Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni.  Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni. 
725 (334) 2005-10-07 - 2005-10-13

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta na tablicy ogłoszeń
znajdującej się na III piętrze przy pokoju 340
wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia. Wykaz
nr 604/05/IV/M stanowiący załącznik do zarządzenia nr 10933/05/IV/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 20 września 2005r. nieruchomości położonej przy ul. Pionierów składającej się z działki nr 545/153 pow.139m2, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony -
3 lata. Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 30.09.2005r. do 20.10.2005 r.

***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju 336
wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego położonej w pobliżu ulicy Szlifierzy oznaczonej na karcie mapy NR 105 obręb Gdynia jako działka nr 219/23 powierzchni 1 170 m2. Wykaz nr 611/2005/IV/M stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 11015/05/IV/M Prezydenta Miasta Gdyni
z dnia 27 września 2005 roku wywieszony jest na okres 21 dni od dnia 28 września 2005 roku do 19 października 2005 roku.

***
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
81-366 Gdynia, ul. Armii Krajowej 44, tel./fax 782 01 20
Regon: 002830332; NIP: 586-12-12-048
http://republika.pl/mops_gdynia, e-mail: sekretariat@mopsgdynia.neostrada.pl
ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę mrożonek
do placówek podległych MOPS w Gdyni
Termin realizacji: 1.01.2006 - 31.12.2006 r.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego - pokój 515 (V piętro), na wniosek za zaliczeniem pocztowym (10 zł) lub drogą elektroniczną na adres e-mail: zam.pub@vp.pl. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć
w siedzibie zamawiającego, w pokoju 519.
Koperta powinna być oznaczona „Przetarg nieograniczony na dostawę mrożonek do placówek podległych MOPS w Gdyni”.
Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z wykonawcami jest: podinspektor ds. zamówień publicznych – Magdalena Wawrzyniak, pokój 515, tel. 782 01 20 wew. 51.
Termin składania ofert upływa dnia 25.10.2005 r. o godz. 9.00.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu 25.10.2005 r. o godz. 10.00. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej ani częściowej.
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy: spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 Ustawy – Prawo zamówień publicznych, nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ust. 1-2 tejże ustawy, spełniają wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Termin związania ofertą: 30 dni. Kryteria oceny: cena oferty – 100 %. Nie przewiduje się składania ofert częściowych i wariantowych. Kryteria oceny oferty: cena oferty - 100%.
Termin związania z ofertą wynosi 30 dni.

***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu
przy pokoju 344
wykazu Nr XIV/2005
lokali mieszkalnych
przeznaczonych do sprzedaży
na rzecz najemców:
ul. Steyera 1A/12, Żelazna 18A/16, Krasickiego 11/3, Bp. Dominika33A/8, Żelazna 20/45, Żelazna 20/30, Żelazna 20/ 49, Żelazna 18A/31, Żelazna 16A/26, Zielona 13C/5, Żelazna 16A/54, Warszawska 53/17, Warszawska 53/16, Śląska 51/4, Dąbrowskiego 34/4, Warszawska 53/15, Bp. Dominika 35/13, Młyńska 17/88, Świętojańska 139III/157, Gniewska 24/15, Morska 108A/17, Morska 209/3, Cylkowskiego 9A/15.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 28.09.2005 r. do dnia 19.10.2005 r.

***
Zespół Szkół Usługowych
w Gdyni
ogłasza konkurs ofert
na podpisanie umowy
dotyczącej przeprowadzenia badań profilaktycznych pracowników.
Oferty należy składać w sekretariacie Zespołu Szkół Usługowych w Gdyni, ul. Morska 77 (pokój nr 4 ) w godz. 9.00 – 15.00, do dnia 14.10.2005r.