724 (333) 2005-09-30 - 2005-10-06

Szkolenia i warsztaty

Fundacja Gospodarcza, w ramach projektu Pomorskie Miasteczko Zawodów, proponuje w październiku następujące bezpłatne szkolenia
i warsztaty:
- Jak założyć własną działalność gospodarczą: 17.10.2005
w godz. 9.00-13.00,
- Jak napisać biznes plan: 18.10.2005 w godz. 9.00-13.00
- Podstawy korzystania z edytora tekstu WORD: 19-20.10.2005;
25-26.10.2005 w godz. 9.00-13.00
- Podstawy korzystania z Internetu: 24.10.2005; 28.10.2005
w godz. 9.00-13.00
- Podstawy korzystania z poczty elektronicznej: 21.10.2005;
27.10.2005 w godz. 9.00-11.30
- Proces Certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością: 26.10.2005
w godz. 9.00-13.00
- Trening twórczego myślenia: 27.10.2005 w godz. 9.00-13.00
- Wprowadzanie do bazy INFOKONTAKT i promocja firmy w miesięczniku przedsiębiorców InfoCourier: od poniedziałku do piątku
- Doradztwo biznesowe dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą i przedsiębiorców: wymaga wcześniejszego ustalenia terminu spotkania
Zapisy i informacje: Marek Szymański, Fundacja Gospodarcza, ul. Olimpijska 2, 81 - 538 Gdynia, tel. 0 58 622 60 17, 622 20 52, faks 0 58 622 59 85, e-mail: projekty4@fungo.com.pl.
***
W dniach 14-15 oraz 21-22 października 2005r., w siedzibie Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych odbędą się warsztaty dla gdyńskich organizacji pozarządowych, poświęcone pozyskiwaniu środków na realizację zadań publicznych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Uczestnikami warsztatów mogą zostać przedstawiciele działających na terenie Gdyni organizacji pozarządowych (maksymalnie dwie osoby z jednej). Zajęcia prowadzone będą przez pracowników Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych. W trakcie ich trwania omówione zostaną między innymi: podstawy prawne zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym, zasady przyznawania dotacji, warunki realizacji zadań i tryb oraz kryteria stosowane przy wyborze ofert, zasady ogłaszania konkursów, wypełniania wniosku o przyznanie dotacji oraz rozliczenia się z wykonanego projektu.
Ze względu na ograniczoną ilość miejsc prosimy zainteresowanych o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który jest dostępny w siedzibie Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych. Kolejność zgłoszeń zadecyduje o uczestnictwie we wrześniowym spotkaniu.
Przygotowanie i organizowanie szkoleń dla liderów organizacji pozarządowych, poszerzające ich umiejętności zarządzania organizacją są odpowiedzią na liczne postulaty organizacji artykułowane podczas spotkań z pełnomocnikiem prezydenta ds. organizacji pozarządowych.
Szczegółowe informacje: Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. 3 Maja 27/31,tel. 621 80 98, 661 35 41.
***
Centrum Kształcenia Liderów i Wychowawców im. Pedro Arrupe zaprasza na szkolenie „Sztuka wystąpień publicznych i autoprezentacji. Szkolenie odbędzie się w dniach
21 - 23 października 2005 r. w Gdyni przy ul. Tatrzańskiej 35.
W programie: o skutecznych metodach porozumiewania się
i zjednywania ludzi do swoich racji oraz skutecznego na nich oddziaływania, zdobywanie umiejętności praktycznego przygotowania
i wygłaszania różnych form wypowiedzi oficjalnych i towarzyskich, udoskonalanie sztuki i techniki mówienia, nauka budowania własnego wizerunku i sztuki autoprezentacji, poznawanie skutecznych sposobów opanowania tremy, jak kreować swój image w mediach, profesjonalnie porozumiewać się z dziennikarzami prasy, radia
i telewizji.
Zgłoszenia i informacje w biurze Centrum Arrupe w Gdyni,
ul. Tatrzańska 35, tel/fax 661-65-82, e-mail: cent rum@arrupe.org. Centrum zaprasza również na szkolenie „Zanim stracisz głos”, które odbędzie się w dniach 7 – 9 października 2005 r. przy ulicy Tatrzańskiej 35.
Kurs adresowany jest do nauczycieli i wszystkich osób intensywnie posługujących się głosem (m. in. instruktorów, negocjatorów, menadżerów i prezenterów). Program kursu pozwala uczestnikom szkolenia na praktyczną naukę emisji głosu i na podjęcie świadomych działań w kierunku utrzymania jego pełnej wydajności i sprawności do późnych lat życia. Zgłoszenia i informacje j.w.
W dniach 21–22 października 2005, w ramach projektu „Przedsiębiorczość w Szkole”, odbędzie się w Gdyni
18-godzinne szkolenie dla wychowawców i nauczycieli przedmiotu "Przedsiębiorczość". Projekt "Przedsiębiorczość w szkole" jest dotowany przez Samorząd Województwa Pomorskiego. Zgłoszenia należy kierować j.w.