725 (334) 2005-10-07 - 2005-10-13

MOPS poszukuje rodzin zastępczych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni poszukuje kandydatów na rodziny zastępcze niespokrewnione z dzieckiem oraz na zawodowe niespokrewnione rodziny zastępcze.
Rodziną zastępczą mogą zostać małżonkowie lub osoby niepozostające w związku, niekarane, posiadające odpowiednie warunki mieszkaniowe, stałe źródło utrzymania, stan zdrowia umożliwiający opiekę nad dzieckiem, które uzyskały pozytywną opinię ośrodka pomocy społecznej oraz odbyły odpowiednie przeszkolenie.
Rodzinie zastępczej udziela się pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka oraz wsparcia w rozwiązywaniu zgłaszanych problemów.
Zawodowa niespokrewniona z dzieckiem rodzina zastępcza otrzymuje wynagrodzenie z tytułu świadczonej opieki i wychowania.
Szczegółowe informacje można uzyskać w MOPS Gdynia
ul. Armii Krajowej 44, V piętro, pokój 513 tel. 782 01 20 wew. 54.