726 (335) 2005-10-14 - 2005-10-20

SKĄD MIASTO MA PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJE?

Na co wydajemy pieniądze?

Podobnie jak każde gospodarstwo domowe, tak i Miasto Gdynia wydaje pieniądze na różne cele. Na poniższych rysunkach przedstawione są wydatki budżetu domowego i wydatki budżetu miasta.
W gospodarstwie domowym wydajemy pieniądze według reguł, które sami ustalamy i oczywiście w zależności od posiadanych środków. Z reguły najwięcej przeznaczamy na życie, czyli na żywność i bieżące opłaty tj. czynsz, energię, telefon, abonament radiowo-telewizyjny, ubezpieczenie, itp. Ponadto na odzież, edukację dzieci (lub własną), rozrywki, turystykę i sport, wreszcie na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów, a jak się uda oszczędzić, to na lokatę w banku.
Proporcje wydatków, podobnie jak źródła dochodów są sprawą indywidualną każdego gospodarstwa.
A jak jest z wydatkami w gminie? Podobnie, choć nie tak samo.
Tu każda decyzja jest uregulowana prawem. Każdy wydatek - zapisany w odpowiednim dziale, rozdziale i paragrafie budżetu - jest jawny dla opinii publicznej i pod ścisłą kontrolą wyspecjalizowanych organów (Najwyższej Izby Kontroli, Regionalnej Izby Obrachunkowej, Komisji Rewizyjnej Rady Miasta).
Proporcje wydatków w budżecie gminy zależą zaś od priorytetów, określonych w strategii rozwoju gminy i od uzasadnionych potrzeb doraźnych, m.in. sygnalizowanych przez mieszkańców, którzy opiniują projekt budżetu przed jego uchwaleniem przez Radę Gminy.

W naszej Gminie pieniądze wydaje się głównie na:
- oświatę - 216 mln zł /30,9% wydatków budżetowych/ - funkcjonowanie 149 szkół , 42 przedszkoli, 3 ośrodków szkolno -wychowawczych, 3 poradni psychologiczno - pedagogicznych, 3 internatów, Młodzieżowego Domu Kultury oraz schroniska młodzieżowego
- inwestycje drogowe i utrzymanie ulic oraz komunikację miejską - 161,4 mln zł /23,1% wydatków budżetowych/ - utrzymanie, remonty i budowa dróg oraz obsługa transportu publicznego
- ochronę zdrowia i pomoc społeczną - 86 mln zł /12,3% wydatków budżetowych/ - realizacja programów profilaktycznych, przeciwdziałanie alkoholizmowi, wypłata świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych utrzymanie domów dziecka, ogniska wychowawczego, ośrodka i domów pomocy społecznej, rodzin zastępczych oraz innych instytucji działających na rzecz mieszkańców
- administrację publiczną - 45 mln zł /7,4% wydatków budżetowych/ - funkcjonowanie Urzędu i Rady Miasta, komisji poborowych oraz promocja miasta
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska - 37,5 mln zł /5,4% wydatków budżetowych/ - oczyszczanie, oświetlenie i utrzymanie zieleni miejskiej oraz schroniska dla zwierząt
- bezpieczeństwo publiczne - 13,4 mln zł /1,9% wydatków budżetowych/ - funkcjonowanie Straży Miejskiej, Straży Pożarnej oraz dofinansowanie Policji
- gospodarkę mieszkaniową - 13,9 mln zł /2,0% wydatków budżetowych/ - utrzymanie gminnych mieszkań i lokali użytkowych, gruntów i nieruchomości oraz dofinansowanie Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Czynszówka”
- kulturę i rekreację - 40,8 mln zł /5,8% wydatków budżetowych/ - utrzymanie i dofinansowanie teatrów, bibliotek, Centrum Kultury, ochrona zabytków, funkcjonowanie i budowa nowej siedziby Muzeum Miasta, organizacja imprez kulturalnych i sportowych, funkcjonowanie Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, sztucznego lodowiska, dofinansowanie klubów sportowych, organizacja obsługi systemu informacji turystycznej w mieście
- spłatę zadłużenia miasta - 51,9 mln zł /7,3% wydatków budżetowych/ - spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek, wykup obligacji oraz spłata odsetek od zadłużenia
- wpłaty do budżetu państwa - 8,8 mln zł /1,3% wydatków budżetowych/ - miasto dokonuje obowiązkowych wpłat do budżetu państwa w celu wyrównania różnic w dochodach miast i gmin w Polsce
- pozostałe - 24,1 mln zł /3,5% wydatków budżetowych/ - wydatki na zadania z zakresu rolnictwa i leśnictwa, geodezji i kartografii oraz zagospodarowania przestrzennego, nadzoru budowlanego, utrzymanie grobów wojennych.
Ponadto w budżecie miasta tworzy się rezerwy na niespodziewane wydatki lub takie, których na etapie planowania nie można przyporządkować do określonej podziałki klasyfikacji budżetowej. W trakcie roku budżetowego środki z rezerw są wykorzytywane w miarę potrzeb
Łączne wydatki naszego Miasta w 2005r. wynoszą blisko 699 mln zł, co w przeliczeniu na 1 mieszkańca daje 2759 zł.
W przypadku Gdyni w roku 2005 wydatki Miasta są większe niż dochody /które nie uwzględniają przychodów/. W takiej sytuacji Miasto zmuszone jest do korzystania z zewnętrznych zwrotnych źródeł finansowania /tzn. kredyty, pożyczki, obligacje/. Gdynia zamierza w 2005r. zaciągnąć kredyt na realizację inwestycji w kwocie 70 mnl zł.
Za tydzień... „Jak wyglądały wydatki miasta w ostatnich latach?”

ikona