnego pod ul. Śląską przy ul. Nowogrodzkiej
Opis przedmiotu zamówienia:
W ramach remontu przejścia podziemnego przewidziano:
a) rozbiórkę nawierzchni posadzki z płytek lastrykowych,
b) rozbiórkę okładzin lastrykowych na ścianach okalających schody od strony ul. Nowogrodzkiej,
c) demontaż balustrad,
d) demontaż podsufitki i opraw oświetleniowych,
e) rozbiórkę schodów od strony torów PKP,
f) rozbiórkę nawierzchni, podbudowy i izolacji nad tunelem, na jezdni
ul. Śląskiej od strony ul. Nowogrodzkiej,
g) wykonanie zespolonej płyty żelbetowej wzmacniającej strop tunelu,
h) ułożenie izolacji z papy termozgrzewalnej na stropie tunelu,
i) ułożenie nawierzchni asfaltobetonowej,
j) wykonanie iniekcji pęknięć na ścianach tunelu,
k) wykonanie tynków modyfikowanych na ścianach bocznych i stropie tunelu,
l) wykonanie powłokowych zabezpieczeń malarskich powierzchni betonowych,
m) ułożenie nawierzchni posadzki tunelu oraz biegu schodowego od strony torów PKP – z brukowej kostki betonowej,
n) wykonanie i montaż nowych balustrad oraz poręczy,
o) remont instalacji elektrycznej,
p) instalację opraw oświetleniowych wandalo-odpornych,
q) uporządkowanie terenu wokół schodów.
Pożądany termin realizacji zamówienia – 15 grudnia 2005 r. Miejscem realizacji zamówienia jest Gmina Miasta Gdyni. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych. Wymagane wadium: 4600,00zł. (słownie: cztery tysiące sześćset złotych). W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki określone w art.22 ust.1 Prawa zamówień publicznych, spełniający warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Kryteria oceny ofert: cena ryczałtowa - 75%, termin realizacji - 15%, okres gwarancji - 10%. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać do dnia 12.10.2005 r., cena - 30.00 PLN. Adres, pod którym można uzyskać dokumentację: Wydział Dróg, Ewa Jodłowska, Al.Marszałka J.Piłsudskiego 18, 81-378 Gdynia, woj. pomorskie, tel. (58) 668-83-63, fax (58) 621-62-35, e-mail: e.jodlowska@gdynia.pl. Osoba upoważnioną do kontaktów jest: Teresa Małachowska - Okurowska, Wydział Dróg , Al.Marszałka J.Piłsudskiego 18, 81-378 Gdynia, woj. pomorskie, tel. (58) -668-83-61, fax (58) 621-62-35, e-mail: wydz.drog@gdynia.pl.
Termin składania ofert do dnia 12.10.2005 godzina 09:00, Wydział Dróg Urzędu Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 18.
Adres, na który należy przesłać oferty: Wydział Dróg Urzędu Miasta Gdyni, Al.Marszałka J.Piłsudskiego 18, 81-378 Gdynia, woj. pomorskie, tel. (58)668-83-58, fax (58) 621-62-35, e-mail: wydz.drog@gdynia.pl. Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu złożenia ofert. Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 12.10.2005, godzina 10:00, Wydział Dróg Urzędu Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 18.Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w Urzędzie Miasta na III piętrze przy pokoju 341 wykazu nieruchomości przeznaczonej
do sprzedaży
Spółdzielni Mieszkaniowej "Bałtyk” km 58 Gdynia działka nr 1459
o pow. 1168m2- Świętojańska 110-112. Wykaz nr 598/05/IV/M jako załącznik do Zarządzenia Nr 10760/IV/M Prezydenta Miasta Gdyni
z dnia 05.09.2005 r.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 23.09.2005 r do dnia 14.10.2005 r.Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze
przy pok. 340 - wykazu nr 603/05/IV/M
stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 10822/05/IV/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 13.09.2005r., nieruchomości położonej przy
ul. Olkuskiej , obejmującej część działki nr 11 z KM 68 obręb Gdynia, o pw. 165 m2 , przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.