726 (335) 2005-10-14 - 2005-10-20

Kolejny konkurs dla MSP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości po raz kolejny ogłosiła nabór wniosków do Sektorowego Programu Operacyjnego - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw dla Działania 2.3. Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje.
W ramach działania wspierane są projekty dotyczące inwestycji w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne.
Termin składania wniosków upływa 29 grudnia 2005 r.
Wnioski należy składać do Regionalnych Instytucji Finansujących, którą dla województwa pomorskiego jest: Agencja Rozwoju Pomorza S.A. (ARP S.A.) ul. Piwna 36/39, 80-831 Gdańsk tel. (58) 32 33 100, 32 33 140, 32 33 110, fax (58) 30 11 341, strona www http://www.arpg.gda.pl
Wnioski należy składać w Generatorze wniosku, w wersji papierowej i elektronicznej. Wszelkie dostępne dokumenty i informacje znajdują się na stronie: http://www.parp.gov.pl/strukturalny2.html